M Cupryjak WPŁYW TERRORYZMU NA ŚRODOWISKO BEZPIECZESTWA

Pobierz cały dokument
M Cupryjak WPŁYW TERRORYZMU NA ŚRODOWISKO BEZPIECZESTWA.pdf
Rozmiar 146,9 KB
background image

podinsp. dr Marek Cupryjak
Radca Szkoły Policji w Słupsku

WPŁYW TERRORYZMU NA RODOWISKO BEZPIECZESTWA

1. Pojcie współczesnego terroryzmu midzynarodowego

Podstawowe zasady prawne, chroniceycie i zdrowie ludzkie, wolno

 

człowieka i jego

godno

 

, a take niektóre dobra materialne, obowizujzawsze, nawet w czasie wojen i rozruchów,

chowtedy wzajemna nienawi

 

i ch

zniszczenia przeciwnika za wszelkcen, skłaniajdo

lekcewaenia norm prawa i fundamentalnych zasad humanitaryzmu. Jednym z takich ra

cych

naruszejest terroryzm. Wystpuje on czsto, a ostatnio stał sijednym z najbardziej niepokojcych

społeczestwa zjawisk we współczesnymwiecie.

Terroryzm daje o sobie znarówniew krajach demokratycznych. W Hiszpanii nabrał on

rozmachu dopiero pomierci dyktatora gen. Franco i po upadku tamtejszej odmiany faszyzmu

1

. W

Niemczech, jego nasilenie przypadło na okres rzdów centrolewicowych

2

. Podobnie było w Turcji

3

oraz za chadeckich rzdów we Włoszech

4

.

Terroryci zawsze znajdowali i znajdujzwolenników i obroców. Wystpowali oni i nadal

wystpujniejednokrotnie jako bojownicy o wolno

 

, o sprawiedliwo

 

, o wiar.

Za jednz najwczeniejszych organizacji terrorystycznych o podłou politycznym uwaani stzw. sicarii (noownicy), bdcy sektreligijnw Palestynie. Walczyli oni przeciwko Rzymianom

(lata 66-70 ne). Atakowali sztyletem upatrzone osoby w biały dzie, dokonywali zniszczew

Jerozolimie, zwalczali bogatych

ydów i ówczesnych kolaborantów, uszkadzali urzdzenia

komunalne, w tym system zaopatrzenia Jerozolimy w wod, niszczyli publiczne archiwa, by

uniemoliwi

ciganie długów. Gotowi byli do poniesienia mczeskiejmierci

5

.

Znane jest ugrupowanie Asasynów, odłam Izmailitów, sekty muzułmaskiej powstałej na

pocztku XI wieku

6

. Bazowali pocztkowo w Persji, ale wnet przeniknli do Syrii. Zabijali wyszych

urzdników, gubernatorów, kalifów. Z ich rki zginł nowo wybrany król Jerozolimy, krzyowiec

Konrad z Montferrat (l 192 rok).Assasyni dokonali dwu nieudolnych zamachów na słynnego
Saladyna, sułtana Egiptu i Syrii, zdobywcy Jerozolimy w 1187r. Nigdy nie uywali trucizn ani strzał.

Morderstwo było dla nich aktem religijnym. Wpływali bardzo na wyobra

niwspółczesnych, a słowo

„asasin" do dziw jzyku francuskim oznacza morderc7

.

Tajne stowarzyszenia terrorystyczne istniały równiew Chinach. Niekiedy praktykowały one

wymuszenia czysto kryminalne. Ich działalno

zaznaczyła sirówniew sferze politycznej. Poparli

powstanie Bokserów (1900 r.), a pocztkowo pomagali take twórcy chiskiej republiki, SuJat -

Senowi.

Organizacja Ku - Klux - Klan powstała w Stanach Zjednoczonych (lata 1860 -1864) jako

swoista reakcja na wyzwolenie Murzynów jest równieorganizacjterrorystyczn, o nacjonalistyczno

- rasistowskim zabarwieniu.

Systematyczny, o własnej podbudowie teoretycznej, terroryzm polityczny wystpuje w

Europie i Ameryce od połowy XIX wieku. Wiodcrolodegrali tu rosyjscy rewolucjonici, którzy

metodami terroru zwalczali autokratyczny system polityczny w swej ojczy

nie.

Silnym ruchem politycznym o terrorystycznym zabarwieniu była rosyjska Narodnaja Wola, działajca

od 1878 do 1881 r. Wywarła ona duy wpływ na propagatorów terroryzmu politycznego w całej

1

Grotowicz V.,Terroryzm w Europie Zachodniej – w imi

narodu i lepszej sprawy, s. 335 –348

2

Bielak F., Kopoci

ski Wł., Terroryzm polityczny w RFN, s.171-205,

3

Nitecka Jagiełło B. , Terroryzm polityczny w Turcji, s. 299-312.

4

Czaja J., Terroryzm polityczny we Włoszech, s. 206-231.

5

Tomczak M., Terroryzm w RFN i Berlinie Zachodnim, Pozna

1986 s. 7.

6

Hoffman B., Oblicza terroryzmu, s. 85.

7

Słownik Wyrazów Obcych PWN Warszawa 1971r. s. 50.

background image

Europie

8

. W zamachach organizowanych przez ten ruch ginli wysocy funkcjonariusze carscy.

Dokonano kilku zamachów na cara Aleksandra II, który ostatecznie, jupo aresztowaniu wikszoci

członków Narodnej Woli, zginł 1 marca1881 r. od bomby rzuconej przez Polaka, Ignacego

Hryniewieckiego, który ranny w tym zamachu zmarł dzieniej

9

.

Nastpnfalpolitycznego terroryzmu w Rosji wznieciła na pocztku naszego wieku Partia

Socjalistów " Rewolucjonistów („eserowcy"). W 1920 r. z rki jej członka zginł minister spraw

wewntrznych Sypiagin. Eserowcy zabijali gubernatorów prowincji, zastrzelili ministra edukacji

Bogolepowa. W jednym z zamachów zginł wielki ksiSergiej Aleksandrowicz. W 1905 r.

dokonali oni 45 zamachów.

Po przewrocie bolszewickim w 1917 r. terror indywidualny jako instrument walki politycznej

nie miał wikszego znaczenia. Był on kierowany przeciwko wysokim funkcjonariuszom nowych

władz. W 1918 r zginli m. in. członkowie partii bolszewickiej Urycki i Włodarski. By nie dopucido zawarcia separatystycznego pokoju z Niemcami, atakowano niemieckich dyplomatów i
wojskowych. Głone stało sizabójstwo ambasadora Niemiec W. Mirbacha, 6 lipca 1918 roku.

Polityczny terroryzm w Irlandii, majcy słuyjako instrument odzyskania przez ten kraj

niepodległoci, jest mniej znany, chojego historia siga co najmniej XVIII wieku. Zwłaszcza

rewolucyjna Francja udzielała swojego poparcia Irlandczykom w przeprowadzaniu aktów
politycznego terroru. Jak równiepopierała ich w czasie I wojnywiatowej i po jej zakoczeniu, a

nastpnie, w Północnej Irlandii (Ulster), od lat 70 - tych.

Terror, nazywany „propagandprzez czyn", praktykowali anarchici, głównie w latach 90 -

tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, we Francji, Włoszech, Hiszpanii. W USA i
Hiszpanii terroryzm korzystał z poparcia znacznych grup społecznych. W USA wspierany był przez
silny Zachodni Zwizek Zawodowy Górników (Western Union of Mineworkes). W Hiszpanii miał

oparcie na wsi i wród robotników przemysłowych. Paradoksalnie - celem tych ruchów było

umocnienie demokracji i walka przeciwko rzdom imperialnym.

Na Zachodzie pod koniec ubiegłego wieku było duo zamachów przeciwko czołowym

osobistociom politycznym, co miało na celu destabilizacjsytuacji społeczno - politycznej w szeregu

krajów. W USA zginli dwaj prezydenci , James A. Garfield w 1881 r. i William MacKinley w 1901 r.

Ten drugi zginł z rk anarchisty Czołgosza, z pochodzenia Polaka. Szeregu nieudanych zamachów,

dokonano na kanclerza zjednoczonych Niemiec, Ottona von Bismarcka. W 1894 r. włoski anarchista
zasztyletował w Lyonie prezydenta Francji - Sadi Camofa. W 1897 r. zginł premier hiszpaski,

Canovas de Castillo, a w 1912 r. premier tegokraju Canalejas. W 1898 r. zasztyletowana została

cesarzowa Austro - Wgier Elbieta. W 1900r. został zabity król Włoch Humberto I. Nieudanych

zamachów dokonano na króla Wielkiej Brytanii Edwarda VII w 1902 r. i na hiszpask, młodparkrólewskAlfonsa XIII i jegoonWiktoriEugeniw dniu ich zalubin w 1906 r

10

.

Okrelenia „terroryzm" i „terrorysta" sstosunkowo nieodległej daty. Słynna Akademia

Francuska, powołana przez kardynała Richelieu w 1635 r. głównie dla uporzdkowania a w

konsekwencji ujednolicenia jzyka francuskiego, co miało umocnijedno

 

pastwa, w którym było

wiele dialektów, wprowadziła terroryzm do swojego słownika, definiujc go, jako „system, reim

terroru", co wydaje siodnosigłównie do tzw. terroru pastwowego, wykonywanego przez władze

pastwa.

Rewolucja Francuska miała, swój okres terroru, tak zresztoficjalnie nazywany (5 IX 1793 -

27 VII 1794). Aresztowano wtedy ok. 300 tys. osób, stracono ok. 40 tys., wiele osób zmarło w
wizieniach. Terror był wtedy okreleniem pozytywnym. Dopiero po 27 lipca 1794r., gdy aresztowano

Robespierrea i jego współtowarzyszy a nastpnie stracono, termin ten zaczł nabieraujemnego

znaczenia

11

.

Jednake, zastanowisinaley nad samdefinicjterroryzmu. Naley odrónitu terroryzm

polityczny od kryminalnego. Granica nie zawsze jest jednoznaczna. Widoczne jest to na przykładzie
Włoch, gdzie obok działamajcych oblicze zdecydowanie polityczne, bardzo czsto wystpuj8

Hoffman B., Oblicza terroryzmu, s. 15-17.

9

Kaczmarek J., Problemy współczesnego wiata – terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, s.

23.

10

Tame, s.23.

11

Białek T., Terroryzm manipulacja strachem, Warszawa 2005, s. 19-21

.

background image

porwania majce na celu uzyskanie okupu, a take inne akty, takie jak zabójstwa z zemsty, dla

zastraszenia okrelonegorodowiska lub dla pozbycia si„niewygodnej” osoby.. ródłosłów słowa

terroryzm odnajdujemy w łaciskim „terror" –strach, groza, stosowanie przemocy, gwałtu,

okruciestwa, okrutne, krwawe rzdy

12

;

Słownik Jzyka Polskiego definiuje go jako „ stosowanie terroru, zwłaszcza działalno

niektórych ugrupowaekstremistycznych, usiłujcych za pomoczabójstw politycznych,

porwazakładników, uprowadzesamolotów i podobnychrodków zwróciuwagopinii

publicznej na wysuwane przez siebie hasła, lub wymusina rzdach pastw okrelone ustpstwa

bd

wiadczenia na swojkorzy

 

"

13

.

Inni uwaaj,e: terroryzm to „nielegalne uycie lub groba uycia przemocy przeciwko

osobom lub mieniu, dla osignicia politycznych lub społecznych celów. Na ogól ma na

celu zastraszenie lub wymuszenie na władzach rzdowych, osobach lub grupach zmiany

ich postpowania lub polityki. Nie przede wszystkim, a czasami w ogóle nie ma

fizycznego skutku wywartego na konkretny cel, lecz raczej dla wywarcia dramatycznego
oddziaływania na publiczno

 

"

14

Przedstawiciele wojska opisujterroryzm jako: „ wyrachowane uycie przemocy lub

groby uycia przemocy dla osignicia celów, czsto natury politycznej lub ideologicznej,

poprzez sianie strachu, zastraszenie lub wymuszenie. Zazwyczaj obejmuje akt przestpczy,

czsto symbolicznej natury, a majcy na celu wpłynicie na publiczno

 

wykraczajcpoza

bezporednie ofiary”

15

natomiast Departament Obrony USA okrela terroryzm,e jest to:

bezprawne uycie – lub groba uycia – siły czy przemocy wobec osób lub mienia, by wymuszalub zastraszarzdy czy społeczestwa, czsto dla osignicia celów politycznych, religijnych czy

ideologicznych"

Federalne Biuroledcze /FBI/ definiuje terroryzm jako: „bezprawne uycie siły lub przemocy

wobec osób lub mienia, aby zastraszylub wywrzeprzymus na rzd, ludno

 

cywilnalbo

cz

ci wyej wymienionych, co zmierza do promocji celów politycznych lub społecznych”

Departament Stanu USA posługuje sidefinicjterroryzmu zawartw artykule 22 Kodeksu

Stanów Zjednoczonych, sekcja 2656f (d): „zaplanowana, umotywowana politycznie przemoc
wobec celów nie uczestniczcych w walce, stosowana przez subnarodowe grupy czy tajnych

agentów, zwykle majca na celu oddziaływanie na audytorium”

Obecnie nawiecie funkcjonuje przeszło sto pi

dziesit rónych definicji terroryzmu. Mona

zauway,e nawet w obrbie jednego pastwa funkcjonujrozbiene definicje tego samego zjawiska

co w skali globalnej utrudnia wypracowanie jednolitej, uniwersalnej definicji terroryzmu.
Wybitny badacz zjawiska terroryzmu Alex Schmid dokonał zestawienia czstotliwoci wystpowania

elementów okrelajcych pojcie „ terroryzmu” w 109 definicjach.12

Słownik Wyrazów Obcych PWN Warszawa 1971r. s. 759,

13

Słownik J

zyka Polskiego PWN Warszawa 1999r. s. 463

14

Raport Grupy ds. Zwalczania Terroryzmu, 1986

15

Regulamin Sił Ldowych USA nr 190-52 Opanowywanie terroryzmu i innych wi

kszych zaburze

na terenie

instalacji Wojskowych Sił Ldowych .

background image

Tabela nr 1
Zestawienia czstotliwoci wystpowania elementów okrelajcych pojcie „ terroryzmu”

16


ELEMENT

CZ STOTLIWO(%)

1. Przemoc, siła

83,5

2. Polityczny

65

3. Strach, podkrelenie terroru

51

4. Gro

ba

47

5. (Psychologiczne) skutki i (przewidywane) reakcje

41,5

6. Rozrónienie ofiara - cel

37,5

7. Celowa, planowana, systematyczna, zorganizowana akcja

32

8. Metoda walki, strategia, taktyka

30,5

9. Nienormalno

 

, konflikt z przyjtymi regułami, brak humanitarnych

ogranicze30

10. Wymuszanie, zniewolenie, powodowanie uległoci

28

11. Aspekt rozgłosu, reklamy

21,5

12. Przypadkowo

 

, bezosobowo

 

, indyskryminacja

21

13. Cywile, nie walczcy, neutralni, stojcy z boku jako ofiary

17,5

14. Zastraszanie

17

15. Podkrelanie niewinnoci ofiar

15,5

16. Grupa, ruch, organizacja jako sprawcy

14

17. Aspekt symboliczny, zademonstrowanie siły innym

13,5

18. Nieobliczalno

 

, nieprzewidywalno

, niespodziewany akt przemocy

9

19. Ukryty, podziemny charakter

9

20. Powtarzalno

 

, seryjny lub reklamowy charakter przemocy

7

21. Kryminalny

6

22.dania stawiane stronom trzecim

4


Powysze definicje dosywyra

nie wyróniajterroryzm polityczny, odgraniczajc go od

działamajcych cele kryminalne /tylko 6%/ , takie jak wymuszanie okupu, zaniechaniecigania

handlarzy narkotykami, członków grup przestpczych, zwłaszcza o charakterze mafijnym itp.

Jednake tu równietrudno jest o precyzyjne rozgraniczenie, mona bowiem wyobrazisobie takie

formy wymuszenia kryminalnego, które niezalenie od zamierzesprawców nabierajcharakteru

politycznego np. terrorystyczna działalno

sycylijskiej mafii.

Reasumujc, terroryzm polityczny to umylne działania stanowice naruszenia prawa karnego

i zmierzajce w drodze aktów przemocy lub zagroenia takimi aktami do zastraszania organów

pastwowych lub znacznych odłamów społeczestwa oraz do wymuszania okrelonego działania.

Wany jest tu polityczny motyw działania. Terroryzm dotyczy działalnoci, którmona by było

poczytaza kryminaln, gdyby nie jej polityczne uwarunkowania. To terroryci przekształcili

działalno

 

kryminalnw polityczn.

Porwania osób saktem kidnaperstwa majcym na celu nie tylko wymuszenie okupu ale

równie:

-

białe niewolnictwo, gdzie kobiety uprowadzane sdla celów prostytucji handlowej,

-

kradziedzieci, z powodów kłótni małeskich lub do przymusowej pracy albo prostytucji,

-

morderstwa, dla innych celów nizysk finansowy,

-

zapewnienie

ródła siły roboczej, np. gdy marynarze, spojeni alkoholem, porywani byli na

statki lub gdy Brytyjczycy wcielali siłswoich marynarzy do marynarki wojennej,

-

uprowadzenia zakładników, przetrzymywanie jeców wojennych lub porwania polityczne,

16

Hoffman B., op. cit. s. 38

background image

takie jak te majce miejsca w Ameryce Łaciskiej

17

i na Bliskim Wschodzie, w celu

sprowokowania lub zapobieenia okrelonym działaniom. Do tej kategorii zaliczymy równieuprowadzenia samolotów (które słuymajwymuszeniu na władzach spełnienia

daterrorystów) oraz udaremnione akty przestpcze

18

, jak np. rabunek ( wzicie zakładników

słuyma zapewnieniu sobie moliwoci ucieczki ).

Politycznformkidnaperstwa jest uprowadzenie zakładników. Okrelamy to jako akt

bezprawnego przetrzymywania jednej lub wicej osób w celu wysunicia

dapolitycznych.

Jednym z zasadniczych celów grup terrorystycznych jest zwrócenie na siebie uwagirodków

masowego przekazu i społeczestwa. Im dłuej trwa incydent, tym wikszskupiajna sobie uwag

rodków masowego przekazu

19

. Uprowadzenie zakładników jest dla terrorystów skalkulowanym,

planowym działaniem dla osignicia konkretnych celów politycznych. Terroryci gotowi szabijadla osignicia swoich celów, a nawet umrze, jeli zajdzie taka konieczno

 

20

.

Taki samobójczy impuls mona byłoby sklasyfikowajako aberracjumysłow, gdyby

nie religijne błogosławiestwo towarzyszce takiej decyzji. Islam obiecuje niebo tym, którzy oddajdla niegoycie

2. Wpływ globalizacji na rozwój terroryzmu midzynarodowego

Współczesny terroryzm midzynarodowy stanowi zagroenie o charakterze globalnym.

Oznacza to w praktyce, inie sposób sobie wyobrazipastwa czy organizacji midzynarodowej,

która byłaby całkowicie wolna od "plagi XX wieku". Wszyscy jestemy potencjalnymi ofiarami

zamachów terrorystycznych jako politycy, dyplomaci, wojskowi, policjanci, biznesmeni, naukowcy,
pasaerowie, czy teprzypadkowi przechodnie. W porównaniu bowiem do klasycznych XIX-

wiecznych metod "terroru indywidualnego" sytuacja uległa radykalnej zmianie - dzisiejszy terroryzm
stał si"zbrodni

lep", której sprawcy nie wybierajofiar. Poczwszy od połowy lat 70 - tych ronie

liczba zamachów obliczonych na wielkskal: skrytobójstwa, branie zakładników oraz detonacje

bomb w samochodach zaparkowanych w centrum wielkich aglomeracji miejskich, terminalach lotnisk,
na dworcach kolejowych, domach towarowych czy hotelach.

Terroryci posiadajc nad pastwem znacznprzewag- mogw praktycznie nieograniczony

sposób rozszerzacele swoich ataków. "Terroryci - jak podnosi B. M. Jenkins - mogzaatakowawszystko, wszdzie i w kadej chwili, a pastwo nie moe chroniwszystkiego, wszdzie i przez cały

czas".

Globalny charakter współczesnego terroryzmu midzynarodowego sprawia,e jest on jako

zjawisko coraz bardziej niebezpieczny dla społecznociwiatowej. Dziki rozwinitemu systemowi

midzynarodowych masmediów kady akt terrorystyczny natychmiast trafia na czołówki gazet.

Sprzymierzecem terrorystów staje sizarówno postp techniczny, jak i społeczny nioscy takie

wartoci jak wolno

osobista, swoboda podróowania, zrzeszania si, posiadania broni. Nowe

osignicia myli technicznej, szczególnie w sferzerodków transportu i łcznoci sskwapliwie

wykorzystywane przez organizacje terrorystyczne. Moliwy i realny jest nowy jakociowy skok

terroryzmu - pojawienie siterroryzmu nuklearnego. Nie chodzi przy tym tylko o to, czy w rkach

terrorystów znajdzie sibrojdrowa, lecz przede wszystkim o zagroenie obiektów nuklearnych, np.

elektrowni jdrowych, przez ataki terrorystyczne

21

.

Globalny charakter zagroenia terrorystycznego ma jeszcze jeden wymiar. Terroryzm jest

bowiem metodosigania celów stosowanprzez wyznawców diametralnie rónych i sprzecznych

ideologii.

Podejmujc próbprognozy rozwoju współczesnego terroryzmu, mona przedstawikilka

głównych kierunków zagroez jakimi mamy do czynienia w Europie. Sonecile zwizane z

17

Rómmel W., Terroryzm polityczny w Ameryce Łaci

skiej, s. 328-354

18

Hoffman B., op. cit. s. 126-142.

19

DIANE / sie dost

pu do informacji obronnych / , Jak wystrzega si

, przygotowa lub przetrwa w sytuacji

zakładnika, Terroryzm i bezpiecze

stwo mi

dzynarodowe nr 1 USA 1987r. s. 24-30,

20

Kaczmarek J., op. cit. s. 71.

21

Sterling C., Sie terroru – prawda o mi

dzynarodowym terroryzmie, s. 14-15,

background image

sytuacjpolitycznw tym sensie, istanowiniejako konsekwencje napi

i wstrzsów politycznych,

które majcharakter długofalowy i których znaczenie wzrasta do rangi strategicznej.

W Europie wystpuje kilka istotnych tendencji terroryzmu, sto:

terroryzm bliskowschodni - niezalenie od wyników konferencji pokojowej moemy

miew najbliszym czasie do czynienia z kolejnfalterroryzmu arabskiego. Sukces

konferencji, a wic zawarcie kompromisu pomidzy pastwami arabskimi i Izraelem

zostanie uznany przez cz 

organizacji za "zdrad", zajej fiasko moe oznaczapowrót

do "starych, sprawdzonych" metod działania;

fundamentalizm islamski - w tym kontekcie naley zwróciuwagna silny wzrost

znaczenia ruchów islamskich, które w bezporedniej formie nawizujdo Jihad -witej

Wojny muzułmanów z niewiernymi. Wzrost siły fundamentalistów dotyczy nie tylko
Bliskiego Wschodu, lecz take islamskich republik b. ZSRR ( temat islamskich grup

terrorystycznych poruszałem w poprzednich artykułach na konferencjAM ) .

nacjonalizm

postsowiecki

-

dynamiczny

wzrost

działalnoci

organizacji

nacjonalistycznych

w

byłych

republikach

ZSRR,

stanowicych

bazdla

midzynarodowych organizacji terrorystycznych.

tendencje nacjonalistyczne w b. NRD - napicia społeczne i gospodarcze w b. NRD stały

sizal

kiem nowych, skrajnie prawicowych ruchów nacjonalistycznych, operujcych

take terroryzmem ( np. zabójstwo Detlera Rohweddera, szefa urzdu powierniczego

zajmujcego siprywatyzacjgospodarki wschodnioniemieckiej przez Komando Urlicha

Wessela ).

rozpad Jugosławii - równiei w tym przypadku rozwój organizacji terrorystycznych,

które obecnie operujw Europie.

Naley wspomnietake o od dawna obecnych zagroeniach, a wic tych, których

ródła le

w dzinie rozwizanych problemach narodowociowych, np. ETA czy IRA.

Przyczyn, dla których teren Europy stał siarendziałaterrorystycznych jest kilka.

Jako najistotniejsze mona wymieni:

globalny charakter zagroenia terroryzmem midzynarodowym we współczesnymwiecie,

otwarcie granic- fakt zniesienia przez niektóre pastwa ograniczew przekraczaniu granicy

oznacza wzrost ruchu osobowego i towarowego. W sytuacji braku efektywnego i skutecznego
aparatu (słuby celne i graniczne) moliwy jest praktycznie niekontrolowany przepływ ludzi i

kontrabandy

22

,

budowa otwartego społeczestwa obywatelskiego. Szeroko rozumiana liberalizacja przepisów w

tym zakresie oznacza w praktyce,e pastwo (jego wyspecjalizowane słuby) nie kontrolujwszystkich obszarówycia społecznego. Stwarza to moliwo

tworzenia struktur, które mogtake słuycelom terrorystycznym. Wi

e siz tym take np. dostp do broni

23

,

tworzenie podstaw gospodarki wolnorynkowej, łatwo

tworzenia nowych firm prywatnych, w

tym take z udziałem kapitału zagranicznego. Stwarza to moliwoci do tworzenia przez

midzynarodowe organizacje terrorystyczne "instytucji przykrycia". W połczeniu z niezbyt

sprawnym systemem bankowym trudno jest wykluczymoliwo

 

"prania" brudnych pienidzy

i finansowego zasilania midzynarodowych organizacji terrorystycznych. Dotyczy to take

wzrostu w nielegalnym handlu i produkcji narkotyków,

narastanie frustracji społecznej wynikajcej z obnienia stopyyciowej i bezrobocia oraz

istnienie subkultur młodzieowych zafascynowanych stosowaniem przemocy. W szczególnoci

włanie bezrobocie i towarzyszcy mu krytycyzm wobec polityki gospodarczej tworzy

sprzyjajce podłoe do zachowaagresywnych, w tym take terrorystycznych. Bezrobotni

absolwenci szkół wstpujcy wycie z brakiem perspektyw osobistego powodzenia stanowigruppodatnna manipulacji oddziaływanie ugrupowao skrajnych ideologiach, które mogpróbowarealizacji swych celów z zastosowaniem przemocy

24

.

22

Krajski S., Atak na Ameryk

, s. 84

23

Tame, s. 85

24

Oadowicz R., Baza społeczna terroryzmu politycznego, s.81-82,

background image

Fakt, ibudowa pastwa demokratycznego i otwarcie nawiat powoduje - porednio - wzrost

zagroenia terroryzmem nie moe byprzez nas postrzegany w kategoriach negowania systemu

demokratycznego. Chodzi bowiem o to, aby nie sigajc po skompromitowane totalitarne wzorce

działania aparatu pastwowego zapewnimaksymalne bezpieczestwo pastwu, i jego obywatelom.

W systemach demokratycznych, słuby powołane do zwalczania tego typu zagroessilne,

doinwestowane, dysponujodpowiednimi uprawnieniami. Mona nawet zaryzykowatez, iim

wicej demokracji i otwartoci, tym silniejsze i sprawniejsze stego typu słuby.


3. Strategia midzynarodowych działaterrorystycznych


3.1. Cele ataków terrorystycznych
W przeprowadzanych przez terrorystów atakach mona wyrónicztery grupy, które swybierane

jako cel do akcji terrorystycznych:

• Władze rzdowe

Policja / Wojsko
Przedsibiorcy i infrastruktura

Ludno

 

Władze rzdowe

Władze rzdowe, ich pracownicy oraz mienie sczsto celem ataku z nastpujcych powodów:

Zmiany polityczne - w celu zmuszenie członków rzdu do zmiany pogldów

politycznych.

Niezadowolenie obywateli – sabotowanie usług bdcych pod kontrolaparatu

pastwowego takich jak np. elektryczno

 

, łczno

 

telefoniczna, komunikacja co z kolei

spowoduje niezadowolenie.

Przekazanie przesłania - w celu przekazania przesłania do narodu,e akcja skierowana

jest przeciwko strukturom władzy.dania terrorystów - terroryci czstokrodajwypuszczenia uwizionych

towarzyszy.

Policja / Wojsko

Policja i wojsko reprezentujzbrojne ramikontrolowane przez atakowane władze rzdowe i

czsto stajsicelem ataku dla terrorystów z nastpujcych powodów:

Siła Policji - w celu wykazania ludziom,e policja / wojsko ssłabe i nie potrafiochroniludzi.

Nadmierna reakcja z zastosowaniem przemocy - nadmierna reakcja ze strony policji /
wojska w celu pokazania ludziom surowoci władz rzdowych.

Ataki na infrastruktur- atakowanie infrastruktury policji / wojska prowadzi do

zmniejszenia iloci ofensywnych patroli bezpieczestwa majcych na celu ochronobywateli oraz zwikszenie iloci defensywnych patroli bezpieczestwa, co prowadzi do

skarg dotyczcych naduycia i naruszenia praw człowieka przez oskaronych.

Odwet - w odwet za udane operacje policji / wojska skierowane przeciw organizacjom
terrorystycznym

Rodziny - rodziny policjantów / woskowych stajsicelem ataku, wymuszajc w ten

sposób współpracz grupami terrorystycznymi.

background image


Przedsibiorcy i infrastruktura

Czstokro, niewinni członkowie społeczestwa stajsicelem aktów

terrorystycznych z nastpujcych powodów:

Konkretne cele - celem, który terroryci chczniszczy, jest konkretny obiekt, budynek,

samolot, autobus, itd., a nie osoby znajdujce siwewntrz.

Branie za cel przedsibiorców - soni atakowani przez terrorystów ze wzgldu na ich

powizania z władzami rzdowymi lub specyfikdziałalnoci gospodarczej.

Zdobycie pienidzy - banki i inne obiekty atakowane sjako sposoby zdobycia pienidzy

i wyposaenia dla celów terrorystycznych.

Ludno

 

Wybór losowy- wybór losowy wywołuje wicej strachu wród ludnoci anieli

selektywne dobieranie celów.

Osoby pojedyncze - uprowadzenia oraz incydenty z udziałem zakładników sprzeprowadzane jako sposób na zdobycie rozgłosu oraz pienidzy od biznesów lub osób

indywidualnych.

Oczekiwania ludnoci - ludno

 

wierzy i polega na ochronie zapewnianej przez władze

rzdowe i kiedy tak sinie dzieje, wtedy władze skrytykowane.

Współczucie ludnoci - wicej współczucia okazuje siniewinnej ofierze anieli temu,

kto jest negatywnie kojarzony z grupterrorystyczn. Z tego powodu, społeczestwo

moe stawasicoraz bardziej wymagajce w stosunku do rzdu, aby ten spełnił

dania

terrorystów.

3.2. Kategorie grup terrorystycznych

Grupy terrorystyczne na całymwiecie mieszczsiw jednej z trzech kategorii:

Krajowe

Midzynarodowe

Ruchy Wyzwolecze

Krajowe

Terroryzm krajowy jest prowadzony przez grupy, które zwykle ograniczajswoje działania do

jednego kraju. Przykładami ich s: Irlandzka Armia Republikaska (IRA), Euskedi Ta Askatasune

(ETA) oraz Armia Nowego Narodu Filipiskiego (NPA).

Midzynarodowe

Terroryci midzynarodowi nie ograniczajswoich działado jednego kraju; ataki

przeprowadzane sna całymwiecie. Obecnie, wikszo

 

midzynarodowych grup terrorystycznych

jest sponsorowana przez pastwo. Oznacza to,e soni zachcani, wspierani finansowo, szkoleni oraz

ochraniani przez jeden lub kilka rzdów krajowych. Przykładami ich sradykalna Palestyska

Organizacja Abu Nidala oraz Frakcja Czerwonej Armii (RAF).
Ruchy Wyzwolecze

Akty przeprowadzane przez ruchy wyzwolecze sczsto wtórne lub przypadkowe w stosunku do

strategii posiadajcej szerokie polityczne poparcie.

Pod koniec lat 60-tych i na pocztku 70-tych wiele palestyskich grup walczcych o pokój

otrzymało fundusze nowoczesnych krajów arabskich takich jak : Arabia Saudyjska, Zjednoczone
Emiraty Arabskie i inne. Nie było toadne porozumienia ideologiczne czy ch

finansowania

działalnoci terrorystycznej samej w sobie. Była to forma zabezpieczenia siprzed tym, aby grupy

palestyskie nie działały w tych krajach, jak równienie represjonowały Izraelitów zamieszkujcych

je.

background image

3.3. Rodzaje i metody ataku

Istnieje wiele rónych rodzajów i metod operacji terrorystycznych

25

. Wród nich najcz

ciej

spotykane to:

• Zamach naycie

• Zamach bombowy
• Uprowadzenierodka transportu

• Kidnaping (uprowadzenie osoby)
• Branie zakładników

• Terroryzm chemiczny i biologiczny

Zamach naycie

Zamach naycie jest prawdopodobnie najstarszznantaktykterrorystyczni nadal szeroko

stosowan. Do grup preferujcych posługiwanie sizamachem naycie nale

Separatyci Baskijscy

(ETA) w Hiszpanii, Czerwone Brygady we Włoszech, IRA w Irlandii Północnej, midzynarodowe

grupy terrorystyczne Kadaffiego oraz róne organizacje terrorystyczne w Amerycerodkowej i

Południowej. Cele zamachów sczsto do przewidzenia, a terroryci niezmiennie przyznajsido

przeprowadzenia zamachu po jego wykonaniu. Wszystkie wspomniane grupy działajmidzy innymi

przeciwko

urzdnikom,

dyrektorom

przedsibiorstw,

policji

oraz

urzdnikom

organów

bezpieczestwa.

Zamach bombowy

Zamach bombowy jest zwykle najbardziej powszechnmetodataku z kilku powodów:

daje on sprawcy wzgldne bezpieczestwo, jakoe moe on bydaleko od miejsca

wybuchu,

daje on terrorycie wielksiłniszczenia i zabijania,

bomby sbezwzgldne i nawet sama gro

ba ich uycia moe bybardzo kosztowna i

burzyporzdek publiczny,

materiały do budowy urzdzewybuchowych spowszechnie dostpne, niedrogie i łatwe w

złoeniu,

Uprowadzenierodka transportu

Uprowadzenia pojazdu lub samolotu były do

 

powszechne w latach 60-tych i na pocztku lat

70-tych. Uprowadzanie pojazdów wiozcych podstawowe artykuły spoywcze było ulubiontaktykpostpowania Tupamaros i odpowiadało ich stylowi zbrojnej propagandy. Po uprowadzeniu pojazdu

nastpowało szybkie darmowe rozprowadzanie towarów z takiego pojazdu wród biednych i

potrzebujcych, łcznie z propagandterrorystycznreklamujcspraw, o któroni walczyli.

W jakimkolwiek rodzaju działalnoci terrorystycznej, takiej jak w Hiszpanii, Amerycerodkowej lub Północnej Irlandii, uprowadzenie pojazdu moe i powinno bykojarzone, a czsto daje

przesłanki nadchodzcego okruciestwa. Na przykład, uprowadzenie cysterny z benzynprawie

zawsze wskazuje na moliwo

 

pojawienie siw przyszłoci bomb benzynowych (w postaci

ci

arówki-cysterny z podłczonymi materiałami wybuchowymi).

Uprowadzenie osoby (kidnapping)

Definicja - Sytuacja, w której podejrzany(i) przetrzymuje() osob(y) w niewoli, wbrew jej woli

w nieznanym miejscu, po to, aby wykorzystaj(je) jako element przetargowy.

23

Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 1994r. s. 85-88, Przegld informacji słubowych i publikacji

dotyczcych problematyki zwalczania terroryzmu / materiały za rok 1987, Biuro Operacyjne KGMO, s. 27 - 35

background image

Cechy:

Zapewnia zwikszony poziom bezpieczestwa dla terrorystów. W jego wyniku

dochodziło do spełniania

daw przeszłoci.

Terroryci zwykle przetrzymujofiarw bezpiecznej "melinie".


Branie zakładników
Definicja -
Sytuacja, w której podejrzany(i) w umocnionym miejscu przetrzymuje osob(y) wbrew jej

woli, w celu uycia ich jako elementów przetargowych i odmawia poddania sipolicji. Umocnionym

miejscem jest jakakolwiek bariera oddzielajc policjod zakładników, a mogtbarierstanowisami zakładnicy jeli uywani sjako tarcza osłona.nicpomidzy braniem zakładników a uprowadzeniem znajdujemy w motywacji

podejrzanego(ych) oraz w tym,e miejsce przebywania przetrzymywanego /podejrzanego/ jest znane

i kontrolowane podczas sytuacji z wzitymi zakładnikami a jest nieznane podczas uprowadze.

Podobnie jak porwania samolotów tak i branie zakładników uległo zmniejszeniu, chodalej

pozostaje opcjdziałania dla wielu grup terrorystycznych.

Branie zakładników jest popularnformdziałania terrorystów, poniewaprzyciga ona

uwagmidzynarodowychrodków masowego przekazu przez dłuszy okres czasu. Czsto koczsidaniem ze strony opinii publicznej, aby władze spełniły wymagania terrorystów w celu uzyskania

bezpiecznego zwolnienia zakładników.

Ze strategicznego punktu widzenia, preferuje sibranie zakładników od porwaosób,

poniewauzyskujone bardziej intensywny rozgłos ze wzgldu na bardziej niebezpiecznsytuacjzakładników oraz swoistego "akwarium", w obrbie, którego władze muszfunkcjonowa.

2.4. Przykłady zamachów – ataków terrorystycznych z uwzgldnieniem rónych metod


A/ Zamach na turystów zachodnich w Luksorze, w Egipcie, listopad 1997r

Przebieg zdarzenia:

Dnia 17 listopada 1997 grupa nale

ca do organizacji Damala Islamija dokonała rzezi grupy

turystów wwityni Achasztapus w Luksorze. Zamach przeprowadzono z uyciem broni lekkiej i

noy. W zamachu zginło 58 turystów i 4 Egipcjan, ranne zostały 24 osoby. Wszyscy członkowie

grupy przeprowadzajcej zamach zginli

26

.

Skład grupy:

Grupa składała siz szeciu terrorystów, członków organizacji, w wieku około dwudziestu lat,

mieszkaców miejscowoci Asiut w Górnym Egipcie. Członkowie grupy poza przywódc, nigdy

nie opuszczali Egiptu. Trzech członków grupy było studentami, którzy zostali zwerbowani i
przeszkoleni do tego zadania przez dowódcgrupy. Dowódca był w przeszłoci zamieszany w

działalno

 

terrorystyczn, szkolił siw Pakistanie i w Afganistanie.

Zbieranie informacji przed operacj:

Grupa opierała sina wczeniej zebranych przez jej członków informacjach i stosownie do nich

wybrała termin ataku. Wybrany termin, wczesne godziny ranne w sezonie turystycznym, to pora
szczytowego nasilenia ruchu turystycznego. Grupa poznała system zabezpieczenia obiektu i
odpowiednio do niego rozlokowała swoje siły. Plan ewakuacji przewidywał uycie mundurów

słub bezpieczestwa, w które grupa siwczeniej zaopatrzyła.

Metoda działania:

Grupa podzieliła sina trzy zespoły: jeden wszedł do obiektu zamachu i pod

ył za stranikami, a

dwa pozostałe rozdzieliły sii zajły pozycje po lewej i prawej stronie trasy turystycznej.

Pierwszy zespół zlikwidował straników, a nastpnie dołczył do dwóch pozostałych, aby

wspólnie z nimi ostrzelaturystów ze wszystkich stron. Terroryci posłuyli sinoami do

likwidacji turystów i straników, którzy nie zginli od strzałów.

26

Kaczmarek J., op. cit. s. 160 - 162

background image

Uzbrojenie:

Grupa posłuyła sibronilekkmarki Kałasznikow i noami.

Zamiar spowodowania ofiarmiertelnych:

Celem zamachu było zbiorowe morderstwo, /przy czym tosamo

 

turystów nie miała znaczenia/

oraz zadanie strat miejscowym siłom bezpieczestwa.

Rejon przeprowadzenia zamachu:

Zamachu dokonano w Egipcie, w tłumnie odwiedzanym rejonie turystycznym.

Przyznanie sido odpowiedzialnoci za zamach:

Do odpowiedzialnoci za zamach przyznała siorganizacja Damala Islamija.

Grupa pozostawiła na miejscu zdarzenia odezwy podpisane "Damala Islamija – Oddziały

Zniszczenia i Spustoszenia". Członkowie grupy zamachowców mieli na głowie przepaski z
napisem "Mustafa Hamza -jestemy na twoje rozkazy" (Hamza to dowódca wojskowy organizacji

Damala Islamija.)

Umiejtnoci:

W trakcie zamachu i w planowaniu ewakuacji zamachowcy wykazali wysoki poziom
umiejtnoci planowania, zbierania informacji przed operacj, a take determinacji opanowanie.

B/ Zamach na lotnisku Lod pod Telawiwem

Masakra na Lotnisku Lod miała miejsce w dniu 30 maja 1972 r. W zamachu tym zawarte były

wszystkie elementy propagowanej przez Habasha teorii rewolucji: współpraca z innymi
ugrupowaniami, atak na Izrael jako punkt ogniskowy, popełnienie spektakularnego przestpstwa w

celu wywołania szoku w społeczestwie i zachwiania jego poczucia bezpieczestwa. Zamach ten o

kryptonimie "operacja Patricio Arguello" na cze

 

nikaraguaskiego terrorysty zabitego w czasie

strzelaniny na Lotnisku Dawsona, miał miejsce w hollu przyjazdów na lotnisku Lod.

W celu przeprowadzenia ataku Habash nawizał współpracz JaposkArmiCzerwon/Rengo Sekugin/, do

 

specyficzngrupsamozwaczych rewolucjonistów socjalistycznych o

tendencjach antyspołecznych. Te dwie grupy spotkały siprzy okazji krcenia filmu w 1970 r. Trzej

terroryci japoscy odpowiedzialni za atak na Lotnisko Lod przeszkoleni zostali z członkami PFLP w

Libanie. JRA nie miała wiele wspólnego z celami PFLP, ale widocznie zaakceptowała retoryk"rewolucjiwiatowej" George'a Habasha. Po masakrze, przywódca JRA, Fusako Shigenobu,

owiadczył,e uczestniczył w ataku z chci "skonsolidowania midzynarodowego sojuszu

rewolucyjnego przeciwko imperialistomwiata". Akcja terrorystyczna nie trwała nawet minuty.

Otwierajc ogiei rzucajc granaty w wypełniony pasaerami hol lotniczy, trzej terroryci zabili

dwadziecia cztery osoby i ranili siedemdziesit osiem osób. Wikszo

 

zabitych była pielgrzymami

katolickimi z Puerto Rico pod

ajcymi do Ziemiwitej.wiat doznał szoku a Habash osignł swój

cel:

dania palestyskie powróciły na czołówki gazet

27

.

C/ Wysadzenie samochodu-pułapki pod ambasadUSA w Nairobi, Kenia, sierpie1998r.

Opis zdarzenia:

W pitek, dnia 7 sierpnia 1998r. o godz. 10.30, koło ambasady USA w Nairobi eksplodował

samochód-pułapka. W wyniku wybuchu zginło 213 osób, wród nich kilkunastu Amerykanów -

pracowników ambasady, rannych zostało ok. 4500 osób. Dwie osoby sporód podejrzanych o

uczestnictwo w zamachu wydalono z Kenii i wydano w drodze ekstradycji Stanom Zjednoczonym
(27 sierpnia 1998r.), gdzie przedstawiono im akty oskarenia

28

.

19

Sterling C., Sie terroru – prawda o mi

dzynarodowym terroryzmie, s. 142,

28

Radykalny terroryzm islamski, „ Wychowankowie Afganistanu” materiały FBI grudzie

1999, s. 8 – 10,

Aleksander Y., Siewcy mierci, s. 54

background image

Metoda działania i skład grupy:

Zamiarem zamachowców było wprowadzenie samochodu-pułapki na parking zlokalizowany pod
budynkiem ambasady amerykaskiej i jego zburzenie . Trzyosobowa grupa zamachowców

przyjechała do celu dwoma pojazdami. Jeden pojazd prowadził dowódca grupy, Fazil Abdalla
Muhammad vel Harun Fazil (pod koniec roku 1998 r. był on nadal poszukiwany). Pojazd ten
eskortował samochód-pułapk. Drugim pojazdem jechało dwóch zamachowców-samobójców:

kierowca, który zginł na miejscu, oraz Muhammad Raszad Daud Al-A'uadli vel Haled Salem,

obecnie, /po ekstradycji z Kenii, przebywajcy w areszcie w USA/. Kierowca samochodu-

pułapki, Dihad Muhammad Ali vel Azam, usiłował wjechana parking podziemny pod

ambasad, ale nie udało mu sito, poniewastranik odmówił otwarcia bramy, a ponadto

wyjedajcy z parkingu samochód zablokował wjazd. Jeden z pasaerów samochodu-pułapki,

Haled Salem, zaczł grozistranikowi

dajc, aby ten otworzył bram, a poniewastranik sinie zgodził, rzucił w jego kierunku granat. W tym czasie kierowca Azam strzelał do
przygldajcych sizdarzeniu ludzi. W pewnym momencie Salem stchórzył i zbiegł z miejsca

zdarzenia. Zd

ył jeszcze zobaczy, jak jego towarzysz uaktywnił ładunek wybuchowy

umieszczony w poje

dzie. Samochód-pułapka wybuchł na placyku midzy trzema budynkami, w

odległoci ok. 10 metrów odciany budynku ambasady amerykaskiej.

Przygotowania do zamachu i zbieranie informacji przed operacj:

Grupa, która zaplanowała i przeprowadziła zamach, liczyła ok. 8 osób. W maju lub czerwcu 1998
r. (na ok. dwa miesice przed zamachem) dowódca grupy, Hanm Fazil, wynajł willw Nairobi.

Uzbrojenie przemycono do Nairobi z Bliskiego Wschodu. Kolejne składniki uzbrojenia dowódca
grupy zakupił na miejscu. Ładunek wybuchowy złoono w willi w Nairobi. Trzech członków

grupy zebrało przed operacjinformacje o ambasadzie amerykaskiej w Nairobi. Warto

zauway,e wikszo

 

przygotowado zamachów w Kenii i w Tanzanii prowadzono z hotelu

Top-Hill w Kenii. Wikszo

członków grupy zbiegło z Kenii przed dokonaniem zamachu.

Uzbrojenie:

Prawdopodobnie zastosowano fabryczny materiał wybuchowy, szacowana waga 750 - 1000 kg.

Zamiar spowodowania ofiarmiertelnych:

Zamachu dokonano o godz. 10.35 rano, w porze, kiedy w ambasadzie i w jej ssiedztwie

przebywa najwicej osób.

Przyznanie sido odpowiedzialnoci za zamach:

Armia Wyzwolenia Miejscwitych, Organizacjawiatowy Front Islamski Na Rzecz Dihadu

Przeciwko

ydom i Krzyowcom przyznała sido odpowiedzialnoci za zamach w informacji

przesłanej dnia 19 sierpnia 1998 r. do londyskiej redakcji gazety El-Hiat. Warto zauway,e

organizacja ta wydała w lutym 1998 r. dokument, w którym wzywała do zabijania Amerykanów i
ich sprzymierzeców Izraelczyków. Organizacja wzywała do usunicia okupantów zewitych

miejsc islamu, z Mekki.


D/ Wybuch samochodu-pułapki koło ambasady USA w Dar es-Salam w Tanzanii, sierpie1998

r,
Opis zdarzenia:

W pitek, 7 sierpnia 1998 r. o godz. 10.40 koło ambasady USA w Tanzanii eksplodował

samochód-pułapka. W wyniku zamachu zginło 11 osób, a rannych zostało 85. Wszyscy

poszkodowani byli Tazaczykami

29

.

Skład grupy:

29

Radykalny terroryzm islamski, op. cit. s. 11 –12,

Aleksander Y., Siewcy mierci, s. 54

background image

Trzon grupy zamachowców stanowiło 6 osób, którym na rónych etapach przygotowado

zamachu pomagały kolejne osoby. Członkowie grupy przeszli szkolenie w Afganistanie w roku
1994. W skład grupy wchodzili Kenijczycy, Tanzaczycy i jeden Egipcjanin. Ponadto w

kocowym etapie przygotowado Tanzanii przyjechał specjalista - pirotechnik z Pakistanu

("przewodnik afgaski"), który pomógł w zmontowaniu ładunku i po krótkim czasie zniknł.

Planowanie i przeprowadzenie zamachu:

Na dwa miesice przed zamachem członkowie grupy wynajli przy pomocy swoich miejscowych

pomocników prywatny dom, który posłuył im za kryjówk. Był on połoony z dala od miasta i

dostatecznie duy,eby móc przechowywaw nim samochód dostawczy, który posłuył jako

samochód-pułapka, i nabyte uzbrojenie.

Samochód-pułapka został nabyty w połowie czerwca 1998 r., wyremontowany zgodnie ze
wskazówkami terrorystów w lokalnym warsztacie i pod koniec lipca 1998 r. przewieziony do
wynajtego domu, gdzie zamontowano w nim materiał wybuchowy.

Członkowie grupy zebrali przed operacjinformacje o sposobie dostarczania wody do ambasady.

Dowoono jrutynowo dwa razy dziennie o godz. 8.00 i 10.00. Terroryci wykorzystali ten fakt,eby podjechasamochodem-pułapkdo budynku ambasady.

Trzy tygodnie przed zamachem do Tanzanii przybył kierowca-samobójca (obywatel egipski) i

został umieszczony w bezpiecznej kryjówce. W dniu zamachu kierowca-samobójca podjechał do
ambasady, pod

ajc za ci

arówkz wod, która wykonała dwa kursy do ambasady. Kiedy

cysterna z wodwjedała w bramambasady, samochód pułapka podjechał do niej bardzo blisko

i kierowca zdetonował ładunek wybuchowy.

Uzbrojenie:

Ładunek składał siz fabrycznego trotylu w iloci ok. 250 kilogramów. Materiał wybuchowy

został przewieziony w trzech pojemnikach po 70 litrów kady. Do ładunku dodano 10 pojemników

z acetylenem dla wzmocnienia siły wybuchu. Ładunek został uaktywniony zdalnie (w mieszkaniu
jednego z pomocników grupy zabezpieczono zapalnik podłczony do systemu zdalnego

uaktywniania).

Zamiar spowodowania ofiarmiertelnych, odpowiedzialno

 

, wybór rejonu zamachu: takie

same jak w przypadku zamachu w Nairobi.


E/ Zamach na amerykaska bazwojskowa w Dharanie, w Arabii Saudyjskiej, czerwiec 1996 r.

Opis zdarzenia:

Dnia 26 czerwca 1996 r. w pobliu centrum handlowego Alhubar w Dharanie, w Arabii

Saudyjskiej, eksplodowała cysterna - pułapka. W wyniku wybuchu zginło 19ołnierzy

amerykaskich, a rannych zostało kilkuset

30

.


Skład grupy:

W skład grupy wchodziło, co najmniej trzech zamachowców, prawdopodobnie Saudyjczyków. W
planowaniu zamachu uczestniczyło kolejnych trzech działaczy. Czz nich wci

jest

poszukiwana

31

.

Metoda działania:

Zamach przeprowadzono przy pomocy dwóch pojazdów:

-

pojazdu ewakuacyjnego, z którego prawdopodobnie prowadzono take obserwacj,

-

cysterny na wod, która posłuyła do przewiezienia ładunku wybuchowego.

30

Aleksander Y., Siewcy mierci, s. 53

31

Radykalny terroryzm islamski, op. cit. s. 16 –17

background image

Pierwszy samochód czekał przez 20 minut w odległoci ok. 100 m od budynku, a siedzce w nim

osoby obserwowały go w celu wybrania optymalnego momentu do wprowadzenia do akcji
cysterny przewo

cej materiał wybuchowy. Kiedy zdecydowano,e moment jest odpowiedni,

kierowca lub kierowcy samochodu dali znak kierowcy cysterny-pułapki, aby podjechał w stronbudynku.

Cysterna przejechała wzdłufrontu budynku, nastpnie skrciła prostopadle do niego, wycofała na

wstecznym biegu w taki sposób,e stanła naprzeciwko centralnej cz

ci budynku, dotykajc

szlabanu znajdujcego siod frontu (ok. 30 m od budynku).

Pasaerowie cysterny uaktywnili ładunek z opó

nionym zapłonem, który spowodował eksplozjładunku po upływie ok. trzech i pół minuty. Pojazd ewakuacyjny, który pod

ał za cysternw

trakcie jazdy w kierunku budynku, zabrał kierowci osob, która go eskortowała, i odjechał z

miejsca zdarzenia.

Umiejscowienie w czasie:

Zamach przeprowadzono o godz. 21.50, po zmierzchu, kiedy wikszo

 ołnierzy przebywa w

bazie. Wci

nie wiadomo, czy Bin Laden, obok ugrupowairaskich, był zamieszany w zamach.

Uzbrojenie:

Ładunek wybuchowy zawierał prawdopodobnie ok. 10 ton plastiku, prawdopodobnie typu C-4.
System uaktywniajcy opierał sina loncie z opó

nionym zapłonem, który został zapalony przez

kierowc.


F/ Zamach z uyciem samochodu-pułapki na szkoł

ydowska w Villerban, we Francji, wrzesie1995 r.

Przebieg zdarzenia:

Dnia 7 wrzenia 1995 r. o godz. 16.35 w pobliu szkołyydowskiej w Villerban koło Lyonu

eksplodował samochód-pułapka. W wyniku wybuchu rannych zostało 13 osób, w tym jedna
ci

ko. Ładunek eksplodował na 5 minut przed dzwonkiem koczcym lekcje, który siopó

nił i

dziki temu nie doszło do znacznie powaniejszej tragedii

32

.

Metoda działania:

Ładunek wybuchowy umieszczono w tylnej cz

ci samochodu. Podczas wybuchu na cały sektor

spadły cz

ci metalowe, gwo

dzie i mutry.

Uzbrojenie:

Ładunek wybuchowy składał siz butli gazowej po propanie butanie o wadze 13 kg (23 litry),

zawierajcej chloran potasowy, proch strzelniczy i siark, baterii 9 V, mechanizmu czasowego,

gwo

dzi i mutr dla lepszego rozprysku.

Zamiar spowodowania ofiarmiertelnych:

Celem zamachu było dokonanie zbiorowego morderstwa na uczniach i ich rodzicach. Według
planu ładunek miał eksplodowadokładnie w chwili zakoczenia lekcji i wyjcia uczniów ze

szkoły. Samochód-pułapkzaparkowano na ulicy od strony zachodniej, prawdopodobnie ze

wzgldu na to,e była ona bardzo uczszczana przez uczniów.

Przyznanie sido odpowiedzialnoci za zamach:

Zamach na celydowski stanowił prawdopodobnie element serii zamachów terrorystycznych

przeprowadzonych we Francji w miesicach lipcu - pa

dzierniku 95r.

Podczas badatechnicznych stwierdzono,e istnieje kilka wskazówek na poparcie tego

twierdzenia: metoda działania, rodzaj uzbrojenia, przyznanie siprzez jednego z członków grupy.

32

Radykalny terroryzm islamski, op. cit. s. 37

background image

G/ Uprowadzenie samolotu Air France w Algierii

Przebieg zdarzenia:

Dnia 24 grudnia 1996 r. w Algierii, na lotnisku w Algierze, grupa terrorystów nale

ca do

G.I.A.porwała samolot linii Air France, obsługujcy trasAlgier - Pary. Podczas

porwania zastrzelone zostały 3 osoby: dyplomata wietnamski, policjant algierski i
dyplomata francuski. Wietnamczyk i Algierczyk zostali zastrzeleni na pocztku zdarzenia,

natomiast pracownik konsulatu francuskiego został zamordowany w trakcie negocjacji w
zwizku z nie spełnieniem przez władze algierskie ultimatum porywaczy.

Po trwajcych około doby negocjacjach samolot odleciał do Francji i wyldował w

Marsylii, gdzie został opanowany przez francuskjednostkantyterrorystyczn. Podczas

przeprowadzonej akcji antyterrorystycznej zlikwidowano wszystkich porywaczy i
uwolniono pasaerów (26 grudnia 1996 r.).

Skład grupy:

W skład grupy wchodziło 4 porywaczy, wszyscy byli członkami organizacji G.I.A. Jeden z
porywaczy uczestniczył w 1993r. w uprowadzeniu obywateli francuskich w Algierii. Porywacze
byli w wieku około dwudziestu lat.

Metoda działania:

Czterech uzbrojonych terrorystów przebranych w niebieskie mundury policyjne wsiadło do
samolotu na lotnisku w Algierze, pod pretekstem kontroli policyjnej dokumentów pasaerów.

Porywacze opanowali samolot,

dajc uwolnienia dwóch przywódców organizacji FIS i wylotu

do Francji.
Juna pocztku zdarzenia porywacze zastrzelili dwóch zakładników, policjanta algierskiego i

dyplomatwietnamskiego. Ich ciała leały w przejciu w samolocie przez cały czas trwania

porwania.
Porywacze wyznaczyli pierwszy termin ultimatum na godzin21.30. Poniewaich

dania nie

zostały spełnione, zastrzelili obywatela francuskiego, pracownika konsulatu francuskiego w
Algierii.
W nocy z 25 na 26 grudnia (26 grudnia 1996 r. o godz. 2.00) porywacze otrzymali pozwolenie na
odlot do Lyonu. Samolot wyldował w Marsylii o godz. 3.30 nad ranem.

We Francji porywacze dwukrotnie stawiali ultimatum. W pierwszym, przekazanym o godz. 8.20,
domagali sizatankowania samolotu i odlotu (do godz. 9.40). W drugim ultimatum, przekazanym

o godz. 16.10, domagali siodlotu do godz. 17.10. O tej godzinie francuska jednostka

antyterrorystyczna opanowała samolot. Podczas wymiany ognia zlikwidowano porywaczy. W
trakcie akcji rannych zostało 25 osób: pasaerów, członków załogi i jednostki

antyterrorystycznej.

Umiejtnoci:

Grupa przeprowadziła zamach umiejtnie i z determinacj. Członkowie grupy nie byli

wyposaeni wrodki łcznoci i w trakcie operacji nie otrzymywali, o ile wiadomo, polecez

zewntrz, tylko działali zgodnie z wczeniej ustalonym planem.

Uzbrojenie:

Uzbrojenie, jakim dysponowali porywacze, obejmowało:

karabin Kałasznikow AK 47 kaliber 7.62 mm z czterema magazynkami po 30 nabojów
kady,

karabin maszynowy Uzi kaliber 9 mm parabellum z 2 magazynkami, kady po 26

background image

nabojów,

pistolet Heckler Koch model P 95 kaliber 9 mm parabellum i magazynek z 8 nabojami,

pistolet Makarov kaliber 9 mm z pustym magazynkiem,

3 granaty rczne,

naboje rónych rodzajów,

ładunek wybuchowy zawierajcy 800 gr. dynamitu, uaktywniany przy pomocy dwóch

niezalenych systemów: systemu pirotechnicznego z lontem opó

niajcym i dodatkowo

dwóch zapalników elektrycznych, atrapładunku wybuchowego (prawdopodobnie dla

zastraszenia zakładników).

Nie wydaje si, aby w przypadku tej grupy chodziło o dokonanie zbiorowego morderstwa, jednak

grupa wykazała gotowo

 

do zabijania dla osignicia swoich celów.

Przyznanie sido odpowiedzialnoci za zamach:

W owiadczeniu przesłanym faksem do agencji AFP w Paryu dnia 26 grudnia 1996 r.

organizacja G.I.A. przyznała sido odpowiedzialnoci za porwanie. Ponadto

organizacja ta opublikowała swoje owiadczenie w gazecie El Hiat dnia 27 grudnia 1996 r.

F/ Monachium 1972 r.

Gdy uwagawiata ponownie skupiła sina kwestii palestyskiej, przywódcy grup

terrorystycznych postanowili zabiegao uwierzytelnienie społeczestwa palestyskiego jako „narodu

na emigracji". Palestyczycy

dali by traktowano ich powanie jako politycznspołeczno

. Tak sizłoyło,e letnia Olimpiada 1972 r. miała siodbyw Monachium, RFN. Stwarzało to

Palestyczykom sposobno

 

do zaprezentowania si- przed setkami milionów telewidzów -jako

członkowie społecznociwiatowej traktowani na równi z pozostałymi pastwami uczestniczcymi w

igrzyskach.

Do Midzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wysłano dwa pisma z probo umoliwienie

ekipie atletycznej udziału w Olimpiadzie 1972 r. jako reprezentacji Palestyny. Pisma te pozostały bez
echa, jak twierdzi Abu Lyad z Organizacji Czarnego Wrzenia. W takiej sytuacji Czarny Wrzesiepostanowił w inny sposób wykorzystaOlimpiaddla swoich celów. Uprowadzajc członków ekipy

Izraela, Czarny Wrzesiemógłby pomcilekcewaenie okazane przez Komitet Olimpijski,

zyskafantastyczny rozgłos dla swojej sprawy oraz wynegocjowauwolnienie wielu swoich

współtowarzyszy.

O godzinie 4:00 rano 5 wrzenia 1972 r. omiu członków Czarnego Wrzenia sforsowało płot

otaczajcy wioskolimpijskkierujc siku pomieszczeniom zajmowanym przez atletów izraelskich.

W cigu godziny udało im sizlokalizowaswoje cele, zabijajc dwóch opierajcych siatletów i

uprowadzajc dalszych dziewiciu. Kilku Izraelczykom udało sizbiec

33

.

Majc w rku dziewiciu zakładników w wiosce olimpijskiej, bojownicy Czarnego Wrzenia

ogłosili swoje

dania / w formie maszynopisu w jzyku angielskim/.dali zwolnienia 234

winiów odbywajcych wyroki w wizieniach izraelskich oraz wypuszczenia na wolno

 

kilkuset

winiów trzymanych w RFN /wród nich byli Andreas Baader i Ulrike Meinhof, przywódcy gangu

Baader-Meinhof/. Domagali sitake udostpnienia im trzech samolotów celem przelotu w

bezpieczne miejsce. Terroryci zagrozili straceniem zakładników w przypadku niezrealizowania

dado godziny 9:00.

Sytuacja była koszmarem. Obserwowały jnaywo miliony telewidzów. Władzom

zachodnioniemieckim zaleało na przerwaniu tego koszmaru i w zwizku z tym zaproponowano

zwolnienie Baader i Meinhof. Izaelczycy jednake przyjli twardo linijnpostaw. W krótkiej

rozmowie telefonicznej z zachodnioniemieckim kanclerzem Willy Brandtem, premier Izraela GoldMeir wyra

nie przedstawiła stanowisko swego kraju. Podadnym warunkiem nie godziła sina

33

Kaczmarek J., op. cit. s. 144 – 148,

Raguszewski A., Tragedia na lotnisku, Komandos nr 7-8/2001, s. 14 - 21

background image

prowadzenie negocjacji z terrorystami.

Minł pierwszy termin ultimatum. Czas na spełnienie

daprzedłuono do godziny 21:00.

Po długich godzinach negocjowania terroryci przystali na jeden samolot, który miał ich

przetransportowawraz z dziewicioma zakładnikami do Kairu. Gdy jutam dotr, twierdzili

terroryci, rzd izraelski bdzie musiał uwolnidane osoby, gdyw przeciwnym razie sportowcy

zostanstraceni. Niemcy nie mieli zamiaru pozwoliterrorystom na opuszczenie ich kraju, ale grali

na zwłok, by zyskaczas na zorganizowanie akcji ratunkowej.

Terroryci i ich zakładnicy zostali przewiezieni autobusem Volkswagen do dwóch

helikopterów i o godzinie 22:10 opucili wioskolimpijskkierujc sina lotnisko monachijskie. Po

pitnastu minutach, helikoptery wyldowały na lotnisku w małej odległoci od samolotu, którym

mieli odleciedo Kairu. W jednym helikopterze było czterech zakładników, a w drugim - piciu.

Czterech członków grupy Czarnego Wrzenia wyszło na zewntrz w celu skontrolowania samolotu.

Wykluczywszy

jakkolwiek

formnegocjacji,

Izraelczycy

wyrazili

zgodna

zachodnioniemiecki ryzykowny plan odbicia zakładników. Piciu niemieckich strzelców wyborowych

otworzyło ogiedo terrorystów. Mimo ciemnoci i odległoci, kilku terrorystów zostało rannych.

Zaczła siwymiana ognia.

Walka trwała godzin, nie przynoszcadnego konkretnego wyniku. Na tym etapie,

zakładnicy jeszczeyli. Terroryci byli przyparci do muru, ale nie chcieli poddasi, a niemieccy

strzelcy nie potrafili zneutralizowaPalestyczyków benaraaniaycia Izraelczyków /terroryci

arabscy schronili sipod helikopterami, powanie ograniczajc opcje Niemców/. Około północy

władze usiłowały przełamamartwy punkt, przechodzc do szturmu. Terroryci prawie natychmiast

zabili zakładników wrzucajc granat do jednego helikoptera i strzelajc z karabinu maszynowego do

sportowców w drugim helikopterze.

Ostatecznie walka zakoczyła sio godzinie 1:30 rano. Piciu terrorystów zabito, a trzech

aresztowano. Zdecydowano,e Olimpiada bdzie kontynuowana. Rzd izraelski zgłosił obiekcje, ale

stwierdzono,e odwołanie igrzysk oznaczałoby kapitulacjwobec terroryzmu. Kanclerz Brandt

zalecił spuszczenie do połowy masztu flag wszystkich uczestniczcych w Olimpiadzie pastw, co

wywołało protest dziesiciu pastw arabskich. Organizacji Czarny Wrzesienie udało sidoprowadzido zwolnienia winiów, a jej omiu członków zostało zabitych lub schwytanych,

niemniej jednak organizacja ta odniosła, w pewnym sensie, swoje najwiksze z

dotychczasowych zwycistw. Ponownie zademonstrowano skuteczno

 

lansowanej przez

Habasha doktryny zdobywania maksymalnego rozgłosu drogsensacyjnych incydentów

midzynarodowych

34

.

Czarny Wrzesiekontynuował aktywndziałalno

 

, ale nie przeprowadziładnej operacji

porównywalnej z masakrolimpijsk. Jako ponure postscriptum do incydentu monachijskiego, dwaj

członkowie tej organizacji uprowadzili 29 pa

dziernika 1972 r. samolot Lufthansy odbywajcy rejs z

Bejrutu do Monachium i za

dali zwolnienia trzech terrorystów schwytanych 6 wrzenia. Rzd

zachodnioniemiecki szybko zaakceptował warunki i wypucił trzech winiów. Zostali przewiezieni

do Zagrzebia /Jugosławia/, gdzie przejł ich porwany samolot. Nastpnie samolot ten odleciał do

Libii, gdzie zakładnicy odzyskali wolno

 

35

.

Dwa miesice pó

niej, 28 grudnia, czterech członków Czarnego Wrzenia napadło na

ambasadizraelskw Bangkoku /Tajlandia/, uprowadzajc dwunastu zakładników i

dajc od

Izraela. uwolnienia ich trzydziestu szeciu towarzyszy. Izrael ponownie odrzucił wszelkformnegocjacji, ale władze tajlandzkie - przy współpracy ambasadora egipskiego - nakłoniły
Palestyczyków do zwolnienia zakładników w zamian za bezpieczny przelot do Kairu. Wkrótce

potem, w marcu 1973 r., uprowadzono i zamordowano w Chartumie ambasadora USA, jego zastpcoraz belgijskiego charge daffaires

36

. W połowie 1973 r. palestyskie grupy terrorystyczne,

34

Domara

czyk Z., Terroryzm, Młodzieowa Agencja Wydawnicza Warszawa 1979 s.50-66.

35

Tame, s. 66-69

36

Tame, s. 70

background image

odnoszc jucoraz mniejsze sukcesy operacyjne, nadal zdobywały rozgłos propagandowy dla

swojej sprawy.

Wnioski:
1.

Terroryci dokonujzazwyczaj spektakularnych ataków terrorystycznych, stosujc gwałt

bezporedni, skierowany przeciwko człowiekowi (grupie ludzi) lub rzeczy (najcz

ciej stanowice

symbole), z mylwywarcia głbokiego oddziaływania na elity rzdzce lub społeczestwo.

2.

Wikszo

 

udanych akcji terrorystycznych wynikało z powodu:

niskich moliwoci prewencyjnych lokalnych sil bezpieczestwa,

łatwoci wjazdu i wyjazdu z miejsca ataku,

łatwoci przemycenia uzbrojenia na miejsce akcji,

słabych punktów w ochronie obiektów ataku,

istnienia zaplecza dla działalnoci organizacji terrorystycznych.

3.

Pastwa europejskie powinny d

ydo unifikacji wewntrznych przepisów prawnych,

zaostrzajcych sankcje karne dla sprawców aktów terrorystycznych.

4.

Istnieje pilna potrzebacilejszej współpracy midzynarodowej w zakresie wymiany informacji o

organizacjach terrorystycznych i ich zwolennikach a take doskonalenie współdziałania wewntrz

pastwowych instytucji zajmujcych sirozpoznawaniem i zwalczaniem terroryzmu (wojsko,

policja, słuby specjalne).

5.rodki masowego przekazu przyczyniajsido rozwoju terroryzmu poprzez:

Uwagarodków masowego przekazu powicona terrorystom - wikszo

ataków jest tak

pomylana,eby uzyskapoparcie ze stronyrodków masowego przekazu, po to, aby

incydent i jego tło zostały przedstawione ogółowi społeczestwa według wersji

terrorystów.

Dochodowo

 

- włacicielerodków przekazu (gazety, stacje radiowe i tv) i dziennikarze

zainteresowani ssprzedawaniem swoich produktów w zamian za osignicie zysku.

Wpływyrodków masowego przekazu - dla wikszoci obywateli społecznociwiatowej

działania ich władz rzdowych srozumiane jedynie przez pryzmatrodków masowego

przekazu.

Wyolbrzymianie faktówrodki masowego przekazu, przy pomocy pióra lub poprzez

pokazanie obrazu, sw stanie uczyniz niejasnego zajcia wydarzenie o znaczeniu

midzynarodowym.

Współczucie dla terrorysty - reporterzy znani sz tego,e współczujterrorycie

bdcemu na straconej pozycji.

Pobierz cały dokument
M Cupryjak WPŁYW TERRORYZMU NA ŚRODOWISKO BEZPIECZESTWA.pdf
Rozmiar 146,9 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
M. Cupryjak WPŁYW TERRORYZMU NA ŚRODOWISKO BEZPIECZESTWA
Edukacja Zdrowotna Wpływ Przemysłu Na Środowisko Przyrodnicze
Jak ograniczyć wpływ budownictwa na środowisko
Wpływ spalin na środowisko
WPŁYW CZYNNIKA?MOGRAFICZNEGO NA ŚRODOWIESKO MIĘDZYNARODOWE
wpływ GMO na środowisko do druku stony 1-4
Wpływ biomasy na środowisko
wpływ hutnictwa na srodowisko, II rok II semestr, BWC, Ekologia, ekologia rolnictwo
pedagogika, Wychowawczy wpływ szkoły na środowisko rówieśnicze i społecz, Praca zaliczeniowa z WPROW
cygan,ochrona środowiska, WPŁYW KOKSOWNI NA ŚRODOWISKO NATURALNE
Ściągi z fizyki-2003 r, Wpływ motoryzacji na środowisko naturalne
wpływ turystyki na srodowisko
wpływ GMO na środowisko
Wpływ rolnictwa na środowisko przyrodnicze, Szkoła, Biologia
wplyw rolnictwa na środowisko (1), II rok II semestr, BWC, Ekologia, ekologia rolnictwo
WPŁYW ROLNICTWA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, Szkoła
Wpływ mediów na srodowiska, Światkowie Jehowy, Nauka

więcej podobnych podstron