05 Geoelektryka02 SP 2id 5953 ppt

background image

• Geofizyka i jej rola w naukach o Ziemi –

wprowadzenie

• Własności fizyczne minerałów i skał

• Przegląd metod geofizycznych

• Grawimetria

• Metody sejsmiczne

• Magnetyka

• Metody geoelektryczne

background image

Podział metod geoelektrycznych:

1. Metody potencjałów naturalnych

2. Metody opornościowe

3. Metody polaryzacji wzbudzonej

4. Metody elektromagnetyczne

5. Metoda georadarowa

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

Wykorzystywany

parametr

fizyczny:

różnica

potencjałów (powstała w naturalny sposób)

Zakres wykorzystania:

Poszukiwania złóż mineralnych

• Badania inżynierskie

Badania hydrogeologiczne

• Detekcja pustek podziemnych

• Detekcja obszarów zanieczyszczeń

• Lokalizacja pogrzebanych obiektów metalowych

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

• Podstawy teoretyczne

• Metodyka pomiarów i interpretacji

• Przykłady zastosowań

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

• Podstawy teoretyczne

• Metodyka pomiarów i interpretacji

• Przykłady zastosowań

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

• Metoda potencjałów naturalnych (SP - Spontaneous

Potential)

wykorzystuje

naturalną

zdolność

miektórych skał lub procesów geologicznych do
tworzenia źródeł pola elektrycznego w środowisku
geologicznym.

• Źródła te stanowią spolaryzowane elektrycznie

dobrze przewodzące prąd obiekty geologiczne

• Pole elektryczne wytwarzane przez te obiekty

może być zmierzone na powierzchni co pozwala
ustalić ich położenie, a niekiedy – objętość i masę

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

• W przypadku złóż rud kruszcowych proces

polaryzacji związany jest z przenikaniem w głąb
górotworu zmineralizowanych wód:

wody takie niosą znaczne ilości tlenu

w miarę zagłębiania się takich wód tlen jest

zużywany na utlenianie minerałów, a wody
zmieniają swój charakter z utleniających na
redukcyjne

jeśli w takich warunkach znajdzie się złoże

minerałów będących dobrym przewodnikiem to
jego górna część znajdująca się w warunkach
utleniających i dolna znajdująca się w warunkach
redukcyjnych polaryzują się przeciwstawnie i stają
się naturalnym źródłem prądu

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

• Inne przyczyny powstawania naturalnych pól

elektrycznych to:

 procesy dyfuzji i absorbcji zachodzące na

kontakcie różnych skał

 ruch zjonizowanych roztworów wodnych wzdłuż

kapilarów

 elektrochemiczne procesy korozji zachodzące w

umieszczonych

pod

ziemią

konstrukcjach

żelaznych

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

• Podstawy teoretyczne

• Metodyka pomiarów i interpretacji

• Przykłady zastosowań

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

• Podstawową wielkością pomiarową jest różnica

potencjałów

między

dwoma

elektrodami

umieszczonymi na profilu pomiarowym

• Stosowane są dwie główne metody pomiarowe

naturalnego pola elektrycznego:

 pomiar potencjału

 pomiar gradientu potencjału

background image

• Pomiar potencjału

jest podstawową metodą

pomiarową.

• Polega on na tym, że jedna z dwóch elektrod jest

nieruchoma a druga przemieszczana wzdłuż
profilu pomiarowego

• Pomierzona

w

każdym

punkcie

między

elektrodami wartość potencjału odnosi się do
punktu położenia elektrody ruchomej.

background image

• Pomiar gradientu potencjału

odbywa się przy obu

elektrodach ruchomych, których odległość od
siebie jest stała.

• Odległość ta powinna być jak najmniejsza, lecz na

tyle duża by można było dokonywać wiarygodnych
i dokładnych pomiarów potencjału pomiędzy
elektrodami.

• Pomierzona wartość potencjału odnosi się do

punktu położonego w środku między obiema
elektrodami

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

• Celem

interpretacji

pomiarów

naturalnych

potencjałów jest:

 zlokalizowanie

epicentrum

położenia

źródła

naturalnego pola elektrycznego

 określenie jego przypuszczalnej natury

 ocena jego głębokości

 ocena jego rozmiarów i masy (w sprzyjających

warunkach)

• Podstawowym

materiałem

do

interpretacji

ilościowej

wykresy

rozkładu

potencjału

sporządzona dla centralnej części anomalii,
prostopadle do jej rozciągłości

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

• Podstawy teoretyczne

• Metodyka pomiarów i interpretacji

• Przykłady zastosowań

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

• Zasięg

głębokościowy

metody

potencjałów

naturalnych to maks. 100m

• Metoda może być stosowana na potrzeby

poszukiwań złóż:

 poszukiwań

pirytów,

chalkopirytów,

złóż

polimetalicznych, siarczków niklu, niektórych złóż
kasyterytu, złóż grafitu, antracytu

 anomalie naturalnego pola elektrycznego notuje

się również nad złożami ropy naftowej

background image

METODA POTENCJAŁÓW NATURALNYCH (SP)

• Stosunkowo szeroki zakres zastosowań metody

potencjałów

naturalnych

to

problematyka

związana

z

zagadnieniami

inżynierskimi,

hydrogeologicznymi i ochrony środowiska:

 poszukiwania wód mineralnych

 detekcji migracji wód podpowierzchniowych (w

tym wód geotermalnych)

 detekcji pogrzebanych elementów metalowych

(rurociągów itd.)

 badania osuwisk

 detekcji stref migracji wód podpowierzchniowych

w otoczeniu tam / elektrowni wodnych i innych
budowli hydrologicznych

background image

Wykorzystanie metody potencjałów naturalnych do

detekcji migracji wód podpowierzchniowych

• W trakcie pompowania wody lokalnemu obniżeniu

ulega zwierciadło wód podziemnych co skutkuje
powstaniem

lokalnej

anomalii

potencjałów

naturalnych

• Pomiary potencjałów naturalnych wykorzystać

można do monitorowania leja depresyjnego

• Kształt anomalii SP oddaje kształt leja

background image

Wykorzystanie metody potencjałów naturalnych do

detekcji pogrzebanych elementów metalowych

• Proces

korodowania

(utleniania)

elementów

metalowych prowadzi do powstania lokalnych pól
elektrycznych, czasem o stosunkowo dużym
natężeniu

• Pomiary

potencjałów

naturalnych

można

wykorzystać do szybkiej lokalizacji stref korozji, co
ma bardzo duże znaczenie np. dla monitorowania
stanu podziemnych rurociągów

background image

Wykorzystanie metody potencjałów naturalnych do

badania osuwisk

• Procesy

stokowe

(powstawanie

osuwisk,

spełzywanie) związane są z podmakaniem –
czasem zachodzącym dość gwałtownie, np. w
trakcie powodzi i ulewnych deszczy – stromych
stoków gór i wzniesień

• Po przekroczeniu pewnego krytycznego progu

namoknięty stok ulega destabilizacji i rozpoczyna
się proces ozuwania, często o charakterze
katastrofalnym

• Udział

wód

podpowierzchniowych

w

tych

procesach powoduje, iż do ich badania można
wykorzystać metodę potencjałów naturalnych


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
05 Geoelektryka01 intro 2id 5951 ppt
05 podstawy SQL 2id 5972 ppt
05 Geoelektryka03 opornoscioweid 5954 ppt
05 Geoelektryka01 introid 5950 ppt
05 Geoelektryka05 EMid 5957 ppt
05 Geoelektryka06 GPRid 5958 ppt
05 Geoelektryka02 SPid 5952 ppt
05 Powikłania w trakcie i po usunięciu zęba Zapalenie zębodołu 2id 5549 ppt
11 Resusc 2id 12604 ppt
1 GENEZA KOMERCYJNEGO RYNKU OCHRONY W POLSCE 2id 9262 ppt
20 2id 21226 ppt
08 BIOCHEMIA mechanizmy adaptac mikroor ANG 2id 7389 ppt
(1)Zarzadzanie instytucjami kredytowymi 2id 781 ppt
16 2id 16615 ppt
1Wstep i historia 2id 19223 ppt

więcej podobnych podstron