Norma ISO 9001 2008 ZUT sem 3 2014

background image

System Zarządzania Jakością

oparty na międzynarodowych

standardach

ISO 9000:2005
ISO 9001:2008

ISO 9004:2009

Szkolenie dla kandydatów na

auditorów wewnętrznych

background image

2

NORMY SERII ISO 9000

ISO 9000:2005

Systemy Zarządzania

Jakością

„Podstawy i

terminologia”

ISO 9000:2005

Systemy Zarządzania

Jakością

„Podstawy i

terminologia”

ISO 9001:2008

Systemy Zarządzania

Jakością

„Wymagania”

ISO 9001:2008

Systemy Zarządzania

Jakością

„Wymagania”

ISO 9004:2009

Systemy Zarządzania

Jakością

Zarządzanie mające na

celu osiąganie trwałego

sukcesu organizacji”

ISO 9004:2009

Systemy Zarządzania

Jakością

Zarządzanie mające na

celu osiąganie trwałego

sukcesu organizacji”

background image

NORMY SERII ISO 9000

NORMY SERII ISO 9000

• ISO 9001: 2008 “Systemy zarządzania jakością – Wymagania

3

wymagania dotyczące systemu, które organizacja

musi spełniać, aby móc udowodnić możliwość

dostarczania wyrobu (usługi) zgodnego (-ej) z

wymaganiami klienta oraz zgodnych

z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi

mającymi zastosowanie do wyrobu (usługi) .

Wymagane jest także sformułowanie celów

ukierunkowanych na osiąganie satysfakcji klienta

wymagania dotyczące systemu, które organizacja

musi spełniać, aby móc udowodnić możliwość

dostarczania wyrobu (usługi) zgodnego (-ej) z

wymaganiami klienta oraz

zgodnych

z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi

mającymi zastosowanie do wyrobu (usługi)

.

Wymagane jest także sformułowanie celów

ukierunkowanych na osiąganie satysfakcji klienta

background image

ISO 9001:2008 - spis treści

ISO 9001:2008 - spis treści

• 0 Wprowadzenie
• 1 Zakres normy
• 2 Normy powołane
• 3 Terminy i definicje

• 4 Wymagania dotyczące systemu

zarządzania jakością

• 5 Odpowiedzialność kierownictwa
• 6 Zarządzanie zasobami
• 7 Wytwarzanie wyrobu
• 8 Pomiary, analiza i doskonalenie

4

background image

Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą

jest PROCES.

5

Wymagan

ia

Realizacj

a

wyrobu

Odpowiedzialnoś

ć

Kierownictwa

Odpowiedzialnoś

ć

Kierownictwa

Pomiary,

analiza

i doskonalenie

Pomiary,

analiza

i doskonalenie

Zarządzanie

zasobami

Zarządzanie

zasobami

Wyrób

Wyrób

Satysfakc

ja

Ciągłe doskonalenie

systemu zarządzania jakością

Ciągłe doskonalenie

systemu zarządzania jakością

Klien

t

Klien

t

Wejście

Wyjści
e

background image

ISO 9001:2008 - stosowanie

ISO 9001:2008 - stosowanie

(1.2)

(1.2)

Wszystkie wymagania normy powinny być stosowane w każdej

• organizacji, niezależnie od jej typu, wielkości i dostarczanego wyrobu.
• Ewentualne wyłączenia - ze względu na charakter organizacji - mogą
• dotyczyć tylko wymagań zawartych w rozdz. 7 (Realizacja wyrobu).
• Gdy wyłączenia mają szerszy zakres, niemożliwe jest stwierdzenie
zgodności z normą.
• Można pominąć jedynie te wymagania, które nie mają wpływu na
• odpowiedzialność organizacji za oraz jej zdolność do dostarczania
• wyrobu zgodnego z wymaganiami klienta oraz z mającymi
• zastosowanie

przepisami prawnymi i innymi

6

background image

MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZEŃ NIEKTÓRYCH

WYMAGAŃ NORMY

W świetle wytycznych IQNet z roku 2000 - bierze się pod

uwagę możliwość wyłączenia niektórych procesów z punktu
7 Normy „Realizacja wyrobu”:

• 7.3 Projektowanie i rozwój

• 7.4 Zakupy ( w przypadku jednego dystrybutora )

• 7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi*

• 7.5.3 Identyfikacja i identyfikowalność*

• 7.5.4 Własność klienta

• 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania..........

*) jeżeli ma to zastosowanie

7

background image

8

CYKL CIĄGŁEGO DOSKONALENIA (PDCA) WEDŁUG

DEMINGA, W INTERPRETACJI p.4.1 ISO 9001:2008

background image

Wymagania dotyczące dokumentacji (4.2)

ISO 9001:2008 - postanowienia ogólne (4.2.1)

9

Dokumentacja systemu zarządzania jakością musi
zawierać:

udokumentowaną deklarację Polityki Jakości i celów

dotyczących jakości

Księgę Jakości

udokumentowane procedury wymagane

postanowieniami niniejszej normy

dokumenty

łącznie z zapisami

potrzebne organizacji do

zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i
nadzorowania jej procesów

W jaki sposób jest udokumentowany system jakości?

background image

ISO 9001:2008 - postanowienia ogólne

ISO 9001:2008 - postanowienia ogólne

(4.2.1)

(4.2.1)

• UDOKUMENTOWANE PROCEDURY:

• Nadzorowanie dokumentacji (4.2.3)
• Nadzorowanie zapisów (4.2.4)
• Audity wewnętrzne (8.2.2)
• Nadzorowanie wyrobu niezgodnego (8.3)
• Działania korygujące (8.5.2)
• Działania zapobiegawcze (8.5.3)

10

WYMA

GANE

WYMA

GANE

Czy zostały opracowane, ustanowione i wydane procedury wymagane przez Normę?

background image

ISO 9001:2008 - postanowienia ogólne

(4.2.2)

Księga Jakości

• Organizacja musi ustanowić i utrzymywać Księgę Jakości
• która zawiera:
- zakres systemu zarządzania jakością, łącznie ze

szczegółami

• dotyczącymi wszelkich wyłączeń i ich uzasadnieniem
• - udokumentowane procedury ustanowione dla systemu
• zarządzania jakością lub powołanie się na nie
• - opis wzajemnego oddziaływania między procesami

systemu

• zarządzania jakością

11

Jaka jest zawartość Księgi Jakości i czy odpowiada ona wymaganiom Normy?

background image

ISO 9001:2008 - nadzór nad dokumentacją (4.2.3)

ISO 9001:2008 - nadzór nad dokumentacją (4.2.3)

• Zasady:

• a) zatwierdzania dokumentów przed wydaniem,

• b) przegląd, nowelizacja (jeżeli jest to konieczne) oraz ponowna akceptacja dokumentacji,

• c) zapewnianie, że identyfikowane są zmiany oraz aktualny, zrewidowany status

dokumentacji,

• d) zapewnianie, aby aktualna wersja stosowanej dokumentacji była dostępna w miejscach

jej stosowania,

• e) zapewnianie, aby dokumenty były czytelne, łatwe do zidentyfikowania i łatwe do

odnalezienia,

• f)

zapewnienia ,że dokumenty pochodzące z zewnątrz

określone przez organizację

jako niezbędne do planowania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością

są zidentyfikowane i ich rozpowszechnianie jest nadzorowane

• g) zapobieganie przed niezamierzonym wykorzystaniem wycofanych dokumentów oraz

stosowania odpowiedniego ich oznaczania (statusu), jeżeli są przechowywane
z dowolnego powodu.

12

W jaki sposób sprawowany jest nadzór nad dokumentacją?

background image

ISO 9001:2008 - nadzorowanie zapisów

ISO 9001:2008 - nadzorowanie zapisów

(4.2.4)

(4.2.4)

Obowiązują zasady:

• -

oznaczania

• - przechowywania

• - wyszukiwania

• - ochrony

• - czasu przechowywania

• - rozporządzania (dysponowania ) zapisami

13

background image

ISO 9001:2008 - nadzorowanie zapisów

ISO 9001:2008 - nadzorowanie zapisów

(4.2.4)

(4.2.4)

ZAPISY WYMAGANE PRZEZ NORMĘ DOTYCZĄ:

• wyników przeglądu wykonywanego przez kierownictwo (5.6.3)
• wykształcenia, doświadczenia, szkoleń oraz kwalifikacji pracowników

(6.2.2)

• potwierdzeń zgodność wyrobu/ usługi z wymaganiami (7.1)
• wyników przeglądu wymagań dotyczących wyrobu/ usługi (7.2.2)
• danych wejściowych do projektowania (7.3.2)
• wyników przeglądu projektowania i rozwoju (7.3.4)
• weryfikacji projektu i rozwoju (7.3.5)
• walidacji projektu i rozwoju (7.3.6)
• zmian projektu i rozwoju (7.3.7)
• wyników okresowej oceny dostawców (7.4.1)
• wyniki walidacji procesów (7.5.2)

14

background image

ISO 9001:2008 - nadzorowanie zapisów

ISO 9001:2008 - nadzorowanie zapisów

(4.2.4)

(4.2.4)

ZAPISY WYMAGANE PRZEZ NORMĘ DOTYCZĄ (cd):

• identyfikacji wyrobów/ usług (jeśli identyfikowalność przyjęto jako

wymaganie) (7.5.3)

• informacji w sprawach dotyczących własności klienta (7.5.4)
• wyników wzorcowania i weryfikacji wyposażenia do pomiarów i

monitorowania (7.6)

• auditów wewnętrznych (8.2.2)
• osób uprawnionych do zwalniania wyrobu/ usługi (8.2.4)
• nadzorowania wyrobu niezgodnego z wymaganiami (8.3)
• działań korygujących (8.5.2)
• działań zapobiegawczych (8.5.3)

15

Czy istnieją wszystkie zapisy wymagane przez Normę?

background image

ISO 9001:2008 p.5 - Odpowiedzialność

ISO 9001:2008 p.5 - Odpowiedzialność

kierownictwa

kierownictwa

• WYMAGANIA

• 5.1 Zaangażowanie kierownictwa
• 5.2 Orientacja na klienta
• 5.3 Polityka jakości
• 5.4 Planowanie
• 5.4.1

Cele dotyczące jakości

• 5.4.2

Planowanie systemu zarządzania jakością

• 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja
• 5.5.1

Odpowiedzialność i uprawnienia

• 5.5.2

Przedstawiciel kierownictwa

• 5.5.3

Komunikacja wewnętrzna

• 5.6 Przegląd zarządzania
• 5.6.1

Postanowienia ogólne

• 5.6.2

Dane wejściowe do przeglądu

• 5.6.3

Dane wyjściowe z przeglądu

16

background image

Odpowiedzialność kierownictwa

Odpowiedzialność kierownictwa

5.1 Zaangażowanie kierownictwa

5.1 Zaangażowanie kierownictwa

• Najwyższe kierownictwo musi dostarczyć dowód swojego

zaangażowania w tworzenie i wdrożenie systemu zarządzania
jakością oraz w ciągłe doskonalenie jego skuteczności poprzez:

• a) uświadomienie organizacji, jak ważne jest spełnienie wymagań

klienta oraz wymagań zawartych w przepisach prawa
powszechnego

• b) ustanowienie polityki jakości

• c) zapewnienie, że ustalone są cele jakości

• c) przeprowadzanie przeglądów zarządzania

• d) zapewnienie dostępności niezbędnych zasobów

17

W jaki sposób kierownictwo może udokumentować swoje zaangażowanie?

background image

Odpowiedzialność kierownictwa

5.2 Orientacja na klienta

18

Najwyższe kierownictwo musi zapewnić, że

wymagania klienta zostały określone i spełnione w
celu zwiększenia zadowolenia klienta”

Uwaga:

Wymóg ten jest ściśle związany z p. 7.2.1 „Określenie
wymagań dotyczących wyrobu” oraz p.8.2.1
„ Zadowolenie klienta”.

W jaki sposób kierownictwo zapewnia, że wymagania klienta są określone i spełnione?

background image

Odpowiedzialność kierownictwa

5.3 Polityka jakości

• Najwyższe kierownictwo musi zapewnić, że polityka

jakości:

• - jest odpowiednia do celu istnienia organizacji
• - zawiera zobowiązania do spełnienia wymagań i

ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością

• - tworzy ramy do ustanawiania i przeglądu celów

dotyczących jakości

• - jest zakomunikowana i zrozumiała w organizacji
• - jest poddawana przeglądom pod względem

przydatności - podlega nadzorowi

19

Czy polityka jakości zawiera wszystkiw wymagane przez Normę elementy?

background image

POLITYKA JAKOŚCI (przykład)

• Zakład nasz jest producentem wysokiej jakości sprzętu AGD.

• Świadczymy również usługi w zakresie obsługi posprzedażnej (serwisu).

Ustanowiony, udokumentowany, wdrożony i utrzymywany przez nas system
zarządzania jakością, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 9001 z roku
2000, gwarantuje, że nasze produkty i usługi spełniają najwyższe kryteria jakości.

• Aby spełnić tę podstawową zasadę konkurencyjności wprowadziliśmy podejście

procesowe we wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania Spółki.

• Wymierne cele jakości takie jak:

• 

 

wskaźnik braków wewnętrznych = 5000 ppm

• 

 

wskaźnik reklamacji = 750 ppm

• pozwalają na bieżące monitorowanie i analizę danych związanych zarówno z

oceną percepcji klienta wewnętrznego jak i zewnętrznego.

•  

Dążąc do spełnienia oczekiwań zarówno pracowników Spółki jak i naszych Klientów

deklaruję wolę spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego

systemu zarządzania jakością.

 

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny

20

background image

Odpowiedzialność kierownictwa

Odpowiedzialność kierownictwa

5.4 Planowanie

5.4 Planowanie

21

5.4.1 Cele dotyczące jakości

„Najwyższe kierownictwo musi zapewnić ustanowienie

celów dotyczących jakości dla odpowiednich funkcji i

szczebli w organizacji, łącznie z celami potrzebnymi do

spełnienia wymagań dotyczących wyrobu/ usługi. Cele

powinny być mierzalne i spójne z polityką jakości.”

Na ogół cel wymaga określenia perspektywy czasowej

np: ”w tym roku”, parametru - czyli definicji obszaru

związanego z celem np: ”udział w rynku określonych

usług”, jednostki miar np: [%], należy również pamiętać

o

metodzie pomiaru i dokumentowaniu wyników

.

W jaki sposób zostały ustanowione cele jakości jak można je mierzyć?

background image

22

Zasady formułowania

celów:

 precyzyjne i

zrozumiałe

sformułowania,

określające:

 co ma być

zrealizowane

 gdzie działania mają

być dokonane

 kiedy cel ma być

osiągnięty

 kto jest wykonawcą

 jak jest

dokumentowane

wykonanie

 wymierny

 uzgodniony pomiędzy

zainteresowanymi

 realny

background image

Odpowiedzialność kierownictwa

5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia, komunikacja

• 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia

• „Najwyższe kierownictwo musi zapewnić,

że odpowiedzialność i uprawnienia są

określone i zakomunikowane w

organizacji”.

dobrym zwyczajem jest udokumentowanie

odpowiedzialności i uprawnień np.

w regulaminie organizacyjnym

23

W jaki sposób kierownictwo zapewniło, że zostały określone odpowiedzialności
i uprawnienia pracowników?

background image

Odpowiedzialność kierownictwa

• 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia, komunikacja

• 5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa

• Najwyższe kierownictwo musi wyznaczyć członka kierownictwa

organizacji,

który niezależnie od innej odpowiedzialności, powinien mieć

odpowiedzialność i uprawnienia, które obejmują:

• - zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są

ustanowione, wdrożone i utrzymywane,

• - przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących

funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb
związanych z doskonaleniem,

• - zapewnienie upowszechnienia w całej organizacji świadomości dotyczącej

wymagań klienta.

24

background image

Odpowiedzialność kierownictwa

• 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja

• 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna

• „Najwyższe kierownictwo musi zapewnić, że

zostaną ustanowione właściwe procesy
komunikacyjne w organizacji oraz że ma miejsce
komunikacja w odniesieniu do skuteczności systemu
zarządzania jakością.”

25

Jakie procesy komunikacyjne w organizacji zostały ustanowione, gdzie są

udokumentowane i w jaki sposób odnoszą się do skuteczności systemu

zarządzania jakoscią.

background image

Odpowiedzialność kierownictwa

• 5.6 Przegląd zarządzania

• 5.6.1 Postanowienia ogólne

• Najwyższe kierownictwo musi przeprowadzać przegląd systemu

zarządzania jakością organizacji w zaplanowanych odstępach czasu,

• w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i

skuteczności.

• Przeglądem tym należy objąć ocenianie możliwości doskonalenia i
• potrzebę zmian w systemie zarządzania jakością, łącznie z polityką

jakości i celami dotyczącymi jakości.”

• Należy utrzymywać

ZAPISY

z przeglądu zarządzania !

26

Czy są ustanowione zasady dokonywania przeglądów zarządzania?

A jeżeli tak, to jak on się odbywa i jakie powstają zapisy?

background image

Odpowiedzialność kierownictwa

• 5.6 Przegląd zarządzania

• 5.6.2 Dane wejściowe do przeglądu
• Dane wejściowe do przeglądu zarządzania powinny

obejmować:

• - wyniki auditów,
• - informacje zwrotne od klientów,
• - informacje o funkcjonowaniu procesów i zgodności wyrobu,
• - informacje dotyczące statusu działań zapobiegawczych i

korygujących (zalecane narzędzie - cykl PDCA),

• - ocenę skuteczności działań podjętych w następstwie

wcześniejszych przeglądów zarządzania,

• - ocenę zaistniałych zmian, które mogą wpływać na system,
• - specyfikację ewentualnych zaleceń dotyczących doskonalenia.

27

background image

Odpowiedzialność kierownictwa

• 5.6 Przegląd zarządzania

• 5.6.3 Dane wyjściowe z przeglądu

• „Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania powinny obejmować

wszelkie decyzje i działania związane z:

• - doskonaleniem skuteczności systemu zarządzania jakością i jego

procesów

• - doskonaleniem wyrobu/ usługi w powiązaniu z wymaganiami

klienta

• - potrzebnymi zasobami

28

background image

ISO 9001:2008 p.6 - Zarządzanie zasobami

ISO 9001:2008 p.6 - Zarządzanie zasobami

• 6.1 Zapewnienie zasobów

• 6.2 Zasoby ludzkie

• 6.2.1

Postanowienia ogólne

• 6.2.2

Kompetencje, świadomość i szkolenie

• 6.3 Infrastruktura

• 6.4 Środowisko pracy

29

background image

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

• 6.1 Zapewnienie zasobów

• Organizacja musi określić i zapewnić zasoby potrzebne

do:

• - wdrażania i utrzymania systemu zarządzania jakością

i ciągłego doskonalenia jego skuteczności

• - zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego

wymagań.

30

W jaki sposób zostały określone zasoby

potrzebne do:

-

wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania

jakością

-

zwiększenia zadowolenia klienta

background image

ZARZĄDZANIE

ZASOBAMI

31

6.2 Zasoby
ludzkie

6.2.1 Postanowienia

ogólne

Personel wykonujący pracę mającą wpływ na

zgodność z wymaganiami

dotyczącymi

wyrobu musi

być kompetentny na podstawie odpowiedniego

wykształcenia, szkolenia, umiejętności i

doświadczenia

Uwaga:

Na zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobu

bezpośredni lub pośredni wpływ może mieć personel

realizujący każde zadanie w ramach SZJ

background image

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

6.2 Zasoby ludzkie

6.2.2 Kompetencje, świadomość i szkolenie

32

„Organizacja musi :

określić niezbędne kompetencje personelu wykonującego prace

mające wpływ na

zgodność z wymaganiami dotyczącymi

wyrobu

tam gdzie ma zastosowanie

zapewnić szkolenie lub podjąć inne

działania w celu

osiągnięcia niezbędnych kompetencji

ocenić skuteczność podjętych działań

zapewnić, aby personel organizacji był świadomy istoty i

ważności
swoich działań i tego, jak przyczynia się do osiągania celów
dotyczących jakości

utrzymywać odpowiednie

ZAPISY

dotyczące wykształcenia

szkolenia, umiejętności i doświadczenia (patrz:4.2.4)”

W jaki sposób zostały określone niezbędne kompetencje personelu?

Czy wszyscy pracownicy wykonują czynności mające wpływ na jakość?

background image

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

33

6.3 Infrastruktura

Organizacja musi określić, zapewnić i utrzymać

infrastrukturę potrzebną do osiągnięcia zgodności z
wymaganiami dotyczącymi wyrobu/ usługi.
Infrastruktura, jeżeli ma to zastosowanie obejmuje:

zabudowania, przestrzeń do pracy i związane z nią

instalacje
• wyposażenie procesu (zarówno sprzęt jak i
oprogramowanie)

usługi pomocnicze (takie jak transport lub łączność,

systemy informacyjne )

W jaki sposób określono w organizacji niezbędną infrastrukturę i gdzie jest to
udokumentowane?

background image

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

34

6.4 Środowisko pracy

Organizacja musi określić środowisko pracy potrzebne do
osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi
wyrobu (usługi) i zarządzać tym środowiskiem

.

Uwaga:

Termin „Środowisko pracy” odnosi się do

warunków , w jakich wykonywana jest praca

,włączając w to fizyczne, środowiskowe oraz inne

czynniki ( takie jak hałas, temperatura,

wilgotność, oświetlenie lub pogoda)

Na przykład produkcja określonych materiałów w przemyśle
elektronicznym wymaga ściśle określonych warunków otoczenia jak:
temperatura, wilgotność i poziom zanieczyszczeń powietrza....

background image

ISO 9001:2008 p.7- Realizacja wyrobu

ISO 9001:2008 p.7- Realizacja wyrobu

• 7.1

Planowanie realizacji wyrobu

• 7.2

Procesy związane z klientem

• 7.2.1 Określenie wymagań dotyczących wyrobu
• 7.2.2 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu
• 7.2.3 Komunikacja z klientami
• 7.3

Projektowanie i rozwój

• 7.3.1 Planowanie projektowania i rozwoju
• 7.3.2 Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
• 7.3.3 Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju
• 7.3.4 Przegląd projektowania i rozwoju
• 7.3.5 Weryfikacja projektowania i rozwoju
• 7.3.6 Walidacja projektowania i rozwoju
• 7.3.7 Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju
• 7.4

Zakupy

• 7.4.1 Proces zakupu
• 7.4.2 Informacje dotyczące zakupów
• 7.4.3 Weryfikacja kupionego wyrobu

35

background image

ISO 9001:2008 p.7- Realizacja wyrobu cd.

ISO 9001:2008 p.7- Realizacja wyrobu cd.

• 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi

• 7.5.1

Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług

• 7.5.2

Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi

• 7.5.3

Identyfikacja i identyfikowalność

• 7.5.4

Własność klienta

• 7.5.5

Zabezpieczenie wyrobu

• 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów

36

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.1 Planowanie realizacji wyrobu

„ Organizacja musi zaplanować i opracować procesy

potrzebne do realizacji wyrobu. Planowanie realizacji wyrobu
powinno być spójne z wymaganiami dotyczącymi innych
procesów systemu zarządzania jakością (patrz: 4.1)”

Dokument, w którym wyspecyfikowano procesy

systemu zarządzania jakością łącznie z procesami i
zasobami dla realizacji wyrobu, przedsięwzięcia lub
określonej umowy - może być nazwany planem jakości.

37

Jakie są opracowane i udokumentowane procesy - niezbędne w organizacji do
realizacji produktu? Jak można udokumentować, że procesy te są spójne z
Wymaganiami dotyczącymi innych zidentyfikowanych procesów?

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.1 Planowanie realizacji wyrobu c.d

„Planując realizację wyrobu organizacja musi określić

odpowiednio:

• - cele dotyczące jakości i wymagania dotyczące wyrobu
• - potrzeby dotyczące ustanowienia procesów,

dokumentów

oraz zapewnić zasoby specyficzne dla

wyrobu

• - wymagane działania dotyczące weryfikacji, walidacji,

monitorowania,

pomiarów

, kontroli i badań - specyficzne

dla wyrobu oraz kryteria przyjęcia

• -

ZAPISY

potrzebne do dostarczenia dowodów, że procesy

realizacji i wyrób lub usługa będąca ich wynikiem
spełniają wymagania”

38

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.2 Procesy związane z klientem

7.2.1 Określenie wymagań dotyczących wyrobu

Organizacja musi określić:

- wymagania wyspecyfikowane przez klienta - w tym wymagania dotyczące
dostawy i działań po dostawie
- wymagania nie ustalone przez klienta, ale niezbędne do
wyspecyfikowanego lub zamierzonego zastosowania wyrobu, jeżeli
jest ono znane -

wymagania przepisów prawnych i innych

mające zastosowanie do

wyrobu i - wszelkie dodatkowe

wymagania

uznane przez organizację

za niezbędne

Uwaga

Działania po dostawie obejmują np. działania podejmowane w związku

z gwarancją, zobowiązaniami wynikającymi z umowy ,takimi jak usługi

związane z obsługą i dodatkowe usługi takie jak recycling lub końcowa

likwidacja.

39

W jaki sposób i gdzie określone są wymagania dotyczące wyrobu?

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.2 Procesy związane z klientem
• 7.2.2 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu
• Organizacja musi przeprowadzić przegląd wymagań

dotyczących wyrobu PRZED zobowiązaniem się do jego
dostarczenia.

• Przegląd ma na celu zapewnienie że:
• - określono wymagania dotyczące wyrobu
• - rozwiązano ewentualne rozbieżności pomiędzy wymaganiami

określonymi w umowie lub zamówieniu, a podanymi wcześniej

• - organizacja jest zdolna spełnić wyspecyfikowane wymagania

Należy utrzymywać

ZAPISY

wyników przeglądu i działań

z niego wynikających.

40

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.2 Procesy związane z klientem

• 7.2.3 Komunikacja z klientem

• „ Organizacja musi określić i wdrożyć skuteczne ustalenia

związane z komunikacją z klientami dotyczące:

• - informacji o wyrobie (usługi)

• - zapytań handlowych, postępowania z umowami lub

zamówieniami, łącznie ze zmianami

• - informacji zwrotnej od klienta, w tym informacji dotyczącej

reklamacji.”

41

Jakie są ustalenia dotyczące zasad komunikowania się z klientem?

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.3 Projektowanie i rozwój

• 7.3.1 Planowanie projektowania i rozwój

• Organizacja musi planować i nadzorować projektowanie i rozwój wyrobu.

• W tym celu organizacja musi określić:

• - etapy projektowania i rozwoju

• - przegląd, weryfikację i walidację odpowiednio do każdego etapu

projektowania i rozwoju

-

odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące projektowania i rozwoju

• Uwaga

Przegląd, weryfikacja oraz walidacja projektowania i rozwoju maja różne cele.

• Mogą one być przeprowadzone i zapisywane oddzielnie lub w dowolnej

kombinacji ,odpowiedniej ze względu na wyrób i dla organizacji

42

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.3 Projektowanie i rozwój

• 7.3.2 Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
• Należy określić dane wejściowe związane z wymaganiami

dotyczącymi wyrobu oraz utrzymywać

ZAPISY.

Dane te muszą obejmować:

• - wymagania funkcjonalne i dotyczące parametrów
• - mające zastosowanie wymagania wynikające z ustawodawstwa

prawnego i innych przepisów

• - jeżeli ma to zastosowanie - informacje wynikające z poprzednich

podobnych projektów

- ewentualne inne wymagania niezbędne do projektowania i rozwoju

Należy dokonywać przeglądu danych wejściowych pod kątem ich

adekwatności. Wymagania powinny być kompletne , jednoznaczne i
wzajemnie niesprzeczne.

43

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.3 Projektowanie i rozwój

• 7.3.3 Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju

• Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju

muszą

być w formie właściwej

do przeprowadzenia weryfikacji

w stosunku do danych wejściowych i

zatwierdzone przed zwolnieniem.

• Dane te muszą być zatwierdzone przed zwolnieniem. Powinny one:
• - spełniać wymagania określone w danych wejściowych
• -

zapewnić odpowiednie informacje dotyczące zakupów, produkcji

i dostarczania wyrobów

• - zawierać kryteria przyjęcia wyrobu lub powoływać się na nie
-

specyfikować właściwości wyrobu, które są istotne dla jego bezpiecznego i
właściwego użytkowania

Uwaga

:

Informacje dotyczące produkcji i dostarczania usługi mogą zawierać

szczegóły zabezpieczenia wyrobu

44

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.3 Projektowanie i rozwój

• 7.3.4 Przegląd projektowania i rozwoju
• Na odpowiednich etapach należy przeprowadzać

systematycznie przeglądy projektowania i rozwoju zgodnie
z zaplanowanymi ustaleniami w celu:

• - oceny zdolności wyników do spełnienia wymagań,
• - identyfikowania wszelkich problemów i proponowania

niezbędnych działań.

W przeglądach powinni brać udział przedstawiciele służb

związanych z poszczególnymi etapami projektowania i
rozwoju podlegającym przeglądom.
Należy utrzymywać

ZAPISY

wyników przeglądów i

wszelkich niezbędnych działań.

45

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.3 Projektowanie i rozwój

• 7.3.5 Weryfikacja projektowania i rozwoju

• „Weryfikację należy przeprowadzać zgodnie z

zaplanowanymi ustaleniami (patrz: 7.3.1 b) w celu
zapewnienia, że dane wyjściowe z projektowania i
rozwoju spełniły wymagania określone w danych
wejściowych. Należy utrzymywać

ZAPISY

wyników

weryfikacji i wszelkich niezbędnych działań.”

46

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.3 Projektowanie i rozwój

• 7.3.6 Walidacja projektowania i rozwoju

• Walidację projektowania należy przeprowadzać zgodnie

z zaplanowanymi ustaleniami (patrz:7.3.1b) w celu
zapewnienia, że wytworzony wyrób jest zdolny spełnić
wymagania związane z wyspecyfikowanym
zastosowaniem lub zamierzonym wykorzystaniem, jeżeli jest
ono znane.

Jeżeli jest to możliwe, walidacja powinna być zakończona przed

dostawą lub wdrożeniem wyrobu.

• Należy utrzymywać

ZAPISY

wyników walidacji.

47

Jakie są ustalenia dotyczące walidacji projektowania i jakie zapisy

powstają w wyniku walidacji?

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.3 Projektowanie i rozwój

• 7.3.7 Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju

• Zmiany w projektowaniu i rozwoju muszą być zidentyfikowane

i muszą być utrzymywane

ZAPISY

.

• Zmiany należy poddawać odpowiednio przeglądowi,

weryfikacji i walidacji. Należy je zatwierdzać przed ich
wdrożeniem.

• Przegląd zmian w projektowaniu i rozwoju musi obejmować

ocenę wpływu zmian na części składowe i już dostarczony wyrób.

48

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.4 Zakupy

• 7.4.1 Proces zakupu

• Organizacja musi zapewnić, że zakupiony wyrób spełnia

wyspecyfikowane wymagania dotyczące zakupu.
Rodzaj i zakres nadzoru nad dostawca i zakupywanym
wyrobem powinien zależeć od wpływu zakupywanego wyrobu
na późniejszą realizację wyrobu lub wyrób finalny.

Należy oceniać i dokonywać wyboru dostawców na

podstawie ich zdolności do dostarczenia wyrobu zgodnego z
wymaganiami organizacji.

• Należy utrzymywać

ZAPISY

wyników tych ocen.

49

W jaki sposób dokonywana jest ocena i wybór dostawców (zapisy!)?

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.4 Zakupy

• 7.4.2 Informacje dotyczące zakupów
• Informacje dotyczące zakupów muszą określać wyrób,

który ma być zakupiony i jeżeli jest to stosowne,
muszą obejmować:

• - wymagania dotyczące zatwierdzenia wyrobu, procedur,
• procesów i wyposażenia
• - wymagania dotyczące kwalifikacji personelu
• - wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością

• Organizacja musi zapewnić adekwatność

wyspecyfikowanych wymagań przed zakomunikowaniem
ich dostawcy.

50

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.4 Zakupy

• 7.4.3 Weryfikacja zakupionego wyrobu

• Organizacja musi ustanowić i wdrożyć działania

kontrolne lub inne niezbędne działania, które zapewnią,
że zakupiony wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania
dotyczące zakupu.

• Gdy organizacja lub jej klient zamierza przeprowadzić

weryfikację u dostawcy, wówczas w informacji dotyczącej
zakupów organizacja musi podać odpowiednie ustalenia
dotyczące weryfikacji i metodę zwalniania wyrobu.

51

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi

• 7.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi

• Organizacja musi planować i prowadzić produkcję i dostarczanie

usługi w warunkach nadzorowanych.

O ile ma to zastosowanie, warunki te muszą obejmować:
• - dostępność informacji, w których określono właściwości wyrobu
• - dostępność instrukcji pracy, jeśli są niezbędne

• -

stosowanie właściwego wyposażenia

• -

dostępność i stosowanie

wyposażenia

do monitorowania

• i pomiarów

• - wdrożenie monitorowania i pomiarów

• - wdrożenie działań związanych ze zwolnieniem

wyrobu

, dostawą i po

dostawie

52

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi

• 7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi

Organizacja musi przeprowadzić walidacje każdego procesu

produkcji i dostarczania usługi , gdy wyników nie można
zweryfikować poprzez monitorowanie lub pomiary

i w konsekwencji czego

, błędy ujawniają się

dopiero w trakcie użytkowania wyrobu lub po wykonaniu usługi,

Przykład:
• - proces automatycznego malowania karoserii samochodowych
• - proces opracowywania programu informatycznego,
sterującego systemem chłodzenia reaktora jądrowego

53

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi

• 7.5.3 Identyfikacja i identyfikowalność

Jeżeli jest to odpowiednie, organizacja musi

identyfikować wyrób za pomocą stosownych
środków przez cały czas jego realizacji.

• Organizacja musi identyfikować status wyrobu

w odniesieniu do wymagań dotyczących

monitorowania i pomiarów

przez cały czas realizacji

wyrobu

• Jeżeli jest wymagana identyfikowalność , to

organizacja musi nadzorować jednoznaczną

identyfikację wyrobu i

utrzymywać

zapisy

54

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi

• 7.5.4 Własność klienta

• Organizacja musi sprawować pieczę nad własnością klienta,

w czasie gdy znajduje się ona pod nadzorem organizacji
lub jest przez nią używana.
Organizacja musi identyfikować,
weryfikować, chronić i zabezpieczać własność
klienta dostarczoną w celu użycia lub włączenia w wyrób.

• Jeżeli własność klienta zostanie zagubiona, uszkodzona lub z

innego powodu uznana za nieprzydatną do zastosowania, to

organizacja musi

poinformować o tym klienta i musi utrzymywać

zapisy.

Uwaga:

• Własność klienta może obejmować własność intelektualną

• i

dane osobowe

• .

55

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi

• 7.5.5 Zabezpieczenie wyrobu

Organizacja musi zabezpieczyć

wyrób

podczas

wewnętrznego procesu przetwarzania i dostarczania
do miejsca przeznaczenia w

celu utrzymania

zgodności wyrobu z wymaganiami

Jeżeli ma to zastosowanie

,zabezpieczenie wyrobu

musi obejmować identyfikację, postępowanie

z wyrobem, pakowanie ,przechowywanie i

ochronę. Zabezpieczenie musi także dotyczyć części

składowych wyrobu

56

W jaki sposób zabezpieczana jest zgodność wyrobu podczas procesu wytwarzania?

background image

REALIZACJA WYROBU

• 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania
• i pomiarów

Organizacja musi określić monitorowanie i pomiary, które należy wykonać oraz

wyposażenie do monitorowania i pomiarów potrzebne do dostarczenia dowodu
zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami

• Należy wzorcować

i

/lub sprawdzać , w ustalonych odstępach czasu lub przed

użyciem w odniesieniu do wzorców jednostek mających powiązania z
międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami jednostek miary;

• Jeżeli nie ma takich wzorców, należy prowadzić zapisy dotyczące zastosowanej

podstawy wzorcowania lub sprawdzania

(patrz4.2.4)

Wyposażenie pomiarowe musi

mieć identyfikację w celu określenia statusu

wzorcowania.

... Gdy wyposażenie okaże się niezgodne z wymaganiami, organizacja musi ocenić i
zapisać wiarygodność wcześniejszych wyników pomiarów.

... Należy utrzymywać

ZAPISY

wyników wzorcowania i sprawdzania.

57

Jakie są w organizacji pomiary i monitorowania (specyfikacja) i
jakie wyposażenie pomiarowe jest używane? Jakie zapisy są
utrzymywane?

background image

ISO 9001:2008 p.8 - Pomiary, analiza,

ISO 9001:2008 p.8 - Pomiary, analiza,

doskonalenie

doskonalenie

• 8.1 Postanowienia ogólne
• 8.2 Monitorowanie i pomiary
• 8.2.1 Zadowolenie klienta
• 8.2.2 Audity wewnętrzne
• 8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów
• 8.2.4 Monitorowanie i pomiary wyrobu
• 8.3 Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami
• 8.4 Analiza danych
• 8.5 Doskonalenie
• 8.5.1 Stałe doskonalenie
• 8.5.2 Działania korygujące
• 8.5.3 Działania zapobiegawcze

58

background image

POMIARY,ANALIZA I DOSKONALENIE

POMIARY,ANALIZA I DOSKONALENIE

• 8.1 Postanowienia ogólne

• Należy zaplanować i wdrożyć procesy monitorowania, pomiarów,

analizowania i doskonalenia w zakresie:

• - udowodnienia zgodności wyrobu / usługi

- zapewnienia zgodności systemu zarządzania

- jakością z wymaganiami i ciągłego doskonalenia

- jego skuteczności

• Muszą być określone możliwe do zastosowania narzędzia

metodyczne (w tym – metody statystyczne) oraz zakres ich
stosowania.

59

Jakie zostały zaplanowane i wdrożone procesy pomiaru, monitorowania

i doskonalenia – czy stosowane są narzędzia statystyczne?

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

60

8.2 Monitorowanie i pomiary

8.2.1 Zadowolenie klienta

Jest to jeden z najistotniejszych parametrów
charakteryzujących funkcjonowanie systemu zarządzania
jakością.
Należy go rozpatrywać z punktu widzenia klienta:
• wewnętrznego (pracownicy organizacji)
• zewnętrznego
Muszą być określone metody uzyskiwania i wykorzystania
opinii klientów dla ciągłego doskonalenia organizacji.

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

• 8.2 Monitorowanie i pomiary

8.2.1 Zadowolenie klienta cd.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O PERCEPCJI KLIENTA:

-

reklamacje

- bezpośrednie kontakty z klientami

- ankiety i badania

- raporty organizacji konsumenckich

- informacje w środkach przekazu

- badania przekrojowe

Uwaga:

Monitorowanie percepcji klienta może obejmować uzyskiwanie danych

wejściowych ze źródeł takich jak: badania zadowolenia klienta, dane klienta o jakości

dostarczonych wyrobów, badania opinii użytkowników, analizy utraconych korzyści

biznesowych, pochwały, roszczenia gwarancyjne, raporty dilerów.

61

Jakie istnieją w organizacji źródła informacji o percepcji klienta?

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

62

8.2.2 Audit wewnętrzny

Należy przeprowadzać audity wewnętrzne w zaplanowanych
odstępach czasu
aby określić czy:
• system jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami (patrz:7.1)
• jest skutecznie wdrożony i utrzymywany

Należy ustanowić udokumentowaną procedurę w celu

określenia odpowiedzialności i wymagań dotyczących

planowania i przeprowadzania auditow ,sporządzania

zapisów i przedstawienia wyników.

Zapisy

z auditów oraz wyniki z auditów muszą być

utrzymywane (patrz 4.2.4)

Kierownictwo odpowiedzialne za obszar podlegający

auditowi musi zapewnić, aby

każda niezbędna korekcja

i

działanie

korygujące

były podjęte bez nieuzasadnionej

zwłoki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności

i przyczyn.

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

• 8.2.2 Audit wewnętrzny

• Wybór auditorów i prowadzenie auditów musi zapewnić

obiektywność i bezstronność procesu auditu.

• Auditorzy nie mogą auditować własnej pracy...”


Uwaga:

Patrz wytyczne ISO 19001

63

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

• 8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów

Należy stosować odpowiednie metody monitorowania, jeżeli

jest możliwe do zastosowania, to należy takie metody stosować
również w przypadku zidentyfikowanych procesów systemu
zarządzania jakością.

• Metody te mają służyć potwierdzeniu zdolności każdego

z procesów do osiągania zamierzonych celów...

• Jeżeli zaplanowane wyniki nie są osiągane, należy dokonać

korekcji oraz podjąć , tam gdzie to ma zastosowanie - działanie
korygujące

(patrz: 8.5.2)

64

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

• 8.2 Monitorowanie i pomiary

• 8.2.4 Monitorowanie i pomiary wyrobu
• Należy mierzyć i monitorować właściwości wyrobu (usługi) w

celu weryfikacji czy zostały spełnione wymagania.
Odpowiednie ustalenia muszą wskazywać ewentualne miejsca
do doskonalenia.
Etapy procesu wytwarzania wyrobu (świadczenia usługi),
podczas których wykonywane są pomiary i monitoring, muszą
zawierać

zapisy

.

Zapisy

muszą wskazywać osobę (osoby) podejmującą

(podejmujące) decyzje o zwolnieniu wyrobu

przeznaczonego dla

klienta.

(patrz 4.2.4)

• Zwolnienie wyrobu i

dostarczenie

usługi klientowi nie powinno

nastąpić, dopóki zaplanowane ustalenia (patrz 7.1) nie zostaną

zadowalająco zakończone, chyba że inna decyzja została

zatwierdzona przez uprawnioną osobę i, o ile to ma zastosowanie,

przez klienta

65

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

• 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym

• Organizacja musi zapewnić, aby wyrób niezgodny z

wymaganiami został zidentyfikowany i był nadzorowany tak, aby
zapobiec jego niezamierzonemu użyciu lub dostawie.

Należy ustanowić udokumentowaną procedurę w celu

określenia nadzoru i związanej z tym odpowiedzialności i
uprawnień dotyczących postępowania z wyrobem

.

Należy utrzymywać

ZAPISY

dotyczące charakteru

niezgodności i wszelkich później podejmowanych działań, w tym
udzielonych zezwoleń.

66

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym

Jeżeli ma to zastosowanie ,

organizacja musi postępować z wyrobem

niezgodnym, wykorzystując jeden lub kilka sposobów podanych poniżej:

a)

podjęcie działania w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności

b)

dopuszczenie do użytkowania, zwolnienie lub przyjęcie w ramach
zezwolenia udzielonego przez osobę uprawniona , i gdy to ma
zastosowania, też przez klienta

c)

podjęcie działania w celu uniemożliwienia jego pierwotnie zamierzonego
wykorzystania lub zastosowania

d) podjęcie działań odpowiednio do rzeczywistych lub potencjalnych

skutków

niezgodności wówczas, gdy niezgodny wyrób został wykryty po

dostawie lub po rozpoczęciu jego użytkowania

67

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

• 8.4 Analiza danych

Należy gromadzić i analizować odpowiednie dane aby wykazać
przydatność i skuteczność systemu zarządzania jakością oraz w celu
oceny możliwości prowadzenia ciągłego doskonalenia jego skuteczności.

Otrzymywane dane muszą być wynikiem pomiaru i monitorowania
oraz zawierać informacje pochodzące z innych źródeł.

Analiza danych ma dostarczyć informacji dotyczących:

a) zadowolenia klienta

(patrz 8.2.1)

b) zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu

(patrz 8.2.4)

c) właściwości i trendów procesów i wyrobów, łącznie z możliwościami

prowadzenia działań zapobiegawczych

(patrz 8.2.3 i 8.2.4)

d) dostawców

(patrz 7.4)

68

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

• 8.5 Doskonalenie

• 8.5.1 Ciągłe doskonalenie

• Poprzez:

• ... stosowanie i wykorzystywanie:

polityki jakości, celów, wyników auditów, analizy danych,

działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądów

zarządzania

• - w celu ciągłego podwyższania skuteczności systemu ...

69

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

• 8.5 Doskonalenie

• 8.5.2 Działania korygujące

• Należy podjąć działania eliminujące przyczyny niezgodności w celu

zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu.

• Udokumentowana procedura musi określić wymagania dotyczące:
• a) przeglądu niezgodności (łącznie z reklamacjami klientów)

• b) ustalania przyczyn niezgodności

• c) oceny potrzeb podejmowania działań które powinny zapobiec ponownemu

wystąpieniu niezgodności

• d) określania i wdrażania niezbędnych działań

• e) prowadzenia i nadzorowania

ZAPISÓW

wyników podjętych działań

• f) przeglądu

skutecznośc

i podjętych działań korygujących

70

background image

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

• 8.5 Doskonalenie

• 8.5.3 Działania zapobiegawcze
• Organizacja musi określić działania eliminujące przyczyny

potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich
wystąpieniu.

• Działania zapobiegawcze powinny być dostosowane do

skutków potencjalnych problemów.

• Zasady dotyczące przeprowadzania działań zapobiegawczych

należy określić w udokumentowanej procedurze.

• Należy utrzymywać

ZAPISY

wyników podjętych działań.

71


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
B2 Suplement ISO 9001 2008 id 75537
12 powodów zlego dzialania systemu ISO 9001 2008
NORMA ISO 9001 2000 4 STR , Zarządzanie projektami, Zarządzanie(1)
Norma ISO 9001
dotyczy Formularza Zgłoszeniowego, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
formularz UG AW 9001, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001- ODPOWIEDZI, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością,
Audit jakości, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
PSZ4.14, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9
A3' Audity, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
INFORMACJE RÓŻNE, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
4.Zarządzanie Jakością - Wykład 16.12.2012 - ISO 9001 i pokrewne, Zarządzanie UG, Sem. III, Zarządza
5 ZELAZNYCH ETAPOW AUDYTU WEWNETRZNEGO, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9
Zarz.493zał, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001

więcej podobnych podstron