Metody i cele badawcze w psychologii

background image

Metody i cele

Metody i cele

badawcze w

badawcze w

psychologii

psychologii

Artur Zydorowicz

Artur Zydorowicz

background image

Cele Badań

Cele Badań

psychologicznych

psychologicznych

Opis

Opis

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie

Prognoza

Prognoza

kontrola

kontrola

background image

OPIS

OPIS

Opis oznacza scharakteryzowanie

Opis oznacza scharakteryzowanie

tego jak ludzie myslą, czują i działają

tego jak ludzie myslą, czują i działają

w odpowiedzi na róznego rodzaju

w odpowiedzi na róznego rodzaju

sytuacje

sytuacje

W jakiej sytuacji naoczny świadek

W jakiej sytuacji naoczny świadek

wypadku udziela pomocy

wypadku udziela pomocy

poszkodowanemu a w jakiej tego nie

poszkodowanemu a w jakiej tego nie

czyni

czyni

background image

Wyjasnienie

Wyjasnienie

Oznacza wskazanie dlaczego ludzie

Oznacza wskazanie dlaczego ludzie

tak, a nie inaczej myslą czują i

tak, a nie inaczej myslą czują i

działają

działają

Dlaczego świadkowie wypadku w

Dlaczego świadkowie wypadku w

danych okolicznościach pomagają lub

danych okolicznościach pomagają lub

nie pomagają

nie pomagają

background image

Prognoza

Prognoza

Wykorzystanie aktualnych danych po to,

Wykorzystanie aktualnych danych po to,

by próbować określić, co zdarzy się w

by próbować określić, co zdarzy się w

przyszłości.

przyszłości.

Celem badań nad postępowaniem

Celem badań nad postępowaniem

świadków wypadku mogłoby na przykład

świadków wypadku mogłoby na przykład

być przewidywanie , kiedy ludzie będą , a

być przewidywanie , kiedy ludzie będą , a

kiedy nie będą pomagać poszkodowanemu

kiedy nie będą pomagać poszkodowanemu

kierowcy.

kierowcy.

Przewidywanie osiągnieć szkolnych na

Przewidywanie osiągnieć szkolnych na

podstawie testów.

podstawie testów.

background image

Kontrola

Kontrola

Oznacza aktywne próby dokonania

Oznacza aktywne próby dokonania

zmian w myśleniu, postawach czy

zmian w myśleniu, postawach czy

działaniu.

działaniu.

Wykorzystanie badan nad świadkami

Wykorzystanie badan nad świadkami

wypadku w celu zwiększenia

wypadku w celu zwiększenia

częstotliwości niesienia pomocy

częstotliwości niesienia pomocy

Psychoterapia jest formą zwiększenia

Psychoterapia jest formą zwiększenia

kontroli nad własnym życiem

kontroli nad własnym życiem

background image

Cechy psychologii jako

Cechy psychologii jako

nauki

nauki

Sprawdzalność – musi istnieć możliwość

Sprawdzalność – musi istnieć możliwość

replikacji badań

replikacji badań

Kumulatywność- badanie musi opierać się na

Kumulatywność- badanie musi opierać się na

innych wykonanych wczesniej, choćby miało

innych wykonanych wczesniej, choćby miało

potwierdzić ich niesłuszność

potwierdzić ich niesłuszność

Upublicznienie – poddanie krytyce i naukowej

Upublicznienie – poddanie krytyce i naukowej

informacji

informacji

Oszczędność – jak najmniejsza liczba

Oszczędność – jak najmniejsza liczba

konstruktów teoretycznych. Hipotezy

konstruktów teoretycznych. Hipotezy

powinny być maksymalnie proste i zarazem

powinny być maksymalnie proste i zarazem

całkowicie spełniające wymogi badania i

całkowicie spełniające wymogi badania i

uwzględniające liczbę danych empirycznych

uwzględniające liczbę danych empirycznych

background image

Metody badawcze w

Metody badawcze w

psychologii

psychologii

Rozmowa psychologiczna

Rozmowa psychologiczna

Wywiad

Wywiad

Obserwacja naturalna

Obserwacja naturalna

Obserwacja laboratoryjna

Obserwacja laboratoryjna

Studium przypadku – intensywne

Studium przypadku – intensywne

badanie jednej osoby czy nie wielkiej

badanie jednej osoby czy nie wielkiej

grupy, w celu wyprowadzenia ogólnych

grupy, w celu wyprowadzenia ogólnych

wnioskóq o zachowaniu lub jego

wnioskóq o zachowaniu lub jego

przyczynach

przyczynach

background image

Eksperyment

Eksperyment

Kontrolowane badanie, w którym

Kontrolowane badanie, w którym

sprawdza się wpływ, jak manipulowanie

sprawdza się wpływ, jak manipulowanie

jedną zmienną wpływa na inne

jedną zmienną wpływa na inne

Zmienna niezalezna- eksperymentator nią

Zmienna niezalezna- eksperymentator nią

manipuluje

manipuluje

Zmienna zalezna- to zmienna zmienająca się

Zmienna zalezna- to zmienna zmienająca się

pod wpływem zmian zmiennych

pod wpływem zmian zmiennych

niezaleznych

niezaleznych

Grupa eksperymentalna

Grupa eksperymentalna

Grupa kontrolna

Grupa kontrolna

background image

Testy psychologiczna

Testy psychologiczna

Test – wynik ujawniony w teście nazywamy

Test – wynik ujawniony w teście nazywamy

wynikiem obserwowalnym

wynikiem obserwowalnym

Standaryzacja testów – ujednolicenie procedury

Standaryzacja testów – ujednolicenie procedury

badawczej

badawczej

Normalizacja testu – wyniki znormalizowane

Normalizacja testu – wyniki znormalizowane

odzwierciedlają poziom funkcjonowania

odzwierciedlają poziom funkcjonowania

poszczególnych osób na tle odpowiedniej populacji

poszczególnych osób na tle odpowiedniej populacji

Przedziału ufności- pokazuje nam z określonym z

Przedziału ufności- pokazuje nam z określonym z

góry przyjętym prawdopodobieństwem, w jakich

góry przyjętym prawdopodobieństwem, w jakich

granicach od wyniku otrzymanego mieści się wynik

granicach od wyniku otrzymanego mieści się wynik

prawdziwy

prawdziwy

background image

Kwestionariusz

Kwestionariusz

Jest forma badania podobną do testu

Jest forma badania podobną do testu

i podlegającego tym samym wymogą

i podlegającego tym samym wymogą

teoretyczną

teoretyczną

Jest formą samoopisu się przez

Jest formą samoopisu się przez

jednostkę

jednostkę

background image

Wyniki standaryzowane

Wyniki standaryzowane

Wynik surowy- jest ogólną liczbą

Wynik surowy- jest ogólną liczbą

poprawnie wykonanych zadań

poprawnie wykonanych zadań

Wynik standaryzowany – umozliwiają

Wynik standaryzowany – umozliwiają

porównanie rezultatów wykonanych

porównanie rezultatów wykonanych

pierwotnie na różnych skalach

pierwotnie na różnych skalach

Najpopularniejsze skale – steny( 10),

Najpopularniejsze skale – steny( 10),

staniny (9)

staniny (9)

background image

Trafność testu

Trafność testu

Trafność , to stopień w jakim test

Trafność , to stopień w jakim test

mierzy, to co ma mierzyć

mierzy, to co ma mierzyć

Trafnośc teoretyczna – czy test

Trafnośc teoretyczna – czy test

mierzy to ,co jest zgodne z

mierzy to ,co jest zgodne z

założeniami konstruktu testu

założeniami konstruktu testu

Trafnosc prognostyczna- stopień w

Trafnosc prognostyczna- stopień w

jakim test pozwala przewidywać

jakim test pozwala przewidywać

jakieś późniejsze zachowania

jakieś późniejsze zachowania

background image

Trafność testu

Trafność testu

Trafność diagnostyczna- stopień , w

Trafność diagnostyczna- stopień , w

jakim można na podstawie testu

jakim można na podstawie testu

przewidywać inna miarę kryterialną,

przewidywać inna miarę kryterialną,

uzyskiwana w przybliżeniu w tym

uzyskiwana w przybliżeniu w tym

samym czasie.

samym czasie.

Trafność treściowa- stopień , w jakim

Trafność treściowa- stopień , w jakim

zakres treściowy testu, odpowiada

zakres treściowy testu, odpowiada

wieszy czy umiejętnościom, które

wieszy czy umiejętnościom, które

mają stanowić przedmiot pomiaru

mają stanowić przedmiot pomiaru

background image

Trafność testu

Trafność testu

Trafnośc fasadowa – stopień w jakim

Trafnośc fasadowa – stopień w jakim

osoby wykonujące test, uznają na

osoby wykonujące test, uznają na

podstawie treści, że mierzy on te

podstawie treści, że mierzy on te

wiadomości czy umiejętności jakie

wiadomości czy umiejętności jakie

mierzy.

mierzy.

background image

Rzetelność testu

Rzetelność testu

Rzetelnosc testu, to stopień

Rzetelnosc testu, to stopień

dokładności z jaka test mierzy to, co

dokładności z jaka test mierzy to, co

ma mierzyć. (proporcja wariancji

ma mierzyć. (proporcja wariancji

prawdziwej do wariancji całkowitej)

prawdziwej do wariancji całkowitej)

Rzetelnośc szacowana metodą

Rzetelnośc szacowana metodą

powtarzania testu – przeprowadzenie

powtarzania testu – przeprowadzenie

testu na jednej osobie w pewnych

testu na jednej osobie w pewnych

odstępach czasu. ( powinna wynosić

odstępach czasu. ( powinna wynosić

min.0,80)

min.0,80)

background image

Rzetelność testu

Rzetelność testu

Rzetelnośc szacowana metodą form

Rzetelnośc szacowana metodą form

alternatywnego testu

alternatywnego testu

Rzetelnosc szcowana na podstawie

Rzetelnosc szcowana na podstawie

zgodności ocen sędziów – minimum dwóch

zgodności ocen sędziów – minimum dwóch

oceniającyhc sędziów.

oceniającyhc sędziów.

Rzetelność szacowana na podstawie

Rzetelność szacowana na podstawie

zgodności wewnętrznej – stopień w jakim

zgodności wewnętrznej – stopień w jakim

wszystkie pozycje testu mierzą to samo

wszystkie pozycje testu mierzą to samo

Jeżeli są podskale – to zgodność w podskalach

Jeżeli są podskale – to zgodność w podskalach

background image

Rodzaje testów

Rodzaje testów

Testy inteligencji ( WAIS-R, Raven)

Testy inteligencji ( WAIS-R, Raven)

Testy osiągnięć ( test opanowania

Testy osiągnięć ( test opanowania

materiału)

materiału)

Testy uzdolnień ( inteligencjja

Testy uzdolnień ( inteligencjja

interpersonalna)

interpersonalna)

Testy gotowości – ( gotowości szkolnej)

Testy gotowości – ( gotowości szkolnej)

Testy dokonań – projekty PR

Testy dokonań – projekty PR

Ocena teczek

Ocena teczek


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metody i techniki badawcze w psychologii rozwojowej, STUDIA, Psychologia rozwojowa
PODSTAWOWE METODY BADAWCZE W PSYCHOLOGII, psychologia i pedagogika
Psych - metody badawcze, psychologia pedagogika socjologia
Podstawowe metody badawcze w psychologii
Podstawowe metody badawcze w psychologii(prezentacja pełna)
Metody badawcze w psychologii
Psychologia społeczna i metody badawcze1, !Psychologia WSFiZ, Semestr IV, Psychologia Społeczna, ćwi
Metody badawcze w psychologii
1 Psychologia jako nauka metody badawcze w psychologiiid 9672 ppt
02metody badawcze psychologii spolecznej2id 4074 ppt
CELE BADAWCZE, METODOLOGIA
B Szacka Wprowadzenie do socjologii art METODY I NARZEDZIA BADAWCZE SOCJOLOGII
Metody zbierania danych w psychologii osobowości, psychologia osobowości
Metody i techniki badawcze w geomorfologii
Testy psychologiczne - Metody badania klinicznego, PSYCHOLOGIA, Etyka zawodowa
Metody i techniki badawcze w socjologii

więcej podobnych podstron