WIEDZA KOBIET PO 40 ROKU ŻYCIA o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersi

Pobierz cały dokument
WIEDZA KOBIET PO 40 ROKU ŻYCIA o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersi.pdf
Rozmiar 292,3 KB
background image

YOUNG SPORT SCIENCE

МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА

OF UKRAINE. 2012. V.4. P. 59-65

УКРАЇНИ. 2012. Т.4. С. 59-65

© Lorenc A., Pop T., Boychuk T., 2012

УДК 618.19-006-005.2

WIEDZA KOBIET PO 40 ROKU ŻYCIA

O CZYNNIKACH RYZYKA I PROFILAKTYCE RAKA PIERSI

Agnieszka LORENC, Teresa POP, Tatyana BOYCHUK

Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska

Dyrektor Instytutu: dr hab n med prof UR Anna Wilmowska-Pietruszyńska

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ЖІНОК ВІКОМ ПОНАД 40 РОКІВ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКУ І

ПРОФІЛАКТИКУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. Агнєшка ЛОРЕНЦ, Тереса ПОП, Тетяна БОЙ-
ЧУК.
Інститут Фізіотерапії медичного відділу Жешувського Університету, Польща

Анотація. Рак молочної залози є найчастішим злоякісним новотвором жінок. Найбільші шанси на

виліковування дає рання діагностика новотвору. Передумовою зменшення смертності від рака молочної
залози є проведення профілактичних обстежень, таких як маммографія й ультрасонографія, а також про-
ведення систематичного само обстеження молочної залози.

Ключові слова: рак молочної залози, чинники ризику, симптоми, профілактика.

Wstęp. Rak piersi jest jedną z najpoważniejszych i najgroźniejszych chorób kobiecych. Jest

najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce jak i na całym świecie.
Od początku XXI wieku odnotowuje się ponad 10 000 nowych zachorowań na raka sutka rocznie
[1]. Ze względu na częste występowanie oraz ciężki przebieg nowotwór ten jest źródłem powszech-
nego niepokoju zarówno wśród kobiet zdrowych jak i chorych.

Jednym z najważniejszych elementów walki z rakiem piersi jest profilaktyka, której zadaniem

jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Rozpoznanie nowotworu we
wczesnej fazie zmniejsza śmiertelność, poprawia rokowanie, a także eliminuje konieczność wpro-
wadzenia radykalnego postępowania leczniczego.

Profilaktyka raka piersi obejmuje systematyczne samobadanie piersi, badanie kliniczne oraz

skrining mammograficzny. Ponadto w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju raka piersi należy zmody-
fikować swój styl życia. Wskazane jest przede wszystkim, aby zmienić nawyki żywieniowe,
zrezygnować z używek oraz uprawiać regularną aktywność fizyczną. Wprowadzenie w życie wszel-
kich zaleceń związanych z profilaktyką raka piersi powinno być priorytetem dla każdej kobiety.
Obok działań profilaktycznych niezwykle ważna jest również znajomość objawów i czynników
ryzyka raka piersi.

Pomimo prowadzenia przez mass media wielu kampanii edukacyjnych, często zdarza się, że to

właśnie brak wiedzy związanej z problematyką raka piersi jest przyczyną zbyt późnego rozpoznania
choroby. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród kobiet ustalono, że poziom wiedzy na ten
temat nie jest wystarczający [2, 3, 4, 5]. Decydująca rolę w edukowaniu pacjentek powinni pełnić
lekarze rodzinni, lekarze ginekolodzy, a także pielęgniarki i położne [6].

Każda kobieta powinna posiadać niezbędną wiedzę o raku piersi, aby mieć możliwość wykry-

cia nowotworu jak najwcześniej, a tym samym mieć szansę na pokonanie choroby i całkowite
wyleczenie. Punktem wyjścia w programie zwalczania raka piersi staje się połączenie edukacji pro-
zdrowotnej z podejmowaniem odpowiednich działań profilaktycznych zmierzających do wczesnej
diagnostyki nowotworu sutka. Poprzez takie zintegrowane działania można w przyszłości zdecy-
dowanie poprawić sytuację zdrowotną kobiet w Polsce.

Cel pracy. Określenie poziomu wiedzy kobiet po 40 roku życia o czynnikach ryzyka i pro-

filaktyce raka piersi. Jako główny problem badawczy postawiono pytanie: jaki jest poziom wiedzy
kobiet po 40 roku życia o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersi. Problemy szczegółowe sfor-
mułowano następująco:

1. Czy kobiety po 40 roku życia posiadają wiedzę o istocie choroby jaką jest rak piersi?
2. Czy kobiety po 40 roku życia posiadają wiedzę o czynnikach ryzyka i objawach raka

piersi?

3. Czy poziom wiedzy kobiet po 40 roku życia związany jest z miejscem zamieszkania?

background image

60

Agnieszka LORENC, Teresa POP, Tatyana BOYCHUK

4. Czy poziom wiedzy kobiet po 40 roku życia zależy od ich wykształcenia?
5. Czy kobiety po 40 roku życia mają wiedzę o istnieniu specjalnych programów profilak-

tycznych?

6. Jaka jest wiedza kobiet po 40 roku życia o wykonywaniu badań profilaktycznych?
7. Czy kobiety po 40 roku życia wykonują badania profilaktyczne?
8. Czy wykonywanie samobadania piersi przez kobiety po 40 roku życia ma związek z zale-

ceniami lekarza ginekologa?

Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w okresie od grudnia 2010 roku do marca 2011

roku. Grupę badaną stanowiło 200 kobiet zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego
(108 kobiet ze środowiska miejskiego, 92 kobiety ze środowiska wiejskiego). W grupie badanej mie-
szkanki miasta stanowiły 54 %, a mieszkanki wsi 46%. Dobór badanej grupy był losowy, a udział w
badaniu dobrowolny. Wszystkie badane osoby to kobiety po 40 roku życia (tab.1).

Tabela 1

Miejsce zamieszkania wśród ankietowanych kobiet

Miejsce zamieszkania

Liczba

Procent

Miasto 108 54,00

Wieś 92 46,00

Badaniem objęto grupę kobiet w przedziale wiekowym 40 – 63 lata. Średnia wieku ankieto-

wanych kobiet wynosiła 49 lat. Wśród badanych 72 kobiety (36%) posiadały wykształcenie wyższe,
120 kobiet (60%) posiadały wykształceniem średnim, a 8 kobiet (4%) posiadało wykształcenie pod-
stawowe (tab.2).

Tabela 2

Wykształcenie wśród ankietowanych kobiet

Wykształcenie Liczba

Procent

Wyższe 72 36,00

Średnie 120 60,00

Podstawowe 8

4,00

W badaniu zastosowano ankietę własnego autorstwa złożoną z 20 pytań zamkniętych. Pytania

zawarte z ankiecie dotyczyły wieku, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia, wystąpienia
nowotworu w rodzinie, a także umożliwiły sprawdzenie wiedzy na temat czynników ryzyka i ob-
jawów raka piersi oraz znajomości zasad wykonywania badań profilaktycznych. Ankieta miała
charakter anonimowy. Zebrany materiał został poddany analizie statystycznej i opisowej. Analizę
wyników przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego STATISTICA for Windows 9.0
(testem chi2, test U Manna-Whitneya, test Kruskala-Wallisa. Za istotne przyjęto prawdopodobień-
stwo testowe na poziomie p < 0,05 a za wysoce istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na
poziomie p < 0,01.

Wyniki. Oceniono poziom wiedzy badanych na temat czynników ryzyka raka piersi (tab.3,

tab. 4).

Nie stwierdzono istotnej (p > 0,05) różnicy rozkładów wyników poziomu wiedzy o czynni-

kach ryzyka w zależności od miejsca zamieszkania, wykształcenia i występowania raka piersi w
rodzinie.

Zbadano znajomość czynników ryzyka raka piersi (tab.5).
Najczęściej jako czynniki ryzyka badane wskazywały „doustną antykoncepcję” (81%) oraz

„palenie tytoniu i spożycie alkoholu” (50%).

Ponadto wykazano, iż według badanych kobiet rak piersi jest najczęściej spotykanym nowo-

tworem wśród kobiet. Stwierdzono wysoce istotną zależność (chi2=6,65, df=1, p=0,0099) rozkładu
odpowiedzi na to pytanie a występowaniem raka piersi w rodzinie. Osoby, u których w rodzinach

background image

Wiedza kobiet po 40 roku życia o czynnikach ryzyka…

61

występował rak piersi w 95% potwierdzają, że rak piersi jest najczęściej spotykanym nowotworem
wśród kobiet. Natomiast u osób w rodzinach których rak ten nie wystąpił, odsetek ten wynosi 80%.

 

Tabela 3

Wyniki poziomu wiedzy o czynnikach ryzyka raka piersi

Statystyki opisowe

x

Me Min

Max

dolny

kwartyl

górny

kwartyl

s

Test U

Manna-

Whitneya

Ogółem 1,54 2,00 0,00 4,00 0,00 3,00 1,27

Miejsce zamieszkania

Wieś 1,68 2,00 0,00 4,00 1,00 3,00 1,21

Miasto 1,43 1,00 0,00 4,00 0,00 2,00 1,32

0,1228

Wykształcenie

Podstawowe 1,75 1,50 0,00 4,00 0,50 3,00 1,49

Średnie 1,51 2,00 0,00 4,00 0,00 2,00 1,19

Wyższe 1,58 1,00 0,00 4,00 0,00 3,00 1,40

0,8869

Występowanie raka piersi w rodzinie

nie

1,44 1,00 0,00 4,00 0,00 2,00 1,24

tak

1,79 2,00 0,00 4,00 0,00 3,00 1,33

0,0975

Tabela 4

Ocena poziomu wiedzy o czynnikach ryzyka

Miejsce zamiesz-

kania

Wykształcenie

Wystąpienie

nowotworu

w rodzinie

Ocena

poziomu

wiedzy –

czynniki

ryzyka

wieś miasto podstawowe średnie wyższe nie tak

Wiersz

razem

niedostateczny 39 59

4

56

38

76 22 98

% 42,39%

54,63%

50,00%

46,67%

52,78%

53,52%

37,93%

dostateczny 48 40

3

58

27 58 30 88

% 52,17%

37,04%

37,50%

48,33%

37,50%

40,85%

51,72%

dobry 5 9 1

6 7 8 6 14

% 5,43%

8,33%

12,50%

5,00%

9,72%

5,63%

10,34%

bardzo

dobry

0 0 0

0 0 0 0 0

% 0%

0%

0% 0%

0%

0%

0%

Ogół 92

108 8 120 72

142

58

200

Tabela 5

Znajomość czynników ryzyka raka piersi

Czynniki

ryzyka

wczesna mie-

siączka lub

późna meno-

pauza

bezdzietność

lub późna

pierwsza ciąża

doustna an-

tykoncepcja

lub HTZ

otyłość i

brak akty-

wności

fizycznej

palenie ty-

toniu i

spożycie
alkoholu

implanty

piersi (błędna

odpowiedź)

Liczba 23

80

162 57 100 56

Procent 11,5%

40%

81% 28,5% 50% 28%

Wśród ankietowanych 84,5% twierdzi, że rak piersi jest najczęściej spotykanym nowotworem

wśród kobiet, a 83,5% ankietowanych wskazało, iż wystąpienie raka piersi w rodzinie zwiększa

background image

62

Agnieszka LORENC, Teresa POP, Tatyana BOYCHUK

ryzyko zachorowania na ten nowotwór. Czy rak piersi jest to chorobą o podłożu genetycznym. 71%
ankietowanych twierdzi że rak piersi jest to chorobą o podłożu genetycznym.

Oceniono poziom wiedzy na temat objawów raka piersi. Wśród badanych 45,5% uzyskało

wynik dostateczny, 43,5% badanych uzyskało wynik dobry. Wynik bardzo dobry otrzymało 6%
badanych. Najwięcej badanych jako objaw raka piersi wskazało „guz w piersi” (97%) oraz „powięk-
szenie węzłów chłonnych” (72,5%) (tab. 6, tab. 7).

Tabela 6

Ocena poziomu wiedzy o objawach raka piersi

Miejsce zamiesz-

kania

Wykształcenie

Wystąpienie

nowotworu

w rodzinie

Ocena poziomu

wiedzy – objawy

wieś miasto

podstawowe

średnie wyższe nie tak

Wiersz

razem

niedostateczny

7 3 3 6 1 9 1 10

%

7,61% 2,78% 37,50% 5,00% 1,39% 6,34% 1,72%

dostateczny 41 50 3 61 27 62 29 91

%

44,57% 46,30% 37,50% 50,83% 37,50% 43,66% 50,00%

dobry 39 48 2 45 40 64 23 87

%

42,39% 44,44% 25,00% 37,50% 55,56% 45,07% 39,66%

bardzo

dobry

5 7 0 8 4 7 5 12

%

5,43% 6,48% 0,00% 6,67% 5,56% 4,93% 8,62%

Ogół

92 108 8 120 72 142 58 200

Tabela 7

Znajomość objawów raka piersi

Objawy

ból

piersi

guz

w

piersi

zaciągnięcie

skóry lub
brodawki

sutkowej

owrzodzenie

brodawki

objaw tzw.

skórki po-

marańc-

zowej

powiększenie

węzłów

chłonnych

zmiany

wielkości

i kształtu

piersi

poszerzenie

żył na

skórze

piersi

Liczba 55 194

101

78

49

145

102

14

Wśród ankietowanych 70,5% bada swoje piersi, a 63,5% badanych twierdzi, iż lekarz gineko-

log zalecał im regularne badanie piersi. Więcej odpowiedzi „tak” udzieliły mieszkanki miast
(65,74%), badane z wyższym wykształceniem (68%) oraz badane, w rodzinach których nie wystąpił
rak piersi (66,19%).

Badane zapytane o wykonywanie badań USG określiły je jako badanie mające największe

znaczenie u kobiet po 40 roku życia (76%), a wykonanie pierwszej mammografii piersi wskazane po
35 roku życia (53% badanych).

Ankietowane twierdzą (93,5%), że istnieją specjalne programy w zakresie profilaktyki raka

piersi, ale edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi nie jest wystarczająca (61%).

Dyskusja. Rak sutka stanowi problem, o którym w ostatnich latach coraz częściej mówi się na

forum publicznym. W środkach masowego przekazu porusza się tematy dotyczące czynników
ryzyka i profilaktyki raka piersi, jednak znajomość tych zagadnień w dalszym ciągu nie jest dobra.

Wśród badanych kobiet 84,5% potwierdza fakt, ze rak piersi jest najczęściej spotykanym

nowotworem złośliwym wśród kobiet, a 83,5% badanych zdaje sobie sprawę, że występowanie
nowotworu w rodzinie zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi. Wśród badanych kobiet 78%
stwierdziło, że rak piersi może być chorobą genetyczną. Najczęściej wskazywanym czynnikiem
ryzyka przez badaną grupę kobiet były: doustna antykoncepcja i HTZ (81%) oraz spożycie alkoholu
i palenie papierosów (50%). W następnej kolejności kobiety wskazywały na bezdzietność lub późną
pierwszą ciążę, otyłość i brak aktywności fizycznej. Najmniej badanych wskazało na wczesną mie-
siączkę lub późną menopauzę jako czynnik ryzyka rozwoju rak piersi. Poziom wiedzy na temat
czynników ryzyka nie zależał od miejsca zamieszkania, wykształcenia, czy wystąpienia nowotworu
w rodzinie.

background image

Wiedza kobiet po 40 roku życia o czynnikach ryzyka…

63

W badaniach Zych i innych [4, 5, 7] uzyskano podobne wyniki. Niewiele kobiet jest świado-

mych, że czynnikiem ryzyka predestynującym do rozwoju raka piersi może być również niewłaś-
ciwa dieta. Stwierdzono istotną zależność między miejscem zamieszkania, a odpowiedzią dotyczącą
znaczenia diety w częstości występowania raka sutka. Mieszkanki miast (56%) zdecydowanie
częściej niż mieszkankami wsi (44%) twierdziły, że rozwój nowotworu może mieć związek ze spo-
sobem w jaki się odżywiamy. Z badań własnych wynika, że poziom wiedzy na temat czynników
ryzyka rak piersi jest bardzo niski. U 49% badanych poziom wiedzy został oceniony jako nie-
dostateczny, a 44% badanych otrzymało wynik dostateczny. Dobrym poziomem wiedzy o czynni-
kach ryzyka raka piersi wykazało się jedynie 7% badanych kobiet. Z badań przeprowadzonych przez
Przysadę wynika, że 41% badanych ma niedostateczny poziom wiedzy o czynnikach ryzyka raka
piersi, a 59% posiada fragmentaryczną wiedzę na ten temat [8].

Znacznie lepiej prezentuje się wiedza dotycząca znajomości objawów raka piersi. Na poziom

wiedzy o objawach nie wpływa ani miejsce zamieszkania, ani obciążenie rodzinne. Zależał on jed-
nak od wykształcenia badanych kobiet, co w swoje pracy wykazała również Zych [5]. Najczęściej
spośród 8 wymienionych objawów badane wybierały guz w piersi (97%) oraz powiększone węzły
chłonne (72,5%). Najrzadziej wskazywanym objawem było poszerzenie żył na skórze piersi (7%)
oraz objaw tzw. skórki pomarańczowej (24,5%). Podobne wyniki przedstawiono w publikacjach
Zych i innych [7, 4, 5]. Dobry poziom wiedzy o objawach raka piersi prezentowało 43,5% badanych,
a bardzo dobry 6% badanych. Większość spośród badanych (45,5%) posiadała dostateczny poziom
wiedzy o objawach raka piersi. Wiedza o objawach raka piersi jest na wyższym poziomie niż na te-
mat znajomości czynników ryzyka.

Nieodłącznym elementem prewencji raka piersi jest wykonywanie badań profilaktycznych. Z

analizy badań wynika, że 70,5 % kobiet po 40 roku życia przeprowadza samobadanie piersi. Na
częstość jego wykonywania ma wpływ miejsce zamieszkania oraz wykształcenie. Swoje piersi bada
81% mieszkanek miast i 58% mieszkanek wsi. Wśród badanych 79,19% osób, które badają profilak-
tycznie piersi to osoby z wyższym wykształceniem. W grupie kobiet ze średnim wykształceniem
piersi bada 60,33%. 75% kobiet z wykształceniem podstawowym nie bada swoich piersi. Uzyskane
wyniki są porównywalne z wynikami Nity i Zych [9, 10]. Badania przeprowadzone przez Zych i
współautorów wskazują, że samobadanie piersi przeprowadza 72,3% kobiet, przy czym najczęściej
badają się kobiety z wykształceniem średnim (36,6%). Według Nity 75,3% badanych profilaktycznie
bada piersi [7]. Z badań własnych wynika, że wiedza kobiet na temat samobadania piersi jest na do-
brym poziomie. Ponad 77% badanych zna prawidłowy sposób jego wykonania. Zych uzyskała lep-
sze rezultaty, gdyż w przebadanej przez nią grupie prawidłową technikę zna 85% badanych [4]. Naj-
większy problem dla badanych stanowiło określenie optymalnego czasu samobadania dla miesią-
czkującej kobiety. Odpowiedzi „2 – 3 dzień po miesiączce” udzieliło 43% badanych na „dowolny
dzień miesiąca” wskazało 38% badanych. Poziom wiedzy dotyczący czasu przeprowadzenia samo-
badania był zależny od wykształcenia. Zych uzyskała podobne wyniki [5]. Przeprowadzone badania
wskazują, że kobiety, które otrzymały zalecenie lekarskie samobadania piersi częściej przeprowa-
dzały samokontrolę piersi, niż kobiety, które takiego zalecenia nie usłyszały. W badanej grupie ko-
biet 63% stwierdziło, ze lekarz ginekolog zalecał im samobadanie piersi. Jest to wynik dobry w
porównaniu z wynikiem badań Przysady, z których wynika, że jedynie 16% spośród ankietowanych
kobiet lekarz ginekolog zachęcał do samobadania piersi [8].

W profilaktyce raka piersi ważne są badania kontrolne tj. USG, czy mammografia. Wykonanie

USG deklarowało 51,5 % badanych., natomiast 53% nigdy nie zgłaszała się na badanie mammo-
graficzne. Zgłaszanie się na badania kontrolne nie było zależne od miejsca zamieszkania, wykształ-
cenia, czy wystąpienia nowotworu w rodzinie. Otrzymane wyniki są zgodne z wynikami Przysady
[8]. Badania przeprowadzone prze Leśniczaka [7] wskazują natomiast, że mammografii nie wy-
konywało 70,4% badanych kobiet. Większość badanych (76%) źle ocenia wiek, w którym USG ma
największe znaczenie, zaznaczając odpowiedź „po 40 roku życia”. Ponad połowa badanych 53%
udzieliła prawidłowej odpowiedzi stwierdzając, że pierwszą mammografię należy wykonać „po 35
roku życia”. Zbliżone wyniki zaprezentował Przysada i wsp. [8].

Jednym z ważniejszych elementów profilaktyki raka piersi jest proces edukacji, który

najczęściej realizowany jest w formie programów profilaktycznych. W badanej grupie 93,5% jest

background image

64

Agnieszka LORENC, Teresa POP, Tatyana BOYCHUK

świadoma istnienia specjalnych programów profilaktycznych dotyczących raka piersi. Uzyskane
wyniki były zależne od miejsca zamieszkania, wykształcenia i wystąpienia nowotworu w rodzinie.
W badaniach przeprowadzonych przez Przysadę i wsp. 99% kobiet jest przekonanych o koniecz-
ności realizacji wszelkiego typu akcji i programów w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi
[8]. Z badań własnych wynika, że 61% badanych uważa edukację w zakresie profilaktyki raka piersi
za niewystarczająca [11].

Otrzymane wyniki badań potwierdzają inni badacze: Przysada i Zych, Leśniczak [4, 5, 7, 8].

Niewystarczający poziom wiedzy wśród badanych wymaga szerszej edukacji na temat czynników
ryzyka oraz profilaktyki raka piersi.

Wnioski.
1.

Kobiety po 40 roku życia posiadają wiedzę o istocie choroby i objawach raka piersi.

2.

Stwierdzono, że wiedza na temat czynników ryzyka raka piersi pozostaje wciąż na

niskim poziomie.

3.

Wiedza kobiet na temat czynników ryzyka raka piersi nie jest zależna od miejsca za-

mieszkania, wykształcenia czy wystąpienia raka piersi w rodzinie. Poziom wiedzy o objawach za-
leży od wykształcenia badanych.

4.

Większość kobiet po 40 roku życia bada profilaktycznie swoje piersi.

5.

Częściej badają się kobiety, którym lekarz zalecał samobadanie piersi.

6.

Kobiety są świadome istnienia specjalnych programów profilaktycznych.

7.

Większość kobiet po 40 roku życia posiada wiedzę na temat wykonywania badań pro-

filaktycznych.

8.

Należy prowadzić szersze działania edukacyjne zmierzające do pogłębienia wiedzy i po-

dejmowania działań profilaktycznych.


Piśmiennictwo

 Antos E. „Nowotwory piersi – czynniki ryzyka i metody wczesnego rozpoznawania zmian

w sutkach” / Antos E. // Pielęgniarka i położna. – 2007. – Nr. 9. – S. 5 - 8.

 Drąg J. „Dieta a rak piersi” / Drąg J., Gawędzka A., Kużdżał A. //Przegląd Medyczny UR.

– 2009. – Nr. 1. S. 78 – 84.

 Nyka W. „W sprawie przyczyn ograniczenia ruchomości w stawie barkowym po mastek-

tomii” / Nyka W., Skokowski J. // Fizjoterapia. 1999. – Vol. 7, suppl 1. S 45 – 47.

 Zych B. „ Znajomość profilaktyki raka sutka wśród kobiet” / Zych B, Kusek E., Paster-

nak K. // Pielęgniarstwo XXI wieku. – 2006. – Vol. 3. – S. 115 – 119.

 Zych B. „Stan wiedzy po 35 roku życia w zakresie profilaktyki raka piersi” Przegląd Me-

dyczny UR. – 2006. – Vol. 1. –S. 27 -33.

 Bucholc M. „Personel medyczny wobec edukacji kobiet w zakresie samobadania piersi” /

Bucholc M., Karauda M., Pilewska A. // Zdrowie Publiczne. – 2003. – Nr. 3 / 4. – S. 230 – 233.

 Vita R. „Wiedza i zachowania zdrowotne kobiet województwa łódzkiego w zakresie pro-

filaktyki raka piersi” / Vita R., Leśniczak B., Słomska B. i wsp. // Pielęgniarstwo XXI wieku. – 2010.
Vol. 112. – S. 5 – 8.

 Przysada G. “Poziom wiedzy kobiet na temat profilaktyki i wczesnego rozpoznawania raka

piersi” / Przysada G., Bojczuk T., Kuźniar A. [et al.] // Молода спортивна наука України: зб. наук.
пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009 – Вип. 13, т.3 – С.129-136.

 Bąk M. Wpływ stosowania protezy piersi podczas snu na postawę ciała kobiet po mastek-

tomii / Bąk M., Rostpwska E. // Fizjoterapia. –2000. – Vol. 8, suppl. 4. – S. 11-15.

 Chmielarczyk W. “Rak piersi: ocean sytuacji epidemiologicznej” Pielęgniarka i położna /

Chmielarczyk W. – 2007. – Nr. 10. S. 7 – 8.

 Pop T. „Rehabilitacja kobiet po mastektomii – algorytm postępowania” / Pop T., Soko-

łowska M., Nowak E. // Postepy Rehabilitacji. – 2004. – Vol. 18, nr. 3. – S. 55 – 57


background image

Wiedza kobiet po 40 roku życia o czynnikach ryzyka…

65

WIEDZA KOBIET PO 40 ROKU ŻYCIA

O CZYNNIKACH RYZYKA I PROFILAKTYCE RAKA PIERSI

Agnieszka LORENC, Teresa POP, Tatyana BOYCHUK

Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dyrektor Instytutu: dr hab n med prof UR Anna Wilmowska-Pietruszyńska

Anotacja. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Największe szanse na

wyleczenie daje szybie rozpoznanie nowotworu. Podstawowym elementem prowadzącym do zmniejszenia umieralności
na raka piersi jest wykonywanie badań profilaktycznych takich jak mammografia i USG, a także prowadzenie sy-
stematycznej samokontroli piersi.

Słowa kluczowe: rak piersi, czynniki ryzyka, objawy, profilaktyka.AWARNESS OF BREAST CANCER PREVENTION AND RISK FACTORS

AMONG WOMEN PAST 40

Agnieszka LORENZ, Teresa POP, Tetiana BOICHUK

Phisiotherapy Institute at Medical Departament of Rzeszow University

Annotation. Breath cancer is the most frequent kind of malignant neoplasm among women. Early detection of the

cancer provides the greatest chance of recovery. Regular medical follow-ups and making mammography and self-testing
are basic elements which leads to breast cancer mortality mitigation.

Key words: breast cancer, risk factors, symptoms, prophylaxis.

Pobierz cały dokument
WIEDZA KOBIET PO 40 ROKU ŻYCIA o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersi.pdf
Rozmiar 292,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ćwiczenia ujędrniajace dla kobiet po 40 roku życia, E-boki różne
Perspektywy immunoprofilaktyki HPV u kobiet po 40 roku ¿ycia
FITNESS STYL zYCIA po 40 roku zycia s
Żywienie kobiet po 30 roku życia
FITNESS STYL zYCIA po 40 roku zycia s 2q00
Stan wiedzy kobiet po 35 roku życia
HTZ po 65 roku życia
ZATRUDNIENIE PO 50 ROKU ŻYCIA, PORADY BHP
Czynniki ryzyka raka piersi w ocenie kobiet – adeptek sztuki położniczej — kopia, profilaktyka raka
Wybrane schorzenia hematologiczne w populacji osób po 65 roku życia
Opis problemów u osób starszych, Opis problemów u osób starszych, po siedemdziesiątym roku życia: Pr
HTZ po 65 roku życia
Kałuża Kopias, Dorota Osoby po pięćdziesiątym roku życia jako grupa w szczególnej sytuacji na rynku
Prawidłowe żywienie osób po 60tym roku życia
Szukalski, Piotr Umieralność po 60 roku życia a trwanie życie w Polsce w latach 1990 2009 (2012)
Ocena wyników rehabilitacji osób po 85 roku życia z zaburzeniami sprawności funkcjonalnej
SKÓRA PO 30 ROKU ŻYCIA

więcej podobnych podstron