Egzamin 2016 poziom rozszerzony

Pobierz cały dokument
Egzamin 2016 poziom rozszerzony.pdf
Rozmiar 893 KB
background image

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Uk

ład gr

af

iczny © CKE

2013

miejsce

na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD PESEL

EGZAMIN MATURALNY

Z FIZYKI I ASTRONOMII

POZIOM ROZSZERZONY
Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron

(zadania 1–8). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu
zespołu nadzorującego egzamin.

2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to

przeznaczonym przy każdym zadaniu.

3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok

rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku oraz
pamiętaj o jednostkach.

4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym

tuszem/atramentem.

5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
7. Podczas egzaminu możesz korzystać z karty wybranych

wzorów i stałych fizycznych, linijki oraz kalkulatora
prostego.

8. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój

numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.

9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej

dla egzaminatora.

16 MAJA 2016


Godzina rozpoczęcia:

9:00

Czas pracy:

150 minut
Liczba punktów

do uzyskania: 60

MFA-R1_

1

P-162

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 2 z 15

MFA_1R

Zadanie 1. Superszybki pociąg (8 pkt)
Na poniższym wykresie zaznaczono kilka wartości prędkości chwilowej zmierzonych
w czasie ruchu pociągu. Zaznaczono też niepewności odczytu zarówno czasu, jak i prędkości.


Zadanie 1.1. (2 pkt)
Czy dane przedstawione na wykresie są zgodne z hipotezą, według której pociąg poruszał się
ze stałym przyspieszeniem? Dorysuj na wykresie odpowiednią linię i na tej podstawie podaj
odpowiedź wraz z uzasadnieniem.Zadanie 1.2. (2 pkt)
Zakładając, że pociąg poruszał się ze stałym przyspieszeniem, i korzystając z danych
zawartych na wykresie, oblicz przyspieszenie pociągu. Wynik wyraź w

m
s

2

.

t, s

v, km/h

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 3 z 15

MFA_1R

Zadanie 1.3 (2 pkt)
Na podstawie danych zawartych na wykresie oblicz drogę przebytą przez pociąg w czasie od
t = 25 s do t = 50 s.

Zadanie 1.4. (2 pkt)
W superszybkich pociągach typu maglev wykorzystuje się technologię magnetycznej
lewitacji. Pociągi nie jadą na kołach, ale poruszają się na „poduszkach magnetycznych”,
unoszone siłami pochodzącymi od potężnych elektromagnesów umieszczonych na spodzie
wagonów i w torach. W takich elektromagnesach wykorzystuje się zjawisko nadprzewodnictwa
(zanik oporu elektrycznego niektórych substancji w niskich temperaturach).
Określ poprawność stwierdzeń opisujących nadprzewodniki i lewitację pociągu. Zaznacz P,
jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli stwierdzenie jest fałszywe.

1. W nadprzewodnikach przepływ prądu nie powoduje nagrzewania się

materiału.

P F

2. Nadprzewodniki są szeroko stosowane przy przesyłaniu prądu do

odbiorców indywidualnych.

P F

3. Jeśli jedna zwojnica jest umieszczona na przedłużeniu drugiej (ich

osie się pokrywają), to odpychanie wystąpi wtedy, gdy prąd w obu
zwojnicach płynie z tym samym zwrotem.

P F

4. Pociąg lewituje, ponieważ siła odpychania magnetycznego między

pociągiem a torowiskiem jest równa ciężarowi pociągu.

P F

Wypełnia

egzaminator

Nr zadania

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Maks.

liczba

pkt 2 2 2 2

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 4 z 15

MFA_1R

Zadanie 2. Krążek (7 pkt)
Uczniowie przeprowadzili doświadczenie mające na celu
obserwację toczenia się krążka po powierzchni płaskiej. Krążek
jest bryłą składającą się z trzech jednorodnych walców. Dwa
z nich są jednakowe – każdy o masie 0,2 kg i promieniu 4 cm.
Masa trzeciego walca wynosi 0,02 kg, a jego promień jest równy
1 cm. Na rysunku obok pokazano kształt krążka.

Na środkowy walec nawinięto nić, na której zainstalowano
siłomierz mierzący siłę naciągu. Nić przełożono przez blok
(mogący się obracać bez tarcia) i zawieszono na niej obciążnik w postaci pojemnika, do
którego można było wsypywać dowolną ilość sypkiego produktu (np. piasku) i w ten sposób
regulować naciąg nici. Gdy zestaw puszczono, obciążnik zaczął opadać, a krążek – toczyć się
po poziomym stole. Na poniższym rysunku przedstawiono całość układu doświadczalnego.

Zadanie 2.1. (1 pkt)
Podczas ruchu krążka i obciążnika siła mierzona przez siłomierz była

A. większa od ciężaru obciążnika.
B. równa ciężarowi obciążnika.
C. mniejsza od ciężaru obciążnika.

Zaznacz poprawne zakończenie powyższego zdania i uzasadnij dokonany wybór.

uzasadnienie


Zadanie 2.2. (2 pkt)
Wykaż, że moment bezwładności krążka względem jego osi wynosi w przybliżeniu
3,2·10

–4

kg·m

2

.

Dla jednorodnego walca o masie

m i promieniu R moment bezwładności względem jego osi

opisany jest wzorem I =

1
2

·m·R

2

.obciążnik

4 cm

1 cm

blok

siłomierz

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 5 z 15

MFA_1R


Zadanie 2.3. (4 pkt)
Dane są: masa obciążnika 50 g oraz moment bezwładności krążka względem jego osi
3,2·10

–4

kg·m

2

. Obciążnik i krążek

A

początkowo były nieruchome, a po ich puszczeniu

przesunęły się o 60 cm. Oblicz końcową prędkość obciążnika. Pomiń opory ruchu i masę
bloku, przez który przełożono nić.
Wskazówka: Energia kinetyczna ciała sztywnego jest równa sumie energii kinetycznej środka
masy ciała oraz energii kinetycznej ruchu obrotowego wokół środka masy.Wypełnia

egzaminator

Nr zadania

2.1. 2.2. 2.3.

Maks.

liczba

pkt 1 2 4

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 6 z 15

MFA_1R

Zadanie 3. Zero bezwzględne (3 pkt)
Używając małego metalowego cylindra zamkniętego tłokiem, który mógł poruszać się
praktycznie bez tarcia, wykonano doświadczenie w układzie przedstawionym na rysunku.

Gdy wodę w naczyniu podgrzano od temperatury 22 °C do 68 °C, tłok przesunął się w górę.
Ustalono, że objętość powietrza zamkniętego tłokiem zwiększyła się od 125 cm

3

do 144 cm

3

.

Wyznacz, korzystając tylko z podanych informacji oraz z własności przemian gazowych,
temperaturę zera bezwzględnego w skali Celsjusza.
Zadanie 4. Kostki lodu (7 pkt)
Wodę o temperaturze 25 °C schłodzono przez wrzucenie do niej kostek lodu wyjętych
z zamrażalnika. Temperatura wewnątrz zamrażalnika wynosiła –8

°C. Do szklanki

zawierającej 200 cm

3

wody wrzucono 80 g lodu w kostkach. Po pewnym czasie napój

(pomijamy niestopione części kostek) osiągnął średnią temperaturę 10 °C.
Zadanie 4.1. (3 pkt)

Poniżej opisano krótko trzy procesy związane ze schładzaniem napoju kostkami lodu.
Przeczytaj je uważnie, a następnie każdy z tych procesów wyjaśnij.
I. Wrzucona do wody kostka lodu o początkowej temperaturze –8 °C staje się cieplejsza na
swej powierzchni, natomiast we wnętrzu pozostaje zimniejsza. Po pewnym czasie kostka
osiąga temperaturę 0 °C w całej objętości.

Wyjaśnienie:cylinder

woda

tłok

powietrze

naczynie

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 7 z 15

MFA_1R

II. Aby przyspieszyć schłodzenie napoju, należy go wymieszać.

Wyjaśnienie:


III. Masa kostek lodu pływających w wodzie zmniejsza się w miarę upływu czasu.

Wyjaśnienie:


Zadanie 4.2. (4 pkt)

Po wymieszaniu wody z lodem w pewnym momencie otrzymujemy napój o temperaturze
10 °C z pływającymi w nim niestopionymi kostkami lodu o temperaturze 0 °C. Oblicz, jaką
część masy całości stanowią niestopione kostki lodu. Pomiń przepływ ciepła z otoczenia
do szklanki.
Dane są: gęstość wody ρ = 1

g

cm

3

, ciepło właściwe wody c

w

= 4,2

J

g·K

, ciepło właściwe lodu

c

L

= 2,1

J

g·K

oraz ciepło topnienia lodu q = 330

J

g

.

Wypełnia

egzaminator

Nr zadania

3.

4.1. 4.2.

Maks. liczba pkt

3

3

4

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 8 z 15

MFA_1R

Zadanie 5. Ogniwa (10 pkt)
Pojedyncze ogniwo typu „paluszek” ma siłę elektromotoryczną równą około 1,5 V. W celu
pomiaru SEM i oporu wewnętrznego ogniwa wykonano dwa pomiary w obwodach I i II
przedstawionych na schematach. Obwody te różnią się sposobem połączenia elementów, ale
zawierają to samo ogniwo oraz te same: woltomierz, amperomierz i opornik. Przyjmujemy, że
opór amperomierza jest równy 0.

Wyniki pomiarów zapisano w tabeli.

obwód I

obwód II

napięcie U, V

1,55

1,53

natężenie prądu I, mA

0

51

Zadanie 5.1. (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego w obwodzie I płynął prąd o tak małym natężeniu, że amperomierz
ustawiony nawet na najmniejszy zakres pomiarowy wskazał zero.


Zadanie 5.2. (2 pkt)
Oblicz opór opornika znajdującego się w obwodach.
R

R

obwód I

obwód II

V

A

V

A

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 9 z 15

MFA_1R

Zadanie 5.3. (2 pkt)
Oblicz SEM i opór wewnętrzny ogniwa.


Zadanie 5.4. (1 pkt)
Na rysunku poniżej dorysuj przewody łączące ze sobą ogniwa i bieguny (+) i (–) baterii, tak
aby jej SEM wynosiła ok. 4,5 V. Napisz nazwę tego połączenia.

Zadanie 5.5. (1 pkt)
Napisz, jak należy połączyć ze sobą trzy opisane ogniwa, aby zasilana z tych ogniw żarówka
dostosowana do napięcia 1,5 V świeciła dłużej niż analogiczna żarówka zasilana z jednego
ogniwa.
Wypełnia

egzaminator

Nr zadania

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Maks.

liczba

pkt 1 2 2 1 1

Uzyskana liczba pkt

+

+

+

(+)

(–)

Jest to połączenie

..................................

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 10 z 15

MFA_1R

Zadanie 5.6. (3 pkt)
Trzy jednakowe ogniwa o oporach wewnętrznych r włączono do obwodu razem z oporem R
jak na poniższym schemacie, na którym oznaczono także prądy płynące w obwodzie.

Zapisz równania przedstawiające:

a) I prawo Kirchhoffa dla węzła X.
b) II prawo Kirchhoffa dla oczka Y.
Zadanie 6. Soczewka rozpraszająca (8 pkt)
Dwa punkty A i B znajdują się w odległości 12 mm od siebie, a obrazy A' i B' tych punktów
widziane przez soczewkę rozpraszającą znajdują się we wzajemnej odległości równej 4 mm.
Zadanie 6.1. (2 pkt)
Na podstawie podanych informacji zaznacz na poniższym rysunku opisane obrazy A' i B'.
Zachowaj proporcje wielkości i położenia obrazów.

E

E

E

r

r

r

R

I

1

I

2

I

3

X

oczko Y

B

A

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 11 z 15

MFA_1R

obliczenia pomocnicze


Zadanie 6.2. (3 pkt)
Uzupełnij rysunek do zadania 6.1. tak, aby przedstawić bieg promieni ilustrujący
powstawanie obrazu A'. Na podstawie tej konstrukcji zaznacz ogniska soczewki.

Zadanie 6.3. (3 pkt)
Oglądany obraz powstaje w odległości 10 cm od soczewki. Wykaż, że zdolność skupiająca
soczewki jest równa około –6,7 dioptrii.Zadanie 7. Deuter (6 pkt)
Podczas pierwszego etapu reakcji termojądrowej dwa jądra deuteru

2

H łączą się w jądro trytu

3

H i wydziela się przy tym bardzo duża ilość energii.

Zadanie 7.1. (1 pkt)
Uzupełnij schemat, tak aby otrzymać równanie opisanej reakcji.

2

H +

2

H →

3

H +

………………

Zadanie 7.2. (2 pkt)
Przyjmijmy, że opisana reakcja jest podstawą działania elektrowni jądrowej. Oszacuj energię
elektryczną, którą można wytworzyć z 1 g deuteru, jeżeli sprawność procesu przemiany
energii jest równa 25%, a energia wydzielona podczas reakcji między dwoma jądrami deuteru
wynosi 4 MeV. Wynik podaj w kilowatogodzinach (kWh).


Wypełnia

egzaminator

Nr zadania

5.6. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2.

Maks.

liczba

pkt 3 2 3 3 1 2

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 12 z 15

MFA_1R

Zadanie 7.3. (3 pkt)
Na poniższym wykresie na osi pionowej odłożona jest energia wiązania pojedynczego
nukleonu, czyli iloraz energii wiązania jądra E

w

przez liczbę nukleonów A. Na osi poziomej

jest odłożona liczba nukleonów.
Na podstawie analizy wykresu wykaż, że energia wydzielona podczas reakcji opisanej na
poprzedniej stronie wynosi około 4 MeV.

Praca zbiorowa pod redakcją Maksymiliana Piłata, Fizyka z astronomią IV, Warszawa 1990.Zadanie 8. Wiatr słoneczny (11 pkt)
Wiatr słoneczny to strumień naładowanych cząstek, głównie protonów, elektronów i jąder
helu wypływających z zewnętrznej części atmosfery Słońca, zwanej koroną słoneczną.
Cząstki te poruszają się z ogromnymi prędkościami, pozwalającymi oddalić się od Słońca
dowolnie daleko.

E

w

A

, MeV

A

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 13 z 15

MFA_1R

Zadanie 8.1. (3 pkt)
Elektrony wiatru słonecznego poruszają się z prędkościami od 200 do 900 km/s. W wyniku
oddziaływania cząsteczek gazu magnetosfery Ziemi z tymi elektronami emitowane są fotony.
Zielona zorza polarna to efekt świecenia tlenu, a długość fali tego światła wynosi 558 nm.
Wykaż, wykonując odpowiednie obliczenia, że elektrony docierające do magnetosfery
z wiatrem słonecznym mogą wywołać zjawisko zielonej zorzy polarnej.

Zadanie 8.2. (1 pkt)
Uzasadnij, dlaczego można obliczyć energię kinetyczną elektronów wiatru słonecznego (zob.
zad. 8.1.) bez wykorzystania wzorów relatywistycznych.
Zadanie 8.3. (2 pkt)
Na rysunku obok dorysuj przybliżony przebieg linii pola
magnetycznego Ziemi i na podstawie rysunku uzasadnij, dlaczego
zorze polarne są obserwowane głównie w okolicy biegunów.

uzasadnienie


Wypełnia

egzaminator

Nr zadania

7.3. 8.1. 8.2. 8.3.

Maks.

liczba

pkt 3 3 1 2

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 14 z 15

MFA_1R

Zadanie 8.4. (3 pkt)
Wartość indukcji pola magnetycznego w pobliżu biegunów wynosi około 40

μT. Przyjmijmy,

że kierunek prędkości protonów wiatru słonecznego jest prostopadły do linii pola
magnetycznego, a wartość prędkości wynosi 600 km/s. Oblicz promień okręgu, po którym
poruszają się te protony.


Zadanie 8.5. (2 pkt)
Linie pola magnetycznego pewnego magnesu przedstawiono na
rysunku obok. W tym polu porusza się cząstka naładowana, po torze
początkowo zbliżonym do okręgu położonego blisko bieguna S (patrz
rysunek). Zaznacz poprawne uzupełnienie poniższego zdania
i uzasadnij dokonany wybór. Rolę siły grawitacji należy pominąć.
Po pewnym czasie cząstka

A. będzie nadal się poruszać po tym samym okręgu.
B. zacznie się przemieszczać w stronę bieguna N.
C. zacznie się przemieszczać w stronę bieguna S.

uzasadnienieWypełnia

egzaminator

Nr zadania

8.4. 8.5.

Maks. liczba pkt

3

2

Uzyskana liczba pkt

N

S

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

Strona 15 z 15

MFA_1R

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

Pobierz cały dokument
Egzamin 2016 poziom rozszerzony.pdf
Rozmiar 893 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2008 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany (2)
EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Egzamin 2016 poziom podstawowy
Egzamin 2012 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2015 poziom rozszerzony
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2007
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2006
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2005 poziom rozszerzony transkrypcja
Egzamin 2014 poziom rozszerzony
Egzamin 2006 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2014 poziom rozszerzony
Egzamin 2011 poziom rozszerzony
Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2)

więcej podobnych podstron