04 01 Organizacja pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Pobierz cały dokument
04 01 Organizacja pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych .pdf
Rozmiar 71,9 KB
background image

Organizacja robót
elektroenergetycznych

1. Roboty elektroenergetyczne są zaliczane do

prac w warunkach szczególnego zagrożenia
dla zdrowia i życia ludzkiego,
określonych
w przepisach o bezpieczeństwie pracy jako
prace szczególnie niebezpieczne.

2. Wykaz robót wykonywanych w warunkach

szczególnego zagrożenia zdrowia i życia
ludzkiego zawierają szczegółowe przepisy
o bezpieczeństwie pracy.

3. Prace w warunkach szczególnego

zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego
powinny być wykonywane przez co najmniej
dwie osoby. Wyjątek stanowią:
• prace eksploatacyjne z zakresu prób

i pomiarów

• konserwacja i naprawa urządzeń

i instalacji elektroenergetycznych
o napięciu znamionowym do 1 kV

• roboty wykonywane przez osobę

wyznaczoną na stałe do tego rodzaju
prac, w obecności pracownika
asekurującego, który został
przeszkolony z zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Prace w warunkach szczególnego

zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego można
wykonywać wyłącznie na ustne lub pisemne
polecenie.

5. Podział prac i formy wydawania

poleceń określa standard szczegółowy
„4.2 Polecenia na prace, kwalifi kacje,
uprawnienia”.

6. Miejscem pracy przy urządzeniach

i instalacjach elektroenergetycznych jest
odpowiednio przygotowane, oznaczone
i zabezpieczone stanowisko lub strefa
pracy niezbędna dla bezpiecznego jej
wykonywania.

7. Za zespół pracowników uznaje się grupę,

w skład której wchodzą co najmniej dwie
osoby wykonujące pracę przy urządzeniach
elektroenergetycznych.

8. Osoba wyznaczona do kierowania

zespołem odpowiada za jego pracę.

9. Urządzenia techniczne stosowane

w procesach wytwarzania, przetwarzania,
przesyłania, dystrybucji, magazynowania
oraz użytkowania paliw i energii są
urządzeniami elektroenergetycznymi.

10. Urządzenia elektroenergetyczne z układami

połączeń między nimi są instalacjami
elektroenergetycznymi.

11. Wszelkie czynności związane z eksploatacją

urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
należy wykonywać wyłącznie na podstawie
„Instrukcji eksploatacji”, opracowanej
na bazie przepisów szczegółowych
i dokumentacji producenta zatwierdzonej
przez pracodawcę.

12. Instrukcja eksploatacji urządzeń i instalacji

elektroenergetycznych powinna określać
w szczególności:
• zasady przyłączania do sieci urządzeń,

instalacji i innych sieci

• zakres, zasady i terminy

przeprowadzania okresowych
przeglądów i kontroli stanu
technicznego sieci oraz przyłączonych
do niej urządzeń

• zasady postępowania w przypadku

zagrożeń ciągłości dostarczania energii
elektrycznej lub wystąpienia awarii w sieci

• procedury wprowadzania przerw

i ograniczeń w dostarczaniu energii
elektrycznej

• sposób prowadzenia ruchu sieci.

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót elektroenergetycznych.

Podczas eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych mogą wystąpić zagrożenia
wynikające z ich budowy, wykonania instalacji, dopasowania do warunków otoczenia oraz
umiejętności osób obsługujących. Zagrożenia te często skutkują poważnymi wypadkami,
w tym śmiertelnymi. Spełnienie minimalnych wymagań bezpieczeństwa pozwoli je
zminimalizować lub wyeliminować.

Standard pracy

4.1

W przypadku pytań
lub wątpliwości skontaktuj
się z najbliższym specjalistą
BHP lub wejdź na:
www.skanska.pl/bhp,
one.skanska/bhp

Standard ten:

• zawiera

wymagania

wynikające z prawa
i norm polskich
oraz wewnętrznych
uregulowań Skanska S.A.

jest obligatoryjny dla
wszystkich jednostek
Skanska S.A.

• pomaga

zapewnić

bezpieczne i skuteczne
praktyki podczas prac.

Wersja 1.0

Standard 4.1

1

background image

13. Niezależnie od wymienionej wyższej

instrukcji eksploatacji wszelkie prace
przy urządzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych można wykonywać
w oparciu o Instrukcję Bezpiecznego
Wykonywania Robót (IBWR).

14. Opracowując IBWR należy uwzględniać

informacje zawarte w Ocenie Ryzyka
dla Zadania, przeprowadzonej przed
rozpoczęciem robót.

15. Prace na stanowisku dozoru lub

eksploatacji, w zakresie ustalonym
w przepisach szczegółowych, mogą
wykonywać wyłącznie osoby posiadające
świadectwo kwalifi kacyjne.

16. Tryb uzyskiwania świadectw

kwalifi kacyjnych określa standard
szczegółowy „4.2 Polecenie na prace,
kwalifi kacje, uprawnienia”.

17. Niezależnie od posiadania świadectwa

kwalifi kacyjnego, osoba prowadząca
eksploatację lub nadzór nad urządzeniami
i instalacjami elektroenergetycznymi
powinna także mieć aktualne orzeczenie
lekarskie o stanie zdrowia oraz ukończone
szkolenie BHP.

18. W zależności od zastosowanych metod

i środków zapewniających bezpieczeństwo
pracy, roboty przy urządzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych można wykonywać:
a/ przy całkowitym wyłączeniu napięcia
b/ w pobliżu napięcia
c/ pod napięciem.

19. Wyłączenie urządzeń i instalacji

elektroenergetycznych spod napięcia
powinno być dokonane w taki sposób, aby
uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach
zasilających urządzenie i instalację.

20. Prace w pobliżu napięcia można wykonywać

przy użyciu środków ochronnych
adekwatnych do występujących warunków
pracy, określonych w IBWR.

21. Prace pod napięciem można wykonywać

w oparciu o właściwą technologię robót
i z zastosowaniem wymaganych narzędzi
i środków ochronnych określonych w IBWR.

22. Prace w pobliżu napięcia i pod napięciem

mogą być prowadzone z zachowaniem
określonych granic dla każdej ze stref (Rys. 1):

Napięcie

znamionowe

urządzenia

Strefa

prac pod

napięciem

prac w pobliżu

napięcia

kV

m

m

do 1

do 0,3

powyżej 0,3 do 0,7

powyżej 1–30

do 0,6

powyżej 0,6 do 1,4

110

do 1,1

powyżej 1,1 do 2,1

220

do 2,5

powyżej 2,5 do 4,1

400

do 3,5

powyżej 3,5 do 5,4

750

do 6,4

powyżej 6,4 do 8,4

23. Uziemienie należy wykonywać tak, aby

miejsce pracy było zlokalizowane w strefi e
ograniczonej uziemiaczami.

24. Co najmniej jedno uziemienie powinno być

widoczne z miejsca pracy.

25. Przy zasilaniu wielostronnym uziemienia

należy wykonywać od każdej strony zasilania.

26. Bez wyłączania napięcia można wykonywać

prace:
• polegające na wymianie wkładek

bezpiecznikowych oraz źródeł światła
o nieuszkodzonej oprawie w obwodach
o napięciu do 1 kV

• związane z próbami i pomiarami

dokonywanymi w sposób określony
w instrukcji eksploatacji, o której mowa
w pkt. 11 niniejszego standardu

• inne, pod warunkiem zastosowania

specjalnych środków ustalonych w
„Instrukcji eksploatacji”, „Instrukcji
technologicznej” oraz IBWR, które
zapewnią bezpieczeństwo wykonania
prac (Rys. 2).

27. Osoby pracujące przy urządzeniach

i instalacjach elektroenergetycznych
lub w ich pobliżu są zobowiązane
stosować specjalistyczny sprzęt ochronny
zapobiegający szkodliwym działaniom łuku
elektrycznego lub urazom mechanicznym.

28. Rodzaje i podział sprzętu chroniącego

przed porażeniem prądem określa standard
szczegółowy „4.3 Ochrona przed porażeniem
prądem elektrycznym. Pomiary ochronne”.

Rys.1 Strefy prac pod napięciem i w pobliżu napięcia

Rys. 2 Prace dozwolone bez
wyłączania napięcia

2

Pobierz cały dokument
04 01 Organizacja pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych .pdf
Rozmiar 71,9 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KO-Ksztalcenie Obywatelskie, Problematyka samobójstw wybrane zagadnienia, Organizacja pracy przy urz
Zasady Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Elektroenergetycznych popr
Bezpiecze%F1stwo pracy - test, BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH I RADI~, RADIO
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach
EBH 1 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urz elektroenergetycznych
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze elektrycznego pieca piekarskiego, szkoła, in
18.11.2012, Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pod ciśnieniem
ZiOP zagadnienia 2012, Politechnika Poznańska, Mechatronika, Semestr 04, Zarządzanie i organizacja p
Szkol Bhp przy urządz elektrycznych
Organizacja pracy przy komputerze
instrukcja bhp przy wykonywaniu prac pod napieciem przy urzadzeniach elektroenergetycznych do 1kv

więcej podobnych podstron