arkusz Jezyk polski poziom p rok 2010 1543 (2) operon

Pobierz cały dokument
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2010 1543 (2) operon .pdf
Rozmiar 108,2 KB
background image

Miejsce na identyfikacj´ szko∏y

LISTOPAD

ROK 2009

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY

Z OPERONEM

J¢ZYK POLSKI

POZIOM PODSTAWOWY

Czas pra cy 170 mi nut

In struk cja dla zda jà ce go

1.

Sprawdê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 14 stron.
Ewen tu al ny brak zg∏oÊ prze wod ni czà ce mu ze spo ∏u nad zo -
ru jà ce go eg za min.

2. Roz

wià za nia za daƒ za mieÊç w miej scu na to prze zna czo -

nym.

3. Pisz

czy

tel nie. U˝y waj d∏u go pi su/pió ra tyl ko z czar nym tu -

szem/atra men tem.

4. Nie

u˝y

waj ko rek to ra, a b∏´d ne za pi sy wy raê nie prze kreÊl.

5. Pa

mi´ taj, ˝e za pi sy w brud no pi sie nie pod le ga jà oce nie.

6. Mo

˝esz ko rzy staç ze s∏ow ni ka po praw nej pol sz czy zny

i s∏ow ni ka or to gra ficz ne go.

˚y czy my po wo dze nia!

Za rozwiàzanie

wszystkich zadaƒ

mo˝na otrzymaç

∏àcznie

70 punktów

Cz´Êç I – 20 pkt

Cz´Êç II – 50 pkt

PESEL ZDAJÑCEGO

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ przez

dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.

KOD

ZDAJÑCEGO

background image

Cz´Êç I – ro zu mie nie czy ta ne go tek stu

Prze czy taj uwa˝ nie tekst, a na st´p nie wy ko naj za da nia umiesz czo ne pod nim. Od po wia daj tyl ko na
pod sta wie tek stu i tyl ko w∏a sny mi s∏o wa mi – chy ba ˝e w za da niu po le co no ina czej. Udzie laj ty lu od -
po wie dzi, o ile je steÊ pro szo na/y. W za da niach za mkni´ tych wy bierz tyl ko jed nà z za pro po no wa nych
od po wie dzi.

Mi ro s∏aw P´ czak,

Sta re, no we, kul to we

1. W za sa dzie sa mo s∏o wo „kul to wy” prze sta ∏o byç kul to we. Do nie daw na nad u˝y wa ne, zba na li zo -

wa ∏o si´ i wy pa d∏o z j´ zy ka wzo ro twór czych Êro do wisk i m∏o dzie ˝o wej eli ty przy swa ja jà cej naj now -
sze mo dy. Ale nie zna czy to wca le, i˝ by zni k∏y na gle zja wi ska sta no wià ce przed miot fa scy na cji,
a nie kie dy praw dzi wej czci ma ni fe sto wa nej przez mniej sze lub wi´k sze t∏u my wy znaw ców.

2. Fil my ta kie jak „Ma trix” i „W∏ad ca pier Êcie ni” zy sku jà po pu lar noÊç nie tyl ko w wy ni ku za bie gów

mar ke tin go wych, a na wet nie tyl ko z po wo du ewen tu al nych wa lo rów es te tycz nych. Znaw cy li te ra tu -
ry mo gà ba ga te li zo waç twór czoÊç Pa olo Co el ho, ale dla wie lu zw∏asz cza m∏o dych czy tel ni ków ten
bra zy lij ski mi styk -ga w´ dziarz [od gry wa] ro l´ nie le d wie na uczy cie la ˝y cia. Po dob nie mo˝ na po wie -
dzieç o ar ty stach sce ny mu zycz nej, któ rzy, jak Nick Ca ve, John Zorn czy Paul Oaken fold, sà dla swo -
ich fa nów wy rocz nià: Ca ve w dzie dzi nie po ezji roc ko wej, Zorn – w sfe rze awan gar dy jaz zo wej,
Oaken fold – ja ko król di d˝e jów, czy li gwiaz do rów mu zy ki klu bo wej.

3. Pro blem po le ga na tym, ˝e wy znaw ca „Ma tri xa” nie ko niecz nie mu si po dzie laç gust fa na „W∏ad -

cy pier Êcie ni”, a fan ta len tu Nic ka Ca ve’a mo ˝e nie mieç po j´ cia o ist nie niu Pau la Oaken fol da. Nie ma
zja wi ska po cià ga jà ce go wszyst kich, jest za to wie le ró˝ nych obiek tów sza lo nej fa scy na cji dla ró˝ nych
au dy to riów i Êro do wisk.

4. Daw niej by ∏o oczy wi Êcie o wie le kla row niej. W la tach 60. na wet naj bar dziej za go rza li prze ciw -

ni cy roc ka wie dzie li, kim sà Be atle si, a fe no men be atle ma nii, czy li zbio ro we go sza leƒ stwa na punk -
cie Czwór ki z Li ver po olu, ogar nà∏ m∏o dych lu dzi na ca ∏ym Êwie cie. Nie tyl ko hi ste ria na kon cer tach,
zwy czaj gro ma dze nia zdj´ç i pla ka tów z po do bi zna mi an giel skich ido li, ale te˝ trak to wa nie ich ˝y cio -
ry sów na za sa dzie ha gio gra fii sta ∏o si´ za sa dà dla ka˝ de go fa na. […]

5. Po wszech nie zna ne i po dzi wia ne gwiaz dy po pkul tu ry cza sów mi nio nych nie ko niecz nie jed nak

miesz czà si´ w s∏ow ni ko wej de fi ni cji kul to wo Êci, bo ta za k∏a da wy raê nà od r´b noÊç gru py wy znaw ców
i ich prak tyk od te go, co przyj mu je ogó∏. W tym sen sie do s∏ow niej kul to wy ni˝ Be atle si by∏ na przy -
k∏ad Frank Zap pa, któ ry ze swo im prze Êmiew czo -in te lek tu al nym prze s∏a niem tra fia∏ do wy bra nej gru -
py fa nów […]. No w∏a Ênie, os∏a wio na kul to woÊç za cz´ ∏a si´ wte dy, kie dy za ∏a ma ∏a si´ obo wià zu jà ca
w daw niej szej kul tu rze ma so wej za sa da wszyst ko dla wszyst kich i kie dy wzgl´d nie wy so kà po pu lar -
noÊç za cz´ li zdo by waç ar ty Êci idà cy pod pràd utrwa lo nym gu stom.

6. Kul to we by wa ∏y i by wa jà oso by, dzie ∏a, przed mio ty i miej sca. ˚e oso by i dzie ∏a – to oczy wi ste,

ale dla cze go przed mio ty i miej sca? Co do przed mio tów – w gr´ wcho dzi no stal gia al bo pe wien ro dzaj
fe ty szy zmu. W Pol sce Lu do wej fe ty szem sta wa ∏y si´ na przy k∏ad z tru dem zdo by te na gie∏ dzie p∏y ty
za chod nich ze spo ∏ów roc ko wych. P∏y to wym fe ty szem nu mer je den by∏ nie wàt pli wie tak zwa ny bia ∏y
al bum Be atle sów. In try go wa ∏a nie ska zi tel nie bia ∏a ok∏ad ka bez ilu stra cji i na pi sów, a przede wszyst -
kim mi to lo gia two rzo na wo kó∏ tej p∏y ty ja ko zu pe∏ nie nie ty po wej dla ze spo ∏u i zwia stu jà cej je go roz -
pad. Pol ski po sia dacz bia ∏e go al bu mu od twa rza∏ go rzad ko i s∏u cha∏ z na bo ˝eƒ stwem. Nie wy pa da ∏o
wr´cz trak to waç tej p∏y ty tak jak in nych, na przy k∏ad w ce lach pry wat ko wych. To by ∏a rzecz spe cjal -
na, dla spe cjal nych s∏u cha czy, czy – le piej po wie dzieç – ko lek cjo ne rów. Ta kiej p∏y ty si´ nie po ˝y cza -
∏o, mo˝ na jà by ∏o co naj wy ˝ej po ka zaç za zdro snym ko le gom i tyl ko wy jàt ko wo od two rzyç w wà skim
gro nie. […]

7. Sà oczy wi Êcie przed mio ty kul to we per se

1

, czy li ta kie, któ rych si ∏a przy cià ga nia nie mu si braç si´

z no stal gii, choç cz´ sto by wa za nu rzo na w hi sto rii. Mo to cykl Har ley Da vid son, skó rza na kurt ka ra mo -

2

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

1

per se – (łac.) samo przez si´, samo z siebie

background image

3

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

ne ska, gi ta ra Fen der Stra to ca ster (na ta kiej gra∏ Ji mi Hen drix), bu ty ty pu golf (czar no -bia ∏e, po wra ca -
jà ce ostat nio do mo dy), ka pe lusz Stet son […]. Ta kim przed mio tom przy pi su je si´ zna cze nie spe cjal -
ne g∏ów nie dla te go, ˝e z re gu ∏y sà one atry bu tem okre Êlo ne go sty lu ˝y cia lub po sta wy. U˝yt kow nik
Har leya to swo bod ny jeê dziec, po sia dacz ra mo ne ski lu bi ˝y cie bez re gu∏, goÊç w stet so nie to mi ∏o Ênik
kow boj stwa i mu zy ki co un try.

8. Spe cjal ne zna cze nia przy pi su je si´ te˝ miej scom, przy czym od ra zu trze ba za zna czyç, ˝e nie cho -

dzi w tym przy pad ku o uÊwi´ co ne sa kral nà tra dy cjà miej sca kul tu re li gij ne go. Idzie o miej sca ko ja rzo -
ne g∏ów nie z roz ryw kà i cza sem wol nym lub ta kie, któ re wià ˝à si´ z okre Êlo nà kul tu rà Êro do wi sko wà
czy ar ty stycz nà. Wcià˝ jesz cze mi ∏o Êni cy roc ka pa mi´ ta jà o Ja ro ci nie, choç te raz ro Ênie mi to lo gia
Owsia ko we go Przy stan ku Wo od stock […].

9. In tu icyj nie kul to woÊç ko ja rzy my z mo dà, ale dziÊ nie zwy kle trud no by ∏o by wy ro ko waç, co aku -

rat jest mod ne, a co ob cia cho we. Ma ciej Ste fa niak po wia da, ˝e lu bi mu zy k´ roz ryw ko wà z lat 80. –
Li mahl, Sha kin’ Ste vens, m∏o dy Geo r ge Mi cha el. W tych ˝e la tach 80. m∏o dzi me lo ma ni uwa ˝a li ta -
kà ofer t´ za ewi dent ny ob ciach. Kràg zna jo mych Ste fa nia ka lu bi fil my o mi ∏o Êci, na przy k∏ad „Ame -
li´”, ale ju˝ nie ko niecz nie „Ma trik sa” bra ci Wa chow skich, któ re go pierw sza cz´Êç sta ∏a si´ sy no ni mem
fil mu kul to we go. […]

10. W lip co wym nu me rze hip -ho po we go ma ga zy nu „Âlizg” ra per Pel son w od po wie dzi na py ta nie

o trzy ulu bio ne ksià˝ ki wy mie nia „Piel grzy ma” Co el ho, „Ch∏op ców z Pla cu Bro ni” oraz... ko miks
„Ty tus, Ro mek i A’To mek”. Je go ulu bio ne fil my to „Jak roz p´ ta ∏em II woj n´ Êwia to wà” i „Czte rej pan -
cer ni i pies”. In ny nasz ar ty sta hip -ho pu Vie nio spo Êród fil mów wy ró˝ nia „Rejs”. Jak si´ oka zu je,
m∏o da ge ne ra cja od kry wa dla sie bie dzie ∏a po wsta ∏e w PRL, co mo ˝e byç za gad kà dla ba da czy m∏o -
dzie ˝o wych gu stów.

11. Co wcho dzi w gr´? Spe cy fi ka po czu cia hu mo ru w sta rych ko me diach? Na pew no dia lo gi Hi mils -

ba cha z Ma kla kie wi czem (obaj od daw na nie ˝y jà cy na le ˝à do ulu bio nych ak to rów dzi siej szej m∏o -
dzie ˝y) al bo kwe stie Sta ni s∏a wa Ty ma w „Rej sie” i w „Mi siu” na po ∏y ab sur dal ne, na po ∏y sa ty rycz ne
wy da jà si´ dziÊ rów nie nie stan dar do we jak ske cze an giel skich ko mi ków z Mon ty Py tho na. Po za tym
przed sta wio na w tych fil mach rze czy wi stoÊç ja wi si´ oso bom nie pa mi´ ta jà cym PRL kom plet nà abs -
trak cjà, nie mal czy stà for mà, co si ∏à rze czy mu si in try go waç. A mo ˝e rzecz po le ga na tym, ˝e m∏o dzi
lu dzie in tu icyj nie po szu ku jà cze goÊ, co ∏a two prze ciw sta wiç ko mer cyj nej ofer cie dzi siej sze go prze my -
s∏u kul tu ral ne go, co ma za rów no roz ryw ko we, jak i ar ty stycz ne wa lo ry? To tak ˝e, choç trze ba w tych
wy bo rach wi dzieç te˝ ten den cj´ do swe go ro dza ju ory gi nal no Êci. Sko ro pa no wa ∏a do nie daw na opi -
nia, ˝e „Czte rej pan cer ni” to ko mu ni stycz na pro pa gan da, dla prze ko ry b´ d´ te go se ria lu fa nem. Je Êli
t∏u my za Êmie wa jà si´ z grep sów Ja sia Fa so li, ja dla od mia ny wy bio r´ in te li genc kie go Ty ma. […]

12. Jak kol wiek pa trzeç na kul tu r´ dzi siej szà z jej do mnie ma nym przez post mo der ni stów syn dro -

mem wy czer pa nia i ten den cjà do zja da nia w∏a sne go ogo na, trze ba stwier dziç, ˝e lu dzie wcià˝ po szu -
ku jà w niej w mia r´ sta bil nych punk tów od nie sie nia. Je Êli nie znaj du jà ich w ofer cie ak tu al nej, szu ka jà
w prze sz∏o Êci. Oto dla cze go obok no wo two rzo nych o˝y wa jà sta re mi to lo gie. Wra ca si´ nie tyl ko do
[…] po ety Ra fa ∏a Wo jacz ka, któ ry dziÊ wy da je si´ bar dziej na fa li od Edwar da Sta chu ry. Wra ca si´
do lat 50., Ja me sa De ana al bo do lat 60. z „Czte re ma pan cer ny mi”, Klos sem, sta ry mi ze szy ta mi „Ty -
tu sa, Rom ka i A’Tom ka”.

Miros∏aw P´czak, Stare, nowe, kultowe, „Polityka” nr 31, 2.08.2003.

Za da nie 1. (

1 pkt)

Od po wiedz na pod sta wie aka pi tu 1., dla cze go s∏o wo „kul to wy” prze sta ∏o byç kul to we?

background image

4

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Za da nie 2. (

1 pkt)

Wy ja Ênij na pod sta wie aka pi tu 2., co spra wia, ˝e dzie ∏o sta je si´ popularne.

Za da nie 3. (

1 pkt)

W aka pi cie 4. au tor u˝y∏ na okre Êle nie Be atle sów sfor mu ∏o wa nia „Czwór ka z Li ver po olu”. Jest to:
A. oksy mo ron,
B. epi tet,
C. pe ry fra za,
D. po rów na nie.

Za da nie 4. (

2 pkt)

Wy ja Ênij na pod sta wie aka pi tów 6. i 7., kie dy przed miot mo ˝e si´ staç kul to wy. Po daj trzy przy czy -
ny.

Za da nie 5. (

1 pkt)

OkreÊl, ja kà funk cj´ pe∏ ni aka pit 7. wzgl´ dem aka pi tu 6.

Za da nie 6. (

1 pkt)

Na pod sta wie aka pi tu 6. po daj okreÊlenie synonimiczne s∏o wa „fe tysz”.

Za da nie 7. (

1 pkt)

W aka pi cie 7. au tor na zy wa u˝yt kow ni ka Har leya „swo bod nym jeêdê cem”. Wy ja Ênij zna cze nie te go
epi te tu.

background image

5

Za da nie 8. (

1 pkt)

Od po wiedz, o ja kich po sta wach mó wi au tor tek stu, pi szàc w aka pi cie 5. o „ar ty stach idà cych pod pràd
utrwa lo nym gu stom”?

Za da nie 9. (

1 pkt)

Wy ja Ênij, dla cze go w aka pi tach 9. i 10. au tor przy wo ∏u je licz ne przy k∏a dy.

Za da nie 10. (

2 pkt)

Wy ja Ênij, ja kà funk cj´ pe∏ ni cu dzy s∏ów u˝y ty w aka pi cie 1., a ja kà w aka pi cie 2.

Za da nie 11. (

1 pkt)

OkreÊl, ja kà funk cj´ pe∏ nià py ta nia roz po czy na jà ce aka pit 11.

Za da nie 12. (

2 pkt)

Ja kie sà – zda niem au to ra tek stu – êró d∏a za in te re so wa nia m∏o dych lu dzi dzie ∏a mi, któ re po wsta ∏y
w cza sach PRL -u?

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

background image

6

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Za da nie 13. (

1 pkt)

Wy ja Ênij, dla cze go w aka pi cie 11. au tor tek stu sto su je for m´ 1 os. l. poj.

Za da nie 14. (

1 pkt)

Sfor mu ∏uj wnio sek na te mat wspó∏ cze snej kul tu ry, do któ re go do cho dzi Mi ro s∏aw P´ czak.

Za da nie 15. (

2 pkt)

Wy pisz z tek stu trzy przy k∏a dy ko lo kwia li zmów. Wy ja Ênij, dla cze go au tor je za sto so wa∏.

Za da nie 16. (

1 pkt)

Tekst zo sta∏ na pi sa ny sty lem:
A. na uko wym,
B. ar ty stycz nym,
C. pu bli cy stycz nym,
D. po tocz nym.

Cz´Êç II – pi sa nie w∏a sne go tek stu w zwiàz ku z tek stem li te rac kim za miesz czo nym w ar ku szu.

Wy bierz te mat i na pisz wy pra co wa nie nie krót sze ni˝ dwie stro ny (oko ∏o 250 s∏ów).

Te mat 1: Roz cza ro wa nia ro man tycz nych ko chan ków. Do ko naj ana li zy i in ter pre ta cji po da nych

frag men tów

Kor dia na Ju liu sza S∏o wac kie go oraz Lal ki Bo le s∏a wa Pru sa i po rów naj po -

sta wy bo ha te rów. Zwróç uwag´ na postaci kobiet. Uwzgl´dnij znajomoÊç obu utworów.

Ju liusz S∏o wac ki,

Kor dian (frag ment)

Wil la w∏o ska – po kój ca ∏y zwier cia d∏a mi wy bi ty – ko bier ce – wa zo ny rzni´ te z la wy pe∏ ne kwia -
tów – przez okna wi daç pi´k nà oko li c´. – Kor dian i Wio let ta, m∏o da i pi´k na W∏osz ka

background image

7

KOR DIAN
[…] Czy mi´ ko chasz?

WIO LET TA
Jam sto kroç mó wi ∏a,
˚eÊ mi dro˝ szy nad ˝y cie; wi sz´ u twej sza ty
Jak kro pla ro sy, strzà Êniesz – roz pry sn´ si´ ca ∏a.
[…]

KOR DIAN
[…] Prze kleƒ stwo! jam utra ci∏ wszyst ko!

WIO LET TA
Mio ca ro,
Co si´ to zna czy?

KOR DIAN
U drzwi sto jà wie rzy cie le!
Lecz bo gac two w mi ∏o Êci zni ko mà jest ma rà,
Da wa ∏em ci bry lan ty, dziÊ ser cem si´ dzie l´.

WIO LET TA
Ach bry lan ty… gdzie klu cze?

KOR DIAN
Stój! stój, mo je ˝y cie!
Wczo raj – aby opóê niç ma jàt ku roz bi cie,
Z two je mi bry lan ta mi, sia d∏em do gry sto ∏a;
Gra mi wszyst ko po ˝ar ∏a… Lecz ser ce anio ∏a!…

WIO LET TA
ze ∏za mi i gnie wem
Ach! ach! ja nie szcz´ Êli wa, za bra∏ mi klej no ty!

KOR DIAN
Za bi jasz mi´, ko chan ko, nie wcze sne mi ∏za mi –
Ser ce two je prze k∏a dam nad wszel ki dar z∏o ty.

WIO LET TA
Prze gra ∏eÊ mo je ser ce ra zem z klej no ta mi!!
N´ dza! n´ dza mi´ cze ka!…

KOR DIAN
Mnie zaÊ koƒ mój cze ka.

WIO LET TA
Jedê z dia b∏em!…

KOR DIAN
Dro ga mo ja nie na zbyt da le ka,

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

background image

8

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Koƒ ma z∏o te pod ko wy, ty siàc czà ty ch

1

war te;

Wy gra ∏em je by∏ wczo raj na ostat nià kar t´,
Przed wie rzy cie li okiem w pod ko wach unio s´.
Przez noc ca ∏à ga lo pem po p´ dz´ przez b∏o nia,
Z∏o ty mi ko py ta mi srebr nà bi jàc ro s´.
Po tem w naj bli˝ szym mie Êcie ka ˝´ roz kuç ko nia,
I za czte ry pod ko wy, uczt wy pra wi´ czte ry;
A po tem, ja ko czy nià mod ne bo ha te ry,
W ∏eb so bie strze l´… Pa nià na uczty Êmiem pro siç.
A je Êli po ko chan ku chcesz ˝a ∏o b´ no siç,
Upew niam, ˝e ci b´ dzie do twa rzy z ˝a ∏o bà…
Pa ni! czy je dziesz ze mnà?…

WIO LET TA
po chwi li
Lu by! ja d´ z to bà…

Wy cho dzà.

Dro ga pu blicz na. Kor dian na ko niu, za nim Wio let ta, prze la tu jà czwa ∏em – koƒ Êli zga si´ i pa da, Ko-
r dian zsa dza z ko nia Wio let t´.

WIO LET TA
Có˝ to?

KOR DIAN
Nic… koƒ roz ku ty upad∏.

WIO LET TA
Koƒ roz ku ty?

KOR DIAN
To nic… Ka za ∏em s∏a bo przy biç mu pod ko wy,
Nie przy biç, ra czej zwià zaç spróch nia ∏y mi dru ty,
Zgu bi∏ je przy wy jeê dzie…

WIO LET TA
z gnie wem
W´ ˝u Ada mo wy! […]
Niech lu dzie z pi sto le tów ku le ci wy krad nà!
Nie chaj ci´ g∏ód za bi je, za pa li pra gnie nie!…
Od bie ga dro gà, Kor dian sia da na ko nia i pa trzy na nià z uÊmie chem wzgar dy.

KOR DIAN
Praw dzi wie ta ko bie ta ko cha mi´ sza le nie,
Po sz∏a, szu ka jàc Êla dów ko chan ka po dro dze…
Da lej, mój ko niu! leç, gdzie ze chcesz! pusz czam wo dze…

Od je˝ d˝a.

Ju liusz S∏o wac ki, Kor dian, War sza wa 1994, s. 56–61.

1

tysiàc czàtych – tysiàc dukatów

background image

9

Bo le s∏aw Prus,

Lal ka (frag ment)

„Zgu bi li mo jà blasz k´, szu ka jàc me da lio nu!… – my Êla∏ Wo kul ski. – Ja je stem sen ty men tal ny i nud -

ny… Ona oprócz po wsze dnie go chle ba sza cun ku i pier nicz ków uwiel bieƒ jesz cze mu si mieç szam pa -
na… Pier nicz ki uwiel bieƒ to do bry dow cip!… Ale ja kie go to ona lu bi szam pa na?… Ach, cy ni zmu!…
Szam pan cy ni zmu – tak ˝e do bry dow cip… No, przy naj mniej op∏a ci ∏a mi si´ na uka an giel skie go…”
[…]

„Oczy wi Êcie, mo rzy mnie sen noÊç – my Êla∏. – W∏a Êci wie mó wiàc, nie spo tka ∏a mnie ˝ad na nie spo -

dzian ka; wszyst ko mo˝ na by ∏o z gó ry prze wi dzieç, ja na wet wszyst ko to wi dzia ∏em… Ja kie ona ze mnà
p∏a skie roz mo wy pro wa dzi ∏a!… Co jà zaj mo wa ∏o?… Ba le, rau ty, kon cer ta, stro je… Co ona ko cha -
∏a?… Sie bie. Zda wa ∏o jej si´, ˝e ca ∏y Êwiat jest dla niej, a ona po to, a˝e by si´ ba wiç. Ko kie to wa ∏a…
ale˝ tak, naj bez wstyd niej ko kie to wa ∏a wszyst kich m´˝ czyzn; ze wszyst ki mi ko bie ta mi wal czy ∏a o pi´-
k noÊç, ho∏ dy i to a le ty… Co ro bi ∏a?… Nic. Przy ozda bia ∏a sa lo ny. Je dy nà rze czà, za po mo cà któ rej mo -
g∏a zdo byç so bie byt ma te rial ny, by ∏a jej mi ∏oÊç, fa∏ szy wy to war!… A ten Star ski… Có˝ Star ski? ta ki
pa so ˝yt jak i ona… By∏ za le d wie epi zo dem w jej ˝y ciu pe∏ nym do Êwiad czeƒ. Do nie go prze cie˝ nie
mo g´ mieç pre ten sji: zna laz∏ swój swo jà. Ani do niej… Tak, to Me sa li na przez ima gi na cj´!… Âci ska∏
jà i szu ka∏ me da lio nu, kto chcia∏, na wet ten Star ski, bie dak, któ ry z po wo du bra ku za j´ cia mu sia∏ zo -
staç uwo dzi cie lem…

Nie gdyÊ wie rzy ∏em, ˝e sà tu na zie mi,
Bia ∏e anio ∏y z skrzy d∏a mi ja sne mi…

Pi´k ne anio ∏y!… ja sne skrzy d∏a!… Pan Mo li na ri, pan Star ski i Bóg wie ilu jesz cze… Oto skut ki

zna jo mo Êci ko biet z po ezji!

Trze ba by ∏o po zna waç ko bie ty nie przez oku la ry Mic kie wi czów, Kra siƒ skich al bo S∏o wac kich, ale

ze sta ty sty ki, któ ra uczy, ˝e ka˝ dy bia ∏y anio∏ jest w dzie sià tej cz´ Êci pro sty tut kà; no i je ˝e li spo tka ∏o -
by ci´ roz cza ro wa nie, to choç przy jem ne…”.

Bo le s∏aw Prus, Lal ka, Kra ków 2007, s. 539.

Te mat 2: Do ko naj ana li zy po da ne go frag men tu Przed wio Ênia. Zwróç szcze gól nà uwa g´ na sce n´

po wi ta nia i to wa rzy szà ce jej emo cje. Wy ko rzy stu jàc zna jo moÊç ca ∏e go utwo ru, wy ja Ênij,
ja kie do Êwiad cze nia ˝y cio we wp∏y n´ ∏y na za cho wa nie Ce za re go Ba ry ki.

Ste fan ˚e rom ski,

Przed wio Ênie (frag men ty)

Wie lo s∏aw ski za pro po no wa∏ Ba ry ce, ˝e by ten po je cha∏ do nie go na wy po czy nek, do ja ko wejÊ Na -

w∏o ci w oko li cach Cz´ sto cho wy. […]

Po przy jeê dzie na pod rz´d nà sta cyj k´ dro gi ˝e la znej dwaj przy ja cie le za sta li ocze ku jà cà na nich

czwór k´ ko ni za prz´ ˝o nà do ma ∏e go a wy so kie go po jaz du na dwie oso by, z sie dze niem z ty ∏u dla woê -
ni cy. Woê ni ca ów, m∏o dy dry blas w li be rii, z wy la niem wi ta∏ si´ z pa ni czem, szcz´ Êli wie z woj ny
wra ca jà cym. […]

By ∏a ju˝ noc ciem na. U koƒ ca alei po ∏y ski wa ∏y Êwia t∏a.
– Wi dzisz, Cza ruÊ, te Êwia t∏a?
– Wi dz´.
– No, bra cie, ciesz si´! Niech ci´ wszy scy dia bli! Ciesz si´, mó wi´! To Na w∏oç!
Ce za ry do Êwiad czy∏ w∏a Ênie pew ne go nie po ko ju. Cze goÊ si´ wsty dzi∏ i, nie zgod nie ze swà na tu rà,

cze goÊ trwo ˝y∏ i l´ ka∏. […]

Wie lo s∏aw ski Êcià gni´ ty zo sta∏ ze swe go sie dze nia przez licz ne r´ ce i zna laz∏ si´ w ich ob j´ ciach. Ce -

za ry, po zo sta wio ny sa me mu so bie, z∏a zi∏ z wol na z sie dze nia. Ale o nim nie za po mnia no. Wnet wst´ -
po wa∏ po sze ro kich i wspa nia ∏ych, acz kol wiek dziw nie ru cho mych stop niach scho dów na ob szer ny
ga nek, wi nem dzi kim ob ro Êni´ ty. […]

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

background image

10

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Hi po lit przed sta wi∏ Ba ry k´ ze bra nym na gan ku. […] Wszy scy bar dzo przy chyl nie wi ta li „te go” Ba -

ry k´, przy pa try wa li mu si´ z cie ka wo Êcià, jak na „wy˝ sze” to wa rzy stwo doÊç pro win cjo nal nà, a na -
wet za Êcian ko wà. […] Roz mo wa by ∏a tak cha otycz na, ˝e nic nie mo˝ na by ∏o zro zu mieç. Ten so bie
mó wi∏ i tam ten so bie mó wi∏, pe∏ no by ∏o ra do Êci i krzy ku. Wszy scy na raz za da wa li py ta nia i nie cze -
ka jàc na od po wiedê, za da wa li no we. […]

Gdy za j´ to miej sca przy sto le, […] gwar si´ sta∏ nie by le ja ki. Sta ry s∏u ˝à cy Ma cie ju nio le d wie móg∏

na dà ˝yç z od kor ko wy wa niem. Na wet mu êle sz∏o z ty mi kor ka mi. Mu sia∏ mu sam pa nicz, „Ja Ênie -Hip -
cio”, po ma gaç, co do pro wa dzi ∏o za du ˝à sza fà kre den so wà do ta jem ni cze go ruj no wa nia hie rar chii –
po pro stu do uÊci sków ser decz nych Ja Ênie -Hip cia z pra sta rym Ma cie ju niem.

Ce za ry pi∏, co mu na le wa no, i jad∏, co na k∏a da no na ta lerz. Wszy scy na nie go pa trzy li z ra do Êcià, nie -

mal z mi ∏o Êcià. […]

Na do bit k´ jesz cze Woj ciu nio! Ju˝ od dzie si´ ciu mi nut lo kaj Ma cie ju nio z ci cha pro si pa nià dzie -

dzicz k´, no i ja Ênie pa ni cza, ˝e oto Woj ciu nio nie mo ˝e wy trzy maç i strasz nie b∏a ga, ˝e by móg∏ spoj -
rzeç na pa ni cza. No, wi´c wo ∏aç go w dro dze ∏a ski! Drzwi si´ uchy la jà i sta je w nich Woj ciu nio,
ku charz rów nie sta ry, jak lo kaj Ma cie ju nio. Ku charz jest jà ka ∏à, zna nym na ca ∏y po wiat. Nic nie mo -
˝e po wie dzieç, tyl ko zdej mu je swà bia ∏à czap k´ i Êmie je si´ sta rym, ra do snym Êmie chem, przy po mi -
na jà cym koƒ skie r˝e nie. […]

Ce za ry przy siad∏ na po r´ czy gan ku. By∏ odu rzo ny. By∏ pi ja ny, ale nie wi nem. Pierw szy to pew nie

raz od Êmier ci ro dzi ców mia∏ w ser cu ra doÊç, roz kosz by tu, szcz´ Êcie. By ∏o mu do brze z ty mi ob cy mi
ludê mi, jak by ich zna∏ i ko cha∏ od nie pa mi´t nych lat. Wszyst ko w tym do mu by ∏o do bre dla uczuç,
przy chyl ne i przy tul ne jak nie gdyÊ ob j´ cia ro dzi ców. Wszyst ko tu by ∏o na swo im miej scu, do brze po -
sta wio ne i ro zum nie strze ˝o ne, wszyst ko po cià ga ∏o i wa bi ∏o, ni czym roz grza ny piec w zi mie, a cieƒ
wiel kie go i roz ∏o ˝y ste go drze wa w skwar let ni. ˚ad ne tu my Êli prze ciw ne, nie przy ja zne prze ciw ko te -
mu dwo ro wi nie po win ny by si´ by ∏y ro dziç. A jed nak, gdy po wró ci∏ do po ko ju sto ∏o we go, ˝al mu Êci -
snà∏ ser ce. Âwie ˝e po wie trze odu rzy ∏o go, a no we kie li chy sta re go wi na ude rzy ∏y do g∏o wy. Za p∏a ka∏,
gorz ko za p∏a ka∏. Chwy ci∏ po pi ja ne mu Hi po li ta za szy j´ i na mi´t nie szep ta∏ mu do ucha:

– Strze˝ si´, bra cie! Pil nuj si´! Za t´ jed n´ srebr nà pa pie ro Êni c´, za po sia da nie kil ku srebr nych ∏y -

˝ek, ci sa mi, wierz mi, ci sa mi, Ma cie ju nio i Woj ciu nio, Szy mek i Wa lek, a na wet ten Jó zio – Jó zio!
– wy wle kà ci´ do ogro du i g∏o w´ ci roz wa là sie kie rà. Wierz mi! Ja wiem! Gru be i dzi kie so∏ da ty usta -
wià ci´ pod mu rem… Nie drgnie im r´ ka, gdy ci´ we zmà na cel! Za jed n´ t´ oto srebr nà cu kier ni c´!
Wierz mi, Hi po lit! […]

Ste fan ˚e rom ski, Przed wio Ênie, War sza wa 1985, s. 112–123.

WYPRACOWANIE

na temat nr ..........

background image

11

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

background image

12

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

background image

13

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

background image

14

J´zyk polski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

BRUDNOPIS (

nie podlega ocenie

)

background image
background image
Pobierz cały dokument
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2010 1543 (2) operon .pdf
Rozmiar 108,2 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2010 1543 MODEL (1) operon
arkusz Jezyk polski poziom r rok 2010 6360 MODEL operon1
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2010 4899 MODEL
arkusz Jezyk polski poziom r rok 2010 729

więcej podobnych podstron