Jakość życia po udarze mózgu Część II — uwarunkowania

Pobierz cały dokument
Jakość życia po udarze mózgu Część II — uwarunkowania.pdf
Rozmiar 102 KB
background image

PRACA ORYGINALNA

www.um.viamedica.pl

63

Udar Mózgu
2001, tom 3, nr 2, 63–70
Copyright © 2002 Via Medica
ISSN 1505–6740

Adres do korespondencji:
Dr n. biol. Krystyna Jaracz
Katedra Pielęgniarstwa AM
ul. Dąbrowskiego 79, 60–529 Poznań
tel.: +48 (0 61) 847 74 58 w.189, faks: +48 (0 61) 847 74 90
e-mail: jaracz@sequoia.usoms.poznan.pl
Praca wpłynęła do Redakcji: 23 listopada 2001 r.
Zaakceptowano do druku: 2 września 2002 r.

Jakość życia po udarze mózgu. Część II — uwarunkowania
kliniczne, funkcjonalne i społeczno-demograficzne

Quality of life after stroke. Part II — clinical, functional and socio-demographic
correlates

Krystyna Jaracz

1

, Wojciech

Kozubski

2

1

Katedra Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu

2

Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu

Streszczenie ________________________________________________________________________

Wstęp. Celem badań była ocena zależności pomiędzy jakością życia a uwarunkowaniami klinicznymi, funkcjonalnymi
i społeczno-demograficznymi oraz identyfikacja niezależnych czynników predykcyjnych jakości życia po udarze mózgu.
Materiał i metody. Badaniem prospektywnym objęto grupę 72 chorych po pierwszym niedokrwiennym udarze mózgu,
spełniających ustalone kryteria. Ocenę jakości życia wykonano po upływie 3 i 6 miesięcy od wystąpienia incydentu.
Wyniki. Niesprawność funkcjonalna i depresja to główne niezależne czynniki związane z gorszą jakością życia w obu
badaniach. Pozostawanie w związku małżeńskim oraz wsparcie społeczne korzystnie wpływało na jakość życia chorych.
Wnioski. Kompleksowa opieka poszpitalna uwzględniająca leczenie depresji i wzmacnianie wsparcia społecznego może
w istotny sposób zmniejszyć negatywny wpływ udaru mózgu na jakość życia chorych.

Słowa kluczowe: jakość życia, udar mózgu

Abstract ____________________________________________________________________________

Background. The purpose of this study was to examine the relationship between quality of life and socio-demographic,
functional and clinical variables and to determine the best predictors of quality of life after stroke.
Material and methods. A sample of 72 first-ever ischemic stroke patients, fulfilling established criteria was followed-up at
3 and 6 months after stroke onset. Quality of life was assessed using the Polish version of Sickness Impact Profile.
Independent variables were: age, sex, education, living arrangement, marital status, comorbidity, stroke impairment, func-
tional status, depression, and emotional support.
Results. Physical disability and depression are the main independent factors associated with poorer quality of life at both
follow-up periods. The presence of a spouse and emotional support was found to benefit quality of life post stroke.
Conclusions. For improving quality of life a comprehensive care for patients aimed on ameliorating depressive symptoms
and fostering social support could be recommended.

Key words: quality of life, stroke

Wstęp

Częstość udaru mózgu w Polsce jest zbliżona

do innych krajów europejskich, jednak wskaźniki
śmiertelności na tę chorobę (40%) należą do jed-
nych z najwyższych w Europie [1]. Pacjenci w Pol-
sce częściej doznają ciężkich udarów półkulowych,
cierpią na większą liczbę chorób towarzyszących
i prezentują gorszy stan zejściowy w znaczeniu de-

ficytu neurologicznego i niesprawności funkcjonal-
nej [1]. Utrwalone objawy ogniskowe i ogranicze-
nie sprawności wpływają na upośledzenie funkcjo-
nowania społecznego chorych, jakkolwiek konse-
kwencje społeczne udaru mózgu występują rów-
nież u osób, które odzyskały pełną niezależność
fizyczną [2]. Identyfikacja i rozpoznanie różnych,
nie tylko klinicznych uwarunkowań funkcjonowa-
nia chorych po udarze mózgu, jest według Dekla-
racji Helsingsborskiej jednym z kluczowych wa-
runków właściwego planowania rehabilitacji i dłu-
gotrwałej opieki nad chorymi [3]. Do realizacji tego
celu służą badania jakości życia. W piśmiennictwie
światowym liczba prac dotycząca jakości życia po
udarze mózgu jest znacząca i stale wzrasta [4–6].
W Polsce dotychczas tego typu badania są nielicz-

background image

Udar Mózgu 2001, tom 3, nr 2

www.um.viamedica.pl

64

ne i brakuje prac przeprowadzonych przy użyciu
standaryzowanych i zaadaptowanych zgodnie
z międzynarodowymi standardami narzędzi ba-
dawczych do oceny jakości życia [7, 8].

Celem niniejszych badań była: a) ocena klinicz-

nych (stan neurologiczny, funkcjonalny, strona nie-
dowładu, choroby towarzyszące, depresja) oraz spo-
łeczno-demograficznych (wiek, płeć, zamieszkanie,
wykształcenie, stan cywilny, wsparcie emocjonal-
ne) uwarunkowań jakości życia po udarze mózgu;
b) identyfikacja niezależnych czynników przewidy-
walności jakości życia po udarze mózgu. Jakość
życia definiowano zgodnie z koncepcją funkcjo-
nalną jakości życia, według której jakość życia to
funkcjonalny efekt choroby i konsekwencje jej le-
czenia z punktu widzenia pacjenta [9].

Materiał i metody

Osoby badane

Badaniem objęto 72 chorych (26 mężczyzn,

46 kobiet, średnia wieku 65,1 lat) z pierwszym nie-
dokrwiennym udarem mózgu, leczonych w Klini-
ce Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu
w latach 1997–2000. Szczegółowe dane na temat
doboru chorych do badań oraz charakterystyki spo-
łeczno-demograficznej i klinicznej przedstawiono
w I części pracy [10].

Procedura badania

Chorych badano 4-krotnie: (badanie 1) w cza-

sie pierwszych 24 godzin hospitalizacji, (badanie
2) po upływie 18–21 dni od przyjęcia, (badanie 3)
po upływie 3 miesięcy od zachorowania i (bada-
nie 4) po upływie 6 miesięcy od zachorowania.
Pierwsze dwa badania przeprowadzano na oddzia-
le szpitalnym, dwa kolejne — w domu chorego.

Jakość życia i stan emocjonalny pacjentów

oceniano jedynie w badaniu 3 i 4. Mimo że bada-
nie miało charakter prospektywny, analizy staty-
styczne wyników (odrębnie dla badania 3 i 4) wy-
konano według planu przekrojowego, aby zgodnie
z celem pracy dokonać opisu uwarunkowań jakoś-
ci życia w krótszej i dłuższej perspektywie czaso-
wej od zachorowania. Podobne podejście było sto-
sowane również przez innych badaczy [11].

Narzędzia badawcze

Do pomiaru jakości życia wykorzystano polską

wersję Sickness Impact Profile-136 (SIP-PL) [12].
Stan neurologiczny oceniono za pomocą 58-punk-
towej Skandynawskiej Skali Udaru Mózgu (SSS,
Scandinavian Stroke Scale) [13], stan funkcjonalny
— za pomocą 100-punktowego Indeksu Barthel
(BI, Barthel Index) [14], stan emocjonalny — przy

użyciu Skali Samooceny Depresji Zunga (ZDS, Zung
Depression Scale
) [15]. Zadowolenie ze wsparcia
emocjonalnego od innych osób oceniano za pomocą
polskiej adaptacji Indeksu Jakości Życia Ferrans i Po-
wers [16–18]. Szczegółowy opis powyższych narzę-
dzi przedstawiono w I części pracy [10].

Analiza statystyczna

Do opisu zmiennych zastosowano średnie aryt-

metyczne, odchylenia standardowe oraz frakcje pro-
centowe. Analizy dwuzmiennowe pomiędzy moż-
liwymi czynnikami predykcyjnymi a jakością życia
wykonano przy zastosowaniu testu t-Studenta i ana-
lizy wariancji. W celu identyfikacji niezależnych
czynników predykcyjnych jakości życia wykonano
krokową analizę regresji. Przyjęto poziom istotności
p < 0,05. Wszystkie analizy przeprowadzono przy
użyciu pakietu statystycznego SPSS 7.1.

Badania przeprowadzono za zgodą Komisji

Bioetyki przy Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wyniki

Dane dotyczące charakterystyki klinicznej, sta-

nu neurologicznego i funkcjonalnego w pierwszej
dobie po zachorowaniu przedstawiono w tabeli I.
W tabeli II umieszczono średnie SIP (Sickness Im-
pact Profile
) dla grupy badanej w 3 i 6 miesiącu po
zachorowaniu. Uwzględniono czynniki kliniczne
i społeczno-demograficzne, w odniesieniu do któ-
rych w analizach dwuzmiennowych stwierdzono
statystycznie istotne różnice pomiędzy poszczegól-
nymi kategoriami tych czynników. Jak wynika z da-
nych w tabeli kobiety, chorzy z większym deficy-
tem neurologicznym i funkcjonalnym z objawami
depresji i gorszą subiektywną oceną wsparcia emo-
cjonalnego (badanie 3) prezentowali większe upoś-
ledzenie jakości życia. Objawy depresji zaobserwo-
wano u 37 (52,8%) chorych w badaniu 3, przy czym
u 18,9% nasilenie tych objawów było duże. W ba-
daniu 4 odsetki te wynosiły odpowiednio: 47,8
i 18,2%. Nie stwierdzono zależności pomiędzy
stroną niedowładu a obecnością objawów depresyj-
nych zarówno w badaniu 3 (c

2

= 0,56; p = 0,63),

jak i w 4 (c

2

= 0,33; p = 0,33). Stwierdzono nato-

miast istotną korelację pomiędzy nasileniem obja-
wów neurologicznych a stanem emocjonalnym
w badaniu 3 (r = –0,30; p = = 0,01) i w 4 (r =
= –0,38; p = 0,001). W podgrupie osób z depresją
współczynnik korelacji pomiędzy ZDZ a SSS był
w obu badaniach nieistotny statystycznie (odpo-
wiednio r = –0,28; p = 0,07; r = –0,28; p = 0,09).

W celu identyfikacji niezależnych czynników

warunkujących jakość życia przeprowadzono kro-

background image

Krystyna Jaracz, Wojciech

Kozubski, Jakość życia po udarze mózgu. Część II

www.um.viamedica.pl

65

kową analizę regresji, odrębnie dla wyników ba-
dania 3 i 4. Trzy zmienne (stan funkcjonalny, emo-
cjonalny i wsparcie emocjonalne) wyjaśniły 67%
wariancji zmiennej jakość życia w badaniu 3
(tab. II). Współczynniki korelacji cząstkowej infor-
mujące o czystym wkładzie zmiennych w wyja-
śnienie zmiennej zależnej wskazują, że największy
udział w wyjaśnieniu wariancji jakości życia miały
kolejno: stan funkcjonalny, stan emocjonalny
i wsparcie emocjonalne. W badaniu 4 największy
czysty wkład w wyjaśnienie wariancji jakości życia
stwierdzono w odniesieniu do depresji, stanu neu-
rologicznego i funkcjonalnego oraz śladowy
— w odniesieniu do stanu cywilnego (tab. III).
Łącznie powyższe czynniki wyjaśniły 80% warian-

cji jakości życia w badaniu 4. Pozostałe zmienne
społeczno-demograficzne i kliniczne nie weszły do
ostatecznego równania regresji.

Dyskusja

Odnotowano różnicę w strukturze uwarunko-

wań jakości życia chorych w badaniu 3 i 4. W ba-
daniu 3 przeważał czynnik funkcjonalny, nato-
miast w badaniu 4 — emocjonalny. Inny był rów-
nież zestaw czynników predykcyjnych i ich wkład
w wyjaśnienie wariancji jakości życia. Niemniej
jednak 2 czynniki: stan funkcjonalny i depresja,
znalazły się w obu równaniach regresji. Stan funk-
cjonalny umożliwił wyjaśnienie ponad 40% zmien-
ności wyników na skali jakości życia w badaniu 3
i o prawie połowę mniej w badaniu 4. Stwierdzo-
no obniżenie znaczenia niesprawności fizycznej
wraz z upływem czasu od zachorowania dla sze-
roko pojętego funkcjonowania. Przyczyną tego
mogła być stabilizacja stanu funkcjonalnego u więk-
szości chorych. Tylko u niewielkiego odsetka ba-
danych obserwowano jeszcze poprawę sprawno-
ści po upływie 3 miesięcy od incydentu udaru
mózgu. Innym wyjaśnieniem może być obserwo-
wana przez Hochstenbach i wsp. [19] prawidło-
wość, że we wczesnym okresie po zachorowaniu
pacjenci skoncentrowani są głównie na odzyska-
niu sprawności i wydają się nie dostrzegać społecz-
nych konsekwencji choroby. Dopiero później, gdy
narasta u nich świadomość nieodwracalności
utrwalonych deficytów fizycznych, pojawia się
wzmożona psychologiczna reakcja na negatywne
następstwa choroby. Potwierdzeniem powyższej
tezy wydają się uzyskane dane dotyczące znacze-
nia depresji dla jakości życia — wkład tego czyn-
nika w wyjaśnienie wariancji SIP z upływem cza-
su wzrastał. Ponadto wykazano, że chorzy z de-
presją byli mniej sprawni oraz prezentowali więk-
szy deficyt neurologiczny niż chorzy w dobrym
stanie emocjonalnym. Podobną zależność stwier-
dzono również w wielu innych pracach [4, 20, 21].
Można uznać, że większy deficyt neurologiczny
i funkcjonalny jest istotnym czynnikiem ryzyka
wystąpienia depresji poudarowej. Jednak wyniki
uzyskane przez autorów niniejszego artykułu i in-
nych autorów sugerują, że nie istnieje prosta za-
leżność pomiędzy ciężkością udaru, mierzoną za
pomocą skal ilościowych, a nasileniem objawów
depresji. Zdaniem Robinsona [22] korelacja ta jest
najsilniejsza we wczesnym okresie udaru mózgu,
a następnie słabnie przy wzroście znaczenia in-
nych uwarunkowań, na przykład społecznych.
W wielu badaniach klinicznych próbowano usta-
lić zależność pomiędzy wystąpieniem i głębokością

Tabela I. Charakterystyka kliniczna badanych chorych (n = 72)

Table I. Clinical characteristics of stroke subjects (n = 72)

Charakterystyka

n

%

Characteristics

Choroby towarzyszące
Comorbidity

Brak

13

18,1

None

Nadciśnienie tętnicze

37

51,4

Hypertension

Choroby serca

25

34,7

Heart diseases

Cukrzyca

20

27,8

Diabetes

Otyłość

6

8,3

Obesity

Strona niedowładu
Side of paresis

Prawa

37

51,4

Right

Lewa

35

48,6

Left

Nasilenie udaru (SSS)
Stroke severity (SSS)

Bardzo ciężki lub ciężki

19

26,4

Very severe or severe

Średni lub lekki

53

73,6

Moderate or mild

SSS (średnia/SD)

37,61 (14,6)

SSS (mean/SD)

Deficyt funkcjonalny (BI)
Functional deficits (BI)

Bardzo poważny lub poważny

35

48,6

Very severe or severe

Średni lub lekki

37

51,4

Mild or moderate

BI (średnia/SD)

45,62 (31,5)

BI (mean/SD)

BI (Barthel Index) — Indeks Barthel, SD (standard deviation) — odchylenie stan-
dardowe; SSS (Scandinavian Stroke Scale) — Skandynawska Skala Udaru Mózgu

background image

Udar Mózgu 2001, tom 3, nr 2

www.um.viamedica.pl

66

Tabela II. Jakość życia badanych wg SIP (średnie, SD) w zależności od czynników klinicznych i społeczno-demograficznych
w 3 i 6 miesiącu od zachorowania

Table II. Quality of life (mean SIP scores, SD) by clinical and sociodemographic correlates at 3 and 6 months after stroke onset

SIP

3 miesiące

6 miesięcy

3 months

6 months

Ograniczenie sprawności (BI)

SIP

Physical disability (BI)

Bardzo poważne lub poważne (grupa 1)

46,73 (95,4)

47,99 (6,1)

a

Very severe or severe (group 1)

Średnie lub lekkie (grupa 2)

26,54 (8,4)

24,12 (10,7)

b

Moderate or mild (group 2)

Pełna sprawność (grupa 3)

12,56 (10,0)

10,51 (8,3)

c

Independent (group 3)

(F

2;69

= 66,75; p = 0,00)

(F

2;69

= 59,96; p = 0,00)

Nasilenie udaru (wg SSS)
Stroke impairment (SSS)

Ciężki i średni (grupa 1)

39,52 (12,7)

46,64 (7,1)

Very severe or moderate (group 1)

Lekki (grupa 2)

21,52 (12,0)

16,54 (11,0)

Mild (group 2)

(t = 5,06; p = 0,001)

(t = 8,71; p = 0,00)

Stan emocjonalny (ZDS)
Emotional status (ZDS)

Objawy depresji: nieobecne (grupa 1)

17,60 (10,8)

12,97 (8,4)

Depressive symptoms: absent (group 1)

Objawy depresji: obecne (grupa 2)

31,10 (13,6)

28,73 (16,0)

Depressive symptoms: present (group 2)

(t = 4,59; p = 0,00)

(t = 5,16; p = 0,00)

Płeć
Sex

Mężczyźni

20,36 (10,9)

16,15 (11,0)

Men

Kobiety

28,44 (15,6)

24,12 (16,5)

Women

(t = 2,22; p = 0,02)

(t = 2,19; p = 0,03)

Wsparcie emocjonalne
Emotional support

Zadowolony(a) (grupa 1)

22,00 (13,5)

18,51 (13,0)

Satisfied (group 1)

Niezadowolony(a) (grupa 2)

32,15 (12,7)

25,01 (17,9)

Nonsatisfied (group 2)

(t = 2,88; p = 0,01)

NS

a, b, c

Wyniki testu post hoc, p < 0,05/results of post hoc test, p < 0.05; SSS badanie 3 grupa 1: n = 16; grupa 2: n = 56/SSS study 3 group 1: n = 16; group 2: n = 56; SSS

badanie 4 grupa 1: n = 11; grupa 2: n = 60/SSS study 4 group 1: n = 11; group 2: n = 60; BI badanie 3 grupa 1: n = 13; grupa 2: n = 35; grupa 3: n = 24/BI Examination 3
group 1: n = 13; group 2: n = 35; group 3: n = 24
; BI badanie 4 grupa 1: n = 9; grupa 2: n = 31; grupa 3: n = 31/BI Examination 4 group 1: n = 9; group 2: n = 31; group 3:
n = 31
; Zaburzenia depresyjne, badanie 3 grupa 1: n = 33; grupa 2: n = 37/Depression, study 3 group 1: n = 33; group 2: n = 37; Zaburzenia depresyjne, badanie 4 grupa 1:
n = 36; grupa 2: n = 32/Depression, study 4 group 1: n = 36,1; group 2: n = 32; BI (Barthel Index) — Indeks Barthel; SD (standard deviation) — odchylenie standardowe; NS
(not significance) — nieznamienne statystycznie; SSS (Scandinavian Stroke Scale) — Skandynawska Skala Udaru Mózgu; ZDS (Zung Depression Scale) — Skala Samooceny
Depresji Zunga

depresji a lokalizacją ogniska udarowego. Wyniki
tych badań nie są jednoznaczne. Robinson i wsp.
[23, 24] wykazali związek depresji z uszkodzeniem
lewej półkuli, a szczególnie płata czołowego, Wil-
liams [25] i Dam [26] — z uszkodzeniem prawej
półkuli, a Pohjasvaara [27] i Carson (niedawno
przeprowadzona metaanaliza) [28] nie znaleźli
istotnego związku pomiędzy tymi czynnikami.

Analizy przeprowadzone przez autorów niniejszej
publikacji, w których brano pod uwagę stronę nie-
dowładu, wskazują na brak zależności pomiędzy
depresją a umiejscowieniem uszkodzenia. Nie ma
także jednolitych poglądów dotyczących korelacji
pomiędzy depresją a lokalizacją ogniska w obrębie
poszczególnych struktur półkuli mózgu [29–31].
Innym czynnikiem branym pod uwagę w etiopa-

background image

Krystyna Jaracz, Wojciech

Kozubski, Jakość życia po udarze mózgu. Część II

www.um.viamedica.pl

67

togenezie depresji poudarowej jest wielkość ogni-
ska uszkodzenia. Część badaczy uważa, że więk-
szemu nasileniu objawów depresji towarzyszy roz-
leglejsze ognisko udarowe [26, 32], natomiast we-
dług innych — nawet niewielkiemu ognisku może
towarzyszyć głęboka depresja [33]. W przeciwień-
stwie do powyższych problemów, dyskusji nie
wzbudza fakt, że zwiększone ryzyko depresji po
udarze mózgu utrzymuje się co najmniej do 3 lat
i że choroba ta może mieć przebieg wieloletni [20,
34]. Zatem niezwykle istotne jest monitorowanie
stanu emocjonalnego chorych, zwłaszcza osób ze
średnim i poważnym deficytem neurologicznym,
nie tylko w okresie ostrym lub podostrym, ale rów-
nież w odległym od zachorowania. Pozwala to na
wczesne włączenie leczenia przeciwdepresyjnego
i ograniczenie negatywnego wpływu depresji na
proces zdrowienia i jakość życia chorych po uda-
rze mózgu.

W obu badaniach obserwowano pozytywny

wpływ wsparcia społecznego, chociaż w badaniu 3

wyrażało się to udziałem w równaniu regresji wspar-
cia emocjonalnego, a w badaniu 4 — stanu cywil-
nego. Osoby pozostające w związku małżeńskim
funkcjonowały istotnie lepiej niż osoby samotne lub
owdowiałe. Należy zauważyć, że znaczenie tego
czynnika w porównaniu z innymi predyktorami
było znacznie mniejsze, zwłaszcza w przypadku
stanu cywilnego. Czynnik ten okazał się istotny
dopiero przy kontroli stanu neurologicznego, funk-
cjonalnego i emocjonalnego. Biorąc pod uwagę uzy-
skane wyniki i inne badania jakości życia można
wysunąć tezę, że wsparcie społeczne ma znaczenie
głównie psychologiczne, natomiast w mniejszym
stopniu wpływa na szeroko pojęte funkcjonowanie.
Prawie wszystkie dotychczasowe badania wymia-
ru psychicznego jakości życia [5, 6, 35] identyfikują
wsparcie społeczne jako najistotniejszy czynnik ja-
kości życia, podczas gdy badania wymiaru funkcjo-
nalnego wspominają o nim znacznie rzadziej, a nie-
kiedy wskazują go jako jedną z przyczyn gorszej ja-
kości życia [4].

Tabela III. Wielokrotna analiza regresji zmiennej jakość życia (SIP), badanie 3

Table III. Stepwise multiple regression analysis of quality of life (SIP), study 3

Jakość życia (SIP)

Czynnik

Beta

Cząstkowe R

2

t

Quality of life (SIP)

Variable

Partial R

2

SIP C

Stan funkcjonalny (BI)

–0,58

45%

7,30

***

SIP total

Physical disability (BI)

Stan emocjonalny (ZDS)

0,30

18%

3,73

***

Emotional status (ZDS)

Wsparcie emocjonalne

0,15

6%

2,13

*

Emotional support

R

2

skorygowane = 0,67

F = 47,95

***

Adjusted R

2

*

p < 0,05;

**

p < 0,01;

***

p < 0,001; BI (Barthel Index) — Indeks Barthel; ZDS (Zung Depression Scale) — Skala Samooceny Depresji Zunga

Tabela IV. Wielokrotna analiza regresji zmiennej jakość życia, badanie 4

Table IV. Stepwise multiple regression analysis of quality of life, study 4

Jakość życia (SIP)

Czynnik

Beta

Cząstkowe R

2

t

Quality of life (SIP)

Variable

Partial R

2

SIP C

Stan neurologiczny (SSS)

–0,41

24%

4,47

***

SIP total

Stroke impairment (SSS)

Stan funkcjonalny (BI)

–0,32

14%

3,24

**

Physical disability (BI)

Stan emocjonalny (ZDS)

0,31

26%

4,73

***

Emotional status (ZDS)

Stan cywilny

0,12

1%

2,16

*

Marital status

R

2

skorygowane = 0,80

F = 86,27

***

Adjusted R

2

*

p < 0,05;

**

p < 0,01;

***

p < 0,001; BI (Barthel Index) — Indeks Barthel; SSS (Scandinavian Stroke Scale) — Skandynawska Skala Udaru Mózgu; ZDS (Zung Depression Scale)

— Skala Samooceny Depresji Zunga

background image

Udar Mózgu 2001, tom 3, nr 2

www.um.viamedica.pl

68

Niezależny wpływ stanu neurologicznego (wg

SSS) stwierdzono tylko w badaniu 4. W analizach
dwuzmiennowych istotność tego czynnika obecna
była również w badaniu 3. Wynik ten sugeruje, że
w podostrej fazie udaru mózgu wpływ niesprawnoś-
ci funkcjonalnej był tak duży, że przysłaniał nieza-
leżny efekt stanu neurologicznego. Dopiero wraz
z upływem czasu i postępującą stabilizacją funkcjo-
nalną zaznaczyła się dolegliwość innych niż moto-
ryczne deficytów neurologicznych, zwłaszcza zabu-
rzeń mowy i procesów poznawczych.

Według porównań dwuzmiennowych zarówno

w badaniu 3, jak i 4 jakość życia kobiet była gorsza
niż mężczyzn. Kobiety prezentowały również gor-
szy stan funkcjonalny i emocjonalny. Analizy wie-
lozmiennowe z jednoczesną kontrolą innych czyn-
ników nie potwierdziły jednak niezależnego wpły-
wu płci na jakość życia chorych, co koresponduje
z większością wcześniejszych badań dotyczących
tego zagadnienia [5, 6, 36]. Płeć wpływa na jakość
życia (co nie zostało potwierdzone) w stopniu zni-
komym i w interakcji z innymi czynnikami. Łącznie
stan funkcjonalny i emocjonalny wyjaśniły więk-
szość wariancji jakości życia w obu badaniach.
Oznacza to, że jakość życia uwarunkowana stanem
zdrowia jest funkcją głównie tych 2 czynników. Nie-
mniej jednak wsparcie społeczne pełni tu również
istotną rolę poprzez, opisywany w piśmiennictwie,
efekt bezpośredni i buforowy, polegający na neutra-
lizowaniu lub zmniejszaniu ujemnych następstw
choroby [37, 38].

Wnioski

1.

Niesprawność funkcjonalna i depresja to głów-
ne niezależne czynniki predykcyjne gorszej
jakości życia po udarze mózgu.

2.

Poważny deficyt neurologiczny stwarza więk-
sze ryzyko wystąpienia depresji, jednak nasi-
lenie objawów depresji wydaje się nie wiązać
ze stopniem uszkodzenia ośrodkowego ukła-
du nerwowego.

3.

Kompleksowa opieka poszpitalna uwzględnia-
jąca leczenie depresji i wzmacnianie wsparcia
społecznego może w istotny sposób zmniej-
szyć negatywny wpływ udaru mózgu na jakość
życia chorych.

Praca finansowana z grantu nr 501-4-01-01.

Piśmiennictwo

1. Ryglewicz D., Wiszniewska M., Cichy S., Lechowicz W.,

Członkowska A.: Ischemic strokes are more severe in Poland
than in the United States. Neurology 2000, 54, 513–515.

2. Duncan P.W., Samsa G.P., Weinberger M., Goldstein M.B., Boni-

to A., Witter D.M. i wsp.: Health status of individuals with
mild stroke. Stroke 1997, 28, 740–745.

3. World Health Organization Regional Office for Europe. Pan Eu-

ropean Consensus Meeting on Stroke Management. Szwecja,
Helsingborg 1996.

4. Kauhanen M., Korpelainen J.T., Hiltunen P., Nieminen P., Sot-

aniemi K.A., Myllya V.V.: Domains and determinants of quality
of life after stroke caused by brain infarction. Arch. Phys. Med.
Rehabil. 2000, 81, 1541–1546.

5. Kim P., Warren S., Madill H., Hadley M.: Quality of stroke in

stroke survivors. Qual. Life Res. 1999, 83, 293–301.

6. King R.B.: Quality of life after stroke. Stroke 1996, 27, 1467–

–1472.

7. Herdman M., Fox-Rushby J., Badia X.: Equivalence” and the

translation and adaptation of health — related quality of life
questionnaires. Qual. Life Res. 1997, 6, 237–247.

8. Herdman M., Fox-Rushby J., Badia X.: A model of equivalence

in the cultural adaptation of HRQoL instruments: the univer-
salist approach. Qual. Life Res. 1998, 7, 323–335.

9. Schipper H., Clinch J.J., Olweny Ch.L.M.: Quality of life stud-

ies: Definitions and conceptual issues. W: Quality of life and
pharmacoeconomics in clinical trials. Spilker B. red. Wyd. 2.
Lippincot-Raven Publishers, Filadelfia 1996, 16–18.

10. Jaracz K., Kozubski W.: Jakość życia po udarze mózgu —

badanie prospektywne (Część I). Udar Mózgu. Problemy Inter-
dyscyplinarne 2001, 2 (3), 55–62.

11. Clarke P.J., Lawrence J.M., Black S.E.: Handicap in stroke survi-

vors. Disabil. Rehabil. 1999, 21, 116–123.

12. Bergner M., Bobbit R.A., Carter W.B., Gilson B.S.: The Sickness

Impact Profile: development and final revision of a health sta-
tus measure. Med. Care 1981, 19, 787–805.

13. Scandinavian Stroke Study Group: Multicenter trial of hemodi-

lution in ischemic stroke. Background and study protocol.
Stroke 1985, 16, 885–890.

14. Mahoney F.D., Barthel D.W.: Functional evaluation: the Barthel

Index. MD State Med. J. 1965, 14, 61–63.

15. Zung W.W.K.: A self-rating depression scale. Arch. Gen. Psych.

1965, 12, 67–70.

16. Ferrans C.E., Powers M.J.: Psychometric assessment of the qual-

ity of life index. Res. Nurs. Health 1992, 15, 29–38.

17. Ferrans C.E., Powers M.J.: Quality of life index: development and

psychometric properties. ANS Ad. Nurs. Sci. 1985, 8, 15–24.

18. Jaracz K., Wołowicka L., Baczyk G.: Analiza walidacyjna polskiej

wersji Indeksu Jakości Życia Ferrans i Powers. Post. Rehabil.
2001, 4, 67–73.

19. Hochstenbach J., Donders R., Van Limberek T.M.J., Schoonder-

waldt H.: Long-term outcome after stroke: a disability oriented
approach. Int. J. Reh. Res. 1996, 19, 189–200.

20. Astrom M., Adolfsson R., Asplund K.: Major depression in

stroke patients. A three year longitudinal study. Stroke 1993,
24, 976–982.

21. Neau J., Ingrand P., Mouille-Brachet C., Couderq C., Alvarez A.,

Gil R.: Functional recovery and social outcome after cerebral
infarction in young adults. Cerebrovasc. Dis. 1998, 8, 296–302.

22. Robinson R.G.: The clinical neuropsychiatry of stroke. Cogni-

tive, behavioral, and emotional disorders following vascular
brain injury. Cambridge University Press, Cambridge 1999,
141–149.

23. Robinson R.G.: The clinical neuropsychiatry of stroke. Cogni-

tive, behavioral, and emotional disorders following vascular
brain injury. Cambridge University Press, Cambridge 1999, 94–
–124.

24. Shimoda K., Robinson R.G.: Relationship between social im-

pairment and recovery from stroke. Psychiatry 1998, 61, 101–
–111.

25. Williams J.M., Little M.M., Klein K.: Depression and hemi-

spheric site of cerebral vascular accident. Arch. Clin. Neurop-
sychol. 1986, 1, 393–398.

26. Dam H.: Depression in patients with stroke. Focus on depres-

sion. 1993, 3, 493–506.

27. Pohjasvaara T., Leppavuori A., Siira I., Vataja R., Kaste M.,

Erkinjuntti T.: Frequency and clinical determinants of post-
stroke depression. Stroke 1998, 29, 2311–2317.

28. Carson A.L., Mac Hale S., Allen K., Lawrie S.M., Dennis M.,

House A. i wsp.: Depression after stroke and lesion location:
a systematic review. Lancet 2000, 356, 122–126.

29. Morris P.L., Robinson R.G., Raphael B., Hopwood M.J.: Lesion

location and poststroke depression. J. Neuropsychiatry Clin.
Neurosci. 1996, 8, 399–403.

30. Lauterbach E.C., Jackson J.G., Wilson A.N., Dever G.E., Kirsh

A.D.: Major depression after left posterior globus pallidus le-
sions. Neuropsychiatry Neuropsychol. Behav. Neurol. 1997, 10,
9–16.

background image

Krystyna Jaracz, Wojciech

Kozubski, Jakość życia po udarze mózgu. Część II

www.um.viamedica.pl

69

31. Herrmann M., Bartels C., Schumacher M., Wallesch C.: Post-

stroke depression. Is there a pathoanatomic correlate for depres-
sion in the postacute stage of stroke? Stroke 1995, 26, 850–856.

32. Schwartz J.A., Speed N.M., Mountz J.M., Gross M.D.:

99m

Tc-hex-

amethylpropyleneamine oxime single photon emission CT in
poststroke depression. Am. J. Psychiatry 1990, 147, 242–244.

33. Robinson R.G., Price T.R.: Post-stroke depressive disorders:

A follow-up study of 103 patients. Stroke 1982, 13, 635–641.

34. Robinson R.G.: The clinical neuropsychiatry of stroke. Cognitive,

behavioral, and emotional disorders following vascular brain in-
jury. Cambridge University Press, Cambridge 1999, 74–93.

35. Vittanen M., Fugl-Meyer K.S., Bernspang B., Fugl-Mayer A.R.:

Life satisfaction in long-term survivors after stroke. Scan. J.
Rehab. Med. 1988, 20, 17–24.

36. Nydevik I., Hulter-Asberg K.: Subjective dysfunction after

stroke. A study with Sickness Impact Profile. Scan. J. Prim.
Health Care 1991, 9, 271–275.

37. Cobb S.: Social support as a moderator of life stress. Psycho-

som. Med. 1976, 38, 300–314.

38. Newsom J.T., Schultz R.: Social support as a mediator in the

relation between functional status and quality of life in older
adults. Psychol. Aging. 1996, 11, 34–44.

Pobierz cały dokument
Jakość życia po udarze mózgu Część II — uwarunkowania.pdf
Rozmiar 102 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Jakość życia po udarze mózgu Część I — badanie prospektywne
ocena jakości życia osób po udarze mózgu przy pomocy skali SA SIP 30
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pielęgnowanie chorego po udarze mózgu pielęgnowanie chorego z RZSx
Nowe kierunki w fizjoterapii po udarze mózgu
Usprawnianie kończyny górnej po udarze mózgu w fazie podostrej(1), Fizjoterapia w neurologii
Wskazówki do usprawniania chorych po udarze mózgu, terapia zajęciowa
Masaż po udarze mózgu, TEORIA MASAŻU
Fizjoterapia po udarze mózgu
Neuropsychologiczna ocena dysfunkcji poznawczych w depresji po udarze móżgu
BÓL I OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI W KOŃCZYNIE GÓRNEJ U CHORYCH PO UDARZE MÓZGU
EDUKACJA CHOREGO PO UDARZE MÓZGU, Udar Mózgu
REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU, neurologia
Plan opieki nad chorym po udarze mózgu
Aktywność fizyczna i jakość życia po endoprotezoplastyce bezcementowej oraz kapoplastyce stawu biodr
Dieta po udarze mózgu, Medycyna Naturalna

więcej podobnych podstron