arkusz Jezyk polski poziom p rok 2010 4899 MODEL

Pobierz cały dokument
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2010 4899 MODEL .pdf
Rozmiar 262,2 KB
background image

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

EGZAMIN MATURALNY 2010


JĘZYK POLSKI

POZIOM PODSTAWOWY
Klucz punktowania odpowiedzi

MAJ 2010

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Klucz punktowania odpowiedzi – poziom podstawowy

2

Część I


Odpowiedzi maturzysty mogą przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być zgodny
z tekstem. Oceniając pracę maturzysty, należy stosować wskazaną punktację.

Obszar

standardów

Sprawdzana umiejętność

Korzystanie
z informacji

Rozumienie pisanego tekstu Edwina Bendyka Internet – śmietnik czy sezam
kultury?


Zadanie 1. (0–3)

Korzystanie
z informacji

Wyodrębnianie wykorzystanych w tekście argumentów i sformułowanych
wniosków

1 p. – wyjaśnienie, dlaczego odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie uzależniona
jest według autora od osobistych doświadczeń i przekonań użytkownika Internetu

Przykładowa odpowiedź

Odpowiedź na postawione pytanie uzależniona jest od tego, jak człowiek nastawiony jest

wobec Internetu: jeżeli podejmie on trochę trudu, to Internet będzie sezamem, jeżeli nie –
śmietnikiem.

0 p. – odpowiedź niezgodna z tekstem Edwina Bendyka

Zadanie2. (0–2)

Korzystanie
z informacji

Wyróżnianie w tekście związków frazeologicznych (wyrazów) i odczytywanie
ich znaczenia

2 p. – poprawne wypisanie z akapitu 2. synonimów dwóch określeń Internetu

Przykładowa odpowiedź

śmietnik – chłam
sezam kultury – treści wartościowe

1 p. – poprawne wypisanie z akapitu 2. synonimu jednego określenia Internetu

Przykładowa odpowiedź

śmietnik: chłam

0 p. – wypisanie niewłaściwych synonimów lub brak odpowiedzi


Zadanie 3. (0–1)

Korzystanie
z informacji

Przetwarzanie informacji i stosowanie do rozwiązania problemu

1 p. – poprawne określenie, jak należy szukać informacji w Internecie

Przykładowa odpowiedź

krytycznie

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Klucz punktowania odpowiedzi – poziom podstawowy

3

Zadanie 4. (0–2)
Korzystanie
z informacji

Przetwarzanie informacji i stosowanie do rozwiązania problemu

2 p. – poprawne wymienienie trzech stereotypów dotyczących Internetu

Przykładowa odpowiedź

1. W Internecie nie da się odróżnić treści wartościowe od bezwartościowych.
2. Treści istniejące w Internecie nie są trwałe.
3. Większość treści internetowych jest napisana w języku angielskim, co grozi

wynarodowieniem.

1 p. – poprawne wymienienie dwóch stereotypów dotyczących Internetu

Przykładowa odpowiedź

1. Trudno jest odróżnić treści wartościowe od bezwartościowych.
2. Nietrwałość treści wirtualnej.

0 p. – odpowiedź niepoprawna (pominięcie elementu wynarodowienia w stereotypie
dotyczącym stron anglojęzycznych) lub brak co najmniej dwóch odpowiedzi


Zadanie 5. (0–1)

Korzystanie
z informacji

Rozpoznawanie tezy

1 p.– poprawne zacytowanie tezy sformułowanej przez autora

Przykładowa odpowiedź
Dla wielu mniej ekspansywnych a ciekawych kultur Internet stał się wręcz szansą na globalną
prezentację
lub Kto umie szukać, znajdzie perełki.

0 p. – odpowiedź niepoprawna (wypisanie z tekstu zdania innego niż powyższe, stworzenie
własnej tezy) lub brak odpowiedzi

Zadanie 6. (0–1)

Korzystanie
z informacji

Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji

1 p. poprawne wskazanie podobieństwa akapitów 5 i 6 w zakresie treści, kompozycji
lub języka

Przykładowe odpowiedzi

W obu akapitach Internet został porównany do miejsc znajdujących się w rzeczywistości.
W obu akapitach Internet jest opisany jako miejsce spotkań różnych kultur.
W obu autor posłużył się metaforami (w obu występują też porównania).

0 p. – odpowiedź niepoprawna (niewskazanie podobieństwa) lub brak odpowiedzi

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Klucz punktowania odpowiedzi – poziom podstawowy

4

Zadanie 7. (0–1)
Korzystanie
z informacji

Przetwarzanie informacji i stosowanie do rozwiązania problemu

1 p.– wskazanie wysiłku jako czynnika różniącego dociekliwych i leniwych internautów

Przykładowa odpowiedź

Leniwi poprzestają na tym, co powierzchowne, do czego można dotrzeć bez żadnego wysiłku;

dociekliwi sięgają głębiej, wykorzystując możliwości, jakie daje Internet.

0 p.– odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi


Zadanie 8. (0–1)

Korzystanie
z informacji

Odczytywanie dosłownych i metaforycznych znaczeń wyrazu, nazywanie
środków językowych i ich funkcji w tekście

1 p. – wyjaśnienie, dlaczego zdaniem autora istotę Internetu najlepiej oddaje metafora bazaru

Przykładowa odpowiedź

Bazar jest idealną metaforą Internetu, gdyż oddaje jego różnorodność, ale także

interaktywność uczestników, głębię kulturową. Jednak, by poznać to bogactwo, trzeba się
w bazar zagłębić, gdyż bez tego wydaje się on tylko chaosem.

0 p.– odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi


Zadanie 9. (0–1)

Korzystanie
z informacji

Odczytywanie sensu fragmentu

1 p. – wyjaśnienie, co oznacza określenie: sieć semantyczna (konieczne wskazanie
na selekcjonowanie informacji według podanego kryterium)
Przykładowe odpowiedzi

Sieć semantyczna jest to kierunek rozwoju Internetu, który ma doprowadzić do tego, aby po

wpisaniu hasła w wyszukiwarce pojawiały się strony dotyczące odpowiedniego kontekstu
hasła, np. zamek jako budynek, a nie zamek do drzwi.


Sieć semantyczna to taka, która analizuje kontekst dla pytania, jakie zadajemy. Można

powiedzieć, że jest obdarzona inteligencją. Sieć, dzięki której komputer będzie mógł rozpoznać
nasze intencje.

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Klucz punktowania odpowiedzi – poziom podstawowy

5

Zadanie 10. (0–2)
Korzystanie
z informacji

Przetwarzanie informacji i stosowanie do rozwiązania problemu

2 p. – poprawne wymienienie dwóch nowych sposobów prezentowania treści w Internecie
Przykładowa odpowiedź

Wzbogacenie interfejsu o trzeci wymiar.
Wzbogacenie komputerów i sieci o zmysły wzroku i dotyku.

1 p. – poprawne wymienienie jednego sposobu prezentowania treści w Internecie
Przykładowa odpowiedź

Przeglądarki reagujące na słuch i dotyk.
0 p. – brak odpowiedzi

Zadanie 11. (0–1)

Korzystanie
z informacji

Wyodrębnianie wykorzystanych w tekście argumentów i sformułowanych
wniosków

1 p. – odpowiedź B
0 p.
– odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi


Zadanie 12. (0–2)

Korzystanie
z informacji

Przetwarzanie informacji i stosowanie do rozwiązania problemu

2 p. – poprawne określenie analogii między rzeczywistym światem i cyberprzestrzenią
ze wskazaniem na aktywną postawę człowieka funkcjonującego w świecie rzeczywistym
i cyberprzestrzeni
Przykładowe odpowiedzi

W cyberprzestrzeni, podobnie jak w życiu, trzeba sporo zainwestować, by wydobyć całe jej

bogactwo i odkryć możliwości, jakie stwarza.

Żeby zwiedzić dobrze świat, trzeba postarać się go poznać; tak samo z Internetem, żeby

w pełni z niego czerpać, trzeba dać coś z siebie.

0 p. – odpowiedź niepoprawna (niedostrzeżenie wysiłku włożonego w poznawanie świata
i Internetu, co zaakcentował autor; wskazywanie cechy tylko świata rzeczywistego albo tylko
cyberprzestrzeni, a nie analogii między nimi) lub brak odpowiedzi

Zadanie 13. (0–2)

Korzystanie
z informacji

Rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, nazywanie
środków językowych i ich funkcji w tekście

2 p. – poprawne wymienienie dwóch przykładów ilustrujących obiektywizację wypowiedzi
i dwóch przykładów ilustrujących subiektywizację tekstu (przykłady mogły dotyczyć języka,
kompozycji, treści wypowiedzi)
Przykładowa odpowiedź

Obiektywizacja:
1. Posługiwanie się formą 1 osoby liczby mnogiej (wypowiedź w imieniu zbiorowości,

odwołanie do odbiorcy).

2. Posługiwanie się zdaniami oznajmującymi (zawierającymi informację).

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Klucz punktowania odpowiedzi – poziom podstawowy

6

Subiektywizacja:
1. Posługiwanie się formą 1 osoby liczby pojedynczej (prezentacja własnych poglądów).
2. Posługiwanie się porównaniami i metaforami, obrazowość języka.

1 p. – poprawne wymienienie jednego przykładu ilustrującego obiektywizację wypowiedzi
i jednego przykładu ilustrującego subiektywizację tekstu

Przykładowa odpowiedź

Obiektywizacja: Użycie liczby mnogiej.
Subiektywizacja: Użycie liczby pojedynczej.

lub

poprawne wymienienie dwóch przykładów ilustrujących obiektywizację wypowiedzi i jednego
przykładu ilustrującego subiektywizację tekstu,

lub

poprawne wymienienie dwóch przykładów ilustrujących obiektywizację wypowiedzi i brak
przykładu ilustrującego subiektywizację tekstu
0 p. – odpowiedź niepoprawna, niespełniająca powyższych wymagań lub brak odpowiedzi

Zadanie 14. (0–2)

Korzystanie
z informacji

Rozpoznawanie i nazywanie funkcji tekstu

2 p. – poprawne podanie jednego przykładu ilustrującego dyskursywny charakter tekstu
i jednego przykładu ilustrującego perswazyjny charakter wypowiedzi
Przykładowa odpowiedź

Dyskursywny: Autor polemizuje z omawianymi poglądami.
Perswazyjny: Edwin Bendyk w tekście swoim postawił tezę, którą następnie uargumentował
i zilustrował przykładami. Potem wysnuł wniosek.

1 p. – poprawne podanie jednego przykładu ilustrującego jedną kategorię
Przykładowa odpowiedź

Perswazyjny: Autor przekonuje czytelników do tego, że Internet należy zaakceptować
i umiejętnie (rozważnie) z niego korzystać.

0 p. – odpowiedź niepoprawna (podawanie cytatów bez zrozumienia i wyjaśnienia,
streszczanie fragmentów) lub brak odpowiedzi

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Klucz punktowania odpowiedzi – poziom podstawowy

7

Część II

Tworzenie

informacji

Pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym
w arkuszu


Temat 1. Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera Świętoszek scharakteryzuj

głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej
postaci.


I. ROZWINIĘCIE TEMATU
Za rozwinięcie tematu można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

1. Przedstawienie postaci i relacji między

nimi,

np.: 2

p.

a. Tartuffe – tytułowy Świętoszek,
b. zwolennicy Tartuffe’a: Orgon (pan domu, głowa rodziny; zamożny mieszczanin),
c. przeciwnicy Tartuffe’a: żona Orgona – Elmira, szwagier – Kleant.

2. Dostrzeżenie cech postawy Tartuffe’a „dla świata”,

np.:

3

p.

a. dobroć, łagodność, wrażliwość,
b. pobożność,
c. pokora,
d. surowość wobec siebie, asceza,
e. wdzięczność i szacunek dla dobroczyńcy,
f. otaczanie opieką żony swojego dobroczyńcy,
g. skromność,
h. szczodrość.

3. Dostrzeżenie cech prawdziwej postawy Tartuffe’a, np.:

5 p.

a. niewdzięczność dla dobroczyńcy, odpłacanie złem za dobro,
b. ostentacyjna pobożność jako kamuflaż, gra pozorów,
c. lubieżność (uwodzenie Elmiry),
d. lekceważenie religii („i z niebem dać rady jakoś sobie można”),
e. pycha, pogarda wobec ludzi (lekceważy Orgona, do Elmiry zwraca się z wyższością),
f. niemoralność; kierowanie się zasadą „cel uświęca środki”,
g. traktowanie własnych przyjemności jako dobra nadrzędnego,
h. chciwość,
i. relatywizacja pojęcia grzechu,
j. perfidia, wyrachowanie, intrygowanie,
k. manipulowanie ludźmi,
l. cynizm.

4. Dostrzeżenie cech Orgona i jego postawy wobec Tartuffe’a, np.:

6 p.

a. fascynacja osobą Tartuffe’a,
b. ocenianie bohatera w kontekście jego „bogobojności”,
c. szczodrość,
d. naiwność,
e. gotowość do poświęceń dla Tartuffe’a,
f. duma ze znajomości,
g. odczuwanie niebiańskiej radości, „błogiego spokoju” w jego obecności,
h. utrata zdrowego rozsądku (zaślepienie, bezkrytyczność),
i. uznawanie Tartuffe’a za wzór cnót (nauczyciela życia),
j. przedkładanie Tartuffe’a nad rodzinę.

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Klucz punktowania odpowiedzi – poziom podstawowy

8

5. Dostrzeżenie cech postawy Kleanta wobec Tartuffe’a, np.:

4 p.

a. zdrowy rozsądek,
b. wyciąganie wniosków z obserwacji,
c. zaniepokojenie siłą wpływu Tartuffe’a na Orgona,
d. odraza wobec obłudy i hipokryzji,
e. pogarda dla „przybłędy”,
f. nieufność wobec ostentacyjnej pobożności,
g. szacunek dla szczerej religijności.
h. próba zdemaskowania obłudy „świętoszków”,
i. złość, bunt przeciw hipokryzji,
j. wyśmiewanie Tartuffe’a.

6. Dostrzeżenie cech postawy Elmiry wobec Tartuffe’a, np.:

2 p.

a. dostrzeganie hipokryzji,
b. obojętność na zaloty Tartuffe’a (lojalność wobec męża),
c. chęć zdemaskowania Tartuffe’a przed mężem,
d. podjęcie gry z Tartuffe’em.

7. Podsumowanie

Dostrzeżenie hipokryzji Tartuffe’a i różnych postaw bohaterów oraz ich interpretacja
w kontekście przesłania

utworu.

3

p.

Dostrzeżenie hipokryzji Tartuffe’a i różnych postaw bohaterów.

2 p.

Dostrzeżenie obłudy Tartuffe’a lub różnych

postaw

bohaterów.

1

p.

Temat 2. Na podstawie podanego fragmentu utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem

Bogiem przedstaw przemyślenia Marka Edelmana o możliwościach godnego życia
w czasach Zagłady i różnych poglądach na temat godnej śmierci.

I. ROZWINIĘCIE TEMATU
Za rozwinięcie tematu można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

1. Wstępne

rozpoznanie

fragmentu,

np.:

3

p.

a. rozpoznanie gatunku (wywiad Hanny Krall z Markiem Edelmanem),
b. przedstawienie bohatera (Marek Edelman – jeden z przywódców powstania w getcie,

świadek i uczestnik opisywanych wydarzeń),

c. dostrzeżenie retrospektywności relacji.

2. Przedstawienie kontekstu historycznego (czas Zagłady), kształtującego postawę

i przemyślenia

Marka

Edelmana,

np.:

3

p.

a. łapanki, aresztowania, więzienie,
b. Umschlagplatz, Żydzi idący do wagonów,
c. groza masowej śmierci (komory gazowe, strzelanie do tłumu),
d. upokorzenie Żydów,
e. bezsilność Żydów,
f. bezkarność Niemców,
g. obojętność świata,
h. samotność ginących.

3. Przedstawienie przemyśleń Marka Edelmana o możliwościach godnego życia, np.: 8 p.

a. nie dać się upokorzyć (np. wepchnąć na beczkę),
b. mieć po co żyć,
c. mieć dla kogo żyć,
d. być odważnym,

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Klucz punktowania odpowiedzi – poziom podstawowy

9

e. działać (aby nie myśleć o śmierci),
f. ratować innych,
g. uczestniczyć w ruchu oporu (np. wydawanie i kolportaż gazety),
h. walczyć z bronią w ręku,
i. podjąć się przywództwa (on już się nie nadawał (…) więc ja poszedłem),
j. być wyrozumiałym dla ludzkich słabości (strachu, bierności),
k. współczuć krzywdzonym i upokarzanym.

4. Przedstawienie różnych poglądów na temat godnej śmierci,

np.:

3

p.

profesora i jego żony

a. utożsamienie godnej śmierci ze śmiercią w otwartej walce,
b. pogarda dla bierności, rezygnacji Żydów (szliście jak barany na śmierć),
c. konieczność nadania śmierci sensu,

„Adama”

d. strach przed śmiercią w sytuacji bezbronnego (nie mógł strzelać – był już innym

człowiekiem),

e. brak wiary w sens nierównej walki (i tak jesteśmy straceni (…) nas wyrżną).

5. Przedstawienie przemyśleń Marka Edelmana o możliwościach godnej śmierci, np.: 3 p.

a. śmierć w komorze gazowej nie jest gorsza od śmierci w walce,
b. zgoda na śmierć, przyjęcie strasznego losu,
c. spokój ginących (ci ludzie szli spokojnie i godnie),
d. interpretacja słów: niegodna śmierć jest tylko wtedy, gdy się próbowało przeżyć

cudzym kosztem,

e. śmierć godna – gdy do końca czyni się coś dla innych (związek godnej śmierci

z godnym życiem).

6. Dostrzeżenie w wypowiedzi Edelmana cech wyrażających jego stosunek do problemu

godności, bohaterstwa, np.:

2 p.

a. demitologizacja wojennych bohaterów,
b. pomniejszenie wagi bohaterskich czynów,
c. pomniejszenie dramatyzmu cierpień (jak gag filmowy; obiektywnie to naprawdę było

śmieszne),

d. rezygnacja z patosu,
e. brak komentarza,
f. ironia,
g. emocjonalność.

7. Podsumowanie

3

p.

a. zachowanie godności jest najważniejsze,
b. bohater przewartościowuje tradycyjne rozumienie godnej postawy jako walki zbrojnej

(umożliwiają ją również, np. miłość, spokój, współczucie, pogodzenie się
ze śmiercią),

c. przemyślenia Edelmana są zderzone z poglądami stereotypowymi (profesora),
d. tragizm i heroizm ludzkich postaw jest podkreślony poprzez unikanie patosu

w wypowiedzi.

za

uogólnienie

trzech

problemów 3 p.

za

uogólnienie

dwóch

problemów 2 p.

za

uogólnienie

jednego

problemu 1 p.

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Klucz punktowania odpowiedzi – poziom podstawowy

10

II.

KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.

– podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie;

przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie

graficznym;

5

– uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie
głównych części;

3

– wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół

spójna.

1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
III.

STYL (maksymalnie 5 punktów)

– jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi,

urozmaicona

leksyka;

5

– zgodny z zastosowana formą wypowiedzi, na ogół jasny, wystarczająca leksyka;

3

– na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe.

1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
IV. JĘZYK (maksymalnie 12 punktów)
– język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia,
poprawne:

słownictwo,

frazeologia,

fleksja;

12

– język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia
i fleksja;

9

– język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne:

składnia, słownictwo,

frazeologia;

6

– język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych
(słownictwo

i

frazeologia),

fleksyjnych;

3

– język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów
składniowych,

leksykalnych. 1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
V.

ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)

– bezbłędna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne błędy);

3

– poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia), na ogół poprawna interpunkcja;

2

– poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia), interpunkcja niezakłócająca

komunikacji (mimo różnych błędów).

1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
VI. SZCZEGÓLNE

WALORY

PRACY

0–4

Pobierz cały dokument
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2010 4899 MODEL .pdf
Rozmiar 262,2 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2010 1543 MODEL (1) operon
arkusz Jezyk polski poziom r rok 2010 6360 MODEL operon1
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2005 362 MODEL
arkusz Jezyk polski poziom r rok 2007 825 MODEL
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2004 875 MODEL

więcej podobnych podstron