obróbka cieplno chemiczna stali

Pobierz cały dokument
obróbka cieplno chemiczna stali .pdf
Rozmiar 1,6 MB
background image

K

ATEDRA

I

NŻYNIERII

M

ATERIAŁOWEJ

I

S

PAJANIA

Z

AKŁAD

I

NŻYNIERII

S

PAJANIA

Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Technologie Materiałowe II

Wykład 4

Obróbka cieplno-chemiczna stali

dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof.nadzw. PG

Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa

Studia stacjonarne I stopnia

sem. VI

background image

Obróbka cieplno-chemiczna

Obróbka cieplno-chemiczna jest dziedzina obróbki cieplnej obejmującą zespół operacji
umożliwiających zmianę składu chemicznego i struktury warstwy powierzchniowej
stopów w wyniku zmian temperatury i chemicznego oddziaływania środowiska.

Obróbka cieplno-chemiczna polega na zamierzonej dyfuzyjnej zmianie składu
chemicznego warstwy powierzchniowej elementów metalowych w celu uzyskania
odpowiednich właściwości użytkowych.

Stopowanie – wytwarzanie
tworzywa metalicznego w
postaci stopu metalu z
metalem lub metalu z
niemetalem przez nasycanie
lub przetopienie.

2

background image

Obróbka cieplno-chemiczna

Podstawowe warunki zmiany składu chemicznego warstwy powierzchniowej:

pierwiastek, który ma dyfundować w warstwę powierzchniową metalu
podstawowego, musi być w stanie wolnych atomów mających dużą aktywność,

na powierzchni metalu podstawowego musi nastąpić nagromadzenie i
osadzenie wolnych atomów pierwiastka dyfundującego – adsorpcja,

pierwiastek, który ma wzbogacić powierzchnię, musi rozpuszczać się w metalu
podstawowym lub tworzyć z nim fazy międzymetaliczne.

3

background image

Obróbka cieplno-chemiczna

4

background image

Obróbka cieplno-chemiczna

5

background image

Nawęglanie

ang.: carburizing

Proces obróbki cieplno-chemicznej stosowany dla części, od których wymagana
jest twarda, odporna na ścieranie powierzchnia przy zachowaniu ciągliwego
rdzenia.

Typowe części
: koła zębate, wałki uzębione, wielowypusty, krzywki, itp.

6

background image

Nawęglanie

ang.: carburizing

Stale do nawęglania
Są to stale węglowe i stopowe o zawartości węgla do 0,25%
Główne dodatki stopowe to: Cr, Ni, Mn, Mo, Ti, W. Pierwiastki te wprowadzone są
do stali w celu podwyższenia hartowności oraz zwiększenia plastyczności rdzenia
(Ni)

7

background image

Nawęglanie

ang.: carburizing

Temperatura nawęglania – powyżej Ac

3

(zakres istnienia austenitu), 900-950

C

Struktura warstwy nawęglanej:

nadeutektoidalna (%C 0,85-1,0) dla części pracujących na ścieranie przy dużych
naciskach,

eutektoidalna (%C 0,7- 0,85) dla części pracujących przy dużych naciskach.
Grubość warstwy nawęglonej – zależnie od charakteru pracy – 0,6 – 2,5 mm.

8

background image

Nawęglanie w karboryzatorach stałych (proszkach)

Polega na wygrzewaniu przedmiotów w temp. 880-950

C w ośrodku składającym

się z mieszaniny granulowanego węgla drzewnego z i środków przyspieszających
Główny czynnik nawęglający – CO
CO2 + C

2CO

Zalety:

niski stopień trudności procesu,

łatwa obsługa i powtarzalność wyników nawęglania,

Wady:

trudność otrzymania cienkich warstw,

brak możliwości regulacji węgla w warstwie,

brak możliwości automatyzacji procesu,

konieczność wielokrotnego grzania przedmiotów (odkształcenia)

9

background image

Nawęglanie gazowe

Polega na nagrzaniu i wygrzewaniu części stalowych w atmosferze nawęglającej,
przepływającej przez szczelną komorę pieca o temp. 880-950

C.


Atmosfery nawęglające:
atmosfery generatorowe, powstałe z gazu ziemnego lub propanu,
atmosfery bezgeneratorowe, utworzone z surowych gazów lub węglowodorów
ciekłych.

Zalety:
duża ekonomiczność procesu dzięki skróceniu czasu procesu,
możliwość łatwego regulowania zawartości węgla w warstwie nawęglanej,
możliwość bezpośredniego hartowania po nawęglaniu,
wysoki stopień mechanizacji procesu,
wysoka wydajność pieców.

10

background image

Nawęglanie gazowe

11

background image

Atmosfery regulowane (nawęglające)

Atmosfra endotermiczna – wytwarzana w wyniku niepełnego spalania gazu ziemnego

w obecności katalizatora (Ni).

składniki atmosfery nawęglające – CO i CH4

składniki atmosfery odwęglające – CO2, H2, H2O

Potencjał węglowy – stężenie węgla w procentach wagowych na powierzchni wsadu
stalowego, będące w danej temperaturze w równowadze z otaczającym środowiskiem
gazowym.

2CH

4

+ O

2

+ 3,76N

2

 2CO + 4H

2

+ 3,76N

2

12

background image

Atmosfery regulowane (nawęglające)

13

background image

Cele obróbki cieplnej po nawęglaniu

uzyskanie dużej twardości warstwy wierzchniej (60-62 HRC)

wytworzenie drobnoziarnistej mikrostruktury rdzenia

usuniecie gruboziarnistej struktury warstwy nawęglonej i siatki
cementytu wtórnego po granicach ziaren.

Schematy wybranych sposobów
obróbki cieplnej stali po nawęglaniu:
a) – hartowanie bezpośrednie,
b) – hartowanie z podchładzaniem,
c) – hartowanie dwukrotne,
gdzie:
N – nawęglanie,
H – hartowanie,
P – podchładzanie,
O – odpuszczanie niskie

14

background image

Sposoby zabezpieczenia powierzchni nie podlegających nawęglaniu

pokrywanie pastami ochronnymi,

miedziowanie elektrolityczne,

pozostawienie naddatku materiału o grubości większej niż głębokość warstwy
nawęglonej.

15

background image

Azotowanie stali i żeliw ang.: nitriding

Azotowanie – proces nasycania azotem powierzchni przedmiotów stalowych lub
żeliwnych.

Celem
azotowania jest nadanie przedmiotom wysokiej twardości powierzchniowej,
odporności na ścieranie oraz wysokiej odporności zmęczeniowej.

faza

- ferryt azotowy (roztwór

stały azotu a żelazie

)


faza

 - austenit azotowy

(roztwór stały azotu a żelazie

)


faza

– azotek żelaza (Fe4N)


faza

 - azotek żelaza (Fe2N)

16

background image

Zakres temperatur azotowana 480-800

C,

Obróbka cieplna przed azotowaniem + ulepszanie cieplne, bez obróbki
cieplnej po azotowaniu,

Czasy azotowania – długie – do 100 godz.

Azotowanie

Azotowanie utwardzające (długookresowe) przeprowadza się w temperaturze
480÷560°C w czasie od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Grubość warstwy
wynosi od 0,2÷0,8 mm w zależności od temperatury i czasu. Twardość stali
niestopowych po azotowaniu utwardzającym nie przekracza 1100 HV i wiąże się z
wytworzeniem na powierzchni fazy γ’ (Fe4N).

Azotowanie antykorozyjne (krótkookresowe) prowadzi się w temperaturze 600-
800°C w czasie 1÷ 6 godzin. Grubość warstw może wynosić od 0,005÷0,03 mm..
Czas procesu dobiera się w zależności od wymaganej grubości warstwy azotku
typu ε = Fe2N.

17

background image


Właściwości warstw azotowanych

dużą twardość (do 1200 HV - stal maszynowa do azotowania; do 1500 HV - stal
narzędziowa, wysokostopowa),
dobra wytrzymałość zmęczeniowa,
wyższa odporność w podwyższonej temperaturze (do temperatury azo­towania),
dobra odporność na zacieranie i zużycie o charakterze adhezyjnym, niska
temperatura procesu (500-590°C), pozwalającą na konstytuowanie utwardzonej
warstwy wierzchniej na uprzednio ulepszonym cieplnie rdzeniu bez zmian jego
właściwości,
małe odkształcenia w procesie technologicznym

Azotowanie

18

background image

Stale do azotowania PN-EN 10085:2000

19

background image

Azotowanie

Schemat obróbki cieplnej stali gat. 32CrAlMo7-10 przeznaczonej do azotowania

20

background image

Azotowanie gazowe

Źródło azotu – amoniak:

2NH3

6H + 2N

21

background image

Azotowanie jonowe

Polega na wyładowaniach jarzeniowych przebiegających w rozrzedzonej
atmosferze azotu tzw. próżni azotowej pomiędzy katodą (przedmioty
azotowane) i anodą (obudowa urządzenia).

W wyniku uderzania o powierzchnię przedmiotów jonów o dużej energii
wzrasta temperatura przedmiotów do 350 – 600

C (zależy od napięcia,

prądu i ciśnienia).

Atomy żelaza wybijane są z powierzchni przedmiotów, reagują chemicznie
z azotem z atmosfery tworząc związki, które osadzają się na powierzchni
przedmiotów. Azot z tych związków przenika w głąb materiału, w wyniku
czego powstaje warstwa azotowana

22

background image

Azotowanie jonowe

Azotowanie jonowe, w porównaniu z azotowaniem gazowym ma wiele zalet. Do
najważniejszych należy zaliczyć:

- znacznie krótszy czas procesu, szczególnie dla warstw o głębokościach mniejszych
od 0,3 mm;
- lepszą jakość warstwy dyfuzyjnej, w wyniku czego uzyskuje się zmniejszenie
kruchości, podwyższenie plastyczności oraz zwiększenie odporności na zużycie i
korozję;
- mniejsze zużycie amoniaku.

23

background image

Węgloazotowanie (cyjanowanie) ang.: carbonitriding

Obróbka cieplno-chemiczna polegająca na jednoczesnym nasycaniu powierzchni
stali azotem i węglem.

Cel – wytworzenie na powierzchni przedmiotów stalowych warstwy o wysokiej
twardości i odporności na ścieranie w znacznie większym stopniu niż dla warstw
nawęglanych.

Cyjanowanie kąpielowe w niskich temperaturach

Temperatura procesu 550-600

C,

czas – 15-30 min.,

środowisko NaCN, KCN,

grubość otrzymanej warstwy 0.02 – 0,04 mm, duża zawartość azotu i mała
zawartość węgla,

zastosowanie – dla zwiększenia twardości krawędzi tnących stali szybkotnących.

24

background image

Węgloazotowanie (cyjanowanie) ang.: carbonitriding

Cyjanowanie kąpielowe w wysokich temperaturach

• Temperatura procesu 780-950

C,

• czas – do 5 godz.,
• środowisko 2NaCN + 2O2

Na2CO3 + CO + 2N

• grubość otrzymanej warstwy 0,5 – 1,5 mm, duża zawartość węgla i mała

zawartość azotu,

• po nasyceniu powierzchni węglem i azotem – hartowanie i odpuszczanie,
• twardość po procesie ok. 2-3 HRC wyższa od warstw nawęglanych,
• zastosowanie – narzędzia precyzyjne, części pomp i silników hydraulicznych.

25

background image

Siarkoazotowanie

Obróbka cieplno-chemiczna polegająca na jednoczesnym nasycaniu powierzchni

stali azotem i siarką.


Cel – wytworzenie na powierzchni przedmiotów stalowych warstwy o

podwyższonej twardości i dużej odporności na zatarcie. Stosowane m.in. w
częściach silników hydraulicznych.


• Siarkoazotowanie kąpielowe przeprowadzane w kąpielach cyjankowych z

dodatkiem związków siarki.

• Temperatura procesu 560-570

C,

• Czas 0,5-1,0 godz.
• grubość warstwy – do 0,05 mm.
• Siarkoazotowanie gazowe – w atmosferze NH3 + max. 1% H2S

26

background image

METALIZOWANIE DYFUZYJNE

Aluminiowanie dyfuzyjne

Obróbka cieplno-chemiczna polegająca na powierzchniowym nasycaniu powierzchni
stali lub żeliwa aluminium.

Cel: Zwiększenie odporności na korozję oraz utlenianie w wysokich temperaturach
(900-1000

C),

Typowe zastosowania: armatura piecowa, ruszty żeliwne, tygle pieców do kąpieli
solnych i ołowiowych, urządzenia kotłowe, rury wydechowe.

w proszkach


Aluminiowanie

zanurzeniowe


natryskowe

27

background image

METALIZOWANIE DYFUZYJNE

Aluminiowanie dyfuzyjne

Aluminiowanie w proszkach:

•czas: 1-10 godz.
•grubość warstwy 0,1 – 0,6 mm
•twardość 400-500HV
•Budowa warstwy: cienka porowata strefa nasycona AL

 strefa faz

międzymetalicznych FeAl2, FeAl3, FeAl5

 roztwór stały Al w żelazie.


Aluminiowanie zanurzeniowe:
•wygrzanie przedmiotów w kąpieli stopionego Al lub stopu Al z Fe + 5-10% F
•temp. 680-800

C,

•czas do 1,5 godz.

Aluminiowanie natryskowo-dyfuzyjne:
•pokrycie przedmiotów warstwą aluminium za pomocą pistoletów natryskowych a
następnie wyżarzanie w temp. 800

C w czasie 2 godz.

28

background image

Chromowanie dyfuzyjne

Obróbka cieplno-chemiczna polegająca na powierzchniowym nasycaniu
powierzchni stali lub żeliwa chromem.

Cel: Zwiększenie odporności na ścieranie, korozję oraz podniesienie
żaroodporności do temp. 850

C,

Typowe zastosowania: narzędzia do pracy na zimno i na gorąco, narzędzia tnące,
formy do odlewania pod ciśnieniem, narzędzia do obróbki szkła

• czas: 1-12 godz.
• grubość warstwy do 0,050 mm
• twardość do 1400HV
• Budowa warstwy: warstwy węglikowe (na stalach o %C>0,2) (CrFe)

23

C

6

,

(CrFe)

7

C

3

,

w proszkach (proszek żelazochromu)

Chromowanie

w kąpielach ( w stopionych solach)

w gazach (redukcja halogenków chromu)

29

background image

Obróbka cieplna żeliwa (żeliwa szare)

wyżarzanie odprężające, normalizujące, zmiękczające,

ulepszanie cieplne,

hartowanie zwykłe, z przemianą izotermiczną i powierzchniowe,

azotowanie i inne zabiegi obróbki cieplno-chemicznej.

Wyżarzanie odprężające

temperatura 450-550

C,

nagrzewanie do 100

C/godz.

czas wytrzymania – 25 min na 10 mm grubości przedmiotu,

chłodzenie – z piecem, nie więcej niż 50

C/godz.

cel: usunięcie naprężeń odlewniczych.

Ulepszanie cieplne

Stosowane do żeliw szarych perlitycznych zawierających 2,0-2,5% wolnego węgla

Cel: polepszenie właściwości mechanicznych.

Parametry hartowania podobne jak dla stali.

Chłodzenie w oleju.

Niska hartowność żeliw szarych niestopowych. Głębokość utwardzenia 10-15 mm.

Temperatura odpuszczania 320-350

C.

30

Pobierz cały dokument
obróbka cieplno chemiczna stali .pdf
Rozmiar 1,6 MB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Obrobka cieplno chemiczna stali Nieznany
obróbka cieplno chemiczna stali
Obrobka cieplno chemiczna stali Nieznany (2)
techniki wytworcze - Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali, studia, bhp
obróbka cieplno chemiczna (8)
Obróbka cieplno chemiczna węgl azot
Obróbka cieplna i odpuszczanie stali
Obróbka cieplno - chemiczna, azotowanie, Azotowanie
OBRÓBKA CIEPLNO CHEMICZNA2, nauka, zdrowie, materiałoznawstwo, Obróbka cieplna
obrobka cieplno chemiczna
Sprawozdanie z Materiałoznawstwa--obróbka cieplno-chemiczna, Materialoznawstwo
obrobka cieplno-chemiczna, Techniki wytwarzania
Obróbka cieplno-chemiczna3, BHP
+Materiałoznawstwo(obróbka cieplno-chem.stali) - 2 Rok V+, Materialoznawstwo
Obrobka cieplno-chemiczna, POLITECHNIKA (Łódzka), Nauka o Materiałach, 1 semestr
Obrobka cieplno chemiczna 3

więcej podobnych podstron