Materiały termoizolacyjne nie tylko ocieplają 10 2004

Pobierz cały dokument
Materiały termoizolacyjne nie tylko ocieplają 10 2004.pdf
Rozmiar 742,9 KB
background image

218

Materia³y izolacyjne

Dziœ oczekuje siê, by materia³ mia³

dobr¹ izolacyjnoœæ termiczn¹, by³ lekki
i ³atwy w monta¿u, niepalny, aby spe³nia³
swoj¹ funkcjê jak najd³u¿ej i, oczywiœcie,
¿eby by³ tani.

Najwiêkszym powodzeniem ciesz¹ siê

we³na mineralna i szklana oraz polisty-
ren ekspandowany
, zwany popularnie
styropianem. Do ocieplania domów lub
ich poszczególnych elementów s³u¿¹ te¿:
polistyren ekstrudowany, p³yty poliure-
tanowe
, p³yty pilœniowe, poliuretan na-
tryskowy
, szk³o piankowe, perlit, ke-
ramzyt
oraz w³ókna celulozowe.

We³na
Produkowana jest ze ska³y bazalto-

wej, roztapianej, rozw³óknianej, a nastêp-
nie formowanej w postaæ p³yt, mat lub
granulatu

1

a

,

b

,

c

. Produkt taki nosi na-

zwê we³ny mineralnej (skalnej). Wytwa-
rzana jest równie¿ we³na szklana, do pro-
dukcji której, zamiast bazaltu u¿ywany
jest piasek kwarcowy. Oba rodzaje we³ny
maj¹ niemal identyczne parametry. Uzy-
skiwane z nich wyroby s¹ ³atwe w obrób-
ce. Charakteryzuj¹ siê równie¿ znakomi-
tymi w³aœciwoœciami termoizolacyjnymi
– ich wspó³czynnik przewodzenia ciep³a

λ

wynosi od 0,045 do 0,033 W/(mK). Wa¿-
n¹ cech¹ we³ny jest odpornoœæ na

ogieñ. Jest ona praktycznie niepalna, mo-
¿e nie tylko ocieplaæ dom, ale równie¿
chroniæ jego elementy konstrukcyjne
przed ogniem. Zalet¹ we³ny jest równie¿
jej du¿a trwa³oœæ oraz elastycznoœæ. Tym,
co wyró¿nia j¹ spoœród wielu innych ma-
teria³ów termoizolacyjnych, jest znako-
mita paroprzepuszczalnoϾ
. We³na nie
hamuje przep³ywu pary wodnej przez
œciany domu i dziêki temu, w ocieplo-
nych pomieszczeniach mo¿na zapewniæ
zdrowy i przyjemny mikroklimat. We³na
ma jeszcze jedn¹ wa¿n¹ cechê – dobrze
t³umi dŸwiêki
. Dziêki temu mo¿e stano-
wiæ izolacjê akustyczn¹ i zapobiegaæ prze-
nikaniu ha³asu miêdzy pomieszczeniami
i kondygnacjami.

Dom

budujemy

2 0 0 4

10

P

R Z E G L Ą D R Y N K U

We³na, styropian, poli-

uretan, w³ókna celulozo-

we to materia³y termoizo-

lacyjne stosowane

z myœl¹ o tym, by zabez-

pieczyæ dom przed utrat¹

ciep³a. Dziêki nim

mieszka siê komfortowo

i p³aci mniej za ogrzewa-

nie. Niektóre z tych mate-

ria³ów chroni¹ te¿ przed

ha³asem lub stanowi¹ do-

datkowe zabezpieczenie

przeciwpo¿arowe.

M

Maarrcciinn G

Grrêêbbiisszzeew

wsskkii

nie tylko

OCIEPLAJĄ

fot. Ursa Pfleiderer

Jednym z najwa¿niejszych parametrów

charakteryzuj¹cych materia³ termoizolacyj-
ny jest wspó³czynnik przewodzenia cie-
p³a

λλ (im mniejszy tym lepiej).
Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a

λλ [W/(mxK)] okreœla, ile ciep³a przenika
przez dany materia³ gruboœci 1 m przy ró¿-
nicy temperatury 1 Kelwina.

Oprócz wspó³czynnika przewodzenia

ciep³a, jest jeszcze wspó³czynnik przenika-
nia ciep³a U
.

Wspó³czynnik

przenikania

ciep³a

U [W/(m

2

xK)] okreœla, ile ciep³a przenika

przez 1 metr kwadratowy przegrody (œcia-
ny, stropu) przy ró¿nicy temperatury 1 Kel-
wina.

background image

We³na jest dosyæ nasi¹kliwa, a pod

wp³ywem zamoczenia znacznie zmniejsza
swoj¹ termoizolacyjnoœæ.

W porównaniu ze swoim g³ównym

konkurentem – styropianem, we³na jest
stosunkowo droga.

Styropian
Powstaje w wyniku spieniania granu-

lek polistyrenu

2

. Uzyskuje siê w ten

sposób materia³ wyj¹tkowo lekki i bar-
dzo ³atwy w obróbce
. Sw¹ izolacyjnoœci¹
termiczn¹ dorównuje we³nê
. Jego wspó³-
czynnik przewodzenia ciep³a

λλ wynosi od

0,032 do 0,042 W/(mK). Jest te¿ bardziej
odporny na zawilgocenie i znacznie tañ-
szy
. Firmy oferuj¹ p³yty styropianowe
oraz styropianowy granulat. Od niedawna
s¹ w sprzeda¿y p³yty ze styropianu wzbo-
gaconego dodatkiem grafitu lub alumi-
nium. Ma on lepsz¹ izolacyjnoœæ termicz-
n¹ od pozosta³ych styropianów (

λ docho-

dzi nawet do 0,032). Styropianowe p³yty
mog¹ mieæ frezowane krawêdzie, tak by
da³o siê je ³¹czyæ na pióro i wpust lub na
zak³ad. W sprzeda¿y jest te¿ styropian
wodoodporny (hydrofobizowany) oraz
styropian elastyczny – przeznaczony do
izolacji akustycznych pod³óg. Producenci
oferuj¹ równie¿ p³yty oklejane jedno- lub
obustronnie pap¹.

Tym, czego nie da siê powiedzieæ o sty-

ropianie, to jest to, ¿e dobrze sprawdza siê

podczas po¿aru. Styropian jest palny, ale
jednoczeœnie samogasn¹cy, a to oznacza, ¿e
po wyjêciu z p³omieni przestaje p³on¹æ.
Jednak w trakcie po¿aru wydziela szkodli-
we dla zdrowia substancje, a topi¹c siê two-
rzy p³on¹ce krople, które mog¹ przyczyniæ
siê do rozprzestrzeniania po¿arów.

Styropian odznacza siê znikom¹ pa-

roprzepuszczalnoœci¹. Jest materia³em
sztywnym i ³amliwym, podatnym na
uszkodzenia. Poza tym topi siê w kontak-
cie z rozpuszczalnikami organicznymi
lub ich oparami.

Uwaga! W przeciwieñstwie do in-

nych materia³ów ociepleniowych, izola-
cyjnoϾ termiczna styropianu wzrasta
wraz z jego gêstoœci¹.

219

Dom

10

2 0 0 4

budujemy

I z o l a c j e t e r m i c z n e i a k u s t y c z n e

1

Najpopularniejsze s¹ we³niane p³yty i maty.

Kupiæ mo¿na tak¿e strzêpki i granulat we³niany

(fot. a, b – Ursa Pfleiderer, c – Isover Gullfiber)

a

b

c

2

Styropian jest jednym z najtañszych mate-

ria³ów termoizolacyjnych (fot. Styropol)

Informacja
o tym, ¿e
jest to we³-
na mineral-
na zgodna
z n o r m ¹
EN 13162

Oznaczenie to mówi, jaka jest klasa
we³ny pod wzglêdem dopuszczalnych
odchy³ek jej gruboœci. S¹ trzy klasy:
T1, T4 i T5. We³na o klasie T1 nadaje
siê do uk³adania miêdzy krokwiami
lub legarami, bo odchy³ki jej gruboœci
s¹ najwiêksze. We³na kalsy T4 i T5 ma
najmniejsze odchy³ki gruboœci, jest
wiêc polecana do izolacji pod³óg, da-
chów p³askich i œcian.

Wartoœæ wytrzyma³o-
œci we³ny na œciskanie
przy

odkszta³ceniu

wzglêdnym 10% (licz-
ba w nawiasie). W tym
przypadku wartoϾ ta
wynosi 40 kPa. Im
wy¿sza wytrzyma³oœæ
na œciskanie, tym p³y-
ta jest trwardsza.

Wy t r z y m a ³ o œ æ
we³ny na rozci¹-
ganie; najs³absza
pod tym wzglê-
dem we³na mo¿e
mieæ wytrzyma-
³oœæ 8 kPa (T8)
a najmocniejsza
100 kPa (T100).

Symbol ten
oznacza, ¿e
we³na mo¿e
byæ nara¿o-
na na kon-
takt z wil-
gotnym po-
wietrzem.

Ten symbol
oznacza, ¿e
we³na

ma

wysok¹ pa-
r o p r z e -
puszcczal-
noϾ.

Wa¿ne oznaczenia

Zgodnie z now¹ norm¹ PN EN 13162, na opakowaniach produktów z we³ny mineralnej powinny byæ podane wszystkie istotne

parametry wyrobu, miêdzy innymi: wymiary, klasa odpornoœci ogniowej, wspó³czynnik przewodzenia ciep³a

λ. Niektóre informa-

cje znajduj¹ siê te¿ w kodzie we³ny. Zawiera on wiele danych dotycz¹cych danego produktu.

Przyk³adowy kod znajduj¹cy siê na opakowaniu we³ny mineralnej

M W − E N 1 3 1 6 2 − T 4 − C S ( 1 0 ) 4 0 − T R 1 6 − W S − M U 1

background image

220

Polistyren ekstrudowany
Powstaje ze spienianej masy polisty-

renowej

3

. Wytwarza siê z niego p³yty

termoizolacyjne o du¿ej wytrzyma³oœci na
œciskanie. Polistyren ekstrudowany ma
znakomit¹

izolacyjnoϾ

termiczn¹

(

λ=0,038-0,027 W/(mK)). Jest te¿ znacz-

nie twardszy i mniej nasi¹kliwy ni¿ sty-
ropian. W przeciwieñstwie do styropianu,
maj¹cego przewa¿nie bia³y kolor, polisty-

ren ekstrudowany produkowany jest
w ró¿nych kolorach. Ze wzglêdu na du¿¹
wytrzyma³oœæ polecany jest do izolowania
miejsc nara¿onych na silne obci¹¿enia.
Tak jak styropian, ma znikom¹ paroprze-
puszczalnoœæ, jak równie¿ s³ab¹ odpor-
noœæ na ogieñ oraz rozpuszczalniki orga-
niczne. Jego mankamentem jest te¿ wyso-
ka cena.

P³yty pilœniowe
Wytwarza siê je ze sprasowanych w³ó-

kien drzewnych

4

. Do izolacji termicz-

nej i akustycznej wykorzystuje siê wy³¹cz-
nie p³yty o strukturze porowatej i ma³ej
gêstoœci (wspó³czynnik przewodzenia cie-
p³a

λ dochodzi do 0,045 W/(mK), dla gê-

stoœci 170 kg/m

3

). P³yty pilœniowe s¹ pa-

roprzepuszczalne, a te o porowatej struk-
turze s¹ te¿ dobrym izolatorem akustycz-
nym. Jeœli nie s¹ impregnowane odpo-
wiednim œrodkiem hydrofobizuj¹cym lub
substancj¹ bitumiczn¹, Ÿle znosz¹ kon-
takt z wod¹. Powinny te¿ byæ impregno-
wane substancjami grzybo- i pleœnio-
chronnymi. Oprócz p³yt sprzedawane s¹
tak¿e maty termoizolacyjne z w³ókien
drzewnych. Maj¹ one mniejsz¹ gêstoœæ –
45 kg/m

3

i lepsz¹ izolacyjnoœæ ciepln¹ –

λ=0,037 W/(mK).

P³yty poliuretanowe
Jest to materia³ lekki, sztywny i wy-

trzyma³y na œciskanie. Ich wspó³czynnik
przewodzenia ciep³a

λ wynosi nawet

0,035 W/(mK). Maj¹ wiêc lepsz¹ izolacyj-
noœæ ni¿ styropian.

Poliuretan natryskowy
Izolacje z niego mog¹ wykonywaæ

tylko wykwalifikowane ekipy dysponuj¹-
ce odpowiednim sprzêtem. Poliuretan
nanosi siê bowiem metod¹ natryskow¹.
Tworzy on wówczas szczeln¹, bezspoino-
w¹ pow³okê termoizolacyjn¹. Dobrze wy-
pe³nia izolowan¹ powierzchniê i jedno-
czeœnie wyrównuje wszelkie krzywizny
lub ubytki w pod³o¿u. Co wa¿ne, jest od-
porny na rozpuszczalniki zawarte
w p³ynnych materia³ach hydroizolacyj-
nych (np. lepikach bitumiczno-kauczu-
kowych). Mo¿na go nanosiæ na blachê,
papê, beton i drewno. Termoizolacja
z poliuretanu wa¿y oko³o 20-30 kg/m

3

,

jest wiêc dosyæ lekka i nie obci¹¿a zanad-
to konstrukcji domu. Jest równie¿ od-
porna na wodê. Ma najlepsz¹ izolacyj-
noœæ termiczn¹ spoœród wszystkich in-
nych materia³ów. Jej wspó³czynnik prze-
wodzenia ciep³a

λ wynosi od 0,025 do 0,019

(W/mxK). Poliuretan nanosi siê przewa¿-
nie na dachy p³askie.

W³ókna celulozowe
Jest to materia³ termoizolacyjny

otrzymywany w efekcie przetwarzania
makulatury. Impregnowane w³ókna s¹
dosyæ odporne na wilgoæ, trudno palne
i nie rozprzestrzeniaj¹ ognia

5

. Nie p³o-

n¹ tylko siê zwêglaj¹, nie wydzielaj¹c
przy tym toksycznych substancji. W³ók-
na stosuje siê g³ównie do izolowania ter-
micznego przestrzeni trudno dostêp-
nych, w których nie da siê poprawnie
u³o¿yæ tradycyjnych materia³ów ocieple-
niowych. Nie nadaj¹ siê jednak do samo-
dzielnego uk³adania. Materia³ jest bo-
wiem rozprowadzany metod¹ nadmu-
chu, a do tego potrzebni s¹ fachowcy
i odpowiednia aparatura.

Dom

budujemy

2 0 0 4

10

P

R Z E G L Ą D R Y N K U

4

P³yty z w³ókna drzewnego to produkt w pe³-

ni ekologiczny (fot. Ekop³yta Czarnków)

5

W³ókna celulozowe nanosi siê metod¹ na-

dmuchu (fot. Thermofloc)

3

Polistyren ekstrudowany jest dro¿szy od

styropianu, ale jest lepszym izolatorem ter-

micznym i charakteryzuje siê mniejsz¹ nasi¹-

kliwoœci¹ (fot. Austrotherm)

Stare i nowe odmiany

Styropian mo¿e mieæ ró¿n¹ gêstoœæ.

O gêstoœci informowa³a do niedawna od-
miana styropianu, czyli oznaczenie sk³a-
daj¹ce siê z liter „FS” i liczby, odpowia-
daj¹cej jego gêstoœci na m

3

. Przyk³adowo

– styropian odmiany FS 15 ma gêstoœæ
nie mniejsz¹ ni¿ 15 kg/m

3

. Zale¿nie od

odmiany, p³yty styropianowe maj¹ ró¿ne
przeznaczenie. Obecnie, zgodnie z now¹
norm¹, materia³ ten ma inne oznaczenia.
Nie jest w nich podana gêstoœæ, a jedynie
deklarowane

naprê¿enie

œciskaj¹ce,

wspó³czynnik przewodzenia ciep³a

λ

i przeznaczenie.

Poni¿ej przedstawiamy stare ozna-

czenia styropianu i ich nowe odpowied-
niki:
FS 12 – EPS 50 042
FS 15 – EPS 70 040 Fasada

lub EPS 80 040 Fasada

FS 20 – EPS 100 038 Dach/Pod³oga
FS 30 – EPS 200 036 Dach/Pod³oga/

Parking

FS 40 – EPS 250 036 Dach/Pod³oga/

Parking

background image

Szk³o piankowe
Sprzedawane jest w formie p³yt. Pro-

dukuje siê je ze spienionego szk³a. P³yty
maj¹ bardzo du¿¹ gêstoœæ i co za tym idzie
dobr¹ wytrzyma³oœæ na œciskanie. Ich
wspó³czynnik przewodzenia ciep³a

λ wy-

nosi oko³o 0,038 (W/mxK). S¹ wodood-
porne i niewra¿liwe na prawie ¿adne che-
mikalia. Nie straszny im równie¿ ogieñ,
gdy¿ s¹ niepalne. Do ich obróbki wystar-
cz¹ najprostsze narzêdzia – pi³a albo nó¿.

Wad¹ szk³a piankowego jest ma³a pa-

roprzepuszczalnoϾ i bardzo wysoka cena.

Perlit ekspandowany
Jest to kruszywo pochodzenia wulka-

nicznego. Ma postaæ drobnoziarnistego
granulatu. Charakteryzuje siê dobry-
mi w³aœciwoœciami termoizolacyjnymi
(

λ oko³o 0,059 W/mxK). Jest te¿ ca³kiem

niez³ym izolatorem akustycznym i nie za-
wiera ¿adnych chemicznych domieszek.
NiegroŸny jest mu równie¿ ogieñ i koro-
zja biologiczna. Wa¿y od 50 do 180 g/dm

3

.

Oczywiœcie, tak jak wszystkie sypkie ma-
teria³y temoizolacyjne wymaga zatrud-
nienia ekipy wykonawczej.

Keramzyt
Wytwarzany jest w efekcie opiekania

gliny w bardzo wysokiej temperaturze. Do
celów izolacyjnych wykorzystuje siê granu-
lat keramzytowy. Jest on lekki (25-
80 g/dm

3

), niepalny i odporny na dzia³anie

gryzoni i grzybów domowych oraz pleœnio-
wych. Jego wspó³czynnik przewodzenia
ciep³a

λ wynosi oko³o 0,16 W/m.K. U¿ywa

siê go do izolowania stropów i pod³óg na
gruncie.

Czym ociepliæ ca³y dom

Wyroby termoizolacyjne nie s¹ uni-

wersalne. Ka¿dy z nich jest produkowany
z myœl¹ o jakimœ konkretnym zastosowa-
niu. Tak wiêc produkt, który jest znako-
mity do ocieplania fundamentów i tara-
sów, nie bêdzie siê nadawa³ na przyk³ad
do wykonania izolacji termicznej podda-
sza. Poni¿ej podpowiadamy, którymi wy-
robami najlepiej izolowaæ poszczególne
elementy budynku.

Fundamenty
Ze wzglêdu na niewielk¹ nasi¹kli-

woœæ, do izolowania fundamentów najle-
piej nadaj¹ siê p³yty poliuretanowe, poli-
styren ekstrudowany

6

i szk³o piankowe.

W tym zastosowaniu popularny jest

równie¿ styropian. Do fundamentów
i œcian fundamentowych polecany jest sty-
ropian odmiany EPS 100 038 Dach/
Pod³oga oraz EPS 200 036 Dach/Pod³o-
ga/Parking
. P³yty mog¹ byæ zwyk³e lub ry-
flowane (¿³obkowane) laminowane geow-
³óknin¹. Te ostatnie s¹ te¿ hydrofobizowa-
ne. Odznaczaj¹ siê wiêc bardzo ma³¹ nasi¹-
kliwoœci¹, co jest cech¹ szczególnie wa¿n¹
w przypadku fundamentów. Poleciæ mo¿-
na tak¿e p³yty styropianowe oklejane pap¹.

Do ocieplania œcian fundamentowych

nadaje siê tylko najtwardsza, hydrofobizo-
wana we³na
. Jest ona jednak na tyle droga,
¿e jej u¿ycie jest praktycznie nieuzasadnio-
ne ze wzglêdów ekonomicznych.

Œciany szkieletowe
W œcianach szkieletowych, zarówno

zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych, mate-
ria³ ociepleniowy musi pe³niæ te¿ funkcjê
izolacji akustycznej. Do ocieplania œcian
zewnêtrznych i wewnêtrznych polecana
jest we³na mineralna lub szklana w po-
staci miêkkich p³yt, mat albo filców

7

.

Przy ocieplaniu œcian szkieletowych

znajduj¹ te¿ zastosowanie p³yty pilœnio-
we
. Miêdzy elementy konstrukcji szkiele-
towej, ze zrobion¹ ok³adzin¹ œcienn¹,
mo¿na wdmuchaæ izolacjê z w³ókien ce-
lulozowych
.

Œcian szkieletowych nie ociepla siê

styropianem ani polistyrenem ekstru-
dowanym, poniewa¿ nie zapewniaj¹ od-
powiedniej izolacyjnoœci akustycznej
.

Do ocieplenia metod¹ lekk¹ such¹
Metoda lekka sucha polega na ob³o¿e-

niu murowanych œcian materia³em ter-
moizolacyjnym (umieszczanym przewa¿-
nie miêdzy listwami drewnianego rusztu,
który przykrêca siê do œciany noœnej)
i os³oniêciu go elewacj¹. Elewacjê tworz¹
w tym przypadku: siding winylowy, sza-
lówka drewniana lub innego rodzaju go-
towe ok³adziny. Ocieplenie mog¹ tu sta-
nowiæ pó³twarde, hydrofobizowane p³yty
z we³ny mineralnej

8

,

9

. Najlepsze bê-

d¹ te laminowane welonem szklanym. Bê-
dzie on wówczas pe³ni³ funkcjê wiatroizo-
lacji zabezpieczaj¹cej przed wywiewa-
niem ciep³ego powietrza z we³ny.

221

Dom

10

2 0 0 4

budujemy

I z o l a c j e t e r m i c z n e i a k u s t y c z n e

6

Polistyren ekstrudowany jest ma³o nasi¹kli-

wy, dlatego chêtnie wykorzystuje siê go do

ocieplania œcian fundamentowych

(fot. Austrotherm)

7

Do izolowania œcian w domach o drewnia-

nej konstrukcji szkieletowej najlepsze s¹ ma-

teria³y niepalne. We³na jest wiêc tu jak najbar-

dziej polecana (fot. Isover Gullfiber)

8

Do ocieplenia œcian zaleca siê stosowaæ

p³yty z we³ny mineralnej pó³twarde

(fot. Isover Gullfiber)

background image

222

Do takiej metody ociepleniowej nie

polecany jest styropian, gdy p³yty maj¹
byæ uk³adane miêdzy listwami rusztu
drewnianego.

Do ocieplenia metod¹ lekk¹ mokr¹
W tej metodzie materia³ termoizola-

cyjny mocuje siê do œciany specjalnymi
zaprawami oraz ko³kami. Na nim zaœ
uk³ada siê warstwê tynku podk³adowego
zbrojonego siatk¹ z tworzywa sztucznego.
Na tak przygotowany podk³ad nanosi siê
tynk dekoracyjny. Ocieplenie w tej meto-
dzie mo¿na zrobiæ z twardych lub pó³-
twardych p³yt z we³ny mineralnej lub
szklanej
(

λ od 0,042 do 0,039 W/mK).

Najmocniejsze, i co za tym idzie najko-
rzystniejsze, bêd¹ tutaj twarde p³yty la-
melowe, w których w³ókna przebiegaj¹
nie wzd³u¿, tylko prostopadle do po-
wierzchni p³yty.

Spoœród styropianów najlepszy jest

ryflowany styropian odmiany EPS
70 040 Fasada lub EPS 80 040 Fasada
.
Dobrze, gdy ma krawêdzie tak wyprofilo-
wane, by p³yty da³o siê ³¹czyæ na zak³ad.

Œciany trójwarstwowe
W tego typu murowanych œcianach

ocieplenie znajduje siê miêdzy grub¹ war-
stw¹ noœn¹ i cieñsz¹ warstw¹ elewacyjn¹.
Stanowi wówczas tê „trzeci¹ warstwê”.
Dobrym materia³em do izolacji takich
œcian s¹ pó³twarde p³yty z we³ny mine-
ralnej lub szklanej
, najlepiej hydrofobi-

zowane, o wspó³czynniku

λ wynosz¹cym

od 0,038 do 0,036 (W/m.K). Warto zasto-
sowaæ p³yty laminowane jednostronnie
welonem szklanym. Zast¹pi on oddzieln¹
wiatroizolacjê, któr¹ wykonuje siê ze spe-
cjalnej folii. Wiatroizolacja zabezpiecza
we³nê przed wywiewaniem z niej ciep³ego
powietrza. Trzeba te¿ wiedzieæ, ¿e w œcia-
nach trójwarstwowych, miêdzy we³n¹
a warstw¹ elewacyjn¹, powinna byæ zosta-
wiona wentylowana pustka powietrzna.
Ma ona zapobiegaæ skraplaniu siê pary
wodnej na termoizolacji.

Œciany trójwarstwowe ociepla siê te¿

p³ytami styropianowymi odmiany EPS
50 042, EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 040
Fasada
(wtedy pustka powietrzna nie jest
konieczna)

-

.

W starych domach, gdzie zamiast ma-

teria³u termoizolacyjnego, miêdzy œciana-
mi noœnymi a elewacyjnymi znajduje siê
jedynie pusta przestrzeñ, mo¿na wdmu-
chiwaæ sypkie materia³y termoizolacyjne.
Nadaj¹ siê do tego strzêpki we³ny, granu-
lat styropianowy, w³ókna celulozowe
lub perlit
.

Uwaga! W sprzeda¿y s¹ równie¿ p³y-

ty poliuretanowe lub polistyrenowe po³¹-
czone jednostronnie z p³yt¹ gipsowo-kar-
tonow¹. Polecane s¹ do docieplania i jed-

noczesnego wykañczania domów od we-
wn¹trz.

Stropy i stropodachy
Izolacjê stropów mo¿na wykonaæ z p³yt

poliuretanowych, z polistyrenu ekstrudo-
wanego

!

lub szk³a piankowego, które

mog¹ byæ stosowane tak¿e jako podk³ad
pod pod³ogi ogrzewane.

Stropy betonowe, stropodachy i pod-

³ogi na gruncie mo¿na ocieplaæ hydrofo-
bizowanymi p³ytami styropianowymi
odmiany EPS 100 038 Dach/Pod³oga
oraz EPS 200 036 Dach/Pod³oga/Par-
king
. Do ocieplania stropów drewnia-
nych mo¿e byæ u¿yty styropian o mniej-
szej wytrzyma³oœci na œciskanie, na przy-
k³ad odmiany EPS 70 040 Fasada lub
EPS 80 040 Fasada
. Zrobione z niego
p³yty nie musz¹ mieæ frezowanych krawê-
dzi. Znajdzie tu te¿ zastosowanie perlit
i keramzyt.

Do izolacji stropów drewnianych

mo¿na u¿yæ równie¿ miêkkich p³yt pil-
œniowych
. Jednak w przypadku izolacji
stropów, na których znajdzie siê wylewka
cementowa, betonowa lub gipsowa, trzeba
zastosowaæ pilœniowe p³yty bitumizowa-
ne, odporne na wilgoæ.

Stropy betonowe nad ostani¹ kon-

dygnacj¹, stropodachy i pod³ogi na
gruncie mo¿na ocieplaæ twardymi, naj-
lepiej hydrofobizowanymi p³ytami
z we³ny mineralnej i szklanej

@

@

. Znaj-

dzie siê na nich bowiem wylewka pod-
³ogowa i posadzka. Poza tym, bêd¹ mu-
sia³y wytrzymaæ obci¹¿enia u¿ytkowe –

Dom

budujemy

2 0 0 4

10

P

R Z E G L Ą D R Y N K U

-

Ociepleniem w œcianach trójwarstwowych

mo¿e byæ styropian o niezbyt du¿ej wytrzyma-

³oœci na œciskanie (fot. Austrotherm)

!

Wytrzyma³y na du¿e obci¹¿enia polistyren

ekstrudowany, dobrze nadaje siê do izolowa-

nia stropów gêsto¿ebrowych, prefabrykowa-

nych i monolitycznych (fot. DOW)

9

We³na mineralna, zastosowana w syste-

mach ociepleñ metod¹ lekk¹ such¹ i lekk¹

mokr¹, mo¿e zapewniæ œcianom murowanym

dobr¹ paroprzepuszczalnoœæ (fot. Rockwool)

background image

ciê¿ar mebli i domowników. Na stro-
pach drewnianych, we³na nie musi mieæ
du¿ej gêstoœci, bo znajduje siê miêdzy
drewnianymi legarami i to one przeno-
sz¹ wszelkie obci¹¿enia. Mo¿na wiêc
z powodzeniem siêgn¹æ po miêkkie
p³yty, maty lub granulat

#

, tudzie¿

strzêpki we³niane.

Tarasy
Bardzo dobrym materia³em do ocie-

plania tarasów jest polistyren ekstrudo-
wany, p³yty poliuretanowe i szk³o pian-
kowe
.

Mo¿na tak¿e wykorzystaæ do tego hy-

drofobizowane p³yty styropianowe od-
miany EPS 100 038 Dach/Pod³oga oraz
EPS 200 036 Dach/Pod³oga/Parking
.
Najlepsze bêd¹ te ryflowane, z krawêdzia-
mi wyprofilowanymi na pióro i wpust lub
na zak³ad. Mo¿na te¿ u¿yæ p³yt lamino-
wanych pap¹. Zabezpieczy ona styki po-
szczególnych p³yt przed zapchaniem za-
praw¹ lub betonem. Do ocieplania tara-
sów raczej nie stosuje siê we³ny mineral-
nej.

Dachy
Najlepsze do ocieplania skoœnych po-

³aci poddasza s¹ materia³y lekkie, o ni-
skim wspó³czynniku przewodzenia cie-
p³a. Najpopularniejsza jest wiêc tu we³na
mineralna w postaci p³yt lub mat
o gê-
stoœci 20-45 kg/m

3

. Poniewa¿ jest sprê¿y-

sta, da siê ni¹ szczelnie wype³niæ prze-
strzenie miêdzy krokwiami dachu. Zasto-
sowaæ mo¿na te¿ we³nê laminowan¹ jed-
nostronnie foli¹ aluminiow¹

$

. Folia, po

uszczelnieniu jej po³¹czeñ taœm¹, bêdzie
pe³ni³a funkcjê paroizolacji. Paroizolacjê
wykonuje siê na poddaszach ogrzewa-
nych. Ma ona zabezpieczyæ we³nê przed
wilgoci¹ gromadz¹c¹ siê w ciep³ych po-
mieszczeniach.

Do ocieplania poddaszy nadaj¹ siê

równie¿ strzêpki we³ny mineralnej lub
szklanej
, b¹dŸ te¿ w³ókna celulozowe.
Jednak technologia ich umieszczania
miêdzy krokwiami, jest bardzo skompli-
kowana i kosztowna. Poddasze mo¿na
równie¿ ociepliæ matami z w³ókien
drzewnych lub p³yt poliuretanowych
. Ale
nie jest to do koñca uzasadnione ze wzglê-
du na bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe.

Z uwagi na bezpieczeñstwo po¿aro-

we i k³opoty wykonawcze (mostki ter-
miczne), poddasza u¿ytkowe rzadko
ociepla siê styropianem
.

Dachy p³askie
Najlepszym styropianem do ociepla-

nia takich dachów jest ten o odmianie
EPS 100 038 Dach/Pod³oga lub EPS 200
036 Dach/Pod³oga/Parking
. Warto zasto-
sowaæ p³yty oklejane pap¹, która w ¿ad-
nym przypadku nie zastêpuje zasadniczej
izolacji przeciwwodnej. Chyba najpopu-
larniejszym materia³em do ocieplania da-
chów p³askich, jest polistyren ekstrudo-
wany
.

Dachy mo¿na izolowaæ równie¿ p³y-

tami pilœniowymi, p³ytami ze szk³a
piankowego
oraz p³ytami z pianki poli-
uretanowej
. Mo¿na te¿ zamówiæ pokrycie
takiego dachu warstw¹ pianki poliureta-
nowej

%

.

Materia³ termoizolacyjny uk³adany

na takich dachach nie tylko ociepla, ale
tworzy równie¿ podk³ad pod pokrycie da-

223

Dom

10

2 0 0 4

budujemy

I z o l a c j e t e r m i c z n e i a k u s t y c z n e

@

Do izolowania stropodachów znakomicie

nadaj¹ siê maty z we³ny mineralnej

(fot. Isover Gullfiber)

$

Stosuj¹c na poddaszach we³nê laminowan¹ foli¹ aluminiow¹ nie trzeba uk³adaæ folii paroizola-

cyjnej (fot. Ursa Pfleiderer)

#

Granulat we³niany, u¿yty do ocieplenia

stropu drewnianego, powinien byæ impregno-

wany. Dziêki temu ma on wiêksz¹ odpornoœæ

na zawilgocenie, a podczas uk³adania w po-

wietrzu nie unosi siê szkodliwy dla zdrowia py³

(fot. Paroc)

background image

224

chowe, wykonywane przewa¿nie z papy.
Musi wiêc mieæ œwietne w³aœciwoœci ter-
moizolacyjne i jednoczeœnie du¿¹ gêstoœæ

^

. Mo¿na tu zastosowaæ grube p³yty

z twardej we³ny mineralnej lub szkla-
nej
. Producenci oferuj¹ te¿ systemy,
w sk³ad których wchodzi miêkka, dobrze
ocieplaj¹ca we³na podk³adowa i twarda
we³na nawierzchniowa, na tyle sztywna,
by mo¿na by³o na niej k³aœæ pokrycie da-
chowe.

I

Dom

budujemy

2 0 0 4

10

P

R Z E G L Ą D R Y N K U

%

Natryskiwanie pianki poliuretanowej na da-

chu p³askim to czynnoœæ nie zajmuj¹ca du¿o

czasu (fot. Zak³ady Przetwórstwa Tworzyw

Sztucznych)

^

Twarde p³yty we³ny mineralnej s¹ dobrym

pod³o¿em pod pokrycie z papy (fot. Rockwool)

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-

tów oraz orientacyjne ceny wybranych pro-
duktów przedstawiamy w rubryce Info
rynek
.

1

Œciany w moim domu wykonane s¹ z pustaka

siporeks (1 warstwa – 25 cm – jednoczeœnie

to gruboϾ muru). Natomiast fundament jest

o 15 cm szerszy. Œcianê chcia³bym ociepliæ we³-

n¹ mineraln¹, a na ok³adzinê u¿yæ ceg³y klinkie-

rowej (po³ówki - 6 cm, we³na mineralna - 10 cm).

Czy przyklejon¹ we³nê trzeba os³oniæ foli¹ (je¿eli

tak, to jaka gruboœæ folii), jaka musi byæ szero-

koœæ pustki powietrznej pomiêdzy we³n¹ a ceg³¹

klinkierow¹? Czy we³nê mineraln¹ trzeba kleiæ na

ca³ej powierzchni, czy wystarcz¹ „placki”? Czy

trzeba wykonaæ i w jakich miejscach otwory wen-

tylacyjne?

Ze wzglêdu na koniecznoœæ utworzenia

przynajmniej 2-cm pustki powietrznej miêdzy

we³n¹ mineralna a elewacj¹, niemo¿liwe bêdzie

zapewnienie nale¿ytego oparcia dla œciany

z klinkieru; trzeba zmniejszyæ gruboœæ ocieple-

nia do 8 cm lub poszerzyæ fundament. Warstwa

elewacyjna musi byæ po³¹czona z murem noœ-

nym kotwami w liczbie 4 szt. na m

2

, które jed-

noczeœnie mocuj¹ we³nê mineraln¹. W tej

technologii nie stosuje siê klejenia we³ny do

œciany. Otwory wentylacyjne s¹ konieczne na

dole i górze elewacji; rozmieszcza siê je w od-

stêpach co ok. 1 m montuj¹c w spoinach spe-

cjalne puszki wentylacyjne.

2

Docelowy poziom posadzki bêdzie 27 cm wy¿ej

od obecnego poziomu (wylewka betonowa).

Jako ocieplenie dam 10 cm styropianu – zostaje

jeszcze 17 cm. Wylanie takiej iloœci betonu to du-

¿y koszt – ca³a powierzchnia ma 150 m

2

. Czym

mo¿na zast¹piæ beton? Czy, je¿eli dam np. 17 cm

styropianu i 10 cm betonu, to bêdzie prawid³owo?

Poziom pod³ogi mo¿na podnieœæ przez

u³o¿enie grubszej warstwy styropianu – nawet

do 20 cm. Styropian odmiany FS 20 nale¿y

u³o¿yæ dwuwarstwowo (np. 10+10 cm) z prze-

suniêciem styków. Wylewkê trzeba odizolowaæ

od wszystkich œcian paskami styropianu o gru-

boœci 2 cm, tworz¹c tzw. p³ywaj¹cy podk³ad.

W wierzchniej warstwie betonu trzeba zabeto-

nowaæ siatkê przeciwprê¿n¹ zapobiegaj¹c¹

pêkniêciom.

3

Czym mo¿na ociepliæ fundamenty domu wyko-

nanego z kamienia polnego (strona zewnêtrz-

na)?

Do ocieplenia mo¿na zastosowaæ taki sam

materia³, jak na fundamenty betonowe, czyli

styropian lub polistyren ekstrudowany. Jeœli

powierzchnia kamiennego fundamentu jest

bardzo nierówna, trzeba j¹ wyrównaæ zapraw¹

cementow¹, co zapobiegnie odkszta³caniu siê

p³yt i pêkaniu na wiêkszych nierównoœciach.

4

Czy w œcianie trójwarstwowej (ze styropia-

nem) jest potrzebna szczelina wentylacyjna?

W œcianie trójwarstwowej z ociepleniem

styropianem nie ma potrzeby tworzenia pust-

ki wentylacyjnej. Styropian wykazuje stosun-

kowo du¿y opór dyfuzyjny dla pary wodnej

i nie ma zagro¿enia jej kondensacj¹ przy

znacznej ró¿nicy temperatur na zewn¹trz

i wewn¹trz. Charakteryzuje siê te¿ znikom¹

nasi¹kliwoœci¹ i w razie zamoczenia szybko

wysycha. W przypadku zastosowania we³ny

mineralnej pustka wentylacyjna jest koniecz-

na, gdy¿ z jednej strony chroni przed bezpo-

œredni¹ stycznoœci¹ z mokr¹ niekiedy elewa-

cj¹, a z drugiej strony umo¿liwia szybkie od-

prowadzenie pary wodnej przenikaj¹cej przez

œcianê i izolacjê.

5

Mam w projekcie œciany trójwarstwowe o ³¹cz-

nej gruboœci 50 cm. Maj¹ byæ wykonane w ko-

lejnoœci z: ceg³y szczelinowej typu Max 28,8 cm,

2 cm pustki powietrznej, 10 cm styropianu FS15

lub we³ny mineralnej, pustaka szczelinowego uzu-

pe³niaj¹cego gr. 8,8 cm.

W projekcie brak informacji na temat kotew

i otworów odwadniaj¹cych, o których dowiedzia-

³am siê z Waszych publikacji. Niepokoi mnie

umieszczenie pustki powietrznej po stronie œciany

noœnej. Wyliczony wspó³czynnik przenikania cie-

p³a œciany wynosi U=0,26W/m

2

K.

Œcianê zaprojektowano w wyj¹tkowo nie-

ekonomiczny sposób. Nie ma ¿adnego powo-

du, aby warstwa noœna mia³a gruboœæ a¿ 29 cm

– wystarczy ustawienie pustaka o gruboœci

19 cm. Natomiast zdecydowanie trzeba zwiêk-

szyæ gruboœæ ocieplenia do 14-16 cm. Ca³kowi-

ta gruboœæ œciany zmniejszy siê wtedy do 42-

44 cm, a wspó³czynnik przenikania U bêdzie

mniejszy ni¿ 0,25 W/m

2

K.

W budowie œcian trójwarstwowych zdecy-

dowanie lepszy jest styropian – mo¿na u¿yæ

tañszej odmiany FS 12, a ocieplenie uk³adaæ

z dwóch warstw z przesuniêciem z³¹czy. Przy

styropianie nie jest potrzebna pustka wentyla-

cyjna. Natomiast zastosowanie we³ny wi¹¿e siê

przede wszystkim z bardziej k³opotliwym wy-

konaniem (najczêœciej u¿ywa siê jej przy dwu-

etapowej budowie œcian – najpierw mur, a póŸ-

niej ocieplenie z warstw¹ elewacyjn¹) oraz nie-

bezpieczeñstwem jej zawilgocenia podczas ro-

bót lub w czasie eksploatacji.

z ż y c i a w z i ę t e

Pobierz cały dokument
Materiały termoizolacyjne nie tylko ocieplają 10 2004.pdf
Rozmiar 742,9 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Małżeństwo o jakim marzymy 1-10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
EiM 10, Psychologia, Smietnik i nie tylko na studia, Emocje i motywacje
Dentysta, dentysta - materiały na zajęcia przedszkolne i nie tylko
10. Etyka medyczna, pedagogika rewalidacyjna i nie tylko, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
Jezusie Synu Dawida ulituj się (Mk 10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
help na dobieg z karto i nie tylko, Geodezja, Kartografia, Materialy
10 jesiennych zabaw, Zabawy ruchowe i nie tylko
Materiały do zajęć, !Nauka! Studia i nie tylko, Mechanika i wytrxymałość materiałów
Małżeństwo o jakim marzymy 1-10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
2013 10 16 Nie tylko babskie sprawy
higiena to nie tylko czystośc ciała
8.10.2004 MNI w, Studia, Pedagogika
Szarlotka, Przepisy z Tupperware i nie tylko
Małżeństwo o jakim marzymy 29-41, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
List od Jezusa II, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO

więcej podobnych podstron