02 Bochenek docid 3584 Nieznany (2)

Pobierz cały dokument
02 Bochenek docid 3584 Nieznany (2) .pdf
Rozmiar 177,6 KB
background image

Mirosław Bochenek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Korzy ci z matematyzacji
ekonomii

1. Wprowadzenie

Na przestrzeni niemal 2800 lat rozwoju my li ekonomicznej zmianie ulegały

nie tylko pogldy na temat przedmiotu i zakresu badaekonomicznych, ale

równiesposobu ujmowania wypowiedzi oraz stosowanych metod docieka.

Jednym z zagadnie, które rodziło liczne spory w ród ekonomistów, była mate-

matyzacja koncepcji ekonomicznych.

Wykorzystanie narzdzi matematyki w ekonomii bez wtpienia przyczyniło

sido u ci lenia i uteoretyzowania tej nauki, jednak niemal od pocztku zjawi-

sko to budzi sprzeciw oraz znajduje licznych przeciwników. Chociaproces ten

okazał sinieodwracalny oraz wywołał przyspieszony rozwój wszystkich nauk

ekonomicznych, zwolennicy matematyzacji ekonomii nie zawsze potrafili uza-
sadniswoje racje i przekonazdecydowanych adwersarzy,e korzy ci prze-

wyszajkoszty. Na wietleniew zarysieprocesu matematycznej formali-

zacji ekonomii oraz argumentów wysuwanych za i przeciw matematyzacji
ekonomii jest celem niniejszego opracowania.

2. Rys historyczny matematyzacji ekonomii

Od samego pocztku, tj. od VIII w. p.n.e., my l ekonomiczna była wyraana

niemal wyłcznie za pomocjzyka literackiego. Pierwsze próby wykorzystania

jzyka matematyki w ekonomii podejmowano w XVIII w. Włoscy uczeni, Pietro

8

Kraków 2010

background image

Mirosław Bochenek

36

Verri i Cesare Beccaria, w swoich rozwaaniach ekonomicznych, posłuyli siprostymi formułami algebraicznymi, natomiast szwajcarski matematyk Daniel
Bernoulliwykorzystał funkcje logarytmiczne. Przełom nastpił w XIX w. Wów-

czas zarzucono ekonomii opisowej, zwanej równieekonomiliteracklub nie-

matematyczn,e nie zapewnia tak cisłych wyników, jakie osigane sw na-

ukach przyrodniczych, oraze hipotezy sweryfikowane przez porównanie

z opisem historycznym lub aktualnymi wydarzeniami gospodarczymi. Zamie-
rzano usundy rozumowania literackiego oraz u ci lii doprecyzowateo-

rie ekonomiczne poprzez zastosowanie matematycznych metod rozumowania,
co miało przyspieszyjej rozwój. Pierwszymi uczonymi, którzy w wikszym lub

mniejszym stopniu zastosowali matematykjako metodrozwaaw ekonomii,

byli uczeni zachodnioeuropejscy, głównie matematycy, fizycy, filozofowie i praw-
nicy: we Francji – Nicolas François Canard, autor ksi

ki Principes d’économie

politique z 1801 r., Antoine Augustin Cournot

1

, autor rozprawy Recherches sur

les principes mathématiques de la théorie des richesses, wydanej w 1838 r. oraz
Arsene Jules Étienne Juvenal Dupuit, który w 1844 r. ogłosił pracDe la mesure

de l’utilité des travaux publics; w pastwach niemieckich – Johann Heinrich von

Thünen ze swojtrzytomowksi

 

kDer isolierte Staat publikowanw latach

1826–1863, Hermann Heinrich Gossen, twórca dzieła pt. Entwicklung der Gesetze
des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches
Handeln
(1854), oraz Hans Karl Emil von Mangoldt, autor prac Die Lehre vom
Unternehmergewinn
(1855) i Grundriss der Volkswirtschaftslehre (1863); w Anglii
– William Whewell z artykułem ogłoszonym w 1829 r. pt. Mathematical Exposi-
tion of Some Doctrines of Political Economy
oraz William Forster Lloyd, autor
rozprawy A Lecture on the Nature of Value z 1834 r.; wreszcie w Irlandii – Samuel
Mountiford Longfield, który opublikował dzieło Lectures on Political Economy
(1834)

2

.

1

Jak zauwa ył Edward Taylor, prekursorem stosowania w sposób naukowy matematyki

w ekonomii jako metody badai rozwa abył A.A. Cournot. Natomiast wczeniejsze próby apli-

kowania matematyki w ekonomii nie przyniosły adnych korzyci dla rozwoju tej nauki oraz me-

todologii ekonomii. Posługujc sirachunkiem ró niczkowym i całkowym oraz geometrianali-

tyczn, francuski uczony wykazał, e metoda matematyczna stała sinajwłaciwszmetodrozumowania w ekonomii. Por. E. Taylor, Historia rozwoju ekonomiki, t. 2, Rozprawy i Monogra-
fie Nr 1, PTE Oddział w Poznaniu –

PWN, Pozna1958, s. 97.

2

Por. F. Ritzmann, Bedeutende Oekonomen und ihre Werke (Dogmenhistorische Chronik),

Zentralstelle der Studentenschaft Zürich, Zürich 1983, s. 18, 34−36; G. Stavenhagen, Bernoulli
Daniel
[w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 2. Bd., Gustav Fischer

J.C.B. Mohr (Paul

Siebeck)

–Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart

–Tübingen

Göttingen 1957, s. 2−4; H. Reichardt,

Cournot Augustin Antoine [w:] ibidem, s. 536−538; H. Reichardt, Dupuit Juvénal [w:] Handwörter-
buch der Sozialwissenschaften
, 3. Bd., Gustav Fischer

–J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)

Vandenhoeck

& Ruprecht, Stuttgart–Tübingen–

Göttingen 1962, s. 16; G.H. Bousquet, Gossen Hermann Hein-

rich [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 4. Bd., Gustav Fischer

J.C.B. Mohr (Paul

Siebeck)

–Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart

–Tübingen

Göttingen 1965, s. 618−620; A. Kruse,

background image

Korzy ci z matematyzacji ekonomii

37

Polscy uczeni równieszybko dostrzegli zalety stosowania jzyka mate-

matyki w ekonomii. Józef Maria Hoene-Wroski w pracy Création absolue de

l'humanité, napisanej w 1818 r., a opublikowanej dopiero w 1923 r. pt. Kodeks
prawodawstwa społecznego absolutnego
, przedstawiłopartna metodzie

matematycznejoryginalnteoriwarto ci oraz zarysował teoripodziału

3

.

Natomiast w rozprawie Adresse aux nations civilisées sur leur sinistre désordre
révolutionnaire; comme suite de la Réforme du savoir humain

4

, opublikowanej

w 1848 r., a wydanej w jzyku polskim w 1922 r. pt. Odezwa do narodów cywi-

lizowanych o zgubnym ich nieładzie rewolucyjnym jako dalszy cig reformy wie-

dzy ludzkiej

5

, zawarł system dynamiczny ekonomii społecznej, który miał wyja-

niprawa rzdzce podziałem zysku społecznego, decydujce o dobrobycie

całego społeczestwa. Do budowy swej koncepcji uczony ten zastosował jako

pierwszy równania róniczkowe. Z kolei Zygmunt Rewkowski jako pierwszy

z grona polskich ekonomistów posiłkował sirachunkiem róniczkowym do

wyznaczenia optymalnych wielko ci ekonomicznych. Swoje sformalizowane
koncepcje zawarł m.in. w takich pracach, jak: Analitieskiâ izsledovaniâ o sto-

imosti rabot" voobe, kak" ob" osoboj peremennoj veliine, kotoraâ vozrastaet"

i ponižaetcâ po opredelennym" zakonam" (Analityczne badania o warto ci robót
w ogólno ci, jako szczególnej wielko ci zmiennej, która ro nie i maleje według
okre lonych praw, 1871), Badania analityczne o cenach robót w ogólnoci (1882),

Po povodu vilenskago zemel'nago banka, o bankovyh" rabotah" voobe (Z po-

wodu wileskiego banku ziemskiego, o robotach bankowych w ogólno ci,

1885), Pocztki ekonomii analitycznej, czyli teoryi robót w ogólnoci (1887),

a take Analitieskaâ teoriâ rabot" voobe, v" samom" obširnom" znaeni etogo

slova (Teoria analityczna robót w ogólno ci w najobszerniejszem znaczeniu tego
słowa, 1888)

6

.

von Mangoldt Hans Karl Emil [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 7. Bd., Gustav
Fischer

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)

Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart

–Tübingen

Göttingen

1961, s. 117−119; E. Salin, von Thünen Johann Heinrich [w:] Handwörterbuch der Sozialwissen-
schaften
, 10. Bd., Gustav Fischer

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)

Vandenhoeck & Ruprecht, Stutt-

gart

–Tübingen–

Göttingen 1959, s. 386−389.

3

Por. Hoene-Wroski, Kodeks prawodawstwa społecznego absolutnego, przeło ył J. Jankow-

ski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1923, s. 132.

4

Por. Hoëné Wronski, Adresse aux nations civilisées sur leur sinistre désordre révolutionnaire;

comme suite de la Réforme du savoir humain, De L'imprimérie de Firmin Didot Fréres, Paris 1848.

5

Por. Hoene-Wroski, Odezwa do narodów cywilizowanych o zgubnym ich nieładzie rewolu-

cyjnym jako dalszy cig reformy wiedzy ludzkiej, przeło ył J. Jankowski, Ksigarnia Kuncewicza

i Hofmana, Warszawa [1922].

6

S. Revkovskij, Analitieskiâ izsledovaniâ o stoimosti rabot" voobe, kak" ob" osoboj pere-

mennoj veliine, kotoraâ vozrastaet" i ponižaetcâ po opredelennym" zakonam", Tipografiâ Univer-

siteta, Kazan' 1871; Z. Rewkowski, Badania analityczne o cenach robót w ogólnoci, Drukiem

Józefa Zawadzkiego, Wilno 1882; Z. Rewkowski, Pocztki ekonomii analitycznej, czyli teoryi

robót w ogólnoci, Gebethner i Wolff, Warszawa 1887; S. Revkovskij, Po povodu vilenskago

background image

Mirosław Bochenek

38

W latach 70. XIX stulecia nastpił prawdziwy przełom w procesie matema-

tyzacji ekonomii. Twórcy powstałej wówczas szkoły ekonomicznej na Uniwer-
sytecie w Lozannie, nazwanej szkołmatematyczn, Léon Marie Esprit Walras

oraz jego nastpca Vilfredo Pareto, podjli wysiłek wyraenia jzykiem matema-

tyki wikszo ci zagadniewchodzcych do zakresu ekonomii oraz przekształce-

nia jej w ekonomi„czyst”. Uznali przy tym,e centralnym problemem teorii

ekonomii staje siwspółzalenowszystkich zjawisk gospodarczych, a najbar-

dziej wła ciwmetodbada– metoda matematyczna. Wybór metody dociekauzasadniali tym,e zjawiska ekonomiczne oraz zwizki midzy nimi smierzal-

ne i dajsiujmowaza pomoc

nych narzdzi matematycznych. Do mate-

matyzacji ówczesnej ekonomii przyczynili sirównieinni zwolennicy tej szko-

ły, tj. Enrico Barone, Carl Friedrich Wilhelm Launhardt, Rudolf Auspitz,
Richard Lieben, Maffeo Pantaleoni i Jewgienij J. Słucki, a take przedstawiciele

szkoły anglo-amerykaskiej – William Stanley Jevons, Francis Ysidro Edgeworth,

Alfred Marshall, Philip Henry Wicksteed, Arthur Cecil Pigou, Simon Newcomb,
Francis Amasa Walker, John Bates Clark oraz Irving Fisher.

W XX w., w którym wystpiło apogeum zainteresowania ekonomistów ma-

tematyk, wyrafinowane matematyczne modele ekonomiczne zdominowały lite-

raturekonomiczn. Ich autorami byli: Kenneth Joseph Arrow, Gustaw Karl

Cassel, Robert W. Clower, Charles Cobb, Gerard Debreu, Evsey David Domar,
Paul Douglas, Robert William Fogel, Ragnar Anton Kittil Frisch, Trygve Magnus
Haavelmo, Alvin Harvey Hansen, Roy Forbes Henry Harrod, John Harsanyi,
James Joseph Heckman, Eli Filip Heckscher, John Richard Hicks, Harold
Hotelling, Nicholas Kaldor, Leonid Witaljewicz Kantorowicz, Lawrence Robert
Klein, Tjalling Charles Koopmans, Simon Kuznets, Axel Leijonhufvud, Wassily
Wasiliewicz Leontief, Harry M. Markowitz, Daniel L. McFadden, Merton
Howard Miller, Wesley Clair Mitchell, Franco Modigliani, Henry Ludwell
Moore, Oskar Morgenstern, John Nash, John von Neumann, Douglas Cecil
North, Bertil Gotthard Ohlin, Alban William Phillips, Edward C. Prescott, Paul M.
Romer, Henry Schultz, Richard John Nicholas Stone, Paul Anthony Samuelson,
Robert Merton Solow, Reinhard Selten, William Forsyth Sharpe, Jan Tinbergen,
James Tobin, Johan Gustaw Knut Wicksell i inni

7

.

zemel'nago banka, o bankovyh" rabotah" voobe, Tipografiâ Gubernskago Pravleniâ, Wil'na 1885

oraz S. Revkovskij, Analitieskaâ teoriâ rabot" voobe, v" samom" obširnom" znaeni etogo

slova, „Inženernyj Žurnal” 1888, nr 9.

7

Por. J. Brémond, M.M. Salort, Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 1997, s. 30 i nast., F. Ritzmann, op. cit., s. 47 i nast. Odmienne stanowisko głosił
natomiast Giedymin B. Spychalski, który uznał, e w drugiej połowie XX w. matematyzacji pod-
dały siwszystkie kierunki w ówczesnej ekonomii. Por. G.B. Spychalski, Zarys historii myli eko-

nomicznej, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–

Łód 2001, s. 232.

background image

Korzy ci z matematyzacji ekonomii

39

W gronie najwybitniejszych ekonomistów matematycznych XX w. znalazło

sikilku polskich uczonych, tj. Władysław Marian Zawadzki, Michał Kalecki,

Oskar Lange, a take przebywajcy od 1940 r. w USA Leonid Hurwicz. Zmate-

matyzowane prace ogłaszali równieJan Stanisław Lewiski, Jerzy Fierich,

Aleksy Wakar, Jan Drewnowski i Paweł Szynkaruk-Sulmicki.

Współtwórcy ekonomii matematycznej zalecali jednak ostronow stoso-

waniu narzdzi matematyki w ekonomii. Przykładowo A. Marshall, chociawy-

korzystywał matematykdo budowy abstrakcyjnych teorii, które uzupełniał

historycznanaliz, to jednocze nie był przeciwnikiem matematyzacji ekonomii

na sił, poniewatrudno jest wyja nijzykiem matematyki tak skomplikowany

organizm, jakim jest gospodarka narodowa. W wielu przypadkach precyzja
i elegancja modelu przesłania problem jego adekwatno ci do badanej rzeczywi-
sto ci oraz moliwo ci wykorzystania w realnym wiecie. Obawy zgłaszali rów-

nieautorzy bardziej lub mniej zmatematyzowanych modeli ekonomicznych,

m.in. R.A.K. Frisch, Frank Hahn oraz Robert E. Lucas jr

8

.

Ekonomia matematyczna obejmujejak zauwaył Emil Panek w ksi

 

ce

Elementy ekonomii matematycznejcoraz szerszy zakres bada, gdymoliwe

jest stosowanie jzyka matematycznego w coraz nowszych obszarach. Co wi-

cej, rozwój ekonomii matematycznej, bdcej jednz dziedzin ekonomii, sta-

nowizdaniem poznaskiego uczonegowarunek dalszego rozwoju całej teorii

ekonomii

9

.

3. Argumenty na rzecz stosowania matematyki w ekonomii

Ekonomi ci matematyczni dostrzegali nie tylko potrzebformalizacji eko-

nomii, ale równieuzasadniania stosowania matematyki w uprawianej przez

siebie dyscyplinie naukowej. Wysiłki te wspieralio czym wiadczzamiesz-

czone poniej wypowiedzitake niektórzy zwolennicy szkoły lozaskiej oraz

historycy my li ekonomicznej.

W przełomowym dziele pt. Elementy ekonomii politycznej czystej (1874−1877)

L. Walras przyrównał ekonomiczystdo nauk matematyczno-fizycznych. Zda-

niem twórcy szkoły lozaskiej ten dział ekonomii formułuje czyste prawdy, po-

zwalajce rozwizywanajwaniejsze kwestie społeczne. Złoone problemy

gospodarcze mona wprawdzie wyja nibardzo nie cisłym jzykiem potocz-

8

Por. H. Landreth, D.C. Colander, Historia myli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 1998, s. 737; M. Rusiski, Ragnar Frisch [w:] Laureaci Nagrody Nobla w dzie-

dzinie ekonomii, red. Z. Matkowski, PWN, Warszawa 1991, s. 42.

9

Por. E. Panek, Elementy ekonomii matematycznej. Statyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 1993, s. 7 i 9.

background image

Mirosław Bochenek

40

nym. Lepsze efekty daje jednak jzyk matematyki ze wzgldu na dokładno,

precyzji oszczdnosłów

10

.

W rozprawie wydanej w 1914 r. pt. Les mathématiques appliquées à l’économie

politique oraz w jzyku polskim jako Zastosowanie matematyki do ekonomji po-

litycznej, Władysław Marian Zawadzki zauwaył,e nie wszyscy przedstawicie-

le ekonomii teoretycznej byli zwolennikami stosowania matematyki. Nieufno,

a nawet sprzeciw zgłaszali m.in.: John Elliot Cairnes, Carl Menger i Eugen von
Böhm-Bawerk. Jednym z zarzutów kierowanym pod adresem ekonomii mate-
matycznej była jej sztywnoi nadmiernie abstrakcyjny charakter, a nawet

podwaano jej przydatnow ogóle. Dlatego teekonomia matematyczna

musi – podkre lał W.M. Zawadzki – cigle potwierdzauytecznoformuło-

wanych twierdzeoraz wyników badauzyskanych z zastosowaniem matema-

tyki. Poniewagros uogólnieekonomicznych ma ilo ciowy charakter, dlatego

teopisujce je prawa mona wyrazijzykiem matematyki. Matematyka wiad-

czy badaniom ekonomicznym nieocenione wrcz usługi

11

. Za pomocukładu

równaprzedstawiany jest stan równowagi ekonomicznej. Wileski uczony pi-

sał: „Uytecznojego wypływa przede wszystkiem z wielkiej ilo ci warunków,

którym musi zadouczynistan równowagi ekonomicznej, ilo ci tak znacznej,e zwyczajne (słowne) rozumowanie nie jest w stanie obj

 

ich nawet w czci:

tylko zastosowanie matematyki moe nam pozwolibadawspółzalenozja-

wisk ekonomicznych w całej jej pełni i ogólno ci”

12

.

Formuły matematyczne stosowane w ekonomii rónisiich uyteczno ci;

jedne opisujogólne zjawiska lub poszczególne przypadki, inne precyzyjniej

ujmujznane prawa ekonomiczne albo pozwalajodkrynowe, wzgldnie peł-

nifunkcjwskazówki metodologicznej. Zdaniem W.M. Zawadzkiego uytecz-

noekonomii matematycznej ro nie wraz ze wzrostem umiejtno ci konstru-

owania zarówno najogólniejszych formuł, jak i uj

 

poszczególnych zjawisk.

Niestety, dotychczasowe konstrukcje nie odzwierciedlały istniejcej rzeczywi-

sto ci

13

.

Zmatematyzowana teoria równowagi ogólnej daje moliwouchwycenia

zawiłych stosunków ekonomicznych z wielkprostoti elegancj. Tylko za po-

mocrozumowania matematycznego mona wzi

 

pod uwagogromnilowarunków, jakie sniezbdne do zaistnienia równowagi ekonomicznej. Mate-

matyka pozwala odkryzupełnie nieznane prawa rzdzceyciem gospodar-

czym, a take odkrynajwaniejsze i najbardziej ogólne tendencje wystpujce

10

Fragment dzieła L. Walrasa pochodzi z pracy: J. Brémond, M.M. Salort, Odkrywanie eko-

nomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 314.

11

Por. W. Zawadzki, Zastosowanie matematyki do ekonomji politycznej, Nakładem i drukiem

Józefa Zawadzkiego, Wilno 1914, s. 12−17.

12

Ibidem, s. 19.

13

Por. ibidem, s. 19−22.

background image

Korzy ci z matematyzacji ekonomii

41

w rzeczywistej gospodarce. Wynika z tego wniosek,e jedynie ekonomia mate-

matycznapodtrzymywał autor Zastosowania matematyki do ekonomji poli-

tycznejma moliwoprecyzyjnego okre lenia warunków i granic twierdzeekonomicznych oraz ich uzasadnienia. ci le sformułowane wnioski ekonomii
matematycznej majrówniewikszwartoniwnioski z rozwaaopiso-

wych. Niestety, odbywa sito kosztem popularno ci ekonomii matematycznej,

która rodzi opory, niech

 

, a nawet ostrkrytyk. Tymczasem potrzeba cisło ci

okre lei dowodów powinna bywystarczajcym argumentem na rzecz jej szer-

szego stosowania, konstatował ekonomista z Wilna

14

.

Jednocze nie W.M. Zawadzki przestrzegał przed przesadoraz wizjstwo-

rzenia takiej nauki, która pozwoli przewidzieilo ciowe zjawiska ekonomiczne.

Z uwagi na abstrakcyjny charakter twierdzenia ekonomii matematycznej nie swiernym odbiciem rzeczywisto ci gospodarczej. Dlatego tema ona ograniczo-

ne zastosowanie praktyczne; pozwala najwyej przewidzieskutki okre lonego

sposobu postpowania. Twierdzenia ekonomii matematycznej sprawdziwe

tylko w uproszczonych warunkach, wyabstrahowanych od rzeczywisto ci, czyli
sprawdzajsina wysokim szczeblu abstrakcji. Waniejszjednak rolekono-

mii matematycznej dla praktyki jest weryfikacja teorii fałszywych. Ponadtotwierdził wileski uczonydostarcza ona argumentów dla krytyki nie cisłych

twierdze15

.

W artykule Metoda ekonomiki (1935) Edward Taylor utrzymywał,e mate-

matyzacja ekonomii była nieunikniona. Od pocztku swego rozwoju ekonomia

pod

 

ała w tym kierunku, natomiast od czasu W.S. Jevonsa i L. Walrasa przejła

metody formalne rozumowania matematycznego. Metoda matematycznapod-

kre lał poznaski uczonypowinna byszeroko stosowana w ekonomii. Prze-

mawiajza tym korzy ci polegajce na pogłbieniu analizy teoretyczno-eko-

nomicznej. Natomiast naduywanie lub wyłcznojej stosowania spotykajsiz krytyk. W efekcie naduywania matematyki powstaje fałszywy obraz rzeczywi-

stej gospodarki. Istotnym ograniczeniem tej metody jest problem uwzgldniania

elementu czasu. Bezczasowy obraz nie odzwierciedla bowiem rzeczywistego
przebiegu zjawisk ekonomicznych. Obok metody matematycznej uzasadnienie
znajduje metoda literacka, w której stosuje siidentycznlogik. Mimo mniej-

szej cisło ci metoda literacka bywa bardziej płodna, elastyczna i kompletna.
W wielu przypadkach korzysta situtaj z narzdzi matematyki, traktowanych

jako metody pomocnicze. Głównzaletmetody matematycznej jest cisłooraz łatwokontroli rozumowania. Dziki jej stosowaniu do ekonomii wpro-

wadzono nowe pojcia matematyczne, które były impulsem do tworzenia no-

wych teorii. Walnie przyczyniła sirówniedo u ci lenia wielu poj

oraz spo-

14

Por. ibidem, s. 111, 150, 203, 261 oraz 286−289.

15

Por. ibidem, s. 111 i 289−292.

background image

Mirosław Bochenek

42

sobu rozumowania. Przy uyciu metody matematycznej wyrugowano z ekono-

mii zbdne balasty, takie jak frazeologia, czcza gadanina oraz spekulacyjne sło-

wa bez tre ci. Bez matematycznych poj

 

oraz znajomo ci wyszej matematyki

nie jest moliwe ani sformułowanie i rozwinicie licznych koncepcji, ani roz-

wizanie głównych problemów gospodarczych, konstatował E. Taylor

16

.

Preferowanie metody matematycznej przez przedstawicieli szkoły lozaskiej

wynikało z faktujak zauwaył E. Taylor w Historii rozwoju ekonomiki (1958)

e zapewnia ona najlepsze rezultaty. Wynika to głównie z ilo ciowego i wy-

miernego charakteru zjawisk gospodarczych. Natomiast stosowanie metody opi-
sowej przypomina literackie i niedokładne wyja nianie zagadniematematycz-

nych. Analogicznie jak nauki fizyko-matematyczne, ekonomia polityczna czysta
stała sinaukabstrakcyjn, aprioryczni racjonaln. Jzyk matematyki jest

gwarantem cisłego rozumowania, zapobiega licznym błdom. Szczególnie teo-

ria funkcji umoliwia uchwycenie współzaleno ci zjawisk, rachunek rónicz-

kowy za pozwala wyznaczyminimum i maksimum funkcji. Wynika z tego,e

matematyzacja ekonomii przynosi jej znaczne korzy ci. Jednake badaekono-

micznychtwierdził E. Taylornie mona oprzewyłcznie na metodzie ma-

tematycznej. Jego zdaniem nie do przyjcia jest pogld niektórych ekonomistów

matematycznych,e efektem rozumowania logiczno-słownego sjedynie intu-

icyjne i nie cisłe twierdzenia. Matematyknaley traktowawyłcznie jako

formrozumowania, precyzyjnie przetwarzajcmateriał my lowy. Stawianie

problemów oraz formułowanie okre lepowinno pozostawapoza matematyk.

Czysto formalne rozumowanie, preferowane przez matematyków, moe byin-

teresujce, ale całkowicie oderwane od rzeczywisto ci gospodarczej. Nadmierna

matematyzacja moe prowadziekonomina manowce. Dobra znajomoma-

tematyki staje sipodstawowym wymogiem dobrego ekonomisty. Rozumowanie

matematyczne staje sirównienarzdziem samokontroli ekonomistów. Nieste-

ty, zmatematyzowana ekonomia przysparza trudno ci mniej obeznanym czytel-
nikom, stajc sibalastem my lowym, a nawet barierdotarcia do szerszych

krgów odbiorców. Równiew wielu przypadkach bardziej wydajne okazuje siproste przedstawienie słowne niektórych twierdze, nistosowanie skompliko-

wanych i licznych równamatematycznych. Metodmatematyczn

konstato-

wał autor Historii rozwoju ekonomikinaley uzupełniarównie wanmetodliterack, opartna logice formalnej. Metody te swic równoprawnymi meto-

dami dociekaekonomii

17

.

Na korzy ci wynikajce ze stosowania matematyki w ekonomii wskazywał

równieOskar Lange. Poniewapewna cz

kategorii ekonomicznych dotyczy

wielko ci, matematykawedle autora Ekonomii politycznej (1959)pełni w na-

16

Por. E. Taylor, Metoda ekonomiki, „Ekonomista” 1935, t. 1, s. 3, 23−24 i 32−34.

17

Por. E. Taylor, Historia…, s. 110 i 136−138.

background image

Korzy ci z matematyzacji ekonomii

43

szej nauce rolrodka wnioskowania dedukcyjnego. Wnioskowanie matema-

tyczne nie wymaga jednak stosowania formuł matematycznych, gdywniosko-

wanie dedukcyjne dotyczce wielko ci uznaje siza wnioskowanie matematyczne

w niesformalizowanej postaci. wiadczo tym liczne publikacje z zakresu teorii

ekonomii pozbawione wzorów matematycznych. Sformalizowane wnioskowanie
matematyczne znajduje jednak uzasadnienie z uwagi na bezbłdnowniosko-

wania oraz ograniczone moliwo ci wnioskowania niesformalizowanego doty-

czce współzaleno ci zjawisk. Aby jednak zapobiegaewentualnym błdom

zaleca siaksjomatyzacji formalizacjwnioskowania. W wielu przypadkach

rozwizanie zagadniedostarcza wyłcznie sformalizowane posługiwanie simatematyk. Natomiast w prostych przypadkach narzdzia matematyki mona

z powodzeniem zastpiniesformalizowanym jzykiem

18

.

O przydatno ci metod matematycznych w ekonomii musz

jak zauwabrytyjski ekonomista Roy G.D. Allen w pracy pt. Mathematical Economics (1961)przesdzisami ekonomi ci. Teorie ekonomiczne ujte w sposób matematycz-

ny powinny pomóc w ich zrozumieniu oraz wyprowadzeniu poprawnych wnio-
sków. Zaletteorii ekonomicznych ujtych w postaci matematycznej jest moli-

woich sprawdzenia na podstawie danych empirycznych. Matematyka jest

take skuteczniejszym sposobem wyja niania rzeczywisto ci gospodarczej, daje

moliwoci lejszego powizania teorii z faktami, a przez to mniej zniekształ-

ca trzeczywistow trakcie budowy teoretycznych modeli ekonomicznych,

majcych treempiryczn. Natomiast budowa uproszczonych obrazów w for-

mie „literackiej” obarczona jest niebezpieczestwem popełnienia błdów bd

pominicia wanych aspektów badanych zjawisk

19

.

W przedmowie do wydania polskiego ksi

 

ki R.G.D. Allena Ekonomia ma-

tematyczna, Wiesław Sadowski zaznaczył,e nie ma potrzeby kogokolwiek prze-

konywaco do korzy ci, jakie przynosi wykorzystywanie matematyki w ekono-

mii. Istnieje nawet pilna potrzeba budowy modeli ekonomicznych z uyciem

jzyka matematyki. Narzdzia matematyki znajdujzastosowanie w ekonomii,

poniewabada ona zjawiska, w których wystpujwielko ci. Dziki temu pro-

wadzone wnioskowanie jest krótkie i proste. Natomiast w przypadkach, w któ-
rych nie wystpujwielko ci, metody matematyczne okazujsibezuyteczne

20

.

Na moliwostosowania metody matematycznej w ekonomii jako metody

pomocniczej wskazywał Józef Rutkowski. W obszernej rozprawie pt. Ekonomia
polityczna
(1966) pisał,e metoda ta wykorzystywana jest z powodzeniem

w badaniach prostych zaleno ci midzy elementami systemu ekonomicznego.

Z tego powodu za moliwie szerokim stosowaniem matematyki w ekonomii

18

Por. O. Lange, Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa 1959, s. 123−124.

19

Por. R.G.D. Allen, Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa 1961, s. 1−4.

20

Por. W. Sadowski, Przedmowa do wydania polskiego [w:] R.G.D. Allen, op. cit., s. IX−XII.

background image

Mirosław Bochenek

44

opowiada sizdecydowana wikszoekonomistów. Matematycznanalizilo-

ciowzjawisk gospodarczych, która d

 

y do odkrycia zaleno ci ilo ciowych,

wystpujcych midzy kwantyfikowalnymi zjawiskami gospodarczymi, naley

jednak uzupełniaanalizjako ciow, która ma na celu uchwycenie najwaniej-

szych zwizków, zachodzcych midzy niewymiernymi zjawiskami gospodar-

czymi. Zdaniem J. Rutkowskiego sto dwie równowane metody badaekono-

micznych

21

.

W niektórych naukach społecznych, do których naley ekonomia, wykorzy-

stywanie matematyki znalazłozdaniem Richarda Stone’a (Matematyka w na-

ukach społecznych, 1970)powszechnakceptacj. Sprzeciwiajcy sitej ten-

dencji nale

judo nielicznych wyjtków. Zjawisko to nie jest efektem

naukowych dyskusji, ale kilku prostych faktów. Nale

do nich: ilo ciowy cha-

rakter zjawisk gospodarczych, złoone teorie ujmowane za pomocjzyka ma-

tematykiw przeciwiestwie do sformułowasłownychupraszczajanalizi ułatwiajporównania, wykorzystywane w tych teoriach kategorie skwantyfi-

kowalne, narzdzia matematyki pozwalajwnikaw badanproblematyk, j-

zyk matematyki daje moliwoformułowania i analizowania opisywanych

zjawisk oraz zachodzcych midzy nimi zwizków, tworzc warunki do podej-

mowania decyzji efektywnych. Moliwozastpienia słów zmatematyzowa-

nymi pojciami przekonuje coraz szersze grono uczonych oraz u wiadamia ko-

rzy ci, jakie daje im stosowanie metod matematycznych w uprawianej przez
siebie dziedzinie

22

.

Zdaniem Zbigniewa Pawłowskiego narzdzia matematyczne umoliwiajlepiej i precyzyjniej zilustrowateoretyczne wywody ekonomiczne. Aparat ma-

tematyczny zastosowany w badaniach ekonomicznych daje wic moliwobardziej precyzyjnego ujcia odkrywanych prawidłowo ci wystpujcych wy-

ciu gospodarczym. Ze wzgldu na kwantyfikowalnozjawisk ekonomicznych

oraz nagromadzenie bogatego materiału statystycznego, istniejwarunki do sto-

sowania metod matematycznych w badaniach ekonomicznych. Autor Elementów
ekonometrii
(1981) wymienił szereg korzy ci, jakie daje wykorzystanie mate-
matyki w ekonomii. Sto: sprawniejsze uogólnianie gromadzonych danych

statystycznych; doskonalsze pojcia ekonomiczne, eliminujce niejasno ci de-

finicyjne; formułowanie precyzyjnych wniosków z uwzgldnionych przesłanek;

a take niezawodna weryfikacja poprawno ci tych wniosków. Jzyk matematyki

znajduje szersze zastosowanie do opisu dotychczasowych teorii i ich modyfika-
cji, a ponadto przyczynił sido szybszego formułowania nowych teorii

23

.

21

Por. J. Rutkowski, Ekonomia polityczna. Materiały do proseminarium, z. 1, wyd. 3 popr.,

Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczeciskiej, Szczecin 1966, s. 101−102.

22

Por. R. Stone, Matematyka w naukach społecznych, PWE, Warszawa 1970, s. 13.

23

Por. Z. Pawłowski, Elementy ekonometrii, PWN, Warszawa 1981, s. 13−15.

background image

Korzy ci z matematyzacji ekonomii

45

Prezes Royal Economic Society E.H. Phelps-Brown, w swoim inauguracyj-

nym przemówieniu pt. Zacofanie nauk ekonomicznych, w lipcu 1971 r. stwier-
dził,e podej cie matematyczne zasługuje na uznanie. Znajomomatematyki

jest warunkiem koniecznym dobrze wykształconego ekonomisty

24

.

W ksi

 

ce pt. Dylematy ekonomiczne (1992) Zbigniew Czerwiski wyraził

pogld,e naley posługiwasimatematykgdy jest niezbdna, czyli gdy dany

problem jest natury matematycznej. W tym przypadku zarówno do jego popraw-
nego sformułowania oraz rozwizania niezbdne okazuje siuycie odpowied-

nich poj

 

matematycznych. Jednake szkodliwe snie tylko niech

i lk eko-

nomistów przed matematyk, ale równiematematyzacja ekonomii „na siłoraz twierdzenie,e tylko zmatematyzowane koncepcje mogrozwizadyle-

maty teorii ekonomii i praktyki gospodarczej

25

.

Cenne spostrzeenia na temat przydatno ci i ostronego stosowania matema-

tyki w ekonomii sformułowały Janine Brémond i Marie-Martine Salort. W pracy
Odkrywanie ekonomii (1994) francuskie autorki stwierdziły: „Pocztkujcy eko-

nomi ci, jeeli nie szbyt mocni w matematyce, mogw niej widziesztucznprzeszkoddo poznania zjawisk ekonomicznych. Tym z kolei, którzy opanowali

tdyscyplin, moe zagraa,e zwiedzeni wewntrznharmonirozumowania

matematycznego utrackrytycznpostawwobec kruchych podstaw analizy

ekonomiczno-matematycznej. Matematyczne modelowanie prowadzi czsto do

przyjmowania załoe, które kracowo odbiegajod rzeczywisto ci oraz do

pomijania tego, co do matematycznego modelowania sinie nadaje. Rozpo-

wszechniona moda na stosowanie przez ekonomistów narzdzi matematycznych

moe prowadzido tego,e wyrafinowane techniki krybdbanalne wnioski.

Wspomniane problemy nie powinny jednak zniechcado wykorzystywania

matematyki w ekonomii. Jzyk matematyki jest bardzo precyzyjny. Jego stoso-

wanie eliminuje dwuznacznotego, co zostało w nim wyraone. Jest on ponad-

to niezbdnym instrumentem pomiaru zjawisk ekonomicznych”

26

.

Na zalety podej cia matematycznego zwrócił uwagAlpha Chiang. Uwaon,e ekonomia matematyczna w istocie nie róni siod ekonomii niematema-

tycznej zakresem i przedmiotem bada, aczkolwiek sto inne podej cia do

analizy ekonomicznej. Ekonomia matematyczna wyraa załoenia i wnioski,

wykorzystujc symbole matematyczne i równania, natomiast ekonomia niema-

tematyczna posługuje sisłowami i zdaniami. Poniewaw definicjach symboli

stosuje sizwykłe słowa, nie ma wic rónicy midzy symbolami i słowami.

Natomiast bezdyskusyjny jest fakt,e symbole matematyczne swygodniejsze,

24

Por. E.H. Phelps-Brown, Zacofanie nauk ekonomicznych [w:] Kryzys współczesnej bur u-

azyjnej ekonomii politycznej (Wybór tekstów bur uazyjnych ekonomistów i socjologów), Instytut
Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, Warszawa 1975, s. 53 i 60.

25

Por. Z. Czerwiski, Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992, s. 9.

26

J. Brémond, M.M. Salort, Odkrywanie…, s. 277.

background image

Mirosław Bochenek

46

a sformułowania wyraone w jzyku matematycznym bardziej zwizłe i precy-

zyjne. Podej cie matematyczne zmusza równiedo jawnego formułowania

przyjmowanych załoe, stanowicych warunek stosowania twierdzematema-

tycznych. Natomiast przyjmowanie milczcych załoemoe prowadzido nie-

porozumiei błdów. Ekonomi ci powinni równieczerpaw wikszym stopniu

z istniejcego aparatu matematycznego. Przykładowo równaniaw przeciwie-

stwie do metody geometrycznejpozwalajobejograniczenia zwizane

z liczbwymiarów wikszni3. W powyszym wietle nieuzasadniony wydaje

siwic zarzut,e zmatematyzowane teorie snierealistyczne, podkre lał autor

Podstaw ekonomii matematycznej (1994). Kada teoria, która ma wyja niokre-

lony wycinek rzeczywisto cibez wzgldu na wykorzystany jzykuwzgld-

nia jedynie najbardziej istotne czynniki i powizania, jest wic konstrukcjwy-

abstrahowanz rzeczywistego wiata

27

.

4. Krytyka stosowania narz dzi matematyki w ekonomii

Nie wszyscy ulegli jednak trendowi matematyzacji królowej nauk ekono-

micznych. Formalizacja ekonomii napotkała opór ze strony przedstawicieli wielu
szkół. Przeciwnikami matematycznej formalizacji byli niektórzy przedstawiciele
szkoły klasycznej i marksi ci, a take reprezentanci szkoły historycznej, instytu-

cjonalizmu, szkoły psychologicznej (pierwszej oraz trzeciej „generacji”) oraz
szkoły fryburskiej. Adwersarze matematyzacji w ogóle lub naduywania mate-

matyki w ekonomii uwaali,e nauki tej, z uwagi na społeczny charakter, nie

naley przekształciw naukcisł.

John Maynard Keynes, który w swoim epokowym dziele, jakim była Ogólna

teoria zatrudnienia, procentu i pienidza (1936), nie stronił od jzyka matema-

tyki, krytycznie odniósł sido formalizacji i metod, w których stosuje sisymbole matematyczne. Brytyjski ekonomista uwaał,e współczesna jemu

ekonomia matematyczna zawierała zwykłe nie cisłe gldzenie. Bezuyteczne

pretensjonalne symbole zamazujobraz złoonych rzeczywistych zjawisk oraz

współzaleno ci wystpujcych midzy nimi. Trudno ci przysparza równiekoniecznoprzechowywania „w pamici” skomplikowanych róniczek, za-

mieszczanych na wielu stronach algebraicznych wywodów. Natomiast zwy-
czajne wnioskowanie pozwala ledzitok rozumowania oraz wykonywane

przez badacza czynno ci. Znaczenie uywanych słów nie ulega zmianie. Oko-

liczno ci te pozwalajzachowa„w pamici” niezbdne warunki i zastrzee-

27

Por. A.C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994, s. 15−16.

background image

Korzy ci z matematyzacji ekonomii

47

nia, a take uwzgldni

twierdził autor rewolucji naukowej w ekonomiiwprowadzane poprawki

28

.

Jarosław Semkow stał na stanowisku,e cechteoretycznych koncepcji,

subtelnie wykorzystujcych matematyczne narzdzia, jest wyłcznie nienaganna

architektonika. Z uwagi na ich oderwanie od rzeczywistego wiata, dla autora
Sporu o metod (1974) nauka w tym ujciu przypomina ekonomipozoru

29

.

Skrajnie sceptyczny pogld co do metodologicznych sukcesów zmatematy-

zowanej ekonomii wielokrotnie wyraał Sewerynurawicki. W ksi

 

ce Metody

i techniki badaekonomicznych (1980) autor zaznaczył,e szerokie stosowanie

algorytmów matematycznych w rozwaaniach ekonomicznych doprowadziło do

mylnej identyfikacji metod dociekai technik bada. S.urawicki stał na sta-

nowisku,e matematyka jako metoda dociekanie odegrała kluczowej roli

w naukach ekonomicznych, a w zwizku z tym nauki te nie mogbytraktowa-

ne jako nauki cisłe. Ro nie natomiast znaczenie matematyki jako techniki ba-
dawczej. Jednake znajduje ona zastosowanie jedynie w badaniach stabilnych

zjawisk gospodarczych oraz w dokładnie poznanych prawidłowo ciachycia

gospodarczego. Odkrycie nowych prawidłowo ci moe bytylko zasługreflek-

sji, a nie matematyki. Chociazwiksza sikrg zwolenników wykorzystywania

matematyki w ekonomii, to jednak pozostanie ona pomocna wyłcznie jako in-

strument, jako technika badawcza, przede wszystkim badania rónego rodzaju

struktur. Fakt,e przy uyciu samej matematyki ekonomista nie jest w stanie

zrozumiei wyja niproblemów natury gospodarczej, staje siogromnbarierwykorzystywania matematyki w analizie zjawisk gospodarczych. Niektóre wy-
siłki zwolenników matematycznej omnipotencji przypominaj

zdaniem S.u-

rawickiegopróby wtłoczenia skomplikowanych problemów ekonomicznych

w równania pierwszego i drugiego stopnia

30

.

Dla wzmocnienia swego stanowiska S.urawicki przywołał pogldy prze-

ciwników matematyzacji ekonomii. I tak Charles Gide zarzucił ekonomistom
zmatematyzowanym naduycia w stosowaniu matematyki. Jego zdaniem zwo-

lennicy matematyzacji ekonomii tylko dla efektu zewntrznego stosujbanalne

wywody w algebraicznej formie, nie przyczyniajc sido lepszego wyja nienia

nurtujcych problemów gospodarczych. Do grona przeciwników naduywania

matematyki w ekonomii naleeli równieJohn Elliot Cairnes, Władysław Bort-

kiewicz i Wilhelm Lexis. Kwestionowali oni zasadnostosowania niektórych

technik matematycznych, m.in. analizy matematycznej, do bada

ycia gospo-

28

Por. J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pienidza, wyd. 3, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 270.

29

Por. J. Semkow, Spór o metod. Teoriopoznawcze i metodologiczne aspekty ekonomii poli-

tycznej, PWN, Warszawa 1974, s. 265.

30

Por. S.urawicki, Metody i techniki badaekonomicznych. Zagadnienia epistemologiczne

i metodologiczne, PWE, Warszawa 1980, s. 369−373.

background image

Mirosław Bochenek

48

darczego. Zamiast praktycznych efektów tworzy sipozornie cisłe koncepcje

ukrywajce merytoryczne braki, nierealne załoenia i nielogiczne wypowiedzi.

W ten sposób powstały nonsensowne, chociazmatematyzowane koncepcje

ekonomiczne. Z pewnrezerwdo stosowania matematyki w ekonomii odnosili

sirównienajwybitniejsi twórcy ekonomii matematycznej i ekonometrii. Jan

Tinbergen przestrzegał przed nadmiernym optymizmem, gdydotychczasowe

efekty stosowania matematyki w badaniach ekonomicznych nie rekompensujponoszonych rodków. Wykorzystywane narzdzia matematyki nie pomogły

rozwizawakich problemów gospodarczych. W wielu przypadkach algoryt-

my matematyczne okazały sizupełnie zbdne, natomiast w złoonych zagad-

nieniach nie zdołano uzyskapozytywnych rezultatów. Zdaniem R.M. Solowa

i T.C. Koopmansa niektóre zmatematyzowane wytwory sdla ekonomii zupeł-

nie trywialne. Pogldy Hansa Mayera na temat zasadno ci stosowania matema-

tyki w ekonomii równiecechował sceptycyzm. Zdaniem reprezentanta szkoły

austriackiej reguły matematyczne nie odwzorowujrzeczywisto ci gospodar-

czej. Dotyczy to szczególnie matematycznej teorii równowagi ogólnej. Głosów
krytyki pod adresem ekonomii matematycznej nie szczdził równieWilhelm

Röpke. Zarzucał on fachowym czasopismom ekonomicznym,e czsto przypo-

minajone periodyki z zakresu nauk przyrodniczych. Niektóre pojcia wyraone

w jzyku matematyki, m.in. mnonik i elastycznopopytu, wywołujjedynie

złudzenie dokładno ci, gdy tymczasem powinny odzwierciedlastosunki zale-

ne odtrudnego do wyliczeniazachowania ludzi. Krytykmatematycznej teo-

rii ekonomicznej przeprowadził równiejaposki ekonomista M. Morishima.

Uwaał on,e nastpuje jej przekształcenie w jałowi coraz bardziej abstrak-

cyjnteori31

.

Zarzuty naduywania matematyki w ekonomii dotyczjedynie traktowania

rozumowania matematycznego jako metody bada, natomiast wadnym wy-

padku nie jako techniki. W tej roli narzdzia matematyki przynoszpozytywne

wyniki. Wszake nie oznacza to,e stosowanie algorytmów matematycznych

pozwoli usun

 

napotykane problemy analizy ekonomicznej. Autor ksi

 

ki

Metody i techniki badaekonomicznych dostrzegał poytecznroltechnik ma-

tematycznych na etapie rozwizywania problemów techniczno-ekonomicznych.

W zwizku z powszechniejszym stosowaniem maszyn elektronicznych S.ura-

wicki przewidywał wzrost moliwo ci stosowania technik matematycznych. Ich

przydatnopotwierdziły prace matematyków i ekonomistów radzieckich, z Le-

onidem Witalijewiczem Kantorowiczem, Wasilijem Niemczynowem i Wiktorem
Nowoyłowem na czele. Potrzeba stosowania technik matematycznych istnieje

w przypadku tych rozwaaekonomicznych, w których wystpujrelacje ilo-

ciowe, wymagajce konkretnych wylicze, m.in. w rachunku dochodu narodo-

31

Por. ibidem, s. 372−375.

background image

Korzy ci z matematyzacji ekonomii

49

wego czy bilansu przepływów midzygałziowych, a take przy tworzeniu

wszelkich planów gospodarczych

32

.

Według S.urawickiego samo zastosowanie narzdzi matematyki nie zapew-

nia poprawnego rozwizania problemu gospodarczego. Formuły matematyczne

jedynie opisujw swym jzyku, ale nie tłumaczprawidłowo ci wystpujcych

wyciu gospodarczym. Najwyej mogone odwzorowywaniektóre aspekty

rzeczywistej gospodarki, ale ich nie wyja niaj, konstatował autor Metod i tech-

nik badaekonomicznych

33

.

Posługiwanie sinarzdziami matematyki nie dajedodał S.urawicki

w rozprawie pt. Drogi dociekaekonomicznych (1977)moliwo ci wniknicia

w istotzjawisk gospodarczych, tworzy jedynie pozory rzetelno ci prowadzo-

nych badaekonomicznych. Matematyzacji ekonomii nie naley zatem interpre-

towajako jej unaukowienia

34

.

W pracy zatytułowanej W poszukiwaniu teorii ekonomicznej jutra (1987)

S.urawicki stwierdził,e twórcy modeli matematycznych troszczsijedynie

o poprawnoswych konstrukcji, natomiast drugorzdnym problemem jest

prawdziwoich załoe. W modelach tych pomijane srówniewarunki spo-

łeczne i historyczne, czyli aspekty jako ciowe zjawisk ekonomicznych

35

.

W ksi

 

ce pt. Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna (1987), John

Kenneth Galbraith z dezaprobatodnotował,e to wiat akademicki chce trak-

towaekonomijako naukcisł. Reprezentanci nauk społecznych, w tym

ekonomii, d

 do przekształcenia swych nauk na wzór fizyki, chemii czy biolo-

gii. Tak my lcy ekonomi ci uwaaj,e wystarczy rozpoznai przedstawiw matematycznej formie najwaniejsze twierdzenia ekonomiczne, aby wiedza ta

stała siwiecznie aktualna. W ten sposób wyraone i niezmienne prawdy po-

zwoliłyby ekonomistom uznawauprawiandziedzinwiedzy za naukcisł.

Niestety, tak ujmowana ekonomiapodkre lał J.K. Galbraithnie odwzorowu-

je permanentnie zmieniajcego si

ycia gospodarczego, stajc sigodnubole-

wania przestarzałnauk. Uwaał,e niezwykle zrónicowana i chaotyczna rze-

czywistogospodarcza wymyka simatematycznym formułom

36

.

Zdaniem Elizabeth Corcoran i Paula Wallicha coraz powszechniejsze formu-

łowanie teorii ekonomicznych z wykorzystaniem matematyki stało siprzed-

miotem ostrych sporów midzy ekonomistami. W XIX w. ekonomi ci ulegli

fascynacji matematyk. Apogeum zainteresowania królownauk przez ekono-

mistów nastpiło po II wojnie wiatowej. Tendencji tej sprzyjały pewne okolicz-

32

Por. ibidem, s. 375−377.

33

Por. ibidem, s. 374.

34

Por. S.urawicki, Drogi dociekaekonomicznych, PWN, Warszawa 1977, s. 297 i 315.

35

Por. S.urawicki, W poszukiwaniu teorii ekonomicznej jutra, PWN, Warszawa 1987, s. 139.

36

Por. J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1992,

s. 298−299.

background image

Mirosław Bochenek

50

no ci. Za sprawmatematykiuwaali autorzy artykułu Strach przed matema-

tyk(1992)mona było bowiem precyzyjnie sformułowateorie oraz zweryfi-

kowaje na podstawie danych statystycznych. Matematyka dawała moliwotworzenia technicznie kunsztownych modeli, które jednak nie dotykały ani pod-
staw ekonomii, ani jej najwikszych problemów. Pogld ten potwierdzali twórcy

ekonomii matematycznej, a zarazem laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie eko-
nomii. W. Leontief uwaał,e algebraiczne znaki przysłaniajsens ekonomicz-

nych faktów, dlatego tenaley krytycznie spojrzena entuzjastycznie stoso-

wane formuły matematyczne. Natomiast J.K. Arrowa niepokoiła koncentracja
naukowców stosujcych matematykna poprawno ci formalnej w trakcie two-

rzenia teorii, czyli kwestiach waniejszych dla matematyki niekonomii. Rów-

niew procesie edukacji ekonomicznej pojawiajsi

jak zauwayli E. Corcoran

i P. Wallichliczne błdy, gdynacisk kładzie sinie na rozwizywanie prak-

tycznych problemów gospodarczych, ale na formalne procedury i narzdzia ba-

dawcze. W istocie problemem nie jest wyrafinowana matematyka stosowana
w nadmiarze, ale brak wiadomego uzasadnienia stosowania konkretnych formuł
matematycznych dla poszczególnych problemów gospodarczych. Łatwoule-

gania matematyce nie idzie w parze z osigniciami ekonomii w rozwizywaniu

rzeczywistych problemów. Została wic zachwiana równowaga midzy matema-

tycznformalizacja rozwojem teorii ekonomii. W zwizku z tym w ostatnich

dekadach XX w. uaktywnili sizdecydowani oponenci matematyzacji ekonomii.

Uwaajoni,e głównym efektem zainteresowania ekonomistów wyrafinowa-

nymi narzdziami matematyki jest zuboenie i hamowanie rozwoju teorii eko-

nomii, twierdzili E. Corcoran i P. Wallich

37

.

Pogłbione refleksje na temat dychotomii midzy naukformalistyczni naukempirycznzawarł Thomas Mayer w ksi

 

ce pod znamiennym tytułem

Prawda kontra precyzja w ekonomii (1993). Przywołany metodolog ekonomii
zwrócił uwag,e w wiecie nauki matematyka traktowana jest jako jzyk na-

uki, dlatego tezastosowanie matematyki w ekonomii nadało naszej dziedzinie

wiedzy bardziej naukowy charakter. Chociaekonomia dysponuje szerokim ar-

senałem coraz lepszych technik obliczeniowych oraz danych empirycznych,
a badaniom ekonomicznym po wica siobecnie wicej czasu niw XIX w., to

jednak wielu ekonomistów sceptycznie ocenia ten kierunek rozwoju ekonomii.
Wassily Leontief poddał krytyce tworzenie modeli, które zostały sformułowane
przy uyciu matematyki, ale koncentracja na formalnej stronie tych konstrukcji,

przeraajco przepełnionych znakami algebraicznymi, przysłania efemeryczntre. T. Mayer przypuszczał,e ten kierunek rozwoju ekonomii nie satysfakcjo-

nuje wikszo ci ekonomistów. Zadowoleni wydajsijedynie abstrakcyjni teo-

retycy, dla których poprawne logicznie i eleganckie modele matematycznebez

37

Por. E. Corcoran, P. Wallich, Strach przed matematyk, „ wiat Nauki” 1992, nr 3, s. 97−98.

background image

Korzy ci z matematyzacji ekonomii

51

wzgldu na tre

przedstawiajwikszwartooraz zapewniajdostp do

renomowanych czasopism i wydawnictw oraz stałych etatów. Z całstanowczo-

ciautor ksi

 

ki Prawda kontra precyzja w ekonomii podkre lał,e efektem

nadmiernej formalizacji prac ekonomicznych mogbywtpliwe wnioski. Z tego

tepowodu teorie formalistyczne powinny mieograniczone zastosowanie

38

.

Milton Friedmanpodczas rozmowy odbytej w 1996 r. z Brianem Snowdo-

nem i Howardem R. Vanemz niepokojem obserwował kierunek rozwoju eko-

nomii u schyłku XX w. Zdaniem laureata Nagrody Nobla współczesna ekonomia
przestaje koncentrowasina rzeczywistych problemach gospodarczych, a sku-

pia sina metodologii bada. W coraz wikszym stopniu nauka ta przekształca

siw gałmatematyki, dostpndla wskiego grona specjalistów. M. Friedman

uwaał,e ekonomia zabrnła nawet za daleko, czego efektem strudno ci

w zrozumieniu literatury fachowej, która wychodzi poza wski obszar zaintere-

sowaposzczególnych ekonomistów. Według amerykaskiego noblisty ten kie-

runek rozwoju ekonomii wiadczy o pogorszeniu jako ci badaekonomicz-

nych

39

.

5. Podsumowanie

Powysze rozwaania, prezentujce argumenty i opinie ekonomistów z ró-

nych szkół i kierunków na temat korzy ci oraz obaw zwizanych ze stosowa-

niem narzdzi matematyki, skłaniajdo ich porównania oraz wyciagnicia

wniosków.

Uytecznomatematyki dla ekonomii wynika z faktu,e zjawiska gospo-

darcze majcharakter ilo ciowy, std prawidłowo ci wystpujce midzy nimi

mona opisajzykiem matematyki. Bez wtpienia rozumowanie oraz duy za-

kres narzdzi, jaki matematyka ma do zaoferowania ekonomii, moe przyniewiele korzy ci. Najbardziej widocznjest przyspieszony rozwój tej dyscypliny,

jaki miał miejsce po 1871 r., odkrycie wielu praw ekonomicznych, sformułowa-
nie nowych teorii i modeli, modyfikacja i weryfikacja wcze niejszych koncepcji,
a take u ci lenie poj

, praw, modeli i teorii. Ogromnzaletstosowania ma-

tematyki w ekonomii jest moliwouchwycenia wszystkich zjawisk i wielko ci

gospodarczych (zalenych od bardzo wielu zmieniajcych siczynników) jed-

nocze nie oraz wystpujcych midzy nimi współzaleno ci. Efektem stosowa-

nia jzyka matematyki w ekonomii jest wic jej uteoretyzowanie.

38

Por. T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1996, s. 1−14, 18 oraz 20.

39

Por. B. Snowdon, H.R. Vane, Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Dom Wydawniczy

Bellona, Warszawa 2003, s. 189.

background image

Mirosław Bochenek

52

Natomiast ekonomia opisowa nie była w stanie odkrytylu prawidłowo ci,

czy choby zawiłych zwizków współzaleno ci, które wystpujmidzy zjawi-

skami gospodarczymi. Nie oznacza to wcale,e ekonomia opisowa staje sizbdna. Przeciwnie, ekonomia opisowa, łcznie z ekonomimatematyczn, daje

jeszcze wikszmoliwozrozumienia i poprawnego opisu zmieniajcej sirzeczywisto ci gospodarczej.

Poniewastosowanie matematyki budzi sprzeciw wielu sceptyków, dlatego

ekonomia matematyczna musi permanentnie potwierdzaprzydatnowypra-

cowanych przez nitwierdze. Troska o elegancjmatematycznych sformuło-

wasprawia,e niektóre teorie snadmiernie wyabstrahowane, nie odwzorowu-

jrzeczywistej gospodarki. Powysza uwaga czyniona przez adwersarzy

ekonomii matematycznej nie moe bylekcewaona. Zmatematyzowane kon-

cepcje naley budowatak, aby były zrozumiałe nie tylko dla osób wtajemni-

czonych, ale dla szerszego gremium ekonomistów.

Bez wtpienia zakres badaekonomicznych z uyciem narzdzi matematyki

bdzie siposzerzał. Stosowanie jzyka matematyki bdzie przyspieszał rozwój

ekonomii. Nie naley wic hamowaprocesu matematyzacji ekonomii, matema-

tyczna formalizacja jest ze wszech miar po

dana. Jednake przyszła zmatema-

tyzowana ekonomia nie moe stasinaukezoteryczn. Znacznie waniejsze

sprecyzja i prawda, a nie elegancja. Wybór metody dociekapowinien bypodporzdkowany głównemu celowi bada, jakim jest d

 

enie do poznania

prawdy.

Literatura

Allen R.G.D., Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa 1961.
Bousquet G.H., Gossen Hermann Heinrich [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 4. Bd.,

Gustav Fischer

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)

–Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart

–Tübingen

Göttingen 1965.

Brémond J., Salort M.M., Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1997.

Brémond J., Salort M.M., Odkrywanie ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Chiang A.C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994.
Corcoran E., Wallach P., Strach przed matematyk, „ wiat Nauki” 1992, nr 3.

Czerwiski Z., Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992.

Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1992.
Hoëné Wronski, Adresse aux nations civilisées sur leur sinistre désordre révolutionnaire; comme

suite de la Réforme du savoir humain, De l'imprimérie de Firmin Didot Fréres, Paris 1848.

Hoene-Wroski, Kodeks prawodawstwa społecznego absolutnego, Wydawnictwo M. Arcta, War-

szawa 1923.

Hoene-Wroski, Odezwa do narodów cywilizowanych o zgubnym ich nieładzie rewolucyjnym jako

dalszy cig reformy wiedzy ludzkiej, Ksigarnia Kuncewicza i Hofmana, Warszawa [1922].

background image

Korzy ci z matematyzacji ekonomii

53

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pienidza, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2003.

Kruse A., von Mangoldt Hans Karl Emil [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 7. Bd.,

Gustav Fischer

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)

Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart

Tübingen

Göttingen 1961.

Landreth H., Colander D.C., Historia myli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1998.

Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa 1959.
Mayer T., Prawda kontra precyzja w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Panek E., Elementy ekonomii matematycznej. Statyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

1993.

Pawłowski Z., Elementy ekonometrii, PWN, Warszawa 1981.
Phelps-Brown E.H., Zacofanie nauk ekonomicznych [w:] Kryzys współczesnej bur uazyjnej eko-

nomii politycznej (Wybór tekstów bur uazyjnych ekonomistów i socjologów), Instytut Badania
Współczesnych Problemów Kapitalizmu, Warszawa 1975.

Reichardt H., Cournot Augustin Antoine [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 2. Bd.,

Gustav Fischer

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)

Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart

Tübingen

Göttingen 1957.

Reichardt H., Dupuit Juvénal [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 3. Bd., Gustav

Fischer

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)

Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart

Tübingen

Göttingen 1962.

Rewkowski Z., Badania analityczne o cenach robót w ogólnoci, Drukiem Józefa Zawadzkiego,

Wilno 1882.

Rewkowski Z., Pocztki ekonomii analitycznej czyli teoryi robót w ogólnoci, Gebethner i Wolff,

Warszawa 1887.

Revkovskij S., Analitieskaâ teoriâ rabot" voobe, v" samom" obširnom" znaeni etogo slova,

„Inženernyj Žurnal” 1888, nr 9.

Revkovskij S., Analitieskiâ izsledovaniâ o stoimosti rabot" voobe, kak" ob" osoboj peremennoj

veliine, kotoraâ vozrastaet" i ponižaetcâ po opredelennym" zakonam", Tipografiâ Universiteta,

Kazan' 1871.

Revkovskij S., Po povodu vilenskago zemel'nago banka, o bankovyh" rabotah" voobe, Tipografiâ

Gubernskago Pravleniâ, Wil'na 1885.

Ritzmann F., Bedeutende Oekonomen und ihre Werke (Dogmenhistorische Chronik), Zentralstelle

der Studentenschaft Zürich, Zürich 1983.

Rusiski M., Ragnar Frisch [w:] Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, red. Z. Matkow-

ski, PWN, Warszawa 1991.

Rutkowski J., Ekonomia polityczna. Materiały do proseminarium, z. 1, wyd. 3 popr., Wydawnictwo

Uczelniane Politechniki Szczeciskiej, Szczecin 1966.

Sadowski W., Przedmowa do wydania polskiego [w:] R.G.D. Allen, Ekonomia matematyczna,

PWN, Warszawa 1961.

Salin E., von Thünen Johann Heinrich [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 10. Bd.,

Gustav Fischer

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)

Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart

Tübingen

Göttingen 1959.

Semkow J., Spór o metod. Teoriopoznawcze i metodologiczne aspekty ekonomii politycznej,

PWN, Warszawa 1974.

Snowdon B., Vane H.R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Dom Wydawniczy Bellona, War-

szawa 2003.

Spychalski G.B., Zarys historii myli ekonomicznej, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa–Łód 2001.

background image

Mirosław Bochenek

54

Stavenhagen G., Bernoulli Daniel [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 2. Bd., Gustav

Fischer

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)

Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart

Tübingen

–Göttingen

1957.

Stone R., Matematyka w naukach społecznych, PWE, Warszawa 1970.
Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. 2, Rozprawy i Monografie Nr 1, PTE Oddział w Pozna-

niu – PWN, Pozna1958.

Taylor E., Metoda ekonomiki, „Ekonomista” 1935, t. 1.
Zawadzki W., Zastosowanie matematyki do ekonomji politycznej, Nakładem i drukiem Józefa

Zawadzkiego, Wilno 1914.urawicki S., Drogi dociekaekonomicznych, PWN, Warszawa 1977.urawicki S., Metody i techniki badaekonomicznych. Zagadnienia epistemologiczne i metodolo-

giczne, PWE, Warszawa 1980.urawicki S., W poszukiwaniu teorii ekonomicznej jutra, PWN, Warszawa 1987.

The Benefits of the Mathematization of Economics

The application of the language of mathematics in economics has a relatively short history;

nevertheless, it is the mathematised economists who have exerted the greatest influence on the
development of the economic theory in the last two centuries. The use of mathematical equipment
provided a possibility of formulating clearly defined concepts, discovering new rules in the
economic life and developing new, more accurate and concise theories and models. This approach,
however, was not commonly accepted. Those economists who favoured descriptive methods
opposed mathematised concepts as incomprehensible. The advocates of descriptive economics
believe that attention given to precision and form led to the excessive abstracting of economics
from reality. Finding some common ground might turn out to be a good solution. It implies that
mathematised economists and the advocates of descriptive methods should give more attention to
their opponents’ views. The convergence of mathematical economics and descriptive economics
should contribute to a more comprehensive development of the theory of economics and prevent it
from becoming esoteric science.

Mirosław Bochenek – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Eko-
nomicznych i Zarz dzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zainteresowania naukowo-badawcze: teoria ekonomii (koncepcja racjonalnoci gospodarowania,

model homo oeconomicus, krzywa Phillipsa, cykl koniunkturalny), historia myli ekonomicznej (roz-

wój ekonomii akademickiej w Polsce i nawiecie, ekonomia matematyczna, prawo gorszego pieni -

dza), ekonomia nierynkowa (szara strefa, ekonomia sztuki), transformacja systemowa (systemy
ekonomiczne, społeczne koszty przemian systemowych w Polsce), globalizacja.

e-mail: bochenek@econ.uni.torun.pl

Pobierz cały dokument
02 Bochenek docid 3584 Nieznany (2) .pdf
Rozmiar 177,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2 1 V 1 02 ark 07id 20006 Nieznany
bns kalisz 02 06 id 90842 Nieznany (2)
02 Identyfikacja zachowan konsu Nieznany (2)
02 2004 kurpiszid 3523 Nieznany
Cw 02 M 04A Badanie wlasciwos Nieznany
17 02 2011 2id 17062 Nieznany (2)
02 Charakteryzowanie typow i ro Nieznany (2)
02 Krotko i dlugoterminowe dec Nieznany
na5 pieszak 03 02 10 1 id 43624 Nieznany
2009 02 17 test egzaminacyjny n Nieznany (2)
2003 02 Fosdem February 2003, K Nieznany
02 Zielona wiosenkaid 3865 Nieznany
02 07 azbestid 3506 Nieznany (2)
02 rozdzial 01 t4p4wqyl4oclhuae Nieznany (2)
24 02 2011 2 id 30494 Nieznany (2)
02 Przestrzeganie przepisow bez Nieznany (2)
02 Charakteryzowanie maszyn rol Nieznany (2)
88 Nw 02 Proste uklady elektron Nieznany
02 Opracowanie i analiza materi Nieznany (2)

więcej podobnych podstron