Pr dom nr 12 RPiS id 382113 Nieznany

Pobierz cały dokument
Pr dom nr 12 RPiS id 382113 Nieznany .pdf
Rozmiar 244,6 KB
background image

Praca domowa nr 12 z przedmiotu „Rachunek prawdopodobieństwa i Statystyka”

Zad. 1. Wiadomo, że:

 

,

0

~ N

X

, gdzie

- pewna liczba dodatnia, oraz

6

X

Y

. Znaleźć

Y

X ,

-

współczynnik korelacji zmiennych losowych X , Y .

Wskazówka: jeśli

 

,

0

~ N

X

, to

 

2

2

2

2

1

x

X

e

x

f

.

Zad. 2. Prawdopodobieństwo, że losowo wybrana sztuka pewnego wyrobu jest wadliwa wynosi 0,1.
Korzystając z Twierdzenia de Moivre’a-Laplace’a, jako szczególnego przypadku CTG, obliczyć
prawdopodobieństwo, że wśród 400 losowo wybranych sztuk wyrobu ilość sztuk wadl iwych:
a) nie przekroczy 43, b) przekroczy 34, c) przekroczy 38 i nie przekroczy 42.

Zad. 3. Rzucamy 30 000 razy symetryczną monetą. Korzystając z nierówności Czebyszewa dla
częstości sukcesów w schemacie Bernoulliego, oszacować prawdopodobieństwo, że liczba orłów
będzie różnić się od 15 000 o co najmniej 300.

Zad. 4. Spośród małych firm handlowych (tzn. takich, które zatrudniają do 5 pracowników),

funkcjonujących na terenie pewnego miasta w 2005 roku, wylosowano niezależnie 10 firm i zebrano

informacje o rocznych kosztach ich działalności. Uzyskano następujące dane (w tys. zł): 5020, 4360,
2520, 3250, 1300, 3250, 950, 1300, 2720, 1300. Zakładając, że rozkład rocznych kosztów działalności
w populacji ogółu małych firm w danym mieście jest rozkładem normalnym, oszacować przedziałowo
nieznany średni koszt działalności małych firm z tego miasta; przyjąć poziom ufności 0,95.

Odpowiedzi:

Zad. 1:

    

 

  

0

0

0

,

7

EY

EY

EX

X

E

EY

EX

XY

E

Y

X

Cov

0

,

Y

X

;

Zad. 2: a) 0,69146, b) 0,84134, c)

0,26;

Zad. 3:

1/12;

Zad. 4: Nieznany średni koszt działalności w populacji ogółu małych firm z danego miasta jest jakąś
liczbą z przedziału (1596.29 (tys. zł), 3597.71 (tys. zł)). Zaufanie do tego wniosku wynosi 95%.

Pobierz cały dokument
Pr dom nr 12 RPiS id 382113 Nieznany .pdf
Rozmiar 244,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pr dom nr 13 RPiS id 382114 Nieznany
Pr dom nr 14 RPiS id 382115 Nieznany
Pr dom nr 9,10 RPiS id 382122 Nieznany
Pr dom nr 11 RPiS id 382112 Nieznany
Pr dom nr 15 RPiS id 382116 Nieznany
Dok cw nr 12 RPiS id 139083 Nieznany
Cwiczenia nr 11,12 RPiS id 1246 Nieznany
Cwiczenia nr 13 RPiS id 124686 Nieznany
Cwiczenia nr 10 RPiS id 124684 Nieznany
Cwiczenia nr 12 (z 14) id 98680 Nieznany
Cwiczenia nr 13 RPiS id 124686 Nieznany
Pr dom nr 1 RPiS id 382111 Nieznany
Pr dom nr 4 RPiS id 382119 Nieznany
Pr dom nr 2 RPiS id 382117 Nieznany

więcej podobnych podstron