Materiał informacyjny do konsultacji społecznych systemu transportowego miasta Łodzi na 2015 (2)

Pobierz cały dokument
Materiał informacyjny do konsultacji społecznych systemu transportowego miasta Łodzi na 2015 (2) .pdf
Rozmiar 255,1 KB
background image

M

IASTO

Ł

ÓDŹ

Z

ARZĄD

D

RÓG I

T

RANSPORTU

MATERIAŁ INFORMACYJNY

DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH

SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA ŁODZI

NA ROK 2025


Współpraca:

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna

Wykonawca: „Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi”

i „Aktualizacji Optymalnego Wariantu Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi”

Umowa Nr: 3331.12/DZ/2013 z 12.02.2013 r.

Umowa Nr: 333.39/DZ/2014 z 31.03.2014 r.

Łódź, maj 2014 r.

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

1

SPIS TRE

Ś

CI

1

WPROWADZENIE............................................................................. 4

2

BADANIE ANKIETOWE, POMIARY RUCHU I PARKOWANIA.......... 5

2.1

BADANIA ANKIETOWE............................................................................... 5

2.2

POMIARY RUCHU .................................................................................... 10

2.3

BADANIA PARKOWANIA.......................................................................... 10

3

MODEL RUCHU STANU ISTNIEJ

Ą

CEGO (2013 ROK) .................. 12

3.1

STAN ISTNIEJ

Ą

CY ................................................................................... 12

4

DIAGNOZA STANU ISTNIEJ

Ą

CEGO .............................................. 12

4.1

UKŁAD DROGOWO-ULICZNY.................................................................. 12

4.2

TRANSPORT ZBIOROWY ........................................................................ 14

5

ANALIZA SWOT SYSTEMU TRANSPORTOWEGO ŁODZI............ 14

5.1

SILNE STRONY ........................................................................................ 14

5.2

SŁABE STRONY ....................................................................................... 15

5.3

SZANSE .................................................................................................... 16

5.4

ZAGRO

ś

ENIA ........................................................................................... 16

6

PROGNOZA RUCHU NA ROK 2025 ............................................... 17

6.1

MODEL I PROGNOZA RUCHU NA ROK 2025 ......................................... 17

7

SYSTEM TRANSPORTOWY NA ROK 2025 UKŁAD DROGOWO-
ULICZNY ......................................................................................... 20

7.1

PRZESŁANKI KSZTAŁTOWANIA UKŁADU DROGOWO-ULICZNEGO ... 20

7.2

OPTYMALNY SYSTEM DROGOWO-ULICZNY........................................ 21

8

SYSTEM TRANSPORTOWY NA ROK 2025 TRANSPORT
ZBIOROWY ..................................................................................... 22

8.1

SYSTEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO ................................................ 22

8.2

MIEJSKA KOMUNIKACJA ZBIOROWA .................................................... 22

8.3

KOMUNIKACJA KOLEJOWA .................................................................... 23

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

2

9

SYSTEM TRANSPORTOWY NA ROK 2025 KONCEPCJA DRÓG
ROWEROWYCH ............................................................................. 24

9.1

PRZESŁANKI KONCEPCJI DRÓG ROWEROWYCH............................... 24

9.2

ZAŁO

ś

ENIA KONCEPCJI SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH ............... 24

9.3

KONCEPCJA DRÓG ROWEROWYCH..................................................... 25

10

ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU

Ś

RÓDMIEJSKIEGO ........................................................................ 26

10.1

PODSTAWOWE ZASADY......................................................................... 26

10.2

TRANSPORT ZBIOROWY ........................................................................ 26

10.3

CI

Ą

GI PIESZE ........................................................................................... 27

10.4

RUCH ROWEROWY ................................................................................. 28

10.5

RUCH SAMOCHODOWY.......................................................................... 28

10.6

ORGANIZACJA PARKOWANIA W STREFIE CENTRALNEJ ................... 29

11

PROGRAM REALIZACJI PRIORYTETOWYCH DZIAŁA

Ń

INWESTYCYJNYCH DO ROKU 2020 ............................................. 30

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

3

SPIS TABEL

1. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy jest Pan(i) za stosowaniem uprzywilejowania

komunikacji miejskiej w centrum miasta kosztem ograniczenia lub pogorszenia

warunków ruchu samochodów?..............................................................................6

2. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy jest Pan(i) za rozszerzeniem sieci tras

rowerowych w centrum miasta, nawet kosztem wprowadzenia zmian w

organizacji ruchu, oznaczaj

ą

cych mi

ę

dzy innymi ograniczenie szeroko

ś

ci jezdni

przeznaczonej dla ruchu samochodów i parkowania?............................................7

3. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy jest Pan(i) za ograniczeniem ruchu

samochodowego w centrum miasta na rzecz poprawy funkcjonowania

komunikacji miejskiej oraz poprawy jako

ś

ci przestrzeni publicznych w centrum

miasta?....................................................................................................................8

4. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy w przypadku wprowadzania ogranicze

ń

dla

ruchu samochodów osobowych w centrum konieczna jest, Pana(i) zdaniem,

budowa tras obwodowych poza tym obszarem?....................................................9

5. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy widzi Pan(i) potrzeb

ę

realizacji nowych

inwestycji drogowych w mie

ś

cie?............................................................................9

6. Dane demograficzno-programowe dla miasta Łodzi ............................................18

7. Model ruchu - podró

ż

e mieszka

ń

ców Łodzi .........................................................18

8. Dobowa liczba podró

ż

y niepieszych [w tys.] w 2013 roku i okresie

prognostycznym 2025 r……………………………………….……………….…..…..19

SPIS WYKRESÓW

Wykres nr 1. Podział zada

ń

przewozowych w dobowych podró

ż

ach wewn

ę

trznych...5

Wykres nr 2. Podział zada

ń

przewozowych w dobowych podró

ż

ach wewn

ę

trznych

niepieszych.…………………………………………………………………..6

SPIS RYSUNKÓW

1. System transportowy na rok 2025. Układ drogowo-uliczny

2. System transportowy na rok 2025. Transport zbiorowy

3. System transportowy na rok 2025. Koncepcja dróg rowerowych

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

4

1 WPROWADZENIE

„Aktualizacja Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi” została wykonana

na zamówienie Miasta Łodzi - Zarz

ą

du Dróg i Transportu w ramach umowy

Nr 3331.12/DZ/2013 z dnia 12 lutego 2013 r.

Celem „Studium...” zdefiniowanym przez Zamawiaj

ą

cego było opracowanie

optymalnego zrównowa

ż

onego systemu transportowego poprawiaj

ą

cego warunki

rozwojowe miasta. Opracowanie dotyczy obszaru Miasta Łodzi i jego powi

ą

za

ń

z obszarem zewn

ę

trznym w okresie perspektywicznym.

Opracowany optymalny system transportowy b

ę

dzie wykorzystany w prowadzonej

obecnie aktualizacji „Studium uwarunkowa

ń

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta Łodzi”.

W cz

ęś

ci I „Studium…” na podstawie wykonanych bada

ń

ankietowych zachowa

ń

komunikacyjnych mieszka

ń

ców Łodzi oraz pomiarów ruchu osób i pojazdów

opracowano model ruchu dla miasta Łodzi dla stanu istniej

ą

cego (rok 2013) oraz

dokonano diagnozy stanu i identyfikacji podstawowych problemów.

Cz

ęść

II „Studium…” zawiera koncepcj

ę

perspektywiczn

ą

systemu transportowego

opracowan

ą

z wykorzystaniem modelu i prognozy ruchu na rok 2025 r. W skład

zaprezentowanego systemu transportowego wchodz

ą

: układ drogowo-uliczny,

transport zbiorowy i koncepcja dróg rowerowych. Ponadto opracowano zasady

obsługi komunikacyjnej obszaru

ś

ródmiejskiego kieruj

ą

c si

ę

zapisami obowi

ą

zuj

ą

cej

polityki transportowej dla miasta Łodzi z 1997 r. Ko

ń

cowym elementem opracowania

jest krótkoterminowy program realizacji priorytetowych działa

ń

inwestycyjnych

do roku 2020.

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

5

2 BADANIE ANKIETOWE, POMIARY RUCHU I PARKOWANIA

2.1 BADANIA ANKIETOWE

Badanie ankietowe zachowa

ń

komunikacyjnych mieszka

ń

ców Łodzi metod

ą

wywiadów domowych przeprowadzono w marcu i kwietniu 2013 roku na

reprezentatywnej próbie mieszka

ń

ców Łodzi. W wyniku badania uzyskano dane

o zachowaniach komunikacyjnych 1156 osób w wieku 6 lat i powy

ż

ej, w tym

informacje o wykonanych podró

ż

ach 1043 mieszka

ń

ców.

Badanie dostarczyło dane o nast

ę

puj

ą

cych parametrach podró

ż

y mieszka

ń

ców

w dniu powszednim: ruchliwo

ś

ci (liczba podró

ż

y w dobie), motywacjach - powodach

odbywania podró

ż

y, podziale zada

ń

przewozowych (sposobach dokonania podró

ż

y –

jakimi

ś

rodkami transportu) oraz rozkładzie podró

ż

y w dobie.

Zgodnie z wynikami badania 27,4% dobowych podro

ż

y wewn

ę

trznych (podró

ż

e

mieszka

ń

ców rozpoczynane i ko

ń

czone w Łodzi) stanowi

ą

podró

ż

e piesze. Podró

ż

e

niepiesze stanowia zatem 72,6% podró

ż

y dobowych. Podział zada

ń

przewozowych

w dobowych podró

ż

ach wewn

ę

trznych przedstawiaj

ą

poni

ż

sze wykresy.

Wykres nr 1. Podział zada

ń

przewozowych w dobowych podró

ż

ach wewn

ę

trznych

Podział zada

ń

przewozowych w dobowych podró

ż

ach wewn

ę

trznych [%]

0,1

1,8

0,6

45,5

27,4

24,6

pieszo

komunikacja indywidualna

komunikacja zbiorowa

kom. Indywidualna + zbiorowa

rower

inne

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

6

Wykres nr 2. Podział zada

ń

przewozowych w dobowych podró

ż

ach wewn

ę

trznych

niepieszych

Podział zada

ń

przewozowych w dobowych podró

ż

ach wewn

ę

trznych niepieszych

0,8

2,5

62,6

33,9

0,2

komunikacja indywidualna

komunikacja zbiorowa

kom. Indywidualna + zbiorowa

rower

inne

W ramach badania przeprowadzono równie

ż

reprezentatywne badanie opinii

i preferencji dotycz

ą

cych transportu w mie

ś

cie mieszka

ń

ców w wieku co najmniej

16 lat. Uzyskano odpowiedzi 1071 osób. Pytania dotyczyły zasad i warunków:

uprzywilejowania komunikacji zbiorowej, ogranicze

ń

dla ruchu samochodowego,

rozwijania sieci tras rowerowych, konieczno

ś

ci budowy tras obwodowych oraz

realizacji nowych inwestycji drogowych w mie

ś

cie. Wyniki badania przestawiono

w tabelach 1 – 5 z wykresami.

Tabela nr 1. Wyniki odpowiedzi na pytanie:

Czy jest Pan(i) za stosowaniem uprzywilejowania komunikacji miejskiej
w centrum miasta kosztem ograniczenia lub pogorszenia warunków
ruchu samochodów?

Odpowied

ź

Procent

Zdecydowanie tak

43,7

Raczej tak

35,2

Raczej nie

8,5

Zdecydowanie nie

6,3

Trudno powiedzie

ć

6,3

Suma

100,0

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

7

78,9

14,8

6,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Tak

Nie

Trudno pow iedzie

ć

Za uprzywilejowaniem komunikacji miejskiej w centrum miasta kosztem ograniczenia

lub pogorszenia warunków ruchu samochodów opowiada si

ę

78,9 % respondentów,

14,8 % jest temu przeciwnych.

Tabela nr 2. Wyniki odpowiedzi na pytanie:

Czy jest Pan(i) za rozszerzeniem sieci tras rowerowych w centrum
miasta, nawet kosztem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu,
oznaczaj

ą

cych mi

ę

dzy innymi ograniczenie szeroko

ś

ci jezdni

przeznaczonej dla ruchu samochodów i parkowania?

Odpowied

ź

Procent

Zdecydowanie tak

42,1

Raczej tak

27,5

Raczej nie

16,1

Zdecydowanie nie

7,4

Trudno powiedzie

ć

6,9

Suma

100,0

69,6

23,5

6,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Tak

Nie

Trudno pow iedzie

ć

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

8

69,6% ankietowanych pozytywnie odnosi si

ę

do rozszerzenia sieci tras rowerowych,

nawet kosztem przestrzeni dla ruchu samochodowego i parkowania. Negatywnie

do tego jest nastawionych 23,5% ankietowanych.

Tabela nr 3. Wyniki odpowiedzi na pytanie:

Czy jest Pan(i) za ograniczeniem ruchu samochodowego w centrum
miasta na rzecz poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz
poprawy jako

ś

ci przestrzeni publicznych w centrum miasta?

Odpowied

ź

Procent

Zdecydowanie tak

36,2

Raczej tak

31,5

Raczej nie

17,2

Zdecydowanie nie

7,6

Trudno powiedzie

ć

7,5

Suma

100,0

67,7

7,5

24,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Tak

Nie

Trudno pow iedzie

ć

67,7% ankietowanych pozytywnie odnosi si

ę

do ograniczania ruchu samochodowego

w centrum miasta na rzecz poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz

poprawy jako

ś

ci przestrzeni publicznych w centrum miasta. Negatywnie do tego jest

nastawionych 24,8% ankietowanych.

Zdaniem 85,8% respondentów w przypadku wprowadzania ogranicze

ń

ruchu

samochodowego w centrum niezb

ę

dna jest budowa tras obwodowych, przeciwne

zdanie ma 8,6% ankietowanych (tabela nr 4).

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

9

Tabela nr 4. Wyniki odpowiedzi na pytanie:

Czy w przypadku wprowadzania ogranicze

ń

dla ruchu samochodów

osobowych w centrum konieczna jest, Pana(i) zdaniem, budowa tras
obwodowych poza tym obszarem?

Odpowied

ź

Procent

Zdecydowanie tak

55,3

Raczej tak

30,5

Raczej nie

7,0

Zdecydowanie nie

1,6

Trudno powiedzie

ć

5,6

Suma

100,0

85,8

8,6

5,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Tak

Nie

Trudno pow iedzie

ć

Niemal wszyscy respondenci oczekuj

ą

nowych inwestycji w mie

ś

cie (90,9%).

Potrzeby nowych inwestycji nie widzi 4,4% mieszka

ń

ców (tabela nr 5).

Tabela nr 5. Wyniki odpowiedzi na pytanie:

Czy widzi Pan(i) potrzeb

ę

realizacji nowych inwestycji drogowych

w mie

ś

cie?

Odpowied

ź

Procent

Zdecydowanie tak

71,0

Raczej tak

19,9

Raczej nie

3,7

Zdecydowanie nie

0,7

Trudno powiedzie

ć

4,7

Suma

100,0

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

10

4,7

4,4

90,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Tak

Nie

Trudno pow iedzie

ć

2.2 POMIARY RUCHU

Pomiary nat

ęż

enia ruchu drogowego przeprowadzono na przekrojach ulicznych

tworz

ą

cych charakterystyczne linie tworz

ą

ce trzy kordony (granicy miasta, kolejowy

i centralny) oraz tzw. przekrój

ś

rednicowy. Ł

ą

cznie pomiarom poddano nat

ęż

enie

ruchu pojazdów na 110 przekrojach ulicznych, w godzinach szczytu porannego

i popołudniowego. Wyniki pomiarów posłu

ż

yły zarówno do oceny wielko

ś

ci ruchu

w stanie istniej

ą

cym jak i do skalibrowania modelu ruchu.

Do kalibracji modelu ruchu w zakresie ruchu pasa

ż

erów komunikacji zbiorowej na

kordonie kolejowym, ekranie

ś

rednicowym oraz kordonie centralnym posłu

ż

yły wyniki

pomiarów napełnienia tramwajów i autobusów z roku 2011 (dostarczone przez MPK

Łód

ź

). W celu uzyskania danych o ruchu pasa

ż

erów komunikacji zbiorowej na

granicy miasta przeprowadzono pomiary napełnienia

ś

rodków transportu zbiorowego

w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. W przypadku pasa

ż

erów kolei

przeprowadzono pomiary liczby wsiadaj

ą

cych i wysiadaj

ą

cych na przystankach

i dworcach kolejowych na obszarze miasta.

2.3 BADANIA PARKOWANIA

W ramach badania parkowania zmierzono stopnie

ń

zaj

ę

to

ś

ci miejsc postojowych

w strefie parkowania płatnego w dziennym szczycie parkowania w godz. 12.00 –

15.00 oraz wykonano dokumentacj

ę

fotograficzn

ą

i ocen

ę

sytuacji w rejonach

przylegaj

ą

cych bezpo

ś

rednio do strefy płatnego parkowania.

W strefie płatnego parkowania w wielu miejscach zaobserwowano znaczne

zró

ż

nicowanie zaj

ę

to

ś

ci miejsc postojowych. Bardzo wysoki stopie

ń

zaj

ę

tosci miejsc

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

11

(0,9 i powy

ż

ej) obserwuje si

ę

przede wszystkim na ul. Piotrkowskiej i w jej otoczeniu

(na ulicach po wschodniej i zachodniej stronie odcinka zamkni

ę

tego dla ruchu oraz

na ul. Piotrkowskiej pomi

ę

dzy al. Piłsudskiego i ul. Radwa

ń

sk

ą

). Niewielki stopie

ń

zaj

ę

to

ś

ci miejsc zaobserwowano w poludniowej cz

ęś

ci strefy płatnego parkowania

(na południe od ulic

ś

wirki i Wigury).

Na ulicach przyległych do strefy płatnej zaj

ę

to

ść

miejsc postojowych przekracza

95%. W wi

ę

kszo

ś

ci przypadków (np. ul. Lipowa) jest to wywołane przenoszeniem si

ę

parkowania ze strefy płatnej dla unikni

ę

cia opłat. Jedynie w rejonie przylegaj

ą

cym

od wschodu do strefy płatnego parkowania i ograniczonym ulicami Rewolucji 1905 r.,

Uniwersyteck

ą

, Wierzbow

ą

, Jaracza, Kopci

ń

skiego, Narutowicza i Knychalskiego

wska

ź

nik zaj

ę

to

ś

ci miejsc postojowych równy 1,0 i powy

ż

ej wynika z deficytu miejsc

postojowych wewn

ą

trz obszaru.

Z badania parkowania i analizy obowi

ą

zuj

ą

cych uregulowa

ń

, w tym regulaminu strefy

płatnego parkowania wynikaj

ą

nast

ę

puj

ą

ce wnioski:

-

Wysoko

ść

opłat w niektórych rejonach centrum jest zbyt niska,

-

skuteczno

ść

działania strefy płatnego parkowania obni

ż

aj

ą

ulgowe abonamenty

premiuj

ą

ce długotrwałe parkowanie, dost

ę

pne dla osób niemieszkaj

ą

cych w tym

obszarze,

-

konieczne jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania o obszar przylegaj

ą

cy

od wschodu do strefy płatnego parkowania ograniczony ulicami: Rewolucji

1905 r., Uniwersyteck

ą

, Wierzbow

ą

, Jaracza, Kopci

ń

skiego, Narutowicza

i Knychalskiego.

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

12

3 MODEL RUCHU STANU ISTNIEJ

Ą

CEGO (2013 ROK)

3.1 STAN ISTNIEJ

Ą

CY

Model ruchu opracowano z wykorzystaniem danych demograficzno - przestrzennych

opracowanych przez Miejsk

ą

Pracowni

ę

Urbanistyczn

ą

w Łodzi dla 325 rejonów

w mie

ś

cie, wyników badania ankietowego zachowa

ń

komunikacyjnych mieszka

ń

ców

Łodzi z 2013 r. oraz wyników pomiarów nat

ęż

enia ruchu pojazdów oraz potoków

pasa

ż

erskich w komunikacji zbiorowej wykonanych w 2013 roku. W opracowaniu

wykorzystano równie

ż

pomiary potoków pasa

ż

erskich oraz nat

ęż

enia ruchu z lat

wcze

ś

niejszych, dostarczone przez Zamawiaj

ą

cego. W celu umo

ż

liwienia

ś

ledzenia

trendów w zakresie ruchu samochodowego w Łodzi wskazane jest opracowanie

i wdro

ż

enie programu cyklicznych pomiarów nat

ęż

enia ruchu (np. w cyklu 2-letnim)

opartych na kordonowych i ekranowych pomiarach ruchu (np. na kordonach

i ekranach, na których zostały wykonane pomiary w ramach opracowania Aktualizacji

Studium).

W rezultacie procesu modelowania i kalibracji parametrów uzyskanych w badaniu

ankietowym mieszka

ń

ców Łodzi, poprzez porównanie wielko

ś

ci modelowych

z wynikami pomiarów nat

ęż

enia ruchu pojazdów i pasa

ż

erów komunikacji zbiorowej,

osi

ą

gni

ę

to

wystarczaj

ą

c

ą

dokładno

ść

modelu

ruchu

dla

miasta

Łodzi

do zastosowania w dalszych analizach systemu transportowego miasta. Podstawowe

dane demograficzno-programowe podano w tabeli nr 6 (str. 18), natomiast parametry

modelu ruchu podano w tabeli nr 7 (str. 18).

4 DIAGNOZA STANU ISTNIEJ

Ą

CEGO

4.1 UKŁAD DROGOWO-ULICZNY

W

ę

zeł dróg zewn

ę

trznych jest w trakcie zasadniczych przeobra

ż

e

ń

- budowy

autostrad (gotowa autostrada A2, doko

ń

czenie budowy autostrady A1 odcinek

Stryków – Tuszyn prawdopodobnie w 2016 r.) i drogi ekspresowej S8 (zako

ń

czenie

w roku 2014 ale bez poł

ą

czenia z autostrad

ą

A1). Aktualnie nie ma ustalonego

terminu podj

ę

cia inwestycji budowy drogi ekspresowej S14. Jednak prawdopodobne

odsuwanie terminu realizacji drogi S14 b

ę

dzie skutkowało brakiem bezpo

ś

redniego

dost

ę

pu do zachodnich obszarów Łodzi z krajowego systemu dróg ruchu szybkiego.

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

13

Po realizacji inwestycji, które stworz

ą

trzy (A1, A2, S8) z czterech planowanych

elementów ramy autostradowo-ekspresowej, nast

ą

pi eliminacja wi

ę

kszo

ś

ci ruchu

tranzytowego z obszaru Łodzi.

Kluczowym zadaniem w gestii Miasta Łodzi jest zapewnienie koniecznych poł

ą

cze

ń

miasta z w

ę

złami dróg ruchu szybkiego (przede wszystkim z autostrad

ą

A1).

W pierwszej kolejno

ś

ci z w

ę

złem Łód

ź

Wschód (A1), nast

ę

pnie z w

ę

złem Stryków

(A2) daj

ą

cym tak

ż

e poł

ą

czenie z autostrad

ą

A1. Konieczne b

ę

dzie zapewnienie

sprawnych poł

ą

cze

ń

wschód – zachód na obszarze Łodzi umo

ż

liwiaj

ą

cych dogodny

dojazd do zachodnich obszarów Łodzi z w

ę

zła Stryków na A2 oraz w

ę

zła Łód

ź

Wschód na A1, które równie

ż

po realizacji S14 b

ę

d

ą

spełniały u

ż

yteczne funkcje

w systemie drogo-ulicznym Łodzi.

Miejski układ drogowo-uliczny charakteryzuje si

ę

brakiem wła

ś

ciwej hierarchizacji

odpowiadaj

ą

cej funkcjom ulic. Wynika to z braku logicznego układu ulicznego

o zró

ż

nicowanych funkcjach. W układzie miasta brak jest miejskich tras

obwodowych

ł

ą

cz

ą

cych

podstawowe

struktury

zagospodarowania

miasta

z pomini

ę

ciem centrum. W systemie drogowym brakuje alternatywnych dróg:

na kierunku północ-południe na zachód od al. Włókniarzy oraz na wschód od ci

ą

gu

Kopci

ń

skiego – Rydza-

Ś

migłego z przekroczeniem linii kolejowej nr 17. Powoduje to

kumulowanie si

ę

ruchu na 2 głównych trasach północ–południe (Al. Włókniarzy oraz

Kopci

ń

skiego – Rydza

Ś

migłego) oraz bardzo du

ż

e obci

ąż

enia relacjami skr

ę

tnymi

na skrzy

ż

owaniach umo

ż

liwiaj

ą

cych rozrz

ą

d ruchu. Znacz

ą

c

ą

wad

ą

układu

drogowego jest brak poł

ą

czenia wschód – zachód w północnej cz

ęś

ci

ś

ródmie

ś

cia

wpływaj

ą

cym na dodatkowe przeci

ąż

enie ulic o kierunku północ-południe.

Układ ulic w

ś

ródmie

ś

ciu charakteryzuje si

ę

szczególnie niskimi parametrami

technicznymi. Wi

ę

kszo

ść

ulic jest jednoprzestrzenna, g

ę

sto zabudowana, w

ą

ska.

Wyst

ę

puj

ą

tu tak

ż

e liczne konflikty ruchu samochodowego z ruchem tramwajowym

na ulicach o niewydzielonym torowisku.

Według wyników reprezentatywnego badania opinii i preferencji dotycz

ą

cych

transportu, mieszka

ń

cy Łodzi w znakomitej wi

ę

kszo

ś

ci (91% respondentów)

popieraj

ą

potrzeb

ę

realizacji nowych inwestycji drogowych oraz widz

ą

konieczno

ść

budowy tras obwodowych poza obszarem centrum jako warunek wprowadzania

ogranicze

ń

ruchu samochodowego na obszarze centrum (86% respondentów).

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

14

4.2 TRANSPORT ZBIOROWY

Problemem komunikacji miejskiej w Łodzi jest jej słaby wizerunek, wynikaj

ą

cy

z przestarzałego

taboru

tramwajowego

(95%

powy

ż

ej

20

lat,

tylko 5%

niskopodłogowych),

niezbyt

wysokiej

pr

ę

dko

ś

ci

komunikacyjnej

tramwaju

(wynikaj

ą

cej m. in. ze stanu torowisk tramwajowych, ich usytuowaniu w jezdni oraz

cz

ę

sto braku priorytetu w ruchu miejskim), niskiej estetyki infrastruktury

przystankowej.

Do zalet systemu transportu zbiorowego nale

ż

y zaliczy

ć

dobr

ą

g

ę

sto

ść

sieci

z bardzo dobr

ą

dost

ę

pno

ś

ci

ą

do przystanków: praktycznie cały obszar

ś

ródmiejski

oraz du

ż

ych osiedli mieszkaniowych znajduje si

ę

w promieniu 300 m

od przystanków (tj. w granicach max 400 m doj

ś

cia) a pozostałe obszary

w promieniu 600 m (tj. w granicach max 800 metrów doj

ś

cia).

5 ANALIZA SWOT SYSTEMU TRANSPORTOWEGO ŁODZI

5.1 SILNE STRONY

1. Uchwalona w 1997 roku polityka transportowa dla miasta Łodzi, w której

wybrano

strategi

ę

zrównowa

ż

onego

rozwoju.

W

dokumencie

przyj

ę

to,

ż

e głównym celem przekształce

ń

i rozwoju systemu transportu

w mie

ś

cie Łodzi jest stworzenie warunków dla bardziej sprawnego

i bezpiecznego - ni

ż

obecnie - przemieszczania osób i towarów, przy spełnieniu

wymogów ograniczenia uci

ąż

liwo

ś

ci transportu dla

ś

rodowiska. Modernizacja

i rozwój

systemu

transportu

słu

ż

y

ć

winien

stymulowaniu

rozwoju

gospodarczego i ładu przestrzennego, poprawie wizerunku miasta oraz

zmniejszeniu zró

ż

nicowa

ń

w rozwoju i jako

ś

ci

ż

ycia w poszczególnych

obszarach miasta. System transportowy miasta w swoim rozwoju winien

nawi

ą

zywa

ć

do zewn

ę

trznego systemu transportowego, a w szczególno

ś

ci

do sieci autostrad, układu linii kolejowych i lotnisk.

2. Zintegrowanie zarz

ą

dzania transportem indywidualnym i zbiorowym w ramach

jednej jednostki miejskiej: Zarz

ą

du Dróg i Transportu.

3. Wzrost wydatków na system transportowy w kolejnych bud

ż

etach miasta.

4. Dobrze

rozwini

ę

ta

sie

ć

miejskiego

transportu

zbiorowego

w

Łodzi

(342 kilometry linii tramwajowych i 1220 kilometrów linii autobusowych) o du

ż

ej

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

15

g

ę

sto

ść

sieci; (szczególnie w obszarze centralnym) z bardzo dobr

ą

dost

ę

pno

ś

ci

ą

do przystanków (strefa

ś

ródmiejska i du

ż

e osiedla mieszkaniowe

w zasi

ę

gu doj

ś

cia max. 400 m).

5. Znacz

ą

cy udział transportu zbiorowego w obsłudze podró

ż

y wewn

ę

trznych

(ponad 50% w podró

ż

ach niepieszych).

6. Społeczne poparcie dla wprowadzania priorytetów dla transportu zbiorowego.

7. System płatnego parkowania w centralnym obszarze miasta.

8. Port lotniczy poło

ż

ony blisko centrum miasta (6 km od centrum miasta).

5.2 SŁABE STRONY

1. Ograniczony zakres realizacji uchwalonej polityki transportowej.

2. Niepełny i nieshierarchizowany układ drogowo-uliczny jest przyczyn

ą

nadmiernego zatłoczenia, niskich pr

ę

dko

ś

ci, zb

ę

dnej pracy przewozowej

i negatywnych skutków

ś

rodowiskowych. W układzie miasta brak jest miejskich

tras obwodowych ł

ą

cz

ą

cych podstawowe struktury zagospodarowania miasta

z pomini

ę

ciem centrum. Brak ci

ą

gło

ś

ci odcinków tras o dobrych parametrach.

3. Zbyt mała liczba bezkolizyjnych przekrocze

ń

linii kolejowych, w tym o znaczeniu

lokalnym.

4. Słaby wizerunek komunikacji tramwajowej (przestarzały tabor, zu

ż

yta

infrastruktura, niskie pr

ę

dko

ś

ci komunikacyjne).

5. Mankamentem łódzkiego układu tramwajowego jest du

ż

y udział torowisk

wbudowanych w jezdnie w

ą

skich ulic, wspólnych z ruchem samochodowym,

szczególnie w obszarze centralnym.

6. Brak sprawnych w

ę

złów przesiadkowych pomi

ę

dzy ró

ż

nymi

ś

rodkami

transportu.

7. Niedostateczne uprzywilejowanie transportu zbiorowego (tramwaj, autobus)

w centralnym obszarze miasta i w korytarzach dojazdowych do centrum.

8. Niedostateczny rozwój infrastruktury dla ruchu rowerowego, szczególnie

w

Ś

ródmie

ś

ciu i na dojazdach. Brak spójnego systemu dróg rowerowych

w mie

ś

cie.

9. Niedostateczny poziom bezpiecze

ń

stwa ruchu.

10. Słabe poł

ą

czenia i niski standard w regionalnych relacjach kolejowych,

rzutuj

ą

ce na bardzo niski udział kolei w ruchu do Łodzi.

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

16

11. Mało atrakcyjne kolejowe poł

ą

czenia dalekobie

ż

ne (z wyj

ą

tkiem poł

ą

czenia

z Warszaw

ą

); Łód

ź

pozostaje poza sieci

ą

magistralnych poł

ą

cze

ń

kolejowych

dalekobie

ż

nych w Polsce.

12. Mała liczba poł

ą

cze

ń

lotniczych z Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta.

5.3 SZANSE

1. Zewn

ę

trzny układ dróg ruchu szybkiego otaczaj

ą

cy Łód

ź

z 3 stron w ko

ń

cowej

fazie realizacji (istniej

ą

ca A2, w budowie A1 oraz S8).

2. Realizacja drogi S14, która zamknie ram

ę

dróg ruchu szybkiego wokół Łodzi.

3. Budowa nowego Dworca Łód

ź

Fabryczna stworzy now

ą

jako

ść

jako

zintegrowany w

ę

zeł transportowy.

4. Budowa kolejowego tunelu

ś

rednicowego dla kolei konwencjonalnej o du

ż

ym

znaczeniu dla ruchu aglomeracyjnego.

5. Mo

ż

liwo

ść

współfinansowania projektów transportowych ze

ś

rodków UE.

6. Utrzymywanie si

ę

wysokiej liczby u

ż

ytkowników transportu zbiorowego.

7. Rosn

ą

ce zainteresowanie mieszka

ń

ców miasta korzystaniem z rowerów,

(w tym tak

ż

e w dojazdach do szkoły i pracy) oraz gotowy "Plan rozwoju sieci

dróg rowerowych w Łodzi na lata 2013-2015".

8. W zakresie przewozów regionalnych program rozwoju Łódzkiej Kolei

Aglomeracyjnej daje szanse na wzrost udziału kolei w ruchu regionalnym

do Łodzi.

5.4 ZAGRO

ś

ENIA

1. Spadek liczby u

ż

ytkowników transportu zbiorowego w przypadku braku

podnoszenia standardu i sprawno

ś

ci komunikacji miejskiej.

2. Brak sprawnych poł

ą

cze

ń

układu drogowego miasta z w

ę

złami systemu dróg

ruchu szybkiego wokół Łodzi nie pozwoli na pełne wykorzystanie dogodnego

poło

ż

enia Łodzi w układzie transportowym kraju.

3. Brak skutecznej realizacji kluczowych elementów systemu drogowo-ulicznego.

4. Bł

ę

dne decyzje realizacyjne (nietrafione inwestycje drogowe).

5. Rozpraszanie zabudowy i dezintegracja przestrzenna miasta - wzrost

zapotrzebowania na transport.

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

17

6. Wzrost motoryzacji i tendencja do u

ż

ytkowania samochodów w podró

ż

ach

wewn

ę

trznych, w konsekwencji nadmierne zatłoczenie dróg w Łodzi.

7. Niepowodzenia w odwróceniu procesu degradacji kolei mog

ą

ce prowadzi

ć

do dalszego spadku wykorzystania kolei podmiejskich i dalszego wzrostu

u

ż

ytkowania samochodów osobowych do dojazdów ze strefy podmiejskiej,

szczególnie w dojazdach do centrum Łodzi.

8. Brak zdecydowanych działa

ń

w zakresie polityki parkingowej, w tym

rozszerzania strefy płatnego parkowania oraz stosowania normatywów

parkingowych w planach zagospodarowania przestrzennego.

9. Niepełna skuteczno

ść

strefy parkowania płatnego w efekcie utrzymywania

abonamentów zni

ż

kowych na parkowanie długoterminowe.

10. Brak spójno

ś

ci pomi

ę

dzy programem rewitalizacji zabudowy w centrum

a polityk

ą

parkingow

ą

, reguluj

ą

c

ą

poziom dojazdów samochodem do centrum.

11. Odst

ą

pienie władz od realizacji planowanych od lat projektów o kluczowym

znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania systemu transportowego Łodzi

(np. pod naciskiem protestów lokalnych

ś

rodowisk).

6 PROGNOZA RUCHU NA ROK 2025

6.1 MODEL I PROGNOZA RUCHU NA ROK 2025

Dane programowe (liczba mieszka

ń

ców, liczba miejsc pracy, liczba studentów, liczba

uczniów w szkołach ponadpodstawowych) dla okresu prognostycznego (2025 rok)

zostały opracowane przez Miejsk

ą

Pracowni

ę

Urbanistyczn

ą

w Łodzi. Dane dla miast

i gmin przyległych powiatów przyj

ę

to na podstawie prognozy GUS.

Prognoza ruchu na rok 2025 została opracowana z wykorzystaniem modelu ruchu

stanu istniej

ą

cego (2013 r.) i z uwzgl

ę

dnieniem tendencji zmian w zachowaniach

komunikacyjnych mieszka

ń

ców.

Podstawowe dane demograficzne przyj

ę

te w modelu stanu istniej

ą

cego i prognozie

ruchu na rok 2025 przedstawiono w tabeli nr 6.

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

18

Tabela 6. Dane demograficzno-programowe dla miasta Łodzi

Parametr

2013 r.

2025 r.

Liczba mieszka

ń

ców [tys.]

717,6

649,7

Liczba miejsc pracy [tys.]

320,6

303,9

Liczba uczniów szkół ponadpodstawowych [tys.]

47,7

44,4

Liczba studentów studiów dziennych [tys.]

56,8

45,9

W tabeli 7 zestawiono porównanie charakterystyk ruchowych przyj

ę

tych w modelu

ruchu stanu istniej

ą

cego (2013 rok) i w okresie prognostycznym (2025 rok).

Tabela 7. Model ruchu - podró

ż

e mieszka

ń

ców Łodzi

2013 r.

2025 r.

Podró

ż

e zwi

ą

zane z obszarem Łodzi (wewn

ę

trzne

1

, wyjazdowe

2

i wjazdowe

3

)

Ruchliwo

ść

mieszka

ń

ca w podró

ż

ach

[liczba podró

ż

y na osob

ę

na dob

ę

]

2,288

2,458

Całkowita liczba podró

ż

y mieszka

ń

ców Łodzi [tys./

dob

ę

]

1641,6

1597,2

Podró

ż

e wewn

ę

trzne (po obszarze Łodzi)

Ruchliwo

ść

mieszka

ń

ca w podró

ż

ach

wewn

ę

trznych [liczba podró

ż

y na osob

ę

na dob

ę

]

2,198

2,368

Podró

ż

e ogółem

4

[tys./dob

ę

]

1577,0

1538,6

Podró

ż

e niepiesze [tys./dob

ę

]

1115,7

1072,8

Udział komunikacji zbiorowej w podró

ż

ach

niepieszych w godzinie szczytu porannego

46,0%

48,7%

Udział komunikacji indywidualnej w podró

ż

ach

niepieszych w godzinie szczytu porannego

54,0%

51,3%

Udział komunikacji zbiorowej w podró

ż

ach

niepieszych w godzinie szczytu popołudniowego

50,3%

51,1%

Udział komunikacji indywidualnej w podró

ż

ach

niepieszych w godzinie szczytu popołudniowego

49,7%

48,9%

1

Rozpoczynane i kończone w Łodzi

2

Rozpoczynane w Łodzi i kończone poza Łodzią

3

Rozpoczynane poza Łodzią i kończone w Łodzi

4

Podróże piesze i niepiesze łącznie

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

19

Pomimo wzrostu ruchliwo

ś

ci mieszka

ń

ców Łodzi, w wyniku spadku liczby ludno

ś

ci,

do roku 2025 r. nast

ą

pi nieznaczny spadek liczby podró

ż

y wewn

ę

trznych po Łodzi

o 4%. Natomiast w podró

ż

ach zewn

ę

trznych z Łodzi do przyległych powiatów

(Strefa) i poza ten obszar i powrotnych oraz pomi

ę

dzy gminami Strefy prognozuje si

ę

ł

ą

czny wzrost ruchu, wynikaj

ą

cy głównie ze wzrostu PKB. Zestawienie dobowych

wielko

ś

ci ruchu według modelu ruchu 2013 roku i prognozowanego na 2025 rok

w poszczególnych relacjach przedstawiono w poni

ż

szej tabeli.

Tabela 8. Dobowa liczba podró

ż

y niepieszych [w tys.] w 2013 roku i okresie prognostycznym

2025 r.

Podró

ż

e niepiesze

2013 rok

2025 rok

Wska

ź

nik

zmiany

2025/2013

Ruch wewn

ę

trzny

Łód

ź

– Łód

ź

1115,7

1072,8

0,96

Ruch zewn

ę

trzny

Łód

ź

– Strefa i Strefa -

Łód

ź

240,2

246,8

1,03

Łód

ź

- poza Stref

ę

i spoza Strefy - Łód

ź

84,8

136,6

1,61

Strefa - Strefa

92,2

96,6

1,05

Ruch wewn

ę

trzny

1115,7

1072,8

0,96

Ruch zewn

ę

trzny

ł

ą

cznie

417,2

480,0

1,15

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

20

7 SYSTEM TRANSPORTOWY NA ROK 2025

UKŁAD DROGOWO-ULICZNY

7.1 PRZESŁANKI KSZTAŁTOWANIA UKŁADU DROGOWO-ULICZNEGO

Przesłanki kształtowania optymalnego układu drogowo-ulicznego

-

Uwzgl

ę

dnienie głównych ci

ąż

e

ń

prognozowanego ruchu wynikaj

ą

cego

z modelu ruchu na rok 2025 i opartego na prognozie demograficznej

i prognozie rozmieszczenia miejsc pracy na rok 2025, (b

ę

d

ą

ce wynikiem

przyj

ę

tej w „Studium uwarunkowa

ń

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Łodzi” polityki zagospodarowania przestrzennego

miasta Łodzi.)

-

Zgodno

ść

i wspieranie celów strategicznych „Strategii Zintegrowanego

Rozwoju Łodzi 2020+”

-

Obowi

ą

zuj

ą

ca Polityka transportowa dla miasta Łodzi (1997 r.)

-

Maksymalne nawi

ą

zywanie do korytarzy przewidywanych w obowi

ą

zuj

ą

cym

„Studium uwarunkowa

ń

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Łodzi” (obecnie w procesie aktualizacji)

-

Maksymalne wykorzystanie istniej

ą

cej infrastruktury transportowej

-

Optymalne wykorzystanie zewn

ę

trznego systemu drogowego (autostrady

i drogi ekspresowe) do sprawnego dojazdu i funkcjonowania systemu

drogowego Łodzi

-

Przesłanki ekonomiczne - minimalizacja kosztów nowej infrastruktury, dobra

efektywno

ść

planowanych inwestycji (decyduj

ą

ca o kolejno

ś

ci realizacji)

-

Wyniki analizy SWOT systemu transportowego miasta Łodzi zaprezentowane

w „Aktualizacji studium systemu transportowego dla miasta Łodzi”, Cz

ęś

ci II,

etap 2.

-

Opinie mieszka

ń

ców Łodzi wyra

ż

one w reprezentatywnym badaniu opinii

publicznej na temat rozwoju układu drogowego (wiosna 2013) (wyniki

w „Aktualizacji studium systemu transportowego dla miasta Łodzi”, Cz

ęść

I,

etap 2).

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

21

7.2 OPTYMALNY SYSTEM DROGOWO-ULICZNY

Opracowany układ drogowo-uliczny uwzgl

ę

dnia zasadnicze przesłanki le

żą

ce

u podstaw jego kształtowania oraz jest wynikiem wielu prognostycznych analiz

ruchowych, prowadz

ą

cych do uzyskania optymalnego rozwi

ą

zania.

Układ drogowo-uliczny prezentuje rysunek nr 1.

Zasadnicze elementy planowanego układu drogowo-ulicznego to:

- trasy zapewniaj

ą

ce sprawne podł

ą

czenia do krajowego systemu dróg ruchu

szybkiego (w

ę

złów autostrady A1, A2, dróg ekspresowych S8 i S14), w tym

poprawiaj

ą

ce tak

ż

e obsług

ę

komunikacyjn

ą

du

ż

ych obszarów mieszkaniowych

(jak np. Wojska Polskiego od Karskiego do w

ę

zła „Teofilów” na S14);

- ci

ą

gi ulic odci

ąż

aj

ą

ce obszar

ś

ródmiejski, umo

ż

liwiaj

ą

ce i warunkuj

ą

ce podj

ę

cie

długofalowych działa

ń

nakierowanych na ograniczenie ruchu samochodowego

w centrum (takie jak: Inflancka – Julianowska – Karskiego -

ś

eligowskiego – Ł

ą

kowa

od Strykowskiej do Mickiewicza; Konstytucyjna – Kolumny odc. Strykowska –

Rzgowska;

Ś

l

ą

ska odc. Trasa Górna – Ofiar Terroryzmu 11 Wrze

ś

nia; Kacze

ń

cowa

odc. Aleksandrowska – rejon Portu Lotniczego im. Wladysława Reymonta).

Prognozy ruchu na rok 2025 na sieci drogowo-ulicznej wykazuj

ą

uzasadnienie

ruchowe dla wi

ę

kszo

ś

ci elementów układu-drogowo ulicznego dla przyj

ę

tych przez

Miasto Łód

ź

prognoz demograficzno-programowych na rok 2025. Pozostałe

elementy uwzgl

ę

dniono bior

ą

c pod uwag

ę

aspekty strategiczno-planistyczne,

wskazuj

ą

ce na potrzeb

ę

umieszczenia w sieci drogowo-ulicznej korytarzy

warunkuj

ą

cych przyszłe mo

ż

liwo

ś

ci rozwojowe wybranych terenów (np. przedłu

ż

enie

Trasy

„Górna”

do

w

ę

zła

Romanów

na

autostradzie

A1

oraz

ł

ą

cznik

od ul. Kacze

ń

cowej do w

ę

zła Konstantynów na S14).

Nale

ż

y podkre

ś

li

ć

, i

ż

ostateczna decyzja w zakresie przebiegu proponowanych

korytarzy drogowych, w szczególno

ś

ci tzw. trasy Wojska Polskiego oraz

ul. Kacze

ń

cowej, zostanie podj

ę

ta w ramach prac nad nowym Studium

uwarunkowa

ń

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

22

8 SYSTEM TRANSPORTOWY NA ROK 2025

TRANSPORT ZBIOROWY

8.1 SYSTEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO

System transportu zbiorowego został opracowany z uwzgl

ę

dnieniem zasadniczych

celów:

utrzymanie wysokiego udziału transportu zbiorowego w podziale zada

ń

przewozowych.

konsekwentne zwi

ę

kszenie roli i udziału komunikacji tramwajowej,

zintegrowanie miejskiego transportu zbiorowego z transportem kolejowym,

szczególnie z kolej

ą

aglomeracyjn

ą

.

W systemie transportu zbiorowego uwzgl

ę

dniono system Park and Ride oparty na

wybranych stacjach i przystankach kolei aglomeracyjnej.

System transport zbiorowego prezentuje rysunek nr 2.

8.2 MIEJSKA KOMUNIKACJA ZBIOROWA

W efekcie wielu analiz ruchowych ró

ż

nych propozycji rozwoju infrastruktury

tramwajowej (prognozy ruchu pasa

ż

erskiego) w komunikacji tramwajowej

zaproponowano ostatecznie, poza nowymi trasami tramwajowymi w budowie lub

obecnie projektowanymi, jeden nowy odcinek trasy tramwajowej w ci

ą

gu

ul. Broniewskiego ł

ą

cz

ą

cy trasy tramwajowe w ulicy Rzgowskiej i ulicy Kili

ń

skiego.

Finalnie w zakresie infrastruktury tramwajowej wyst

ę

puj

ą

nast

ę

puj

ą

ce nowe elementy

w stosunku do stanu istniej

ą

cego:

rozbudowa układu i przedłu

ż

enie linii tramwajowych do rejonu osiedla Olechów

i fabryki Della przy Alei Ofiar Terroryzmu 11 Wrze

ś

nia; (w ramach modernizacji

i rozbudowy trasy tramwajowej W-Z);

przedłu

ż

enie torowiska w ulicy Piotrkowskiej od ul. Wigury do alei Piłsudskiego

w ramach modernizacji i rozbudowy trasy tramwajowej W-Z (projekt w realizacji);

układ nowych linii tramwajowych dla obsługi Nowego Centrum Łodzi i Dworca

Łód

ź

Fabryczna, zlokalizowany w ulicach: POW, Nowoskładowej, Nowow

ę

glowej,

i Tramwajowej;(w ramach projektu obsługi komunikacyjnej Dworca Łód

ź

Fabryczna);

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

23

poł

ą

czenie tras tramwajowych w ul. Rzgowskiej i ul. Kili

ń

skiego nowym odcinkiem

trasy tramwajowej w ci

ą

gu ulicy Broniewskiego.

Na podstawie prognoz ruchu zidentyfikowano najwa

ż

niejsze w

ę

zły przesiadkowe

miejskiej komunikacji zbiorowej (oparte na trasach tramwajowych):

1. Na trasie W-Z : dworzec tramwajowy mi

ę

dzy ul. Ko

ś

ciuszki a ul. Piotrkowsk

ą

,

przy ul. Sienkiewicza, przy ul. Kili

ń

skiego oraz przy ul. Puszkina.

2. Na trasie ŁTR: przy Paderewskiego (Rondo Lotników Lwowskich), przy

ul. Legionów, na ul. Piotrkowskiej przy ul. Radwa

ń

skiej

Zasadnicz

ą

funkcj

ą

komunikacji

autobusowej

pozostaje

obsługa

ruchu

pasa

ż

erskiego na kierunkach nie obsługiwanych przez komunikacj

ę

tramwajow

ą

oraz pokrycie obsług

ą

transportow

ą

obszarów poza zasi

ę

giem linii tramwajowych.

8.3 KOMUNIKACJA KOLEJOWA

Istotn

ą

rol

ę

w dojazdach dla ruchu spoza Łodzi do centrum miasta odgrywa kolej

aglomeracyjna. Dodatkowo proponuje si

ę

wykorzysta

ć

jej potencjał przez realizacj

ę

w

ę

złów Park and Ride opartych na stacjach i przystankach kolei aglomeracyjnej,

poło

ż

onych w pobli

ż

u głównych wjazdów drogowych z autostrady A1 oraz drogi S14.

Zaproponowano 4 w

ę

zły Park and Ride:

dla dojazdów z autostrady A1: Łód

ź

Janów oraz Łód

ź

Widzew (mo

ż

e by

ć

te

ż

wykorzystany przez mieszka

ń

ców Widzewa),

dla dojazdów z S14: Łód

ź

Lublinek oraz Łód

ź

Radogoszcz Zachód.

Na podstawie prognoz ruchu zidentyfikowano najwa

ż

niejsze w

ę

zły przesiadkowe

transportu zbiorowego opartych na kolei: Łód

ź

Fabryczna, Łód

ź

Widzew, Łód

ź

Centrum (na planowanej kolejowej linii

ś

rednicowej), Łód

ź

Kaliska, Łód

ź

ś

abieniec,

Łód

ź

Pabianicka, Łód

ź

D

ą

browa, Łód

ź

Przybyszewskiego, Łód

ź

Niciarniana.

W ramach integracji komunikacji kolejowej z systemem dróg rowerowych

z zaproponowano system Bike&Ride (jed

ź

rowerem, zaparkuj i przesi

ą

d

ź

si

ę

na transport kolejowy) przy nast

ę

puj

ą

cych stacjach/przystankach kolejowych:

Łód

ź

Janów, Łód

ź

Widzew, Łód

ź

Chojny, Łód

ź

Pabianicka, Łód

ź

Retkinia,

Łód

ź

Radogoszcz Zachód, Łód

ź

ś

abieniec (rysunek nr 3).

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

24

9 SYSTEM TRANSPORTOWY NA ROK 2025

KONCEPCJA DRÓG ROWEROWYCH

9.1 PRZESŁANKI KONCEPCJI DRÓG ROWEROWYCH

Wi

ę

kszo

ść

du

ż

ych osiedli mieszkaniowych (poza osiedlem Olechów) znajduje si

ę

w odległo

ś

ci maksimum 7 – 8 km od centrum (przyj

ę

to skrzy

ż

owanie ul. Piotrkowskiej

i al. Mickiewicza), co stwarza dobre przesłanki do wykorzystywania roweru

w podró

ż

ach trwaj

ą

cych maksimum 30 minut (czas drzwi – drzwi).

Miasto Łód

ź

jest od 7 stycznia 2011 r. sygnatariuszem Karty Brukselskiej

zobowi

ą

zuj

ą

cej władze miasta do rozwoju transportu rowerowego i zwi

ę

kszenia

udziału tego

ś

rodka w podró

ż

ach mieszka

ń

ców do 15%.

Według wyników reprezentatywnego badania ankietowego (wiosna 2013 r.) prawie

70% mieszka

ń

ców Łodzi popiera rozszerzenie sieci tras rowerowych w centrum

miasta, nawet kosztem ograniczania ruchu i parkowania.

ZDiT dysponuje zaktualizowanym po konsultacjach społecznych "Planem rozwoju

sieci dróg rowerowych w Łodzi na lata 2013-2015".

Powy

ż

sze przesłanki stanowi

ą

bardzo dobr

ą

podstaw

ę

do budowy systemu dróg

rowerowych, umo

ż

liwiaj

ą

cych wi

ę

ksz

ą

rol

ę

transportu rowerowego w mie

ś

cie.

9.2 ZAŁO

ś

ENIA KONCEPCJI SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH

System dróg rowerowych powinien by

ć

nastawiony na realizacj

ę

nast

ę

puj

ą

cych

podstawowych celów:

1. Zapewnienie mo

ż

liwie prostego, czytelnego, bezpiecznego i wygodnego

dojazdu rowerem z wszystkich głównych osiedli mieszkaniowych do centrum

miasta.

2. Zapewnienie bezpiecznego, sprawnego i wygodnego poruszania si

ę

rowerem

po obszarze

ś

ródmiejskim Łodzi (obszar

ś

ródmiejski Łodzi został

zdelimitowany przez Zamawiaj

ą

cego jako obszar w granicach ulic:

Kopci

ń

skiego – Rydza-

Ś

migłego - D

ą

browskiego – Rzgowska – Bednarska –

Obywatelska (planowana) – al. Politechniki –

ś

eromskiego – Ł

ą

kowa –

ś

eligowskiego – Karskiego – Limanowskiego – Zachodnia – Dolna –

Franciszka

ń

ska – Wojska Polskiego –

Ź

ródłowa – Rondo Solidarno

ś

ci).

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

25

3. Integracja systemu dróg rowerowych ze stacjami i przystankami kolejowymi

(wraz z parkingami dla rowerów oraz stacjami miejskiego roweru publicznego)

4. Zapewnienie parkingów dla rowerów w miejscach docelowych, jako

koniecznego elementu systemu transportu rowerowego.

5. Wprowadzenie systemu miejskiego roweru publicznego (stacje rowerowe

w miejscach głównych

ź

ródeł i celów ruchu, w powi

ą

zaniu z systemem

transportu zbiorowego, głównie kolejowego).

9.3 KONCEPCJA DRÓG ROWEROWYCH

Koncepcja dróg rowerowych bazuje na podstawowym dokumencie, którym

dysponuje ZDiT: "Plan rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi na lata 2013-2015",

zaktualizowanym po konsultacjach społecznych.

Poza drogami rowerowymi przewidzianymi w „Planie rozwoju sieci dróg rowerowych

w Łodzi na lata 2013-2015” w koncepcji uwzgl

ę

dniono, jako zasad

ę

, prowadzenie

dróg rowerowych (w postaci

ś

cie

ż

ek rowerowych) wzdłu

ż

ka

ż

dej nowej drogi klasy Z

i G (poza szczególnymi przypadkami braku uzasadnienia).

Wa

ż

nym elementem koncepcji dróg rowerowych jest idea integracji ruchu

rowerowego z systemem kolejowym, w którym zasadnicz

ą

rol

ę

powinna odegra

ć

Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Du

ż

y obszar Łodzi znajduje si

ę

w strefie zasi

ę

gu

dojazdu rowerem (do 15 minut) do stacji/przystanków kolei aglomeracyjnej,

z mo

ż

liwo

ś

ci

ą

wykorzystania jej w dojazdach do centrum Łodzi (Łód

ź

Fabryczna,

Łód

ź

Kaliska, ewentualna stacja w tunelu

ś

rednicowym: Łód

ź

Centrum lub Łód

ź

Ogrodowa). Zaproponowano system Bike&Ride (B+R), (jed

ź

rowerem, zaparkuj

i przesi

ą

d

ź

si

ę

na transport kolejowy) przy nast

ę

puj

ą

cych stacjach/przystankach

kolejowych: Łód

ź

Janów, Łód

ź

Widzew, Łód

ź

Chojny, Łód

ź

Pabianicka, Łód

ź

Retkinia, Łód

ź

Radogoszcz Zachód, Łód

ź

ś

abieniec.

Koncepcja ruchu rowerowego została przedstawiona na rysunku nr 3.

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

26

10 ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU

Ś

RÓDMIEJSKIEGO

10.1 PODSTAWOWE ZASADY

Granice obszaru

ś

ródmiejskiego w Łodzi (uzgodnione z Zamawiaj

ą

cym) wyznaczaj

ą

ulice: Kopci

ń

skiego – Rydza

Ś

migłego - D

ą

browskiego – Rzgowska – Bednarska –

Obywatelska (planowana) – al. Politechniki –

ś

eromskiego – Ł

ą

kowa –

ś

eligowskiego – Karskiego – Limanowskiego – Zachodnia – Dolna – Franciszka

ń

ska

– Wojska Polskiego –

Ź

ródłowa – Rondo Solidarno

ś

ci. Obszar ten jest zró

ż

nicowany

pod wzgl

ę

dem rodzaju i g

ę

sto

ś

ci zabudowy. Poza obszarami koncentracji urz

ę

dów,

biur, handlu oraz wy

ż

szych uczelni, wyst

ę

puj

ą

du

ż

e obszary o dominuj

ą

cej funkcji

mieszkaniowej.

Zgodnie „Polityk

ą

Transportowa dla Miasta Łodzi” przyj

ę

t

ą

Uchwał

ą

Rady Miejskiej

Nr LI/528/97 z dnia 29 stycznia 1997 roku: „W centrum miasta i niektórych innych

obszarach (strefa I) priorytet mie

ć

b

ę

dzie transport zbiorowy i ruch pieszy. Ruch

samo-chodowy powinien by

ć

ograniczony, a w niektórych obszarach i na wybranych

ci

ą

gach wyeliminowany”.

W cz

ęś

ci centralnej obszaru

ś

ródmiejskiego, ograniczonej ulicami: Północn

ą

Kili

ń

skiego – Piłsudskiego – Mickiewicza – Ko

ś

ciuszki – Zachodni

ą

, zapewnia si

ę

najwi

ę

kszy priorytet ruchu pieszego i rowerowego przy stosowaniu zdecydowanych

ogranicze

ń

dla ruchu samochodowego poprzez wprowadzenie strefy ruchu

uspokojonego, z ograniczeniem pr

ę

dko

ś

ci pojazdów samochodowych do 30 km/h.

Warunkiem wprowadzenia zmian w przekrojach ulicznych w obszarze

ś

ródmiejskim

jest

budowa

tras

obwodowych

poza

tym

obszarem

(ul. Konstytucyjna na odc. Strykowska – Piłsudskiego, ci

ą

g ulic: Brzóski –

Modra – Karskiego –

ś

eligowskiego – Ł

ą

kowa na odc. od ul. Zgierskiej

do ul. Kopernika, ul. Nowotargowa na odc. Tuwima – Piłsudskiego).

10.2 TRANSPORT ZBIOROWY

W obszarze

ś

ródmiejskim tramwaj b

ę

dzie pełni

ć

funkcj

ę

podstawowego

ś

rodka

komunikacji zbiorowej. Główn

ą

rol

ą

autobusu jest zapewnienie odpowiedniej g

ę

sto

ś

ci

sieci transportu zbiorowego. Poprawa funkcjonowania tramwaju i wzrost jego udziału

w przewozach umo

ż

liwi

ą

ograniczenie liczby linii komunikacji autobusowej

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

27

w obszarze

ś

ródmiejskim (co jest zgodne z zapisami polityki transportowej miasta).

Główne potoki pasa

ż

erskie obsługiwane b

ę

d

ą

przez system tramwajowy.

W układzie tramwajowym tego obszaru zgodnie z aktualnymi projektami w stadium

realizacji wprowadzono komunikacj

ę

tramwajow

ą

w projektowanej ul. Nowow

ę

glowej

oraz na ulicach ł

ą

cz

ą

cych ul. Nowow

ę

glow

ą

z ul. Narutowicza (POW i Tramwajow

ą

).

Na głównych ci

ą

gach tramwajowych priorytet transportu zbiorowego b

ę

dzie

realizowany przez:

- uprzywilejowanie w sygnalizacji

ś

wietlnej tramwaju na torowiskach wydzielonych,

- zastosowanie priorytetu dla komunikacji tramwajowej na podstawowych ci

ą

gach

tramwajowych z torowiskiem wbudowanym w jezdni

ę

poprzez wprowadzenie

na niektórych odcinkach ulic organizacji ruchu tylko dla komunikacji tramwajowej

(odcinkowo tak

ż

e dla komunikacji autobusowej) z dopuszczeniem dojazdów

do posesji. Rozwi

ą

zanie takie proponowane jest na ul. Kili

ń

skiego na odcinkach:

Północna – Narutowicza i Traugutta – Wigury, na ci

ą

gu ul. Narutowicza – Zielona na

odcinku Wschodnia - 28 Pułku Strzelców Kaniowskich oraz na ul. Nowomiejskiej na

odcinku Północna – Pl. Wolno

ś

ci.

Z uwagi na znaczenie ul. Kili

ń

skiego dla komunikacji tramwajowej niezb

ę

dne jest

opracowanie odr

ę

bnej, szczegółowej koncepcji rozwi

ą

za

ń

technicznych tej ulicy na

odcinku na południe od al. Piłsudskiego w celu okre

ś

lenia mo

ż

liwo

ś

ci poszerzenia

przekroju ulicy dla odseparowania ruchu tramwajowego od ruchu samochodowego.

W obszarze

ś

ródmiejskim nie wprowadza si

ę

dodatkowych priorytetów dla

komunikacji autobusowej, pozostawiaj

ą

c wydzielony pas autobusowy na ci

ą

gu

ul. Kopci

ń

skiego.

10.3 CI

Ą

GI PIESZE

W strefie ruchu uspokojonego nale

ż

y realizowa

ć

priorytet ruchu pieszego nad

ruchem samochodowym.

Zaleca si

ę

zag

ę

szczenie sieci ci

ą

gów pieszych ł

ą

cz

ą

cych ul. Piotrkowsk

ą

z ci

ą

giem

ulic Zachodnia – Ko

ś

ciuszki z jednej strony i z ulic

ą

Kili

ń

skiego z drugiej strony,

poprzez realizacje nowych ci

ą

gów pieszych przez wn

ę

trza zabudowy.

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

28

10.4 RUCH ROWEROWY

Okre

ś

lenie szczegółowych zasad obsługi komunikacyjnej obszaru

ś

ródmiejskiego

za pomoc

ą

sieci dróg rowerowych umo

ż

liwiaj

ą

cych zwi

ę

kszenie znaczenia roweru

jako jednego z podstawowych

ś

rodków transportu w podró

ż

ach dom – praca/szkoła

b

ę

dzie mo

ż

liwe po realizacji samochodowych tras obwodowych poza stref

ą

centraln

ą

(ul.

ś

eligowskiego-Karskiego, ul. Konstytucyjna, ul. Nowotargowa).

Docelowo w zale

ż

no

ś

ci od dost

ę

pnej szeroko

ś

ci pasa drogowego i mo

ż

liwo

ś

ci

terenowych proponuje si

ę

:

-

ś

cie

ż

ki rowerowe, prowadzone w pasie drogowym, wyodr

ę

bnione fizycznie

od ruchu samochodowego i pieszego,

- pasy rowerowe, wyznaczone na jezdni za pomoc

ą

oznakowania poziomego

i pionowego,

-

ś

cie

ż

ki rowerowe poza pasem drogowym, prowadzone wspólnie z ci

ą

gami

przeznaczonymi dla ruchu pieszego,

- ruch rowerowy na zasadach ogólnych.

10.5 RUCH SAMOCHODOWY

Organizacja ruchu w strefie

ś

ródmiejskiej ma realizowa

ć

docelowo nast

ę

puj

ą

ce cele:

- ograniczenie ruchu tranzytowego przez obszar

ś

ródmiejski,

- ograniczenie mo

ż

liwo

ś

ci dojazdu samochodem do pracy,

- wprowadzenie priorytetów dla ruchu tramwajowego,

- wprowadzenie priorytetów dla ruchu rowerowego i pieszego,

- podniesienie bezpiecze

ń

stwa ruchu, zwłaszcza niechronionych u

ż

ytkowników ulic.

Podstawowe proponowane zmiany w organizacji ruchu to m.in.:

- wprowadzenie zakazu ruchu (z wyj

ą

tkiem dojazdu do posesji) na ulicy Kili

ń

skiego

na odcinkach: Północna – Narutowicza i Traugutta – Wigury, na ci

ą

gu Zielona -

Narutowicza na odcinku: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich – Wschodnia oraz

na ul. Nowomiejskiej na odcinku Północna – Pl. Wolno

ś

ci,

- wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Sienkiewicza (odc. Narutowicza –

Piłsudskiego) oraz na ul. Wschodniej.

Jak

zaznaczono

w

rozdziale

10.1

warunkiem

wprowadzenia

zmian

w przekrojach ulicznych w obszarze

ś

ródmiejskim jest budowa tras

obwodowych poza tym obszarem (ul. Konstytucyjna na odc. Strykowska –

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

29

Piłsudskiego, ci

ą

g ulic: Brzóski – Modra – Karskiego –

ś

eligowskiego – Ł

ą

kowa

na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Kopernika, ul. Nowotargowa na odc. Tuwima –

Piłsudskiego).

10.6 ORGANIZACJA PARKOWANIA W STREFIE CENTRALNEJ

Wobec ograniczonej pojemno

ś

ci układu ulicznego strefy centralnej Łodzi

i ograniczonej mo

ż

liwo

ś

ci powi

ę

kszania liczby miejsc postojowych w tym obszarze,

nale

ż

y:

- prowadzi

ć

limitowanie mo

ż

liwo

ś

ci budowy miejsc postojowych dla nowych

inwestycji,

- przy rewaloryzacji zabudowy mieszkaniowej wygospodarowywa

ć

we wn

ę

trzach

tereny na parkingi przeznaczone do parkowania mieszka

ń

ców

- stosowa

ć

ograniczenia dla dojazdów samochodem do pracy, głównie przez

poszerzanie obszaru płatnego parkowania niestrze

ż

onego.

W strefie płatnego parkowania nale

ż

y stosowa

ć

nast

ę

puj

ą

ce zasady:

- wprowadzi

ć

progresywny wzrost stawek opłat za kolejne godziny postoju

(a nie tylko za pierwsze trzy godziny),

- zlikwidowa

ć

abonamenty wprowadzaj

ą

ce zni

ż

ki przy długotrwałym i codziennym

parkowaniu dla osób niemieszkaj

ą

cych w centrum (wyj

ą

tek mog

ą

stanowi

ć

mikroprzedsi

ę

biorcy, prowadzacy dzialalno

ść

godpodarcz

ą

w lokalach u

ż

ytkowych

usytuowanych w strefie płatnego parkowania),

- w

ś

cisłym centrum – ograniczy

ć

liczb

ę

wydawanych abonamentów mieszka

ń

ca do

1 na mieszkanie,

- elastycznie dostosowywa

ć

wysoko

ść

opłat do poziomu zaj

ę

to

ś

ci miejsc

(przy przekroczeniu 90% zaj

ę

to

ś

ci miejsc strefa przestaje funkcjonowa

ć

prawidłowo, a kierowcy kr

ążą

cy w poszukiwaniu miejsca powoduj

ą

niepotrzebny

wzrost ruchu),

- prowadzi

ć

strefowanie wysoko

ś

ci opłat w strefie płatnego parkowania

w zale

ż

no

ś

ci od poziomu zaj

ę

to

ś

ci miejsc.

Wprowadzenie niektórych z proponowanych zalece

ń

dotycz

ą

cych strefy płatnego

parkowania jest uzale

ż

nione od zmian w ustawowych.

background image

Miasto Łód

ź

- Zarz

ą

d Dróg i Transportu

Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotycz

ą

cych systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

30

11 PROGRAM REALIZACJI PRIORYTETOWYCH DZIAŁA

Ń

INWESTYCYJNYCH DO ROKU 2020

Na

podstawie

wyników

analizy

efektywno

ś

ci

scenariuszy

inwestycyjnych

przygotowanych przez autorów „Aktualizacji Studium Systemu Transportowego

dla Miasta Łodzi”, a tak

ż

e bior

ą

c pod uwag

ę

sprawno

ść

i logik

ę

funkcjonowania

systemu transportowego Miasto Łód

ź

rekomenduje nast

ę

puj

ą

cy program realizacji

drogowych zada

ń

inwestycyjnych do roku 2020:

1. Obwodnica Nowosolnej od w

ę

zła autostradowego „Brzeziny” do poł

ą

czenia

z planowanym przedłu

ż

eniem ul. Puszkina wraz z rozbudow

ą

ul. Pomorskiej

do ul. Konstytucyjnej (przekrój 2x2) oraz domkni

ę

ciem trasy do istniej

ą

cej

ul. Brzezi

ń

skiej w rejonie osiedla Sikawa (przekrój 1x2);

2. Ci

ą

g ulic: Ks. Brzóski – Karskiego –

ś

eligowskiego – Ł

ą

kowa na odcinku

od ul. Zgierskiej do ul. Kopernika;

3. Ulica Konstytucyjna na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Przybyszewskiego –

przekrój 2x2 (I etap) oraz na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Kolumny

/ Rzgowskiej – przekrój 1x2 (II etap).

4. Ulica Wojska Polskiego na odcinku od ul. Karskiego do al. Włókniarzy (2x2).

Pobierz cały dokument
Materiał informacyjny do konsultacji społecznych systemu transportowego miasta Łodzi na 2015 (2) .pdf
Rozmiar 255,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Komplet materialow informacyjnych do przedmiotu Mikroekonomia na WIGE
Fwd materialy edukacyjne do cwiczen z rachunkowosci, 1 System rachunkowoÂci
Komplet materialow informacyjnych do przedmiotu Mikroekonomia na WIGE
Pytania do Testu z przedmiotu Systemy operacyjne i Sieci komputerowe na koniec III Semestru
Procedura Dopuszczenia Do Obrotu, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
6 Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego
MNS -zebranie informacji do egzaminu, POMOCE NA STUDIA, METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH - MNS
bankowe systemy informatyczne w ue, Dostosowanie system˙w informatycznych do UE
od spoleczenstwa informacyjnego do spoleczenstwa wiedzy
Analiza FOR 11 2013 Iluzja konsultacji społecznych i reformy systemu emerytalnego
materiały pomocnicze do informatyki prawniczej
Przygotowanie do uruchomienia instalacji systemu z płyty CD, informatyczne
POLSKI SYSTEM MEDIALNY-materiały z wykładów, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Semestr 1,
Systemy społeczne- tekst, socjologia miasta
zal nr9 do zarzadzenia statut ZGLOBIEN, Konsultacje społeczne
kolejne materialy do pedagogiki spolecznej, diagnoza psychoped LITERATURA
pytania do konsultacji, materiały farmacja, Materiały 4 rok, toksykologia, materiaynaegzamin, Pytani

więcej podobnych podstron