analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60340

Pobierz cały dokument
analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60340 .pdf
Rozmiar 615 KB
background image

Elementy składowe sprawozdania finansowego:

-

rachunek wyników

-

bilans

-

przepływy pieniężne

-

informacja dodatkowa

-

sprawozdanie zarządu z działalności

Analiza pionowa – czyli struktury, gdzie razem aktywa stanowią 100 %
(dotyczy bilansu i rachunku wyników)
Analiza pozioma – to majątek i źródła jego finansowania. To jest grupa
lub pozycja przeanalizowana w kontekście różnych grup czasowych, w
układzie: miesięcy, kwartałów, lat

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

1.

wskaźniki rentowności

– (I grupa)

a)

ROA – wskaźnik rentowności aktywów

b)

ROE – wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźniki te mówią nam ile groszy zysku przyniesie nam 1 złotówka
nakładu.

2.

wskaźniki płynności

– (II grupa)

a) wskaźnik płynności bieżącej (ogólnej)
majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe
b) szybki wskaźnik płynności
majątek obrotowy – zapasy / zobowiązania krótkoterminowe
c) bardzo szybki wskaźnik płynności
majątek obrotowy – zapasy – należności / zobowiązania
krótkoterminowe

3.

wskaźnik obrotowości = efektywności = sprawnego działania

– (III grupa)

a) spływ należności
średni stan należności * 365 / sprzedaż
b) spłata zobowiązań
średni stan zobowiązań * 365 / zakup
c) rotacja zapasów
średni stan zapasów * 365 / koszt własny sprzedaży

4.

wskaźniki zadłużenia i obsługi długu

– (IV grupa)

proporcja kapitału obcego do kapitału własnego (lub do pasywów)

5.

wskaźniki rynku kapitałowego

– (V grupa)

a) główny (price / erning)
cena 1 akcji / zysk 1 akcji

background image

Zadanie 1
Tabela 1.19

Komponenty poszczególnych poziomów wyniku finansowego i wskaźnika

produktywności (krążenia) majątku w cenach stałych w rozpatrywanym

przedsiębiorstwie w latach 1995–1997 (w tys. zł)

zapasy - 1000
należności - 1600
środki pieniężne – 1000
Rozwiązanie:

1. wskaźniki dynamiki sprzedaży – (przychody ze sprzedaży YY /

przychody ze sprzedaży XX) * 100%

a) 1996 / 1995

b) 1997 / 1995
c) 1997 / 1996

2. wskaźniki dynamiki pozostałych przychodów operacyjnych:

%

9

,

102

%

100

*

39900

41040

=

=

W

DS

%

1

,

105

%

100

*

41040

43130

%

9

,

107

%

100

*

39900

43130

=

=

=

=

W

W

DS

DS

background image

3. wskaźniki rentowności:

a) eksploatacyjny
b) operacyjny
c) gospodarczej
d) całkowity
e) bilansowy

Zysk na sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty własne
sprzedaży
Zysk operacyjny = zysk na sprzedaży + przychody operacyjne –
koszty operacyjne
Zysk na działalności gospodarczej = zysk operacyjny + przychody
finansowe – koszty finansowe
Zysk brutto = zysk na działalności gospodarczej + zyski

nadzwyczajne – straty nadzwyczajne

Zysk netto = zysk brutto – podatek dochodowy od osób prawnych

4. wskaźniki rentowności majątku trwałego brutto dla 1995r.

Wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym
(majątek trwały / majątek całkowity) * 100% = (3000 / 6600) * 100% =
45,45%
majątek trwały netto = średni stan majątku trwałego brutto –
średni stan umorzenia
majątek całkowity = majątek trwały netto + średni stan majątku
obrotowego
Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym
(majątek obrotowy / majątek całkowity) * 100% = (3600 / 6600) * 100% =
54,54%
Wskaźnik struktury majątku

%

1

,

104

%

100

*

615

640

%

100

*

1996

1997

%

7

,

106

%

100

*

600

640

%

100

*

1995

1997

%

5

,

102

%

100

*

600

615

%

100

*

1995

1996

=

=

=

=

=

=

=

=

=

W

W

W

Dppo

Dppo

Dppo

06

,

0

21000

218

14

,

0

11000

1638

40

,

0

4000

1618

39

,

0

4000

1558

38

,

0

4000

1528

=

=

=

=

=

W

W

W

W

W

http://notatek.pl/analiza-finansowa-przedsiebiorstw-zadania?notatka

Pobierz cały dokument
analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60340 .pdf
Rozmiar 615 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60330 (2)
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania, Dla studentów
Analiza finansowa przedsiębiorstw zadania a
Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe (30 stron), Bilans
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (12 stron)(1), ANALIZA FINANSOWA
Zadania ze wska nik w -roz, wsb-gda, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
analiza finansowa przedsiębiorstwa (14 stron) JHJG7E3UZGKAK4XXELTDSI73MPBJZNUUIFZ7J6Q
III--FINANSE-PRZEDSIEBIORSTW---zadania, Finanse
poprawiona praca licencjacka analiza finansowa w przedsiebiorstwie ICMNSE5YOGWZU3A7BJGL63SPOMQV4AMG7

więcej podobnych podstron