Cwiczenie 6 id 125101 Nieznany

Pobierz cały dokument
Cwiczenie 6 id 125101 Nieznany .pdf
Rozmiar 346,5 KB
background image

1. Wprowadzenie

1.1 Co to jest MATLAB

MATLAB (od angielskiej nazwy: MATrix LABoratory) to pakiet oprogramowania
matematycznego firmy MathWorks Inc. (rozwijany od roku 1984)
zawiera:

język i środowisko programowania do obliczeń naukowo-technicznych
oraz

obszerny zestaw tematycznych

bibliotek podprogramów (toolbox’ów)

i wiele tysięcy stron (na CD) podręczników, przykładów i aplikacji demonstracyjnych
(demo)

1.2 Dlaczego warto poznać MATLABa?

bo:

jest powszechnie nauczany na uczelniach Świata

jest łatwy (jak BASIC a nie jak C czy C++)

staje się najczęściej używanym narzędziem w badaniach naukowych

posiada bardzo obszerną i przystępnie napisaną dokumentację (w j. angielskim), oraz
przykłady i system pomocy.

specjalistyczne „toolbox’y” czynią go narzędziem dostosowanym do prawie każdej
dziedziny

Cwiczenie 1

Podstawy MATLABa

background image

pozwala poznawać metody matematyczne w praktyce

pozwala tworzyć wykresy, animacje, aplikacje, ...

jest stale rozwijany i wzbogacany

Jest coraz więcej książek o Matlabie w języku polskim a między innymi:

1. A.Kamińska, B.Pańczyk: „Matlab - przykłady i zadania” - wyd. Mikom 2002, z serii

„ćwiczenia z...” (150 stron)

2. J.Brzózka, L.Dorobczyński: „Programowane w Matlab”, wyd.Mikom 1998. (314 stron)
3. B.Mrozek, Zb.Mrozek: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. wyd.Helion 2004
4. Marcin Stachurski: Metody numeryczne w programie Matlab. wyd.MIKOM 2003
5. Wiesława Regel: Statystyka matematyczna w Matlab. wyd.MIKOM 2003
6. Wiesława Regel: Wykresy i obiekty graficzne w MATLAB. wyd.MIKOM 2003
7. B.Mrozek, Zb.Mrozek: „MATLAB 5.x, Simulink 2.x”., wyd. PLJ 1998
8. B.Mrozek, Zb.Mrozek: „MATLAB uniwersalne środowisko obliczeń naukowo-

technicznych”. PLJ 1996

9. Z.Wróbel, R.Koprowski: „Przetwarzanie obrazu w programie MATLAB”.

Wyd. Uniw. Śl., K-ce 2001

1.3 Niektóre cechy MATLABa (wersja 6):

Przyjazne dla użytkownika, interakcyjne środowisko

Język programowania wysokiego poziomu

Zbiór (ok.30) toolbox’ów - zestawów procedur i funkcji

Zbiór podręczników (ok.70 x kilkaset stron, 433MB)

MATLAB umożliwia m.in:

o

wykonywanie obliczeń naukowych i inżynierskich,

o

modelowanie i symulację,

o

analizę danych (w tym: sygnałów i obrazów)

o

graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń.

Podstawowym typem danych w MATLABie jest tablica (macierz) o elementach
rzeczywistych lub zespolonych.

1.4 Łagodny start - kalkulator

W pierwszych spotkaniach z Matlabem możemy wypróbować jego najprostsze możliwości w
działaniach podobnych jak na kalkulatorze.
W oknie komend widać znak gotowości do przyjmowania komend :
>>
Wpisanie 2+3 daje od razu wynik:

>> 2+3

ans =

5

>>

Nie wstawiliśmy wyniku do żadnej zmiennej dlatego MATLAB użył zmiennej „ans”
Możemy wyniki obliczeń podstawiać do zmiennych np.:

>> x=sin(pi/2)

x =

1

>>

Komenda zakończona średnikiem wykona się lecz nie będzie wyświetlony jej wynik:

>> x=sin(pi/2);

>>

Wpisanie samej nazwy zmiennej (w dowolnym momencie) wyświetli jej aktualną wartość:

>> x

x =

1

2

background image

2. Wyrażenia i ich składniki – stałe, zmienne, działania i

funkcje matematyczne. Powtarzanie i poprawianie
komend

2.1 Objaśnienia

Wyrażenia - podobnie jak w innych językach - mogą zawierać:

stałe

zmienne (nazwy zmiennych)

operatory działań

funkcje

Jednak inaczej niż w innych językach - wyrażenia te dotyczą tablic (macierzy), które - jak
wspomniano - w szczególności mogą być skalarami (pojedynczymi liczbami).

2.1.1 Stałe liczbowe
Podobnie jak w większości języków programowania zapis liczb w MATLABie może zawierać:

początkowy znak plus lub minus

kropkę dziesiętną (NIE PRZECINEK!) poprzedzającą część ułamkową np.: -97.6397

może być stosowana tzw. notacja naukowa w której e oznacza "dziesięć do potęgi ..."
np.: -1.60210e-23 oznacza: -1.60210 razy 10 do potęgi -23

w zapisie liczb urojonych i zespolonych stosuje się symbole i oraz j np.: 1i -3.14159j
3e5i

Liczby rzeczywiste mają określony zakres (od stałej realmin do realmax), w przybliżeniu:
+-(10

-308

do 10

+308

) i są pamiętane z dokładnością ok. 15-16 cyfr znaczących.

2.1.2 Format liczb
Postać prezentowania liczb można zmieniać przy pomocy dyrektywy:

format parametr

gdzie parametr jest jednym ze słów:

short

short e

long

Na przykład:

Wpisana liczba
w domyślnym
formacie short

Po zmianie na format
short e

Po zmianie na format long

» 2.5
ans =

2.5000

» format short e
» 2.5
ans =

2.5000e+000

» format long
» 2.5
ans =

2.50000000000000

2.1.3 Typy i nazwy zmiennych

Wszystkie zmienne w MATLABie sa traktowane jak macierze

Wektory i skalary są uważane za szczególne przypadki macierzy

Nazwy zmiennych rozpoczynają się od litery, a po niej mogą być litery, cyfry i znaki
podkreślenia

Pamiętanych jest 19 pierwszych znaków

MATLAB rozróżnia duże i małe litery. Polecenia standardowe należy pisać małymi
literami
a dla nazw własnych programów i zmiennych można używać małych i dużych
liter

3

background image

2.1.4 Deklarowanie zmiennych

Deklarowanie typu i wymiarów macierzy odbywa się automatycznie - przez rozpoznanie
rodzaju wpisanych wartości oraz maksymalnych wskaźników

2.1.5 Operatory działań arytmetycznych
Pamiętajmy, że operatory dotyczą nie tylko skalarów ale ogólnie macierzy. Operatory
poprzedzone kropką nie reprezentują działań macierzowych lecz tablicowe to znaczy mają być
zastosowane do odpowiadających sobie par elementów dwu macierzy. Obie macierze muszą
wówczas mieć te same wymiary chyba że jeden z nich skalarem.
Oto operatory arytmetyczne w Matlabie:

Operator

Objaśnienie

+ lub .+ dodawanie skalarów lub odpowiadających sobie elementów macierzy

(o takich samych wymiarach)

- lub .- odejmowanie (j.w.) lub zmiana znaku

*

mnożenie skalarów lub mnożenie macierzowe

/

dzielenie j.w.

\

dzielenie lewostronne macierzy. Zamiast odwracania: inv(A)*B lepiej użyć A\B

^

potęgowanie

'

transponowanie macierzy (zamiana wierszy na kolumny)

.*

mnożenie tablicowe czyli odpowiadających sobie par elementów

./

dzielenie tablicowe

.^

potęgowanie tablicowe

2.1.6 Ważniejsze funkcje elementarne MATLAB’a

Nazwa funkcji

Objaśnienie

sqrt

pierwiastek

abs

wartość bezwzględna

exp

e do x

log

logarytm naturalny

log2

logarytm o podstawie 2

log10

logarytm o podst 10

sign

znak

mod

reszta z dzielenia

sin, cos, tan, cot

funkcje trygonometryczne

sinh, cosh, tanh, coth hiperboliczne
asin, acos, atan, acot

odwrotne do trygonometrycznych

round

zaokrągla do najbliższej całkowitej

ceil

zaokrąglenie w górę (dosłownie: sufit)

fix

zaokrągla w stronę zera

floor

zaokrągla w dół (dosłownie: podłoga)

imag

część urojona liczby zespolonej

real

część rzeczywista liczby zespolonej

gcd

największy wspólny podzielnik

lcm

najmniejsza wspólna wielokrotność

Wykaz funkcji elementarnych można uzyskać wpisując: help elfun

2.1.7 Powtarzanie i poprawianie komend
Wpisana komenda zakończona naciśnięciem ENTER jest natychmiast wykonywana. Jeśli chcesz
powtórzyć komendę lub ją poprawić przed ponownym wykonaniem to naciśnij (raz lub kilka
razy) klawisz "strzałka w górę". Przywołuje to ostatnio wprowadzone komendy.

4

background image

2.2 Obliczenia kalkulatorowe

Sprawdź w Matlabie poprawność obliczeń:

5

,

0

6

sin

=

π

255

,

370

2

2

86

,

72

10

87

,

3

3

5

=

oblicz:

310

7

,

7

Zastosuj tzw. „notację naukową” zapisu liczb w obliczaniu:

=

+

+

00005

,

0

128000000

76

,

9

10

78

,

1

11

14

2.3 Obliczenia z użyciem zmiennych

Oblicz wartość zmiennej:

x

x

x

y

5

6

4

2

2

=

dla x = 8,167 oraz x = –8,167
(Powinno być: 0,748 i 0,924)

3. Ciągi, wektory, macierze i niektóre działania na nich.

Rozwiązywanie układu równań liniowych

3.1 Objaśnienia

Wektory i macierze mogą być wprowadzane przez:

1. wpisywanie (w oknie komend lub w m-plikach)
2. generowanie przez operatory, funkcje i komendy Matlab’a:
3. wczytywanie z pliku dyskowego

Przy wprowadzaniu, wyświetlaniu i operowaniu na wektorach i macierzach używane są znaki
specjalne objaśnione w tabeli poniżej.

3.1.1 Znaki specjalne

Znaki

Objaśnienie

[ ]

w nawiasach prostokątnych umieszcza się wartości elementów macierzy

{ }

nawiasy klamrowe są używane przy definiowaniu tzw. macierzy komórkowych

( )

nawiasy okrągłe używamy w wyrażeniach oraz dla wskaźników macierzy
i argumentów funkcji

:

dwukropek ma kilka znaczeń:
1) w wyrażeniu złożonym z trzech elementów połączonych dwoma dwukropkami
na przykład: 5:2:13 oznacza: "ciąg od 5 z przyrostem 2 do 13"
2) w wyrażeniu złożonym z dwu elementów połączonych dwukropkiem:
5:10 oznacza: "ciąg od 5 do 10 domyślnie z przyrostem 1"
3) samodzielny dwukropek zamiast wskaźnika lub wskaźników macierzy
zastępuje wszystkie wartości wskaźnika lub wskaźników na przykład jeśli
macierz A ma wymiary 3x5 to zamiast pisać i=1:3; j=1:5; A(i,j) można napisać:
A(:,:) lub A(:)

=

przypisuje zmiennej wartość wyrażenia n.p.: x=2*sin(pi/6)

.

kropka poprzedza część ułamkową liczby (lub nazwę pola rekordu)

,

przecinek rozdziela indeksy, argumenty funkcji lub poszczególne instrukcje
(zamiast zmiany linii)

;

dajemy po instrukcjach jeśli nie chcemy wyświetlania wyników ich realizacji
w przeciwnym przypadku kończymy instrukcje zmianą linii lub przecinkiem.

%

znak procentu poprzedza komentarze w programach (m-plikach)

5

background image

Pomoc dotyczącą nawiasów można uzyskać wpisując: help paren

3.1.2 Wektor (ciąg) generowany jako postęp arytmetyczny
Aby wygenerować ciąg (postęp arytmetyczny) trzeba podać informacje w następującej formie:

nazwa_wektora = pierwszy element : przyrost lub ubytek : ostatni element

Na przykład: x=0:0.2:1

x =
0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000

Jeśli przyrost ma być równy 1 to można go pominąć w zapisie np.:
i = 1:6
i =
1 2 3 4 5 6

3.1.3 Wprowadzanie wektorów i macierzy
Wprowadzanie wektora:
Przykładem wektora (ciągu) wpisanego z klawiatury mogą być wyniki pomiarów napięcia w
sieci elektrycznej w ciągu doby:

U = [220, 221, 220, 218, 218, 219, 220, 221]

Wprowadzanie macierzy:
Aby wpisać macierz w oknie komend należy przecinkiem oddzielać elementy wiersza a
średnikiem oddzielać wiersze, np.:
>> A = [1, 2, 3,4; 7, 8, 9,10]
daje:
A =
1 2 3 4
7 8 9 10

3.1.4 Rola dwukropka w wybieraniu elementów macierzy
Podane już (w tabeli) funkcje dwukropka mogą być wykorzystywane do wybierania elementów
tabel. Na przykład dla wprowadzonej wcześniej macierzy A:
A(: , 2) – dwukropek oznacza wiersze wszystkie a 2 to wybrana druga kolumna:
>> A(:,2)
ans =
2
8

A(:,2:3) – wybieramy kolumny 2 i 3:
>> A(:,2:3)
ans =
2 3
8 9

A(:,1:2:4) – wybieramy kolumny od 1 co 2 do 4
>> A(:,1:2:4)
ans =
1 3
7 9

6

background image

A(2,:) – wybieramy drugi wiersz (a kolumny wszystkie):
>> A(2,:)
ans =
7 8 9 10

A(: , :) to w tym przypadku to samo co A czyli cała macierz:
>> A(:,:)
ans =
1 2 3 4
7 8 9 10

A(:) – wymusza natomiast zamianę macierzy na wektor (kolumnami)
>> A(:)
ans =
1
7
2
8
3
9
4
10

3.1.5 Generowanie macierzy
Do generowania pewnych macierzy można stosować funkcje:
zeros(w,k): macierz wypełniona zerami np.: A = zeros(2,3)
ans =

0 0 0
0 0 0

ones(w,k):

macierz wypełniona jedynkami np.: A = ones(2,4)
ans =
1 1 1 1
1 1 1 1

rand(w,k):

macierz liczb pseudolosowych o rozkładzie równomiernym np.: A = rand(2,5)
ans =
0.9501 0.6068 0.8913 0.4565 0.8214
0.2311 0.4860 0.7621 0.0185 0.4447

eye(N):

macierz jednostkowa (kwadratowa N x N z jedynkami na przekątnej głównej i
zerami
np.: A = eye(3)
ans =
1 0 0
0 1 0
0 0 1

Wiele innych macierzy można generować programami z użyciem instrukcji FOR i innych.

3.1.6 Wczytywanie macierzy z pliku
Załóżmy, że mamy plik tekstowy o nazwie DANE1.TXT a w nim są dwie linie i w każdej po 4
liczby oddzielane odstępami:

2 4 6 8
3 6 9 12

7

background image

Aby wczytać te liczby do macierzy można napisać następujące instrukcje:

[plik1 info] = fopen('DANE1.TXT');
A = fscanf(plik1, '%f %f %f %f', [4, 2])
close(plik1)

Ale UWAGA: dane czytane są z pliku wierszami ale umieszczane w macierzy kolumnami,
dlatego po wczytaniu uzyskamy macierz:
A =
2 3
4 6
6 9
8 12
Aby uzyskać to samo co w pliku trzeba macierz transponować (jak niżej)

3.1.7 Podstawowe operacje na macierzach
Transponowanie
- to operacja polegająca na zamianie wierszy macierzy na kolumny.
Operatorem transponowania jest w Matlabie apostrof [‘].
Przykładowo jeśli:
A =
2 3
4 6
6 9
8 12
to macierz transponowana:
A' =
2 4 6 8
3 6 9 12

Suma i różnica
Dla sumowania oraz odejmowania macierze muszą mieć jednakowe wymiary, sumowane są
elementy o tych numerach.
A=[4, 2, 3; 3, 6, 1 ], B=[5, 3, 8; 4, 1, 2]
A =
4 2 3
3 6 1
B =
5 3 8
4 1 2
A+B
ans =
9 5 11
7 7 3

Mnożenie macierzy lub ich elementów
Rozróżniane jest mnożenie macierzowe (*) oraz tablicowe (.*)
W mnożeniu macierzowym każdy element macierzy wynikowej powstaje przez pomnożenie
odpowiedniego wiersza pierwszej macierzy przez kolumnę drugiej i zsumowaniu iloczynów
par wyrazów. Wynika z tego warunek aby liczba elementów wiersza macierzy pierwszej była
równa liczbie elementów w kolumnie macierzy drugiej. Dletego dla naszych macierzy A i B
zostanie zasygnalizowany błąd:
>> A*B

??? Error using ==> *
Inner matrix dimensions must agree.

8

background image

Natomiast wykonalne będzie to działanie gdy macierz B transponujemy:
>> A*B'
ans =
50 24
41 20
Bez transponowania można wykonać tak zwane mnożenie tablicowe (operator: kropka i
gwiazdka). W tym mnożeniu element macierzy wynikowej C(w,k) jest po prostu iloczynem pary
elementów A(w,k)*B(w,k). Na przykład:
>> A .* B
ans =
20 6 24
12 6 2

3.1.8

Układ równań liniowych. Odwracanie oraz dzielenie macierzy

Załóżmy że układ równań liniowych doprowadziliśmy do postaci macierzowej zapisanej

(w opisie a nie w Matlabie) jako: A*X=B
gdzie: A=macierz współczynników przy niewiadomych,

X=wektor niewiadomych,
B= wektor wyrazów wolnych

Wtedy rozwiązanie czyli wektor niewiadomych X wyznaczamy przez lewostronne pomnożenie
obu stron równania przez macierz odwrotną do A zapisywaną w Matlabie jako inv(A):

inv(A)*A*X= inv(A)*B

a ponieważ iloczyn macierzy danej i odwrotnej jest macierzą jednostkową którą można pominąć
więc rozwiązanie dowolnego ukladu równań liniowych otrzymamy przy pomocy jednego wzoru:

X=inv(A)*B

Jednakże Matlab nie zaleca stosowania funkcji inv(..) a zamiast niej poleca dzielenie
lewostronne macierzy
(operator „\” w odróżnieniu od dzielenia prawostronnego „/”) jako mniej
pracochłonne dla komputera i mogące w większości przypadków zastąpić odwracanie macierzy.
W szczególności dla naszego układu równań liniowych stosując lewostronne dzielenie mamy (w
opisie): A\A*X=A\B co po uproszczeniu trzeba zapisać w Matlabie jako

X=A\B

Matlab stosuje wówczas wydajniejszą metodę eliminacji Gauss’a zamiast pracochłonnego
odwracania macierzy, co skraca czas obliczeń 2 do 3 razy i poprawia dokładność.

3.2 Ćwiczenia

Rozwiąż w Matlabie układ równań liniowych mając daną macierz współczynników M oraz
wektor wyrazów wolnych C:

Dodatkowo wpisz odpowiednią komendę aby wyswietlić:
1) macierz transponowaną wzgledem M oraz C
2) wyznacznik macierzy M używając funkcji det(macierz kwadratowa)

9

background image

3) pierwszą a potem drugią kolumnę macierzy M (używając wyrażenia z dwukropkiem)
4) elementy macierzy M z indeksami 1,1 oraz 2,2
5) liczbę elementów wektora C przy pomocy funkcji length(wektor)
6) rozmiary macierzy M oraz C przy pomocy funkcji size(macierz)
Jak numerowane są elementy wektorów i macierzy (od 0 czy od 1)?

4. Najprostsze programy (skrypty). Wprowadzanie danych i

wyprowadzanie wyników. Pętla WHILE ... END

4.1 Najprostsze programy - objaśnienia

Programy dla MATLABa można pisać przy pomocy najprostszych edytorów tekstu jak

NOTATNIK (w Ms Windows). Poszczególne instrukcje można pisać w oddzielnych liniach a
gdy są w tej samej linii to oddzielać przecinkami, natomiast trzeba instrukcje kończyć
średnikami - jeśli chcemy zablokować wyświetlanie wyniku każdej instrukcji na ekranie.

Po utworzeniu trzeba zapisać program do pliku tekstowego o rozszerzeniu nazwy: ".m"

potocznie nazywanego: "m-plikiem".

Istnieją dwa rodzaje m-plików:

Ø skrypty czyli procedury nie wymagające parametrów, wywoływane przez wpisanie nazwy

pliku (bez rozszerzenia ".m") w oknie komend (działają one na zmiennych tworzonych w
tzw. przestrzeni roboczej Matlab’a)

Ø funkcje zwracające wartości (w postaci skalara lub wektora) i zazwyczaj wymagające

podania parametrów czyli argumentów funkcji; wywołania ich są najczęściej używane w
wyrażeniach stanowiących fragmenty instrukcji innych m-plików (zmienne używane w
funkcji są lokalne tzn. niedostepne poza ciałem funkcji).

Dowolne objaśnienia czyli komentarze można umieszczać w m-plikach rozpoczynając od
znaku procentu [%] .
Aby uruchomić napisany program w Matlabie trzeba:

1. ustawić jako bieżący folder - Current Directory (u góry) - ten dysk i folder w którym m-

plik został zapisany, korzystając z przycisku [...],

2. wpisać nazwę m-pliku bez rozszerzenia „.m” ale uwaga:

Matlab rozróżnia duże i małe litery

Objaśnienie instrukcji i funkcji używanych w pierwszym programie:

Składnia instrukcji lub funkcji

Objaśnienie

zmienna = input(żądanie danych)

Zostaje wyświetlony tekst żądania danych
a następnie wpisana z klawiatury liczba zostaje
podstawiona do zmiennej. Zamiast liczby można
wpisać wyrażenie Matlaba

zmienna

=

input(‘żądanie danych’,'s

'

)

wyświetla żądanie danych, oczekuje na wpisanie
przez użytkownika łańcucha znakowego i
przypisuje go zmiennej

disp(‘tekst’) lub disp(zmienna)

Wyświetla tekst lub wartość zmiennej

while wyrażenie
. . . . . instrukcje
end

Powtarza instrukcje tak długo jak wyrażenie ma
wartość logiczną true (czyli prawda)

10

background image

4.2 Pisanie pierwszego programu

Napisz w "Notatniku" program (skrypt) obliczania trzeciej potęgi podanej liczby i zapisz na
dyskietkę do pliku "pr1.m" (Uwaga: aby nie dopisało się samoczynnie rozszerzenie ".txt" trzeba
wybrać u dołu okna "Zapisz jako..." typ "wszystkie pliki"):

a = input('dana liczba=')
x=a^3
disp('szescian tej liczby='),disp(x)

Uruchom ten program w Matlabie.
Aby pozbyć się wyświetlania "echa" działania każdej instrukcji trzeba instrukcje kończyć
średnikiem [;].
Linie komentarzy umieszczone na początku pliku (przed instrukcjami) wyświetlą się jako jego
opis gdy wpiszemy: "help nazwa_pliku", a dodatkowo program po uruchomieniu też powinien
się przedstawić.
Tak więc ulepszona wersja programu może wyglądać tak:

% Program oblicza sześcian podanej liczby
disp('Obliczanie sześcianu danej liczby:');
a = input;('dana liczba=')
x=a^3;
disp('szescian tej liczby=');disp(x);

Wpisz: help pr1 a następnie jeszcze raz uruchom program.

Jeśli chcemy aby program działał dla wielu kolejno podawanych liczb – trzeba

zastosować jeden z kilku możliwych typów pętli programowych. W tym przypadku
najodpowiedniejsza będzie pętla WHILE ... END powtarzająca operacje aż do momentu gdy
zechcemy ją zatrzymać.

Uzupełnij program pętlą WHILE ... END tak aby zatrzymał się po wprowadzeniu zera

jako danej dla x.

5. Pętla FOR ... END. Zapisywanie wyników do pliku

5.1 Objaśnienia

5.1.1 Pętla for ... end
Pętla ta ma postać

for zmienna = macierz
. . . . instrukcje
end

i wykonuje się tyle razy ile jest kolumn w macierzy a wartościami zmiennej kontrolnej są
właśnie całe kolumny tej macierzy czyli wektory.
W szczególności najczęściej macierz jest ciągiem i jest to wtedy bardziej podobne do pętli for w
innych językach (np. w języku BASIC) a mianowicie:

for zmienna = wart_p : krok : wart_k
. . . . instrukcje
end

Pozwala więc ona powtarzać wykonywanie bloku instrukcji określoną liczbę razy przy czym
dodatkowo zmienna kontrolna w tej pętli przyjmuje kolejno wartości od wart_p do wart_k
z przyrostem (lub ubytkiem) krok. Jeśli krok=1 to można go pominąć w zapisie.

11

background image

5.1.1.1 Przykład 1:
Aby otrzymać kwadraty liczb parzystych od 2 do 10 i podstawić je do kolejnych elementów

wektora p:

for i = 1:5

p(i) = (2*i)^2

end

5.1.1.2 Przykład 2:
Aby wyliczyć i wstawić do wektora y ciąg wartości funkcji sinus przyjmujemy konkretny zakres

kąta (w radianach) na przykład od zera do pi/2 i przyrost na przykład 0.2:

k=0;
for x = 0 : 0.2 : pi/2

k=k+1;
y(k)=sin(x);

end

5.1.1.3 Przykład 3:
Program:

for w=1:3
for k=1:4

M(w,k)=w+k;

end
end
M

Wygeneruje macierz o 3 wierszach i 4 kolumnach:
M =
2 3 4 5
3 4 5 6
4 5 6 7

5.1.1.4 Przykład 4. Mnożenie macierzowe macierzy
Używane w różnych modelach matematycznych układy równań o regularnej budowie mogą być

wygodnie i krótko zapisywane w postaci macierzowej. Przy ich formułowaniu
i rozwiązywaniu stosuje się operacje macierzowe a jedną z nich jest mnożenie.

W działaniu tym wyznaczane będą sumy iloczynów par składających się z elementu wierszy

macierzy pierwszej i elementu kolumny macierzy drugiej.

Wynika stąd warunek wykonalności mnożenia macierzy:

jeśli mamy macierz A(Lwa,Lka) o Lwa wierszach i Lka kolumnach i analogicznie mamy
macierz B(Lwb,Lkb) to liczba elementów w wierszu macierzy A musi być równa liczbie
elementów kolumny macierzy B czyli Lka=Lwb. Elementy będą powstawać niejako na
przecięciach wierszy A z kolumnami B skąd wymiary macierzy wynikowej C(Lwa,Lkb)

Konkretnie dla macierzy A(4,3) B(3,2) mnożenie jest możliwe bo Lka=Lwb=3 a

macierzą wynikową będzie C(4,2)
Oto przykład obliczania macierzy C która ma powstać jako iloczyn macierzy A i B:

=

43

42

41

33

32

31

23

22

21

13

12

11

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

A

=

32

31

22

21

12

11

b

b

b

b

b

b

B

12

background image

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

=

42

41

32

31

22

21

12

11

32

43

22

42

12

41

31

43

21

42

11

41

32

33

22

32

12

31

31

33

21

32

11

31

32

23

22

22

12

21

31

23

21

22

11

21

32

13

22

12

12

11

31

13

21

12

11

11

c

c

c

c

c

c

c

c

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

B

A

C

Popatrzmy jak obliczono dowolny element macierzy C na przykład c32 a dokładniej c(3,2) bo
zapiszemy tym razem wskaźniki w nawiasach i oddzielone przecinkiem:

=

=

Lka

i

i

b

i

a

c

1

)

2

,

(

)

,

3

(

)

2

,

3

(

.Uogólniając mamy wzór na obliczanie elementu macierzy

wynikowej:

=

=

Lka

i

k

i

b

i

w

a

k

w

c

1

)

,

(

)

,

(

)

,

(

5.1.2 Zapisywanie wyników do pliku
Funkcje realizujące odczytywanie i zapisywanie informacji z i do plików dyskowych są
zapożyczone z języka C. Poniżej objaśniono kilka najważniejszych funkcji na przykładzie:

% Program zapisuje do pliku wartości kąta x oraz jego funkcji sin(x), cos(x)
[id, kom] = fopen('a:\WYNIKI1.TXT','wt'), % Tworzy plik wyników
fprintf(id,'%s\n', ' kąt x [stopnie] sin(x) cos(x)' ); % Nagłówek tabelki
for xs = 0 : 5 : 90

x = xs*pi/180; % kąt xs zamieniony na radiany
y1=sin(x); y2=cos(x);
fprintf(id,' %3d', xs);
fprintf(id,' %15.4f %12.4f\n', y1,y2);

end
fclose(id);

Wyniki w pliku 'Wynik.txt' mają następującą postać:

kąt x [stopnie] sin(x) cos(x)

0 0.0000 1.0000

5 0.0872 0.9962

10 0.1736 0.9848

15 0.2588 0.9659

20 0.3420 0.9397

. . . . . . . . . . .

Objaśnienia:
Funkcja fopen tworzy i otwiera plik o nazwie 'a:\Wyniki1.txt' bo ma podaną taką nazwę pliku
jako pierwszy parametr. Drugi parametr 'wt' określa typ dostępu:

'w' = zapis (ang. write), 't' – plik typu tekstowego

Funkcja ta zwraca dwie wartości, które w tym przypadku zostaną podstawione do zmiennych
[id, kom] gdzie: id = identyfikator pliku, kom = komunikat o ewentualnej przyczynie
niemożliwości otwarcia pliku.
Funkcja fprintf wyprowadza informacje do pliku tekstowego o identyfikatorze podanym jako
pierwszy parametr tej funkcji (w naszym przypadku: id). Drugim parametrem jest łańcuch
tekstowy określający format wyprowadzanej informacji. Spacje również są tu istotne.
%3d – określa 3 miejsca dla liczby całkowitej (o czym świadczy litera d)

13

background image

%12.4f - to format dla liczb rzeczywistych, a w nim 12 miejsc zadeklarowano dla całej liczby (i
poprzedzających ją spacji) a w tych 12-tu zarezerwowano 4 miejsca po kropce dla części
ułamkowej
\n – oznacza rozkaz zmiany linii na wydruku wyprowadzanym do pliku (nie pomyl: \ a nie /)
fclose(id) – zamyka plik o identyfikatorze id po wyprowadzeniu wszystkich informacji.

5.2 Ćwiczenia

a) Napisz program z pętlą FOR...END, który wyświetla na ekranie pierwiastki z kolejnych liczb
nieparzystych od 1 do 9

b) Napisz program z pętlą FOR...END, który dla ciągu wartości

ϕ

od 3,6 do 13 co 0,4 oblicza

wartości wyrażenia:

β

= (

ϕ

- 0,5)/(1,1+sin

ϕ

)

Zadanie domowe:
Napisz programy z pętlami FOR...END wykonujące (a) mnożenie macierzowe, (b) mnożenie
tablicowe dwu macierzy i sprawdź dla konkretnych macierzy A i B zgodność wyników działań
twoich programów z działaniami Matlaba: A*B oraz A .* B

6. Instrukcja IF

Instrukcja ta ma najczęściej postać:

if warunek
. . . .instrukcje1
else
. . . . instrukcje2
end

Instrukcja IF (zupełnie podobnie jak w BASIC-u i innych językach) pozwala zależnie od
spełnienia podanego warunku wykonać blok instrukcje1 lub blok instrukcje2.
Warunek używany w instrukcji IF to dowolne wyrażenie logiczne.

Przykład:

Dla danej wartości x obliczyć y
dane wzorem:

>

+

<

=

1

1

1

1

1

1

2

2

x

dla

x

x

dla

x

x

dla

x

y

% program w Matlabie:
x = input('x=');
if x<1

y = 1-x

2

else

if x>1

y = 1+x

2

else

y = x

end

end

Składniki wyrażeń logicznych opisano poniżej.

6.1 Relacje i wyrażenia logiczne – objaśnienia

Prostymi wyrażeniami logicznymi są relacje. Relacja to dwa wyrażenia arytmetyczne połączone
operatorem relacji. Są następujące operatory relacji:

14

background image

Operator

Opis

<

"mniejsze"

<=

"mniejsze lub równe"

>

"większe"

>=

"większe lub równe"

==

równe

~=

nierówne

Operatory logiczne to:

Operator Znaczenie

&

i

|

lub

~

nie

Zamiast nich można stosować funkcje:

Funkcja Znaczenie

and(A,B)

A i B

or(A,B)

A lub B

not(A)

nie A

6.2 Przykład programu (skryptu) z instrukcją IF

Rozwiązywanie równania kwadratowego jako przykład m-pliku skryptowego z zastosowaniem
instrukcji IF:

% po znaku procentu można umieszczać dowolne komentarze
% Program rozwiazywania równania kwadratowego
a=input('a='); b=input('b='); c=input('c=');
delta = b*b-4*a*c;
if delta<0

disp('Brak pierwiastkow rzeczywistych');

else

x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a); x2=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
disp('x1='); disp(x1); disp('x2='); disp(x2);

end

Taki skrypt jest samodzielnym programem a więc nie tylko oblicza ale także żąda danych z
klawiatury i wyświetla na ekranie wyniki.

6.3 Ćwiczenia

Napisz program, który dla dowolnej liczby x wprowadzonej z klawiatury - sprawdza przy
pomocy funkcji mod(x,2) wyznaczającej resztę z dzielenia przez 2 – czy jest to liczba (a)
parzysta, (b) nieparzysta, (c) niecałkowita. Po sprawdzeniu ma wyświetlić odpowiedni
komunikat.

7. Pisanie własnych funkcji

7.1 Objaśnienia

Zaletą Matlaba jest ogromne bogactwo gotowych funkcji z wszelakich niemal dziedzin
zastosowań komputerów, jednak w razie potrzeby użytkownik może pisać własne funkcje i
używać je identycznie jak funkcje Matlab'a. Własne funkcje pisze się gdy:

15

background image

1. chcemy aby program składał się z bloków funkcjonalnych o ściśle określonym działaniu

– co czyni program lepiej zrozumiałym i jest szczególnie zalecane w przypadku długich
programów

2. funkcja będzie przynajmniej kilkukrotnie wykorzystywana w danym programie

Definicja funkcji w Matlabie musi rozpoczynać się od linii o następującej strukturze:

function wektor_zmiennych_wynikowych = nazwa_funkcji(parametry_wejściowe)

Na przykład: function [y1, y2, y3] = fun1(x1, x2, x3, x4)

7.1.1 Przykład 1. Funkcja "silnia"

% Funkcja silnia wyznacza watosc n!
function [wynik]= silnia(n)
wynik=1;
for i=1:n

wynik=wynik*i;

end

Po zapisaniu tej funkcji do pliku, który musi w tym przypadku mieć nazwę silnia.m można
wywoływać funkcję z konkretnymi wartościami argumentu n:

>> silnia(5)
ans =

120

>> silnia(9)
ans =
362880

7.1.2 Przykład 2. Funkcja "pierwiastek z sumy kwadratów"
W przypadku gdy w wyrażeniach powtarzają się pewne działania lecz dotyczą one różnych
danych, może być opłacalne napisanie własnej funkcji. Na przykład jeśli dla danego x mamy
obliczyć wyrażenie:

16

4

9

1

4

2

+

+

=

x

x

p

i być może następne wyrażenia w których występuje pierwiastek z

sumy kwadratów to można zdefiniować funkcję:

function c = pwsk(a,b)
% dla dwu liczb danych jako argumenty oblicza pierwiastek z sumy ich kwadratów
c = sqrt(a^2+b^2)

Trzeba zapisać ją do pliku o nazwie pwsk.m a następnie można wykorzystać ją na

przykład w takim programie:

x=1
while x ~ = 0
x = input('x=');
p = (1 – pwsk(3,x))/(pwsk(2*x^2, 4)
disp('p='); disp(p)
end

7.1.3 Przykład 3. Funkcja z instrukcją IF (rozwiązywanie równania

kwadratowego)

Podany wcześniej przykład skryptu (procedury) do rozwiązywania równania kwadratowego
pokazano poniżej przerobiony na funkcję:

16

background image

function [x1, x2] = prkw(a, b, c)
% ta funkcja oblicza pierwiastki x1, x2
% rownania: a*x^2 + b*x + c = 0
delta = b*b-4*a*c;
if delta<0
% dla delta<0 podstawimy NaN = "nieokreslone"

x1=NaN; x2=NaN

else

x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
x2=(-b+sqrt(delta))/(2*a);

end

Funkcję należy zapisać do pliku o takiej samej nazwie jak nazwa funkcji, a więc: prkw.m

Rola tej funkcji jest taka sama jak funkcji standardowych (na przykład sinus) to znaczy nie

zawiera ona instrukcji wejścia/wyjścia bo wprowadzenie do niej danych nastepuje przez
parametry (a,b,c) a wynik zostaje jak to się mówi "zwrócony" przy pomocy nazwy funkcji
(prkw) pełniącej rolę parametru wyjściowego. Ponieważ w Matlabie macierze pełnią rolę
zmiennych więc i tutaj wynik może być macierzą a w szczególności wektorem lub skalarem.

Funkcja może być wywołana samodzielnie (z konkretnymi parametrami) ale najczęściej

opłaca się ją napisać gdy będzie używana jako cegiełka większego programu.

Przykłady bezpośredniego użycia zdefiniowanej przed chwilą funkcji o nazwie

prkw

:

>> [x1, x2]=prkw(1,1,1)
x1 = NaN
x2 = NaN
W tym przypadku brak było pierwiastków rzeczywistych.
>> [x1, x2]=prkw(-1,1,1)
x1 = 1.6180
x2 = -0.6180

17

background image

8. Wykresy dwuwymiarowe: liniowy i słupkowy

Grafika (a więc wykresy 2D i 3D oraz obrazy) są w Matlabie wyświetlane w osobnych oknach
graficznych określanych angielskim terminem "Figure". Funkcje graficzne wyświetlają wyniki
swych działań w aktywnym (ostatnio otwartym lub używanym) oknie a jeśli żadne okno
"Figure" nie było otwarte to automatycznie tworzą nowe.
Przy sporządzaniu wykresów dwuwymiarowych mogą wystąpić etapy opisane w tabeli poniżej:

Etap:

Przykład:

Objaśnienie przykładu:

Przygotowanie danych

x = 0:0.2:12;
y1 = Bessel(1,x);
y2 = Bessel(2,x); y3 = Bessel(3,x);

ciąg wartości dla osi x;
wybranie z macierzy B trzech
wierszy dla wykresów

Otwarcie lub wybranie okna
graficznego i ewentualnie pozycji
w tym oknie

figure(1)
subplot(2,2,1)

okno graficzne o numerze 1
podzielone na 2 wiersze i 2
kolumny i wybrana część nr 1

wywołanie funkcji realizującej
wykres

h = plot(x,y1,x,y2,x,y3);

wyświetli 3 wykresy liniowe
i przypisze identyfikator h

określenie parametrów linii
wykresu i znaczników punktów

set(h,'LineWidth',2,{'LineStyle'},
{'--';':';'-.'})
set(h,{'Color'},{'r';'g';'b'})

grubość linii =2, linie ciągła,
przerywana i "osiowa", kolory:
czerwony, zielony, niebieski

określenie parametrów osi
i pokazanie siatki

axis([0 12

0.5 1])

grid on

zdefiniowane osie współrz.
włączona siatka

zdefiniowanie tekstów opisów
wykresu, osi
i legendy

xlabel('Czas'); ylabel('Amplituda')
legend(h,'1','2','3')
title('Funkcje Bessela')
[y,ix] = min(y1);
text(x(ix),y,'Minimum \rightarrow',...
'HorizontalAlignment','right')

opisy osi x i y,
teksty legendy,
tytuł wykresu
dodatkowy tekst ze strzałką
wyrównany w prawo

wydrukowanie lub eksport
wykresu do pliku

print

dwinc -r200 wykres1

wysyła do pliku wykres1
kolorowy (-dwinc) obraz o roz-
dzielczości 200 dpi (-r200)

W wyniku instrukcji zapisanych w powyższej tabeli uzyskujemy na ekranie następujący obraz:

a dodatkowo powstanie plik wynik1.ps z zapisem obrazu w języku postscript.

18

background image

8.1 Wybrane narzędzia dla wykresów dwuwymiarowych

Instrukcja lub funkcja Matlab'a Opis
nr = figure

Otwiera nowe okno graficzne o numerze nr. Może być
pominięta jeśli wystarcza nam tylko jedno okno graficzne.

figure(nr)

Uaktywnia okno o numerze nr jeśli takie istnieje a jeśli nie
istnieje to tworzy nowe okno i nadaje mu numer nr.

plot(x,y)

Dla danych wektorów x,y rysuje wykres liniowy

plot(y)

Wykres liniowy wartości y a na osi x są ich numery

plot(x1,y1, x2,y2, ...)

umożliwia rysowanie kilku wykresów w jednym oknie

plot(x1,y1,s1, x2,y2,s2, ...)

umożliwia rysowanie kilku wykresów przy czym: s1, s2 to
opisane dalej łańcuchy znaków określające typ linii, kolor
linii oraz rodzaj znacznika punktów

bar(x,y,s)

Wykres słupkowy y(x), s= stosunek szerokości słupka do
odstepu między słupkami

bar(y)

Wykres słupkowy wartości y a na osi x są ich numery

grid on

Włącza siatkę wykresu

title('Tytuł wykresu')

Definiuje tytuł wykresu

xlabel('opis x'); ylabel('opis y')

Definiują opisy osi x i y

Przykład wykresu liniowego:

x=0 : 0.2 : 2*pi;
plot(x,sin(x));
grid on
title('Przykład
wykresu:');
xlabel('x');
ylabel('sin(x)');

Wciśnięcie przycisku ze strzałką umożliwia wybieranie (myszką) i modyfikowanie m.in.
opisów.

19

background image

% Przykład
% wykresu
% słupkowego:

x=0 : 0.2 : 2*pi;
bar(x,sin(x));
grid on

Opis znaków definiujących parametry wykresu liniowego (typu PLOT)

Znak

Rodzaj linii

Znak

Znacznik punktu

-

+

+

--

*

*

:

.

kropka

-.

o

o

Kolor linii

x

x

y

yellow – żółty

s

kwadrat

m

magenta – karmazynowy

d

romb

c

cyan – turkusowy

p

gwiazdka pięcioramienna

r

red – czerwony

h

gwiazdka sześcioramienna

g

green – zielony

v

trójkąt z wierzchołkiem w dół

b

blue – niebieski

^

trójkąt z wierzchołkiem w górę

w

white – biały

<

trójkąt z wierzchołkiem w lewo

k

black – czarny

>

trójkąt z wierzchołkiem w prawo

9. Wykresy trójwymiarowe

Rysowanie wykresów trójwymiarowych w najprostszym przypadku przbiega dwuetapowo:

1) przygotowanie siatki par współrzędnych (x,y) dla funkcji z=f(x,y) przy pomocy funkcji

meshgrid

2) użycie jednej z wielu funkcji dla wykresów trójwymiarowych

Funkcji meshgrid podajemy jako argumenty ciągi (wektory) wartości x oraz y a w wyniku
uzyskujemy dwie macierze zawierające łącznie wszystkie pary współrzędnych dla któych mają
być wyznaczane wartości funkcji zmiennych x,y.
Na przykład:
>> [x y] = meshgrid(0:0.1:0.3, 1:3)
x =
0 0.1000 0.2000 0.3000
0 0.1000 0.2000 0.3000
0 0.1000 0.2000 0.3000
y =
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
Tak więc funkcja wyliczana będzie dla (0, 1); (0.1, 1); (0.2, 1), ... i tak dalej.

20

background image

Matlab posiada bardzo wiele funkcji dla wizualizacji linii i powierzchni trójwymiarowych.
Niektóre z nich pokazano na przykładzie poniżej:

% najpierw siatka punktów (x,y) dla wykresu 3D:
[x,y]=meshgrid(-3*pi : 0.5 : 3*pi, -3*pi : 0.5 : 3*pi);
% następnie definiujemy funkcję z(x,y):
z = 600 – x .* y + 50 * sin(x) + 50 * sin(y);
% przy pomocy funkcji subplot
% wybieramy ćwiartki okna graficznego
% i wyświetlamy w nich wykresy 3D:
% 1) wykres siatkowy:
subplot(2,2,1); mesh(x,y,z);

% 2) wykres powierzchniowy:
subplot(2,2,2); surf(x,y,z);
% 3)wykres warstwicowy:
subplot(2,2,3); contourf(x,y,z);

% 4)wykres siatkowy z warstwicami:
subplot(2,2,4); meshc(x,y,z);

Ogólnie przy sporządzaniu wykresów trójwymiarowych mogą wystąpić etapy i funkcje
przedstawione w tabeli poniżej – Nie podano ich opisu traktując te informacje jako zachętę do
dalszego studiowania Matlab'a:

Etap:

Przykład:

Przygotowanie danych

Z = peaks(20);

Otwarcie lub wybranie okna graficznego i
ewentualnie pozycji w tym oknie

figure(1)
subplot(2,2,1)

Wywołanie funkcji wykresu

h = surf(Z);

Wybranie palety (mapy) kolorów i sposobu
cieniowania

colormap hot
shading interp
set(h,'EdgeColor','k')

Zdefiniowanie źródła światła

light('Position',[-2,2,20])
lighting phong
material([0.4,0.6,0.5,30])
set(h,'FaceColor',[0.7 0.7 0],...
'BackFaceLighting','lit')

Ustalenie punktu widzenia

view([30,25])
set(gca,'CameraViewAngleMode','Manual')

określenie parametrów osi

axis([5 15 5 15

8 8])

set(gca'ZTickLabel','Negative||Positive')
set(gca,'PlotBoxAspectRatio',[2.5 2.5 1])

zdefiniowanie tekstów opisów wykresu, osi i
legendy

xlabel('X Axis')
ylabel('Y Axis')
zlabel('Function Value')
title('Peaks')

wydrukowanie lub eksport wykresu do pliku

set(gcf,'PaperPositionMode','auto')
print

dps2

10.Przeglądanie wybranych programów demonstracyjnych

Aby oglądać programy demonstracyjne wystarczy wpisać komendę:

demo

a następnie wybrać przykład z wykazu.

21

Pobierz cały dokument
Cwiczenie 6 id 125101 Nieznany .pdf
Rozmiar 346,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cwiczenie9 id 125928 Nieznany
cwiczenia23 id 124959 Nieznany
cwiczenia 4 2 id 124428 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 3 id 17436 Nieznany
cwiczenie 4 2 id 125411 Nieznany
cwiczenie 9 id 125104 Nieznany
Cwiczenia 5 id 124444 Nieznany
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
cwiczenie 5 id 101060 Nieznany
Cwiczenie 3 id 125305 Nieznany
CWICZENIE 6 2 id 99618 Nieznany
cwiczenie 5 id 125447 Nieznany
cwiczenia2 4 id 124943 Nieznany
cwiczenie 2 id 125220 Nieznany
cwiczenie 3 1 id 125314 Nieznany
kielbasy cwiczenia id 234529 Nieznany
cwiczenie 1 i 2 id 125124 Nieznany
cwiczenie 5 2 id 101056 Nieznany

więcej podobnych podstron