Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krążenia (1)

Pobierz cały dokument
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krążenia (1).pdf
Rozmiar 77,3 KB
background image

PIELĘGNOWANIE CHORYCH ZE SCHORZENIAMI

UKŁADU KRĄśENIA


Obecnie w Polsce choroby układu krążenia występują dość
często i są dużym problemem zarówno społecznym jak i
medycznym ze względu na ich następstwa.


Do najważniejszych zaliczamy:
1. Miażdżyca tętnic
2. Choroba niedokrwienna serca - Morbus ischaemicus
cordis
/ w Polsce cierpi ok.1,5 mln. osób./
3. Nadciśnienie tętnicze - Hypertonia arterialis /
dotyczy
ok.8,5 mln osób /
4. Wady serca
5. Zwyrodnieniowe i zapalne choroby serca
6. Niewydolność krążenia - Insufficientia circulatoria
7. Zaburzenia rytmu serca

Choroby ukł. krążenia cechuje :

przewlekły podstępny rozwój

przewlekły przebieg z okresami zaostrzeń i remisji

stałe potencjalnie zagrożenie życia

duża liczba nagłych zgonów

Charakterystyczne objawy chorób układu krążenia

bóle serca

ograniczenie tolerancji wysiłku

duszność :
- wysiłkowa,

- spoczynkowa,

background image

- ortopnoiczna .

Następstwa chorób ukł. krążenia:

upośledzają ogólną sprawność organizmu

obniżają jakość życia

są ważną przyczyną absencji chorobowej i
inwalidztwa

Choroby ukł. krążenia w Polsce jako problem
społeczny uznane zostały dopiero w 1965r. a walka z
nimi stała się głównym celem NPZ /Narodowego
Programu Zdrowia /.

Czynniki ryzyka / risk faktors / - to stany i sytuacje,
których obecność łączy się z większą liczbą
zachorowań, niekorzystnym wpływem na przebieg
choroby i występowaniem powikłań.

Większość czynników ryzyka jest wynikiem rozwoju
cywilizacji ( zmiana trybu życia, sposobu żywienia,
ciągły stres.) stąd wywodzi się nazwa - choroby
cywilizacjyjne.

CZYNNIKI RYZYKA

występowania chorób ukł. krążenia można podzielić na
trzy grupy:

1.

styl życia

2.

czynniki patofizjologiczne

nadciśnienie tętnicze

hiperlipidemia

background image

cukrzyca

otyłość

skłonność do choroby zakrzepowej

3. cech osobniczych / wiek, płeć, uwarunkowania
genetyczne/

ROZPOZNANIE CHORÓB UKLADU
KRĄśENIA

opiera się na wynikach:

1.

badań podstawowych

b. podmiotowe - wywiad

b. przedmiotowe - pomiar RR, EKG, RTG
klatki piersiowej oraz tradycyjne oglądanie,
obmacywanie, opukiwanie, osłuchiwanie.

2. badań specjalistycznych :
* nieinwazyjne

EKG – graficzny zapis elektrycznej czynności
serca

monitorowanie EKG metodą Holtera / 24h /

EKG wysiłkowe / tzw.próba wysiłkowa/-
ocena fizycznej wydolności serca przez
określenie tolerancji wysiłku bez zaburzeń
funkcjonowania organizmu.

Wykonywana w celu:
- ustalenia lub potwierdzenia istnienia choroby
niedokrwiennej
- określenia stopnia zaawansowania choroby,

background image

skuteczności zastosowanego leczenia, i
określenia zakresu dozwolonego wysiłku
fizycznego.
- oceny wydolności fizycznej u osób zdrowych
wykonujących zawody wymagające dobrej
tolerancji wysiłku / sportowcy,piloci, strażacy,
policjanci /

echokardiografia /UKG, ECHO /- obrazowa
metoda badania serca i dużych naczyń za
pomocą ultradźwięków wysyłanych przez
głowicę aparatu i odbijanych od struktury serca.

Za pomocą tego badania możne ocenić budowę
serca tj.:

- grubość serca
- wielkość jam /przedsionki, komory/
- stan zastawek i dużych naczyń
- kurczliwość m.s.
- i przepływ krwi

test pochyleniowy / tilt -test /- w diagnostyce
omdleń pochodzenia neurokardiogennego (
odruchowego)

polega na obserwacji zachowania RR i akcji
serca związanych z przedłużającym się
przebywaniem w pozycji pionowej.
Badanie przeprowadzane jest na specjalnym
stole uchylnym ustawionym pod kątem 60 – 70º
z możliwością szybkiej zmiany położenia
jednocześnie monitorując RR i EKG.

background image

radioizotopowe b. serca i naczyń /
scyntygrafia perfuzyjna serca/- nieinwazyjna
metoda pozwalająca ocenić stan ukrwienia
serca lub funkcji serca po dożylnym podaniu
radioizotopu technetu.

TK serca -/tomografia komputerowa / przy
zastosowaniu środka cieniującego - umożliwia
dokonanie oceny drożności i zwapnień w
ś

cianach naczyń wieńcowych, rozpoznanie

anomalii naczyniowych, nieprawidłowości
strukturalnych i czynnościowych mięśnia
sercowego .

Badanie jest bardzo pomocna w rozpoznaniu i
ocenie nasilenia zatorowości płucnej oraz
tętniaka rozwarstwiającego aorty.

Badania inwazyjne

cewnikowanie serca - polega na
wprowadzeniu cewnika do serca poprzez
nakłucie dużego naczynia:
- żyły udowej, rzadziej ramiennej do części
prawej serca,

- tętnicę udowa, rzadziej promieniową do lewej
części serca)
Umożliwia ono dokonanie pomiarów ciśnienia
wewnątrz komór serca i naczyń badanego obszaru
,
zawartość tlenu we krwi lub podanie środka
kontrastowego, określić drożność naczyń,

background image

b.pomocne w diagnostyce wad wrodzonych.

Angiokardiografia – badanie naczyń
krwionośnych po podaniu do ich światła środka
cieniującego i rejestracji jego przepływu.

W zależności od rodzaju badanych naczyń
wyróżniamy:
Arteriografię – badanie tętnic
Flebografię – badane żył
Limfografię – badanie układu limfatycznego

Koronarografię - /typ angiografii/ - ocena
drożności naczyń wieńcowych po podaniu
przez cewnik sercowy kontrastu .

Cewnik o specjalnym kształcie końcówki
wprowadza się przez tętnicę promieniową lub
udową kolejno do prawej i lewej tętnicy
wieńcowej i dokonuje się szybkiego
wstrzyknięcia
środka kontrastowego.
Obraz tętnic wieńcowych rejestrowany jest
napłycie CD i może być wielokrotnie
odtwarzany.

3. badań laboratoryjnych

lipidogram

- cholesterol -( b. należy powtórzyć
począwszy od wartości 220mg/dl ), - wartość
podwyższona › 260

background image

- Trójglicerydy- ( b. należy powtórzyć
począwszy od wartości 150 mg/dl ), - wartość
podwyższona
›200mg/dl
- lipoproteiny o wysokiej gęstości HDL
(35-45mg/dl)
- lipoproteiny o niskiej gęstości LDL - (b.
należy powtórzyć począwszy od wartości 150
mg/dl ), wartość podwyższona ›19 0mg/dl
- Kwas moczowy- kobiety 2,4 – 5,7mg/dl,
mężczyźni 3,4- 7,0 mg/dl

poziom glukozy we krwi

kreatyniny i elektrolitów

markery martwicy mięśnia sercowego

- izoenzym sercowy kinazy kreatynowej (
CKMB )
której wzrost następuje po 4-6 godz. od
początków
wystąpienia objawów, a szczyt po 24 godz
- mioglobina- białko mięśniowe, uwalniane już
po
2-4 godz. od uszkodzenia mięśnia ( marker
nieswoisty, może pochodzić z mięśni
szkieletowych)

- troponiny T i I - białka mięśniowe o dużej
swoistości do mięśnia serca. Wzrost poziomu
następuje po 4-9 godz. od pojawienia się bólu
a najwyższe stężenie obserwuje sie po okresie
12 - 96 godz. .

background image

Podwyższone wartości utrzymują się zależnie od
rozległości zawału do 7-21 dni troponinyT oraz 5-7 dni
dla troponiny I.

Dwukrotnie negatywny wynik troponiny tj. w chwili
przyjęcia i po 6-8 godz. pozwala wykluczyć zawał m.s.

układ krzepnięcia

gazometria


UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W BADANIACH
DIAGNOSTYCZNYCH

Każda pielęgniarka powinna umieć wykonać EKG

EKG - elektrokardiogram - zapis elektrycznej funkcji
mięśnia sercowego

12 odprowadzeń:
1.Odprowadzenia dwubiegunowe kończynowe:

I - prawa ręka - lewa ręka

II - prawa ręka - lewa noga
III - lewa ręka - lewa noga

2. Odprowadzenia jednobiegunowe kończynowe:
aVR - z prawej ręki
aVL - z lewej ręki
aVF - z lewej nogi

3.Odprowadzenia jednobiegunowe przedsercowe:

background image

V1- w 4 międzyżebrzu 2 cm od mostka po stronie
prawej
V2 - w 4 międzyżebrzu 2 cm od mostka po stronie
lewej
V3 - w 1/2 odległości między V2 a V4
V4 - 5 międzyżebrze po lewej stronie mostka w
linii środkowej obojczyka
V5 - w przedniej linii pachowej na wysokości V4
V6 - w środkowej linii pachowej na wysokości V4

Elektrody kończynowe są oznaczone kolorami:

czerwony

- prawe ramię

ż

ółty

- lewe ramię

zielony

- lewa noga

czarny - prawa noga

EKG wykonuje się standardowo na taśmie
kalibrowanej o przesuwie zapisu 25mm/s , a przy
tachykardii o przesuwie 50 mm/s.

Krzywa EKG - P, QRS, T charakteryzuje
repolaryzację i depolaryzację mięśnia sercowego:
załamek P - depolaryzację przedsionków
załamek QRS - depolaryzację komór / zmienia się w
ekstrasystoli komorowej, przeroście komór,w blokach
pęczka Hisa - (przedsionkowo-komorowy), w zawale
m.s./.

Załamek T - repolaryzacja komór

background image

odcinek PQ- prawidłowo leży w linii izoelektrycznej

odcinek ST - równiez w warunkach prawidłowych leży
w linii izoelektrycznej

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE W

SCHORZENIACH UKŁ.KRĄśENIA

1. Duszność / spoczynkowa , wysiłkowa/- zapewnienie
sprawnego oddychania

2. lęk przed śmiercią - w przypadku zagrożenia życia /
np. zawał m.s./-zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

3. Zaburzenia emocjonalne /lęk przed kalectwem /-
uświadomienie choremu możliwości pełni życia nawet
w stanie inwalidztwa.-poprzez częste rozmowy .

4. Ułatwienie kontaktu z rodziną - organizowanie
kontaktu z lekarzem.

5. Prawidłowe odżywianie - dobór diety do stanu
fizycznego chorego i współistniejącego schorzenia
/lekkostrawna z ograniczeniem soli., niskokaloryczna,
niskocholesterowa, miksowana przy braku uzębienia /.

6.Utrzymanie czystości ciała.

background image

7.Wypróżnienia /utrzymanie regularności wypróżnień /

8. Utrzymanie aktywności fizycznej dostosowanej do
stanu ogólnego chorego.
9. Przegotowanie do koronarografii:

PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO

KORONOROGRAFII

I ANGIOGRAFII

PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO

KORONOROGRAFII

I ANGIOGRAFII


1. 5 godz na czczo przed badaniem
2. Należy ogolić obie okolice pachwin
3. Usunac protezy zębowe
4. Założyć wenflon w okolicygrzbietu dłoni prawej lub
lewej.
5. Leki doustne i antyagregacyjne / Heparynaę lub
Fraxyparynę/ należy podać.
6. Pacjenci z cukrzycą - należy ustalić z lekarzem
prowadzącym podanie śniadania.
7. Sprawdzenie podpisania zgody na badanie.
8. Przekazanie osobiście przez pielęgniarkę pacjenta i
jego historii choroby


background image

POSTĘPOWANIE PO BADANIU

1. leżenie na wznak przez 12 godz.
2. Utrzymanie i obserwacja opatrunku 12h.
3. Pacjent nie może zginać kończyny w okolicy której
dokonano nakłucia tętnicy celem zapobieżenia
wytworzenia sie krwiaka.
4. Spożycie lekkiego posiłku lub napoju może nastąpić
po
2h. od zakończenia badania.


ZASADY LECZENIA
NIEFARMAKOLOGICZNEGO

1 normalizacja diety
2. ograniczenie spożycia soli
3. ograniczenie spożycia alkoholu
4. zaprzestanie palenia papierosów
5. zwiększenie aktywności fizycznej
6. wprowadzenie diety zawierającej: warzywa, owoce,
niskotłuszczowe produkty mleczne

POSTĘPOWANIE FARMAKOLOGICZNE W
DŁAWICY PIERSIOWEJ

1. pół-wysoka, leżąca- unieruchomienie

background image

2. Szybkie podanie azotanów / Nitrogliceryna podana
podjęzykowo lub w inhalacji/, po 2 min ból zmniejsza
się.

3. W przypadku wystąpienia arytmi - umiarowienie
poprzez zastosowanie leków antyarytmicznych.

4. W nadciśnieniu podać leki obniżające Nifedypinę
10 mg p.o. , Nitrendipinę - 1tab. lub Bajotensin 1amp.,
kwas acetylosalicylowy 500mg

5 . W razie potrzeby środki p/ bólowe np. Tramadol
50- 100 mg i.v.

Dusznicę bolesną należy zawsze różnicować z zawałem
m.s.

Ból dławicowy po podaniu Nitrogliceryny s.l. ustępuje
po kilku minutach . Jeśli nie ustępuje po 15-30 min. to
należ poczynić dalsze rozpoznanie w warunkach
szpitalnych celem wykluczenia zawału m.s.

POSTĘPOWANIE W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI
LEWOKOMOROWEJ - OBRZĘKU PŁUC

OBJAWY:

nagła duszność wdechowa

cwałowy rytm serca

sinica

zimne poty

lęk

background image

zastoinowe zapalenie oskrzeli

astma sercowa

rzężenia /granie w płucach/

odpluwanie obfitej pienistej plwociny podbarwionej krwią.


POSTĘPOWANIE:

1.pozycja wysoka ze spuszczonymi nogami
2. tlen
3. dostęp do żyły
4. leki rozszerzające oskrzela /Euphilina, Aminophilina/
5. leki uspokajające / Relanium/
6.l. p/bólowe /Morfinę/
7.Furosemid 20-40 mg i.v.- obniżenie ciśnienia,
zmniejszenia ilości płynów krążących w łożysku
naczyniowym.

8. leki porawiające siłę skurczu m. s. / glikozydy
nasercowe/

9. Stały monitoring pracy serca - obserwacja na
monitorze
10. Zakładamy kartę intensywnego nadzoru /
monitoring - tt., RR, oddechu, stopiea wysycenia krwi
tlenem - pulsoksymetria/
11.Cewnik / kontrola diurezy/.


PRZEŁOM NADCIŚNIENIOWY

background image

To nagle występujący wzrost ciśnienia tętniczego krwi ze
wzrostem wartości ciśnienia rozkurczowego powyżej 120 -
130 mmHg

OBJAWY:
1.bóle głowy, zawroty
2.zaburzenia widzenia
3.szum w uszach
4.nudności
5. objawy dławicowe
6.duszność
7. tachykardia
8.może wystąpić krwawienie z nosa.

POSTĘPOWANIE:

1.pozycja wysoka
2.uspokojenie chorego
3.Nifedypina lub Nitrogliceryna s.l.
4.tlenoterapia ciągła /4-6 l/min. /
5.dostęp do żyły
6. podać płyn Ringera w celu utrzymania ciągłej dyfuzji
7.stosuje się również leki moczopędne np. Furosemid.
8.stały monitoring RR
9.częsty zapis EKG
10.obserwacja stanu świadomości
11.transport w pozycji wysokiej

POWIKŁANIA:

1.uszkodzenie narządów wewnętrznych
2.zawał m. s.
3.krwawienie do o.u.n.

background image

4.dekompensacja układu krążenia - zaburzenia rytmu serca.

POSTĘPOWANIE PIEL. LECZNICZE W Z.M.S.

OBJAWY:
1.skóra blada zlana potem
2.lęk
3.ból zamostkowy /stenokardialny/nie ustępujący po podaniu nitratów
4.osłabienie
5. duszność
6. Zmiany w EKG
7. Troponina dodatnia

ROZPOZNANIE
1. wywiad
2. zmiany w EKG /uniesiony odcinek ST, patologiczny Q
3. Troponina dodatnia

POSTĘPOWANIE
1. unieruchomienie, pozycja w zależności od RR
2.dostęp do żyły
3. opanowanie bólu /Morfina/
4.tlenoterapia.
5.Nitrogłiceryna / poprawienie dotlenienia m.s./
6. monitoring pracy serca, RR,TT, diurezy ( jeśli zajdzie potrzeba -
cewnikowanie p.m.)
7.leki antyagregacyjne / Kwas acetylosalicylowy p.o. , Heparyna i.v.,
s.c /
8.regulacja wypróżnień
9.wyeliminowanie czynników ryzyka
10.W dalszym etapie działania rehabilitacyjne /psychiczna, fizyczna,
społeczna/ wspomagające leczenie farmakologiczne i klimatyczne.

LEKI KARDIOLOGICZNE:

background image


DIGOXIN - tabletki, ampułki, glikozyd naparstnicy, zwalnia akcję serca
,zwiększa siłę skurczu m. s., poprawia rzut serca.
DESLANOSIDUM - ampułki , glikozyd nasercowy
DOPAMINUM - ampułki, podnosi ciśnienie tętnicze
LEVONOR - ampułki, podnosi ciśnienie tętnicze i żylne, zwalnia czynność
serca, rozkurcza oskrzela.
MAPRYL - zmniejsza opór naczyń tętniczych, zwiększa objętość wyrzutową
serca, zmniejsza również opór naczyń nerkowych, zwiększa wydalanie sodu
stosowany w przewlekłej niewydolności krążenia, obniża ciśnienie tęttnicze.
CARDONIT - tabletki, azotan, rozszerza naczynia krwionośne tętnicze i żylne
oraz wieńcowe, spadek ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.
SUSTONIT - tabletki,
POLNITRIN - tabletki do policzkowe,
MOLSIDOMINA - tabletki, rozszerza naczynia wieńcowe
CHINIDINUM SULFURICUM - tabletki, lek przeciwarytmiczny
LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM 1%,2% - ampułki, p/bólowo, lek
antyarytmiczny
PROPRANOLOL - tabletki,
CORETAL - ampułki,
NORMOCARD (Atenolol)

LEKI OBNIśAJĄCE CIŚNIENIE

1.działające moczopędnie( pośrednio obniżają ciśnienie tętnicze);
INDAPAMIDUM – DIURESIN
TIALORID
VEROSPIRON
FUROSEMID
ALLOPURINOL
2.działające na mięśniówkę naczyń
ENARENAL
LORISTA
RAUPAMIL
CAPTOPRIL

LITERATURA:

1. Choroby wewnętrzne - red.Leszka Pączka, Krzysztofa Muchy i
Bartosz Foroncewicza PZWL W-wa 2009
2. Choroby wewnętrzne - red.Wojciech Pędich, Iwona Jakubowska-
Kuźmiuk - PZWL W-wa 1999

background image

3.Ćwiczenia z chorób wewnętrznych pielęgniarstwa internistycznego
– J. Szewieczek, I.Caus – Śląska Akademia Medyczna 1999
4. Pielęgniarstwo – Olaf Krischnick – Urban & Partner, Wrocław
2001
5. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa – pod
red. Jadwigi Daniuk, Grażyny Jurkowskiej – CZELEJ, Lublin 2005.


Pobierz cały dokument
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krążenia (1).pdf
Rozmiar 77,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krwiotwórczego
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krwiotwórczego
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krwiotwórczego
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu pokarmowego
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu moczowego
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami wielkich gruczołów wątroby i trzustki
Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami chirurgicznymi układu trawienneg1
schorzenia, Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami chirurgicznymi układu trawiennego
Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami chirurgicznymi układu trawiennego
13 12 ze strony układu krążenia i nerwowego
pielęgnowanie pacjentki ze schorzeniem ginekologicznym (1), Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok
RECHABILITACJA CHORYCH ZE SCHORZENIAMI, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Problemy pielęgnacyjne pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu

więcej podobnych podstron