Egzamin 2011 poziom rozszerzony

Pobierz cały dokument
Egzamin 2011 poziom rozszerzony.pdf
Rozmiar 364,6 KB
background image

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

WPISUJE ZDAJĄCY

KOD PESEL

Miejsce

na naklejkę

z kodem

dysleksja

Uk

ład gr

af

iczny © CKE

2010

EGZAMIN MATURALNY

Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY
Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron.

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego egzamin.

2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym

tuszem/atramentem.

3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
5. Możesz korzystać ze słowników językowych.
6. Na karcie odpowiedzi przyklej naklejkę z kodem

zawierającym Twój numer PESEL.

7. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla

zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne
zaznaczenie otocz kółkiem

i zaznacz właściwe.

8. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.

MAJ 2011
Czas pracy:

180 minutLiczba punktów

do uzyskania: 60

Część I – 20 pkt

Część II – 20 pkt

Część III – 20 pkt

MOK-R1_1P-112

background image

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Poziom rozszerzony

2

Arkusz składa się z trzech części:
testu leksykalno-gramatycznego,
przekładu tekstu z języka kaszubskiego na język polski
(tekst tłumaczenia napisz
w miejscu na to przeznaczonym),

zadania sprawdzającego umiejętność pisania własnego tekstu (wybierz jeden temat
i napisz wypracowanie, wybrany temat zaznacz).

Test leksykalno-gramatyczny (20 pkt)


Wybierz tylko jedną odpowiedź.

Zadanie 1. (1 pkt)

Kolejnym wyrazom: , nią, ji, niã odpowiada następujące tłumaczenie na język polski:
A. ją, nią, jej, ją.
B. ją, ją, jej, ją.
C. nią, jej, ją, jej.
D. ją, nią, jej, nią.

Zadanie 2. (1 pkt)

Proces kaszubienia reprezentują wszystkie wyrazy z grupy:
A. rozzłoscëc, naùczëc, całi, cap.
B. płacz, wtoczëc sã, roczëzna, chëcz.
C. kłoc, kłosk, kłasc, sól.
D. chcywc, dzecã, òdnaszac, òdlezc.

Zadanie 3. (1 pkt)

Wskaż grupę, w której we wszystkich wyrazach zachodzi labializacja.
A. òkò, mùcha, król
B. òkno, ùchò, wół
C. kùra, blóna, mùszã
D. króm, dodóm, móm

Zadanie 4. (1 pkt)

Wskaż wyraz, w którym nie zachodzi bylaczenie.
A. môli
B. môl
C. môlpa
D. chalëpa

Zadanie 5. (1 pkt)

Który z wyrazów jest przykładem zaniku e ruchomego?
A. gòdnik
B. wrëk
C. młink
D. przék

Zadanie 6. (1 pkt)

Formy zrobi, nagniecë to
A. formy czasowników w liczbie pojedynczej w trybie rozkazującym.
B. formy imiesłowów w 3. osobie liczby pojedynczej.
C. formy grzecznościowe czasowników.
D. formy czasowników w 3. osobie liczby pojedynczej.

background image

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Poziom rozszerzony

3

Zadanie 7. (1 pkt)

Przymiotnik pëszny w dopełniaczu liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego ma
końcówkę
A. –im.
B. –ich.
C. –ëch.
D. –égò.

Zadanie 8. (1 pkt)

Podstawa mądr- w literackim języku kaszubskim nie łączy się z przyrostkiem
A. –ala.
B. –ota.
C. –ca.
D. –oszek.

Zadanie 9. (1 pkt)

Wyraz, w którym labializacja została zaznaczona niepoprawnie, to
A. óws.
B. zòbòwiązanié.
C. mòst.
D. zobrazowac.

Zadanie 10. (1 pkt)

Wybierz zapis zgodny z ortografią kaszubską.
A. ni ma wòdë
B. nié ma wòdë
C. nie ma wòdë
D. nie mô wòdë

Zadanie 11. (1 pkt)

W literackiej kaszubszczyźnie końcówką rzeczowników rodzaju żeńskiego w narzędniku
liczby mnogiej jest
A. –ã.
B. –oma.
C. –ama.
D. –ą.

Zadanie 12. (1 pkt)

Konstrukcja jesta mielë reprezentuje
A. archaiczny czas przeszły złożony.
B. czas zaprzeszły.
C. czas przyszły złożony.
D. czas przeszły prosty.

Zadanie 13. (1 pkt)

Czile, wiele, czilenôsce to przykłady
A. liczebników określonych.
B. liczebników nieokreślonych.
C. liczebników wielorakich.
D. liczebników zbiorowych.

background image

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Poziom rozszerzony

4

Zadanie 14. (1 pkt)

W zdaniu Òb noc je cemno forma òb jest
A. przyimkiem.
B. wyrażeniem przyimkowym.
C. partykułą wzmacniającą.
D. zaimkiem względnym.

Zadanie 15. (1 pkt)

Zwrot zgniłi jak kóń w języku kaszubskim znaczy
A. schorowany.
B. mający cechy konia.
C. pracowity.
D. bardzo leniwy.

Zadanie 16. (1 pkt)

Jaki kaszubski frazeologizm odpowiada zwrotowi mieć kłopot z kimś?
A. robic za krzëwi pësk
B. miec cepło w głowie
C. miec trzë swiatë z kims
D. miec sã do kògòs

Zadanie 17. (1 pkt)

Zaimek dzierżawczy mój w bierniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego ma formę
A. mòją.
B. mòje.
C. mòja.
D. mòjã.

Zadanie 18. (1 pkt)

Wyraz wërëskò jest przykładem
A. wulgaryzmu.
B. zdrobnienia.
C. zgrubienia.
D. spieszczenia.

Zadanie 19. (1 pkt)

Wyrazy: wejle, alana, alaże, héne to
A. wykrzykniki.
B. partykuły.
C. przysłówki.
D. rzeczowniki.

Zadanie 20. (1 pkt)

Powiedzenie Mądri jak baba pò tôrgù
A. jest zdaniem złożonym podrzędnie.
B. jest zdaniem złożonym współrzędnie.
C. jest zdaniem pojedynczym.
D. jest równoważnikiem zdania.

background image

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Poziom rozszerzony

5

Przekład tekstu oryginalnego na język polski (20 pkt)

Stolëmka, widzącë, że òn nie ùstąpi, përznã sã ùrzasła. Pòtemù wëdała sã za negò

stolëma, ale rôz nie mëszlała bëc mù pòsłëszną pò òżenkù. Midzë nima nigdë téż nie bëło
zgòdë. Òni sã dzéń w dzéń ùżérelë, a jedno drëdżémù nie chcało żódną miarą pòdlegac. Òni
sã tak długò swarzëlë, jaż sã na òstatkù wiatowelë, że to mô dobëté, co je mòcniészé i dali
swój kam rzucy. Na to òni sobie wëbrelë na Òksëwsczi Górze dwa nôwikszé kamienie. Òn
wzął nôprzód, naturalnie ten përznã mniészi, i jen szmërgnął z wiôlgą mòcą w stronã
Gduńska. Ale òna, jak sã zasadzëła, tak da swémù taczi fòrsz, że òn jesz czile szlachów dali
lecôł niżlë nen. Òd tegò czasu mùszôł ten stolëm swòji białce pòdlegac i jã słëchac, spełniac
wszëtczé ji żëczbë.

Zaklęta stegna. Bajki kaszubskie, wyb. i opr. Jerzy Samp, Gdańsk 1985.

Przekład

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Poziom rozszerzony

6

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Poziom rozszerzony

7

Pisanie własnego tekstu (20 pkt)


Temat 1.

Interpretując wiersz Jana Karnowskiego Naszô mòwa i fragment kazania
księdza Jana Walkusza Ò apartnoscë Bòsczégò i lëdzczégò słowa
, przedstaw
postawę autora wobec języka. Postawa której z osób jest Ci bliższa i dlaczego?Jan Karnowski

Naszô mòwa


Znóm cebie dobrze, mòja të mòwò
Twòje jô pierszé ùczułem słowò!
Jak mie cã matka ùczëła mòja,
Z twòjégò prosto czerpała zdroja.

Jô cebie widzã młodą i hòżą
Jak czedë mòdrôk w złotawim zbòżu,
Chòcô sã òdzéwôsz w słomiany chace,
Ôbùtô w zgrzebny, swójsczi jes szace.

Rade cã słëchają kaszëbsczé kraje,
Pùstkòwia, wiosczi i łączi i gaje.
A jak sã smiejesz, to sã tak zdôwô,
Jak czedë skòwrónk zaspiéwô znôwù.

A jak të płaczesz, to sã tak słëchô,
Jak czedë w bòrze wiater chdzes chùchô.
Jô żem sã wsłëchôł w te twòje żôle,
Że jinszô spiéwa nié dlô mie wcôle.

Chòc leno z dôla mòwã tã czëjã,
Chùcuszkò bôjkã złotą so snëjã.
Ò czasach dôwnëch, ò stôri mòwie,
Co eszcze w twòjim wëzérô słowie.

Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, Gdańsk 1973.

(pisownię skorygowano zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1996 roku)


Ks. Jan Walkusz

Ò apartnoscë Bòsczégò i lëdzczégò słowa

[...] Blós le òn, człowiek, strzód jinëch żëjącëch jistot na zemi, mòże sã dogadac, a całé to
dzejanié zjiscywô sã przez słowò. Òd ny chwilë, czej człowiek pòwiedzôł pierszé słowò, je òn
za to słowò òdpòwiedzalny, bò słowò je kòżdémù z nas dóné, ale to słowò je jesz barżi
kòżdémù z nas zadóné. I bez to prawie kòżdi z nas staje sã apòstołã słowa swòji rodny mòwë.
Ale jakòż tu trzeba ùważac, jaczé trzeba miec bôczenié, bòc takô krótkô je droga, krótkô je
droga òd apòstoła do… Judôsza. I dlôte pitóm, tu z tegò swiãtégò môlu, pitóm kòżdégò
òsóbno: Czë jes të apòstołã swòji rodny kaszëbsczi mòwë, czë téż Judôszã mòwë starków,
tim, co jã zdradzył?

Ta mòwa starków, ta naj kaszëbskô mòwa je nôswiãtszim wôłtôrzã naji dzejów,

na chtërnym zjiscywałë sã nierôz baro kòmùdné i krwawé dzeje. A ten, chto bë béł dbë, że

background image

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Poziom rozszerzony

8

kaszëbskô mòwa je gòrszô òd jinëch, chto bë chcôł jã zamknąc w scanach swòji chëczë i ani
kąsk dali, to znaczi, że ten sã jesz w żëcym nic nie naùcził, mało, ten zniszcził i pòdeptôł całą
erbã pò swòjich starkach i ten – jak to rzekł méster òd kaszëbsczégò słowa, ks. prałat B.
Zëchta – nie béłbë nawet wôrt, żebë mù dac pò pëskù [...].

Nicht ni mòże miec z tegò swiãta ani niżódnégò ùbëtkù, czej zacznie swòją mòwą

gardzëc i sã ji wstidzëc. Bò tak samò, jakbë sã wstidzył swòji mëmë i tatka i nima gardzył.
Pón Jezës sã nie wstidzył swòji mòwë, chòc béł Bògã, a më mielëbë sã naszi wstidzëc i jã
zabôczëc?

J. Walkusz, Sztrądã słowa, Lublin 1996.Temat 2. Zinterpretuj horacjański motyw exegi monumentum w wierszach Czë bãdze

taczi chtos Stanisława Jankego i Ex egi Jana Rompskiego.

Jan Rompski

Ex egi

Ex egi... O, jakùż to dalek
Òd sztaturë z rérów,
Gdze mëslô je zwón...
Gdze swiąda: grzib w òbłokù!
Ò, pòéta! Nié tobie spiéwac,
Le mëslë ważëc!
Nié tobie téż słowa skłôdac,
Le słowa ważëc.
Ò, Mòja pòezjô mëslë!

Jan Rompski, Wiérzte, Gdańsk 1980.Stanisław Janke

Czë bãdze taczi chtos

Chto za sto lat naléze
mój wiérzt na zeżôłkłi
stronie biédny môłi ksążeczczi
mòże gdzes zapadłi za pòlëcą
bãdze ale zdzëwòwóny
wëblakłą skarnią ti pòezji
chòc òd czasów diagnozë doktora
Cënôwë kaszëbizna lepi sã trzimô
na papiórze niżlë na swiéżim
pòwietrzim westrzódka lëdztwa
jesz nôlepi z ùtwórcama leno
na cédelkach kòle prostégò grónka
z pôrã lëstkama pôrã kwiôtkama
mòje słowa przëòblokłé
w nowisté ruchna wëpòlerowóné
do żëwi skórë egzystencjalny
ùcemiãdżi òb noc nieprzespóną
czë chtos jesz je pò latach
zrozmieje a òbôczi w nich
chòcbë pòmianã żëwòcëznë

Stanisław Janke, Pò mie swiata nie mdze, Wejrowò 2007.

background image

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Poziom rozszerzony

9

WYPRACOWANIE

Wybieram temat …………


.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Poziom rozszerzony

10

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Poziom rozszerzony

11

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Poziom rozszerzony

12

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

background image

MOK-R1_1P-112

Punkty

Zad. 21

0

0

0

0

1

1

1

1

2

3

11

2

2

2

12

13

14

15

3

3

4

4

14

14

13

12

11

5

5

15

6

7

6

7

8

9

10

16

17

8

18

9

19

10

20

Argumentacja

tematu

Kompozycja

Jêzyk

i styl

WYPE£NIA EGZAMINATOR

Temat:

SUMA

PUNKTÓW

D

J

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

zad.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

WYPE£NIA ZDAJ¥CY

PESEL

1

2

Miejsce na naklejkê

z nr PESEL

background image

KOD EGZAMINATORA

Czytelny podpis egzaminatora

KOD ZDAJ¥CEGO

Pobierz cały dokument
Egzamin 2011 poziom rozszerzony.pdf
Rozmiar 364,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin maturalny z jęz włoskiego 2011 poziom rozszerzony, cz II
Egzamin maturalny z jęz włoskiego 2011 poziom rozszerzony, cz I
Egzamin maturalny z języka polskiego 2011 poziom rozszerzony
Egzamin maturalny z jęz włoskiego 2011 poziom rozszerzony, cz II
Egzamin maturalny z jęz włoskiego 2011 poziom rozszerzony, cz I
Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2008 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany (2)
EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Egzamin 2012 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2015 poziom rozszerzony
arkusz chemia probna cku umk luty 2011 poziom rozszerzony
Egzamin 2011 poziom podstawowy
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2007
arkusz biologia cke czerwiec 2011 poziom rozszerzony
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2006
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2016 poziom rozszerzony

więcej podobnych podstron