Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2006

Pobierz cały dokument
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2006.pdf
Rozmiar 265 KB
background image

dysleksja

MMA-R1A1P-062

EGZAMIN MATURALNY

Z MATEMATYKI

Arkusz II

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy 150 minut

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14

stron

(zadania 12 – 21). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu
zespołu nadzorującego egzamin.

2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zamieść w miejscu na to

przeznaczonym.

3. W rozwiązaniach zadań przedstaw tok rozumowania

prowadzący do ostatecznego wyniku.

4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym

tuszem/atramentem.

5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy przekreśl.
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
7. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów,

którą możesz uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.

8. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla

i linijki oraz kalkulatora.

9. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający.

Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla
egzaminatora.

10. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL.

Zamaluj pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne
zaznaczenie otocz kółkiem

i zaznacz właściwe.

Życzymy powodzenia!ARKUSZ II

MAJ

ROK 2006

Za rozwiązanie

wszystkich zadań

można otrzymać

łącznie

50 punktów

Wypełnia zdający przed

rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO

KOD

ZDAJĄCEGO

Miejsce

na naklejkę

z kodem szkoły

background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

2

Zadanie 12. (5 pkt)

Korzystając z zasady indukcji matematycznej wykaż, że dla każdej liczby naturalnej

1

n

prawdziwy jest wzór:

( )

(

)( )

(

)

2

2

2

2

1 3 (1!)

2 4 2 !

2

!

1 !

1

n n

n

n

⋅ ⋅

+ ⋅ ⋅

+ ⋅⋅⋅ +

+

=

+

.
Nr czynności 12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Maks.

liczba

pkt 1 1 1 1 1

Wypełnia

egzaminator!

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

3

Zadanie 13. (5 pkt)

Dany jest ciąg

( )

n

a

, gdzie

5

6

10(

1)

n

n

a

n

+

=

+

dla każdej liczby naturalnej

1

n

.

a) Zbadaj monotoniczność ciągu

( )

n

a

.

b) Oblicz

n

n

a

lim

.

c) Podaj największą liczbę a i najmniejszą liczbę b takie, że dla każdego n spełniony jest

warunek .

n

a

a

bNr czynności 13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Maks.

liczba

pkt 1 1 1 1 1

Wypełnia

egzaminator!

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

4

Zadanie 14. (4 pkt)

a) Naszkicuj wykres funkcji

x

y

2

sin

=

w przedziale

>

<

π

π

2

,

2

.
b) Naszkicuj wykres funkcji

x

x

y

2

sin

2

sin

=

w przedziale

>

<

π

π

2

,

2

i zapisz, dla których liczb z tego przedziału spełniona jest nierówność

0

2

sin

2

sin

<

x

x

.
background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

5
Nr czynności 14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Maks. liczba pkt

1

1

1

1

Wypełnia

egzaminator!

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

6

Zadanie 15. (4 pkt)

Uczniowie dojeżdżający do szkoły zaobserwowali, że spóźnienie autobusu zależy od tego,

który z trzech kierowców prowadzi autobus. Przeprowadzili badania statystyczne i obliczyli,
że w przypadku, gdy autobus prowadzi kierowca A, spóźnienie zdarza się w 5% jego kursów,
gdy prowadzi kierowca B w 20% jego kursów, a gdy prowadzi kierowca C w 50% jego
kursów. W ciągu 5-dniowego tygodnia nauki dwa razy prowadzi autobus kierowca A, dwa
razy kierowca B i jeden raz kierowca C. Oblicz prawdopodobieństwo spóźnienia się
szkolnego autobusu w losowo wybrany dzień nauki.
Nr czynności 15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Maks. liczba pkt

1

1

1

1

Wypełnia

egzaminator!

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

7

Zadanie 16. (3 pkt)

Obiekty A i B leżą po dwóch stronach jeziora. W terenie dokonano pomiarów odpowiednich
kątów i ich wyniki przedstawiono na rysunku. Odległość między obiektami B i C jest równa
400 m. Oblicz odległość w linii prostej między obiektami A i B i podaj wynik, zaokrąglając
go do jednego metra.Nr czynności 16.1.

16.2.

16.3.

Maks. liczba pkt

1

1

1

Wypełnia

egzaminator!

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

8

Zadanie 17. (6 pkt)

Na okręgu o promieniu r opisano trapez równoramienny ABCD o dłuższej podstawie AB

i krótszej CD. Punkt styczności S dzieli ramię BC tak, że

2
5

CS

SB

= .

a) Wyznacz

długość ramienia tego trapezu.

b) Oblicz

cosinus

CBD

)

.

Nr czynności 17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Maks.

liczba

pkt 1 1 1 1 1 1

Wypełnia

egzaminator!

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

9

Zadanie 18. (7 pkt)

Wśród wszystkich graniastosłupów prawidłowych trójkątnych o objętości równej 2 m

3

istnieje taki, którego pole powierzchni całkowitej jest najmniejsze. Wyznacz długości
krawędzi tego graniastosłupa.Nr czynności

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5. 18.6. 18.7.

Maks.

liczba

pkt 1 1 1 1 1 1 1

Wypełnia

egzaminator!

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

10

Zadanie 19. (7 pkt)

Nieskończony ciąg geometryczny

( )

n

a

jest zdefiniowany wzorem

rekurencyjnym:

),

2

(

log

,

2

2

1

1

=

=

+

k

a

a

a

n

n

dla każdej liczby naturalnej

1

n

. Wszystkie

wyrazy tego ciągu są różne od zera. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, dla których
istnieje suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu

( )

n

a

.


Nr czynności 19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

Maks.

liczba

pkt 1 1 1 1 2 1

Wypełnia

egzaminator!

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

11

Zadanie 20. (4 pkt)

Dane są funkcje

2

5

( ) 3

x

x

f x

=

i

2

2

3

2

1

( )

9

x

x

g x

− +

⎛ ⎞

= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

.

Oblicz, dla których argumentów x wartości funkcji f są większe od wartości funkcji .

gNr czynności 20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Maks. liczba pkt

1

1

1

1

Wypełnia

egzaminator!

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

12

Zadanie 21. (5 pkt)

W trakcie badania przebiegu zmienności funkcji ustalono, że funkcja f ma następujące
własności:

jej dziedziną jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych,
– f

jest funkcją nieparzystą,

– f

jest funkcją ciągłą

oraz:

( ) 0

f x

< dla

(

)

8, 3

x

∈ − −

,

( ) 0

f x

> dla

(

)

3, 1

x

∈ − −

,

( ) 0

f x

< dla

(

)

1,0

x

∈ −

,

( 3)

( 1) 0,

( 8) 0,
( 3)

2,

( 2) 0,
( 1) 1.

f

f

f

f

f

f

− =

− =

− =
− = −
− =
− =

W prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie naszkicuj wykres funkcji f
w przedziale

8,8

, wykorzystując podane powyżej informacje o jej własnościach.

0

1

1

x

y
background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

13
Nr czynności 21.1.

21.2.

21.3.

Maks. liczba pkt

1

2

2

Wypełnia

egzaminator!

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z matematyki

Arkusz II

14

BRUDNOPIS


Pobierz cały dokument
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2006.pdf
Rozmiar 265 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2007
język angielski- matura- poziom podstawowy- maj 2006 Matura j.angielski (maj 2006)- transkrypcja
Biologia Maj 2009 Rozszerzony, biologia odpowiedzi arkusz maturalny poziom rozszerzony maj 2009
Egzamin maturalny z chemii arkusz Maj 2006 pp
Historia (egzamin próbny, poziom rozszerzony) rok 2006
4 Biologia , Poziom Rozszerzony , Maj 2006 , Arkusz II
arkusz maturalny WOS poziom rozszerzony maj 2010
arkusz maturalny WOS poziom rozszerzony maj 2010
odpowiedzi wos matura poziom rozszerzony2010
Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2008 poziom rozszerzony Nieznany
odpowiedzi przykladowy arkusz maturalny poziom rozszerzony wyd 2013 r
Matura119(rozszerzony)maj2007, Matura 119 rozszerzony - maj 2007
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany (2)
EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY

więcej podobnych podstron