Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)

Pobierz cały dokument
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2).pdf
Rozmiar 241,2 KB
background image

dysleksja

MKG-R2A1P-062

EGZAMIN MATURALNY

Z JĘZYKA GRECKIEGO

I KULTURY ANTYCZNEJ

Arkusz II

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy 150 minut


Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron (zadania

2 – 15). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego egzamin.

2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym

tuszem/atramentem.

3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
5.

Podczas egzaminu możesz korzystać ze słownika
grecko-polskiego oraz atlasu historycznego.

6. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający.

Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej
dla egzaminatora.

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL.

Zamaluj pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne
zaznaczenie otocz kółkiem

i zaznacz właściwe.

Życzymy powodzenia!ARKUSZ II

MAJ

ROK 2006

Za rozwiązanie

wszystkich zadań

można otrzymać

łącznie

60 punktów

Wypełnia zdający

przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO

KOD

ZDAJĄCEGO

Miejsce

na naklejkę

z kodem szkoły

background image

2

Egzamin maturalny z języka greckiego i kultury antycznej

Arkusz

II

Część I – TEST LEKSYKALNO – GRAMATYCZNY

W zadaniach od 2. do 6. zakreśl jedyną poprawną możliwość (A, B, C, D) uzupełnienia
zdań.

Zadanie 2. (1 pkt)


Τοὺς γονέας ἐν ....... ἔχων, πράξεις καλῶς.

A. τίμῃ.
B. τῖμῃ.
C. τιμῇ.
D. τιμῄ.

Zadanie 3. (1 pkt)


Ἡ μέλιττα ..... πτερὰ ἔχει καὶ πόδας ἕξ.

A. τέτταρα
B. τέτταρας
C. τέτταρες
D. τέτταρσιν

Zadanie 4. (1 pkt)


Ἐσθίομεν, ἵνα ζῶμεν, ἀλλὰ μὴ ζῶμεν, ἵνα .........................

A. ἐσθίωμεν.
B. ἐσθίoμεν.
C. ἐσθίειν.
D. ἐσθίοντες.

Zadanie 5. (1 pkt)


...................................................., ἡ γῆ καιέσθω πυρί.

A. Ἐμὲ τελευτήσαντα
B. Ἐμοῦ τελευτήσαντος
C. Ἐμὲ τελευτῆσαι
D. Ἐμοῦ τελευτῆσαι

Zadanie 6. (1 pkt)


Συμβούλευε μὴ ἥδιστα, ἀλλὰ ...........................................

A. χρησιμώτατοι.
B. χρησιμώταται.
C. χρησιμώτατα.
D. χρησιμώτεροι.

background image

Egzamin maturalny z języka greckiego i kultury antycznej

3

Arkusz

II

Zadanie 7. (3 pkt)

Przyporządkuj każdemu zdaniu nazwę konstrukcji składniowej, która w nim występuje.
Wpisz we właściwą rubrykę tabeli literę oznaczającą wybraną konstrukcję składniową.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

7.1. Βίας ἀρχούσης οὐδέν εἰσιν οἱ νόμοι.

7.2. ∆εῖ τοὺς μὲν εἶναι δυστυχεῖς, τοὺς δ᾿ εὐτυχεῖς.

7.3. Ἀνὴρ ἀμνήμων μὴ ὀνομαζέσθω φίλος.

A. Accusativus cum infinitivo
B. Accusativus duplex
C. Nominativus duplex
D. Nominativus cum infinitivo
E. Genetivus absolutus

Numer zdania

Litera oznaczająca

nazwę konstrukcji

7. 1.

7. 2.

7. 3.


Zadanie 8. (5 pkt)

Do zamieszczonych w tabeli rzeczowników dobierz spośród podanych niżej właściwe
rodzajniki i przymiotniki.

Rodzajniki:

A. τὴν
B. τῷ
C. τοὺς
D. ταῖς
E. τῶν

Przymiotniki:

A. ἀνδρείων
B. εὐσεβεῖς
C. εὐδαίμονα
D. χαριέσσαις
E. σώφρονι

Rodzajnik

Przymiotnik Rzeczownik

1.

ἀνθρώπους

2.

γυναιξί

3.

βασιλεῖ

4.

πολιτῶν

5.

νῆσον

background image

4

Egzamin maturalny z języka greckiego i kultury antycznej

Arkusz

II

Zadanie 9. (7 pkt)

Ustal, które z podanych definicji są prawdziwe (P), a które fałszywe (F). Rozwiązanie
zaznacz w tabeli, wpisując odpowiednie oznakowanie: P lub F.

Definicja P/F

saprofit roślina żywiąca się martwą materią organiczną
glosolalia udział w głosowaniu
taumaturgia niepotrzebne powtórzenie wyrazu

leukemia białaczka
androginia

obojnactwo, posiadanie cech obu płci

oftalmolog okulista

megalomania brak poczucia własnej wartości


Część II – ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO

Przeczytaj uważnie poniższy tekst.

῎Εμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Τῇ

δὲ ᾿Ελισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. καὶ ἤκουσαν οἱ
περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾿ αὐτῆς, καὶ
συνέχαιρον αὐτῇ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ
ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ
εἶπεν· Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται ᾿Ιωάννης. καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν ἐκ τῆς
συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ. ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι
καλεῖσθαι αὐτό. καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων· ᾿Ιωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ.

Ewangelia wg Św. Łukasza I, 56-63

Μαριάμ – Maria
᾿Ελισάβετ – Elżbieta
εἶπαν = εἶπoν
Ζαχαρίας – Zachariasz
᾿Ιωάννης – Jan


W zadaniach od 10. do 14. na podstawie informacji zawartych w tekście zakreśl jedną
z czterech możliwości (A, B, C, D) dokończenia zdań, zgodną z treścią tekstu.

Zadanie 10. (2 pkt)


Maria wróciła do domu

A. po ośmiu dniach.
B. na prośbę Elżbiety.
C. na prośbę Zachariasza.
D. po mniej więcej trzech miesiącach.

background image

Egzamin maturalny z języka greckiego i kultury antycznej

5

Arkusz

II

Zadanie 11. (2 pkt)


Krewni Elżbiety przybyli do niej

A. ósmego dnia po narodzinach Jana.
B. na prośbę Zachariasza.
C. na jej własną prośbę.
D. po blisko trzech miesiącach po narodzinach Jana.

Zadanie 12. (2 pkt)


W rodzinie Zachariasza imię „Jan”

A. nie było używane.
B. było bardzo częste.
C. było dziedziczone z dziadka na wnuka.
D. było dziedziczone z wuja na siostrzeńca.

Zadanie 13. (2 pkt)


Zachariasz

A. usłyszał imię „Jan” od Elżbiety.
B. napisał imię „Jan” na tabliczce.
C. usłyszał imię „Jan” od krewnych Elżbiety.
D. odczytał imię „Jan” z tabliczki.

Zadanie 14. (2 pkt)


Elżbieta była

A. córką Zachariasza.
B. matką Zachariasza.
C. żoną Zachariasza.
D. siostrą Zachariasza.

background image

6

Egzamin maturalny z języka greckiego i kultury antycznej

Arkusz

II

Część III – PRZEKŁAD TEKSTU

Zadanie 15. (30 pkt)

Dokonaj przekładu na język polski jednego z dwóch podanych niżej fragmentów dzieł autorów
greckich.

Tekst nr 1.
Po zabiciu Cyrusa w bitwie pod Kunaksą (401 r. p.n.e.) król Artakserkses plądruje obóz
wrogów.
Ἐνταῦθα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ χεὶρ ἡ δεξιά. Βασιλεὺς δὲ διώκων εἰσπίπτει
εἰς τὸ Κύρειον στρατόπεδον· καὶ οἱ μὲν μετὰ Ἀριαίου οὐκέτι ἵστανται, ἀλλὰ φεύγουσι διὰ τοῦ
αὐτῶν στρατοπέδου εἰς τὸν σταθμόν, ἔνθεν ὡρμῶντο· τέτταρες δ᾿ ἐλέγοντο παρασάγγαι
εἶναι τῆς ὁδοῦ. Βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τά τε ἄλλα πολλὰ διαρπάζουσι καὶ τὴν Φωκαΐδα
τὴν Κύρου παλλακίδα, τὴν σοφὴν καὶ καλὴν λεγομένην εἶναι λαμβάνει. Ἡ δὲ Μιλησία ἡ
νεωτέρα ληφθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἐκφεύγει γυμνὴ πρὸς τῶν Ἑλλήνων, οἳ ἔτυχον ἐν
τοῖς σκευοφόροις ὅπλα ἔχοντες καὶ ἀντιταχθέντες πολλοὺς μὲν τῶν ἁρπαζόντων
ἀπέκτειναν, οἱ δὲ καὶ αὐτῶν ἀπέθανον· οὐ μὴν ἔφυγόν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσωσαν καὶ
τἆλλα, ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἄνθρωποι ἐγένοντο, πάντα ἔσωσαν.

Ksenofont, Anabaza I 10,1-3

Κῦρος, -ου, ὁ – Cyrus Młodszy
Κύρειος, -α, -ον – należący do Cyrusa
Ἀριαῖος, -ου, ὁ – Ariajos, dowódca wojsk Cyrusa Młodszego
ἵστανται – 3 os. pl. ind. praes. med.-pass. od ἵστημι
εἶναι – inf. praes. od εἰμί
Φωκαΐς, -ΐδος, ἡ – Fokejka, pochodząca z Fokidy
Μιλησία, -ας, ἡ – Milezyjka, pochodząca z Miletu
ληφθεῖσα – nom. sg. (f.) part. aor. I pass. od λαμβάνω
Ἕλλην, -ηνος, ὁ – Grek
ἔτυχον – 3 os. pl. ind. aor. II act. od τυγχάνω
ἀντιταχθέντες – nom. pl. (m.) part. aor. I pass. od ἀντιτάττω
ἀπέκτειναν – 3 os. pl. ind. aor. I act. od ἀποκτείνω
ἀπέθανον – 3 os. pl. ind. aor. II act. od ἀποθνῄσκω
ἔφυγον – 3 os. pl. ind. aor. II act. od φεύγω
τἆλλα = τὰ ἄλλα
ἐγένοντο – 3 os. pl. ind. aor. II med. od γίγνομαι

background image

Egzamin maturalny z języka greckiego i kultury antycznej

7

Arkusz

II


Tekst nr 2.

῎Ισως ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι δὴ ἐγὼ ἰδίᾳ μὲν ταῦτα συμβουλεύω περιιὼν

καὶ πολυπραγμονῶ, δημοσίᾳ δὲ οὐ τολμῶ ἀναβαίνων εἰς τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον
συμβουλεύειν τῇ πόλει. τούτου δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε

πολλαχοῦ

λέγοντος, ὅτι μοι θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον γίγνεται, ὃ δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωμῳδῶν
Μέλητος ἐγράψατο. ἐμοὶ δὲ τοῦτ᾿ ἔστιν ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον, φωνή τις γιγνομένη, ἣ ὅταν
γένηται, ἀεὶ ἀποτρέπει με τοῦτο ὃ ἂν μέλλω πράττειν, προτρέπει δὲ οὔποτε. τοῦτ᾿ ἔστιν ὅ μοι
ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν, καὶ παγκάλως γέ μοι δοκεῖ ἐναντιοῦσθαι.

Platon, Obrona Sokratesa XXXI C-D

δόξειεν – 3 os. sg. opt. aor. act. od δοκέω.
εἶναι – inf. praes. act. od εἰμί.
περιιὼν – nom. sg. (m.) part. praes act. od εἶμι.
πολυπραγμονῶ – 1 os. sg. ind. praes. act. od πολυπραγμονέω.
τολμῶ – 1 os. sg. ind. praes. act. od τολμάω.
ἀκηκόατε – 2 os. pl. ind. pf. act. od ἀκούω.
ἐπικωμῳδῶν – nom. sg. (m.) part. praes. act. od ἐπικωμῳδέω.
γένηται – 3 os. con. aor. med. od γίγνομαι.
ἐναντιοῦται – 3 os. sg. ind. praes. med.-pass. od ἐναντιόομαι.
δοκεῖ – 3 os. sg. ind. praes. act. od δοκέω.
ἐναντιοῦσθαι – inf. praes. med.-pass. od ἐναντιόομαι.
Μέλητος – Meletos.

background image

8

Egzamin maturalny z języka greckiego i kultury antycznej

Arkusz

II

PRZEKŁAD

Wybieram tekst nr .............

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

background image

Egzamin maturalny z języka greckiego i kultury antycznej

9

Arkusz

II

BRUDNOPIS

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Pobierz cały dokument
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2).pdf
Rozmiar 241,2 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2006 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2006
Historia (egzamin próbny, poziom rozszerzony) rok 2006
Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2008 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany (2)
EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Egzamin 2012 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2015 poziom rozszerzony
Egzamin 2006 poziom podstawowy transkrypcja
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2007
Egzamin 2016 poziom rozszerzony
Odpowiedzi próbna matura z jęz włoskiego 2006 poziom rozszerzony, cz II
Egzamin 2005 poziom rozszerzony transkrypcja
Egzamin 2014 poziom rozszerzony
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany

więcej podobnych podstron