Obrobka cieplno chemiczna stali Nieznany

Pobierz cały dokument
Obrobka cieplno chemiczna stali Nieznany .pdf
Rozmiar 353,6 KB
background image

6. Obróbka cieplno-chemiczna stali
6.1. Wiadomości ogólne
Obróbkę cieplno-chemiczną
, podobnie jak omówione już hartowanie
powierzchniowe, stosuje się w celu uzyskania wysokiej twardości
warstwy powierzchniowe przedmiotu, przy zachowaniu
ciągliwego rdzenia.

Zapewnia to dużą

odporność na ścieranie

wysoką wytrzymałość na obciążenia dynamiczne,
w niektórych przepadkach zabezpiecza stal przed korozją.

W stosunku do hartowania powierzchniowego obróbka cieplno-chemiczną
jest procesem mniej wydajnym, ale za to zapewnia większe różnice
między własnościami rdzenia i warstwy
powierzchniowej, gdyż są one
wynikiem nie tylko różnic struktury, ale także składu chemicznego.
Dodatkową jej zaletą jest możliwość stosowania do dowolnych
przedmiotów, niezależnie od ich kształtu (hartowanie powierzchniowe jest
niemożliwe przy zbyt skomplikowanych kształtach).

Obróbka cieplno-chemiczną polega na dyfuzyjnym wprowadzeniu do
przypowierzchniowej warstwy przedmiotu obcego pierwiastka, celem
spowodowania odpowiednich zmian jej własności
(w niektórych
przypadkach właściwy efekt uzyskuje się dopiero po dodatkowej
obróbce cieplnej).
Ogólnie dzieli się na:

• dyfuzyjne nasycanie niemetalami (nawęglanie, azotowanie, utlenianie,
siarkowanie, borowanie, krzemowanie),
• dyfuzyjne nasycanie metalami (aluminiowanie, chromowanie,
cynkowanie, tytanowanie),
• dyfuzyjne nasycanie wieloskładnikowe (węgloazotowanie,
węglotytanowanie , siarkowęgloazotowanie itd.).

Obróbkę cieplno-chemiczną przeprowadza się w środowisku bogatym w
składnik dyfundujący do stali.

W większości przypadków stosuje się środowisko gazowe i

wówczas w czasie obróbki zachodzą trzy podstawowe procesy:
a) dysocjacja polegająca na rozkładzie cząsteczek gazu i utworzeniu
aktywnych atomów
pierwiastka dyfundującego, np.

background image

2CO → CO2 + C,
NH3 → 3H + N;
b) adsorpcja polegająca na wchłanianiu (rozpuszczaniu) wolnych
atomów przez powierzchnię metalu (zachodzi tylko wtedy, gdy
pierwiastek wprowadzany rozpuszcza
się w obrabianym metalu),
c) dyfuzja polegająca na przemieszczaniu się obcych atomów w sieci
przestrzennej obrabianego metalu.

W wyniku tych trzech procesów powstaje warstwa dyfuzyjna, w

której stężenie dyfundującego pierwiastka osiąga maksimum na
powierzchni i maleje w miarę oddalania się od niej.

Dyfuzja w metalach może zachodzić bądź równolegle do powierzchni,
bądź w głąb ziarn, bądź też wzdłuż ich granic.
Doświadczalnie ustalono, że największa wartość ma współczynnik
dyfuzji na powierzchni metalu, mniejszą na granicy ziarn, a najmniejszą w
samych ziarnach.

Ustalono także, że szybkość dyfuzji w metalach o elementarnej

sieci regularnej (żelazo, aluminium, nikiel, kobalt, miedź, molibden:
praktycznie nie zależy od kierunku osi’ krystalograficznych.

Natomiast metale o innych sieciach wykazują pewną anizotropowość
dyfuzji.

Spośród różnych procesów obróbki cieplno-chemicznej najczęściej są
stosowane nawęglanie, azotowanie i węgloazotowanie.

6.2. Węgloutwardzanie cieplne
Węgloutwardzaniem
cieplnym nazywa się zespól operacji polegających
na kolejnym dyfuzyjnym nasycaniu węglem przypowierzchniowych
stref przedmiotu (nawęglaniu), hartowaniu i niskim odpuszczaniu.
W
wyniku tego procesu uzyskuje się twardą (60-64 HRC),odporną na
ścierania warstwę powierzchniową przy zachowaniu ciągliwego rdzenia.

W niektórych przypadkach stosuje się wzbogacanie węglem do
określonego stężenia warstw powierzchniowych przedmiotu,
odwęglonych w poprzedzających operacjach
technologicznych.
Taki proces nazywa się dowęglaniem.

background image

Rozróżnia się dwa rodzaje nawęglania: w proszkach i gazowe.
Nawęglanie w proszkach przeprowadza się w szczelnych skrzynkach
wykonanych ze stali żaroodpornych
lub stopów niklowo-chromowych,
wypełnionych najczęściej mieszaniną węgla drzewnego (w postaci
granulek o średnicy kilku mm) intensyfikatorów, czyli środków
przyspieszających nawęglanie. Mieszaninę tę nazywa się proszkiem do
nawęglania lub karburyzatorem. Jako intensyfikatory zwykle stosuje się
węglan baru (BaCO3) oraz węglan sodu (Na2CO3,), które
uaktywniają proces nawęglania.
Proces nawęglania w proszkach jest długotrwały (czasem trwa do
kilkudziesięciu godzin) i nie można go kontrolować, dlatego stosuje się go
jedynie w produkcji jednostkowej i małoseryjnej.
Natomiast w produkcji masowej powszechnie stosuje nawęglanie gazowe,
polegające na wygrzewaniu obrabianych przedmiotów w komorze
pieca, przez którą z określoną szybkością przepływa gaz nawęglający.

Jako gazy nawęglające najczęściej stosuje się gaz ziemny, gaz

świetlny, gaz generatorowy i gaz koksowniczy, gazy pochodzące z
rozkładu benzolu i ropy naftowej, a także specjalnie wytwarzane
mieszaniny tych gazów z węglowodorami.
Najtańszym i najsilniej działającym jest gaz ziemny, zawierający 92-96%
metanu CH4.
Nie można go jednak stosować w czystej postaci, gdyż powstaje wtedy
dużo sadzy, która pokrywa obrabiane przedmioty, hamując ich
nawęglanie.

.


Główną zaletą nawęglania gazowego jest możliwość regulowania
stężenia węgla w warstwie powierzchniowej
zarówno przez dobór
składu gazu nawęglającego, jak i zmiany szybkości jego przepływu przez
komorę pieca. Proces trwa krócej niż nawęglanie w proszkach (unika
się nagrzewania skrzynki i karburyzatora), jest prostszy (unika się
czynności związanych z umieszczaniem przedmiotów obrabianych w
skrzynkach i ich wyjmowaniem po nawęglaniu) i łatwiejszy do
automatyzacji. Dodatkową zaletą jest możliwość hartowania
przedmiotów bezpośrednio po nawęgleniu
.

Nawęglaniu poddaje się wyroby ze stali niestopowych
niskowęglowych
(np gatunku 10, 15, 20 wg PN-93/H-84019) lub ze stali stopowych
konstrukcyjnych (np. gatunku 15H, 20H, 16HG,

background image

15HGM, 17HGN wg PN-89/H-84030/02), o zawartości węgla 0,07-0,24%.
Głębokość warstwy nawęglonej dla danych warunków nawęglania zależy
od temperatury i czasu trwania procesu.

Im wyższa temperatura (praktycznie wynosi 900-950°C), tym szybkość
nawęglania jest większa, ale niezależnie od temperatura proces nawęglania
najintensywniej zachodzi w pierwszym okresie, a potem stopniowo
szybkość jego się zmniejsza.

W praktyce grubość warstwy nawęglonej zawiera się w granicach

0,6-2,0 mm.

Zawartość węgla na powierzchni nawęglonej jest określona

graniczną rozpuszczalnością węgla w austenicie w temperaturze procesu.

Na przykład dla temperatury nawęglania 900°C,

zgodnie z wykresem równowagi Fe-Fe3C, wynosi ona 1,2-1,3%.
W miarę oddalania się od powierzchni zawartość węgla stopniowo maleje,
aż do zawartości odpowiadającej stali nienawęglonej.


W związku z tym warstwa nawęglona po powolnym chłodzeniu od

temperatury nawęglania składa się z:

a) przypowierzchniowej warstwy nawęglonej do zawartości węgla

powyżej 0,8%; jest to strefa nadeutektoidalna o strukturze złożonej z
perlitu otoczonego cienką siatką cementytu;

b) warstwy o zawartości węgla około 0,8%; jest to strefa

eutektoidalna o strukturze perlitu;

c) warstwy o zawartości węgla poniżej 0,8%; jest to strefa

podeutektoidalna o strukturze perlityczno-ferrytycznej, przechodząca
stopniowo w ferrytyczno-perlityczną strukturę rdzenia.

Rozkład stężenia węgla w warstwie nawęglonej pokazano na rys. 6.1, a
strukturę warstwy - na rys. 6.2.

background image


6.1. Rozkład stężenia węgla w warstwie nawęglonej (linią przerywaną
zaznaczono
stężenie węgla w rdzeniu
Maksymalna zawartość węgla w strefie nadeutektoidalnej nie powinna
przekraczać 1,1-1,2% C.
W przeciwnym przypadku podczas chłodzenia tworzy się duża ilość
cementytu wtórnego, który zwiększa jej kruchość.

W wielu przypadkach niektóre powierzchnie przedmiotów muszą być
chronione przed nawęglaniem. Zabezpiecza się je bądź przez pokrycie
odpowiednimi pastami
(złożonymi z glinki, piasku, boraksu, szkła
wodnego itd.), bądź przez galwaniczne miedziowanie (warstwa
grubości kilku setnych mm).

Jak już wspomniano, celem węgloutwardzania jest wytworzenie

twardej i odpornej na ścieranie warstwy powierzchniowej, przy
zachowaniu ciągliwego rdzenia.

Samo nawęglanie wytwarza jedynie korzystny rozkład węgla na przekroju
przedmiotu, a ostateczny efekt uzyskuje się dopiero przez odpowiednią
obróbkę cieplną.

Mniej odpowiedzialne przedmioty można hartować bezpośrednio

z temperatury nawęglania. W tym jednak przypadku z ziarn austenitu
rozrośniętych na skutek długotrwałego wygrzewania w
wysokiej temperaturze otrzymuje się gruboziarnisty martenzyt i
gruboziarnistą strukturę rdzenia.

background image

Przedmioty bardziej odpowiedzialne po nawęgleniu chłodzi się w

powietrzu, a następnie hartuje z temperatury 850- 900°C, zależnie od
gatunku stali.

Najbardziej właściwą obróbką cieplną przedmiotów

nawęglonych, zapewniającą szczególnie wysokie własności, jest
hartowanie dwustopniowe.
Pierwsze przeprowadza się z temperatury 850-900°C
i jego głównym
celem jest rozdrobnienie struktury rdzenia oraz rozpuszczenie siatki
cementytu w warstwie powierzchniowej (jeśli siatka taka utworzyła się
podczas nawęglania). W związku z tym w przypadku stali stopowych
może być zastąpione normalizowaniem.
Powtórne hartowanie przeprowadza się z temperatury 760- 800°C,
dzięki czemu w warstwie powierzchniowej powstaje drobnoiglasty
martenzyt z
ewentualnymi wtrąceniami cementytu drugorzędowego.

Ta temperatura jest jednak za niska do zupełnego zahartowania

rdzenia ( OK. ), toteż nawet w przypadku stali o dużej hartowności będzie
on miał strukturę złożoną z ferrytu i martenzytu niskowęglowego (stale o
małej hartowności zachowują w rdzeniu strukturę ferrytyczno-
perlityczną).

background image


Rys. 6.2. Struktura nawęglonej stali 15 (ok. 0,15% C) nie poddanej
obróbce cieplnej:
a) 100x; b), c), d), i e) 500x. Traw. 5% alkoholowym roztworem HN03

Końcową operacją jest w każdym przypadku odpuszczanie w temperaturze
150-200°C, usuwające naprężenia własne.

Po prawidłowej obróbce cieplnej przedmioty nawęglone wykazują

na powierzchni twardość
60-64 HRC, przy twardości rdzenia 25-35 HRC.

background image

95 JW
6.3. Azotowanie
Azotowaniem nazywa się dyfuzyjne nasycanie azotem
przypowierzchniowych stref przedmiotu. Zależnie od celu azotowania i
sposobu jego przeprowadzania rozróżnia się:
a) azotowanie utwardzające,
b) azotowanie przeciwkorozyjne.
W przeciwieństwie do nawęglania, azotowanie powoduje utwardzenie
stref przypowierzchniowych bez dodatkowej obróbki cieplnej.

Dlatego azotowaniu poddaje się stale uprzednio ulepszone

cieplnie (hartowane i wysokoodpuszczone), przy czym temperatura ich
odpuszczania jest nieco wyższa od temperatury azotowania
utwardzającego.
Azotowaniu utwardzającemu poddaje się specjalne stale stopowe,
zawierające pierwiastki tworzące trwałe azotki o wysokiej dyspersji
które zapewniają zachowanie bardzo wysokiej twardości stali aż do
temperatury ok. 500°C.
Skład chemiczny znormalizowanych w Polsce stali stopowych do
azotowania PN-89/H- 84030/03) podano w tabl. 6.1

Stale te stosuje się głównie na części silników spalinowych, jak np.
wały korbowe, korbowody, sworznie tłokowe, koła zębate, wałki
rozrządowe, pompy paliwowe itd
. Na przykład, twardość warstwy
naazotwanej stali 38HMJ wynosi 900-1200 HV.

Azotowanie innych stali stopowych, a także stali węglowych nie
zapewnia uzyskania tak wysokich twardości warstwy powierzchniowej
i stosowane jest jedynie w celu wytworzenia warstwy odpornej na
korozję
lub w niektórych przypadkach (stale konstrukcyjne
chromowoniklowe) — zwiększenia wytrzymałości na zmęczenie.

background image

Azotowanie utwardzające przeprowadza się w temperaturze 480-600°C
(najczęściej 500- 520°C), w czasie 10-100 h. Uzyskuje się twardą trudno
ścieralną warstwę o grubości 0,1-0,6 mm
(najczęściej 0,2-0,3 mm), wyraźnie odcinającą się od nie naazotowanego
rdzenia. Warstwa ta zachowuje swą twardość do temperatury ok.
500°C
(po nawęgleniu tylko do ok. 200°C).

Wpływ czasu azotowania i temperatury na grubość i twardość warstwy
naazotowanej podano na rys. 5.3.


Maksymalna twardość warstwy naazotowanej występuje na głębokości
około 0,05 mm od
powierzchni. Aby ją ujawnić, należy powierzchnię
przeszlifować na tę głębokość.


Azotowanie przeciwkorozyjne przeprowadza się w temperaturze 600-
700°C
w czasie 0,5-1 h (maks. do kilku godzin).

Uzyskuje się warstwę o grubość 0,02-0,04 mm, niezbyt twardą, ale

bardzo szczelną i odporną na korodujące działanie pary wodnej, wody
wodociągowej i atmosfery.
Azotowanie przeprowadza się w szczelnie zamkniętej mufli lub komorze
pieca, do której z określoną szybkością dopływa amoniak. W temperaturze
azotowania zachodzi dysocjacja amoniaku zgodnie z reakcją
NH3 → 3H + N,
przy czym obecność żelaza działa na tę reakcję katalitycznie.

background image

6.4. Azotonawęglanie i węgloazotowanie
Obróbka cieplno-chemiczna polegająca na jednoczesnym dyfuzyjnym
nasycaniu węglem i azotem przypowierzchniowych stref przedmiotu dzieli
się na:
azotonawęglanie przeprowadzane zwykle w zakresie temperatury 800-
880oC w którym
dominuje dyfuzja węgla,
węgloazotowanie przeprowadzane zwykle w zakresie temperatury 500-
600oC w którym dominuje dyfuzja azotu.
Zależnie od sposobu przeprowadzania procesu rozróżnia się
azotonawęglanie gazowe, w przypadku stosowania atmosfery gazowej,
oraz azotonawęglanie kąpielowe w przypadku stosowania kąpieli
cyjanowych. Azotonawęglanie stosuje się do różnego rodzaju części
maszyn i urządzeń (np. maszyn do pisania, broni, silników
motocyklowych itd.) ze stali o małej i średniej zawartości węgla
zarówno węglowych, jak i stopowych
. Ostateczne własności warstwy
przypowierzchniowej, podobnie jak po nawęglaniu, uzyskuje się dopiero
po hartowaniu i niskim odpuszczaniu.

Łączny proces azotonawęglania, hartowania i niskiego

odpuszczania nazywa się azoto-węglo-utwardzaniem.
Węgloazotowanie (zwykle kąpielowe) stosuje się do narzędzi ze stali
szybkotnących
jako końcowy zabieg (po obróbce cieplnej) mający na celu
podwyższenie powierzchniowej twardości, odporności na ścieranie, a
także żaroodporności. Warstwa azotonawęglona w stosunku do warstwy
nawęglonej wykazuje większą twardość i odporność na ścieranie oraz
większą odporność na korozję.

Po azotonawęglaniu kąpielowym przedmioty mają ładną,

matową powierzchnię, toteż obróbkę stosuje się również w celu
nadania im estetycznego wyglądu.

Azotonawęglanie, podobnie jak azotowanie, podwyższa

wytrzymałość zmęczeniową stali (w warstwie powierzchniowej
występują naprężenia ściskające).

Azotonawęglanie i węgloazotowanie kąpielowe prowadzi się w czasie
od kilkunastu minut do kilku godzin
. Węgloazotowanie pozwala na
otrzymanie warstw nasyconych o głębokości 0,02- 0,15 mm,
azotonawęglanie - o głębokości kilku dziesiątych milimetra.

background image

Istotną wadą procesu kąpielowego jest trujące działanie cyjanków.
Dlatego musi - odbywać w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach,
przy ścisłym przy przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa pracy.

6.5. Metalizowanie dyfuzyjne
Metalizowanie dyfuzyjne polega na nasycaniu przypowierzchniowych
warstw przedmiotów stalowych różnymi metalami, najczęściej
chromem lub aluminium, rzadziej cynkiem lub tytanem
. Niekiedy
stosuje się jednoczesne nasycanie dwoma różnymi metalami, np. chromem
i aluminium (chromoaluminiowanie), czy chromem i wolframem
(chromowolframowanie).
Uzyskane w ten sposób warstwy cechuje bardzo wysoka twardość i
odporność na ścieranie
(w przypadku chromowania stali
wysokowęglowej) podwyższona odporność na korozję (w przypadku
chromowania stali niskowęglowej) oraz dobra żaroodpomość, tj.
odporność na utlenianie w wysokich temperaturach (w przypadku
aluminiowania). W stosunku do analogicznych pokryć galwanicznych,
metaliczne warstwy dyfuzyjne są mniej porowate i lepiej zespolone ze
stalowym podłożem.
Metalizowanie dyfuzyjne można przeprowadzać zarówno w
środowisku stałym jak i ciekłym lub gazowym.


Metalizowanie kąpielowe przeprowadza się przez zanurzenie
obrabianego przedmiotu w roztopionym metalu nasycającym.
Ta
metoda obróbki jest stosowana przede wszystkim w celu aluminiowania
stali.

Metalizowanie gazowe odbywa się w środowisku gazowym,

utworzonym z chlorków odpowiednich metali.

Dyfuzja metali w żelazie przebiega znacznie wolniej niż dyfuzja

węgla lub azotu, gdyż metale tworzą z nim roztwory stałe różnowęzłowe
(węgiel i azot — międzywęzłowe).

Dlatego proces metalizowania dyfuzyjnego wymaga

długotrwałego wygrzewania w wysokiej temperaturze
(1000-1200°C), co oczywiście wpływa na jego koszt
.
Struktury warstw metalizowanych dyfuzyjnie są zgodne z odpowiednimi
układami równowagi żelazo-metal nasycający. Na przykład, struktura
warstwy aluminiowej składa się (od powierzchni) z: prawie czystego
aluminium, kruchych faz pośrednich i fazy α będącej
roztworem stałym aluminium w żelazie.

Pobierz cały dokument
Obrobka cieplno chemiczna stali Nieznany .pdf
Rozmiar 353,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Obrobka cieplno chemiczna stali Nieznany (2)
obróbka cieplno chemiczna stali
obróbka cieplno chemiczna stali
Obrobka cieplno chemiczna [mate Nieznany
techniki wytworcze - Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali, studia, bhp
obróbka cieplno chemiczna (8)
Obróbka cieplno chemiczna węgl azot
Obróbka cieplna i odpuszczanie stali
Obróbka cieplno - chemiczna, azotowanie, Azotowanie
OBRÓBKA CIEPLNO CHEMICZNA2, nauka, zdrowie, materiałoznawstwo, Obróbka cieplna
obrobka cieplno chemiczna
Sprawozdanie z Materiałoznawstwa--obróbka cieplno-chemiczna, Materialoznawstwo
obrobka cieplno-chemiczna, Techniki wytwarzania
Obróbka cieplno-chemiczna3, BHP
+Materiałoznawstwo(obróbka cieplno-chem.stali) - 2 Rok V+, Materialoznawstwo

więcej podobnych podstron