Mikrogeneracja Technika id 3014 Nieznany

Pobierz cały dokument
Mikrogeneracja Technika id 3014 Nieznany .pdf
Rozmiar 252,9 KB
background image

Mikrogeneracja ciepła i energii elektrycznej w lokalnych systemach zasilania

Autor: Radosław Szczerbowski, Politechnika Poznańska

(„Energia Elektryczna” – styczeń 2011)W obliczu wyczerpywania się nieodnawialnych źródeł energii, odnawialne źródła energii
(OZE) odrywają coraz istotniejszą rolę w energetyce. Połączenie wytwarzania energii elek-
trycznej i ciepła, wykorzystywanej bezpośrednio do zasilania domów lub wprowadzanej do
lokalnej sieci cieplnej i elektrycznej nazywane jest mikrogeneracją. Technologia taka pozwala
funkcjonować budynkom w charakterze małych elektrowni, w których zamontowane źródła
mogą produkować energię nie tylko wykorzystywaną w tych samych obiektach, ale również w
przypadku nadwyżek energii pozwala przekazywać ją do lokalnej sieci energetycznej [1,5].


W klasycznych systemach energetycznych energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowniach
zawodowych i dostarczana do użytkowników za pomocą linii przesyłowych wysokiego napięcia
oraz sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia. Korzyści w postaci tańszej energii, bezpie-
czeństwa energetycznego i mniejszej emisji spalin oraz mniejszych strat przesyłowych może przy-
nieść generacja rozproszona, oparta na małych jednostkach wytwórczych o mocy od kilkunastu do
kilkuset kW energii elektrycznej i ciepła, produkowanych w skojarzeniu. Mikrogeneracja w ukła-
dach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców energii może wykorzystywać również
lokalne zasoby paliw, w tym biopaliw i energii z OZE. Zaletą generacji rozproszonej są niskie kosz-
ty rozbudowy sieci i związane z ich eksploatacją straty energii.

W ostatnich latach rozwój sieci energetycznych stał się wyzwaniem dla rozwoju nowych technolo-
gii generacji energii elektrycznej na małą i średnią skalę. W wielu krajach rozwinęła się tendencja
tworzenia aktywnych sieci rozdzielczych SN i nn, których rozproszone źródła dostarczają coraz
więcej mocy do systemu elektroenergetycznego (rys. 1). Określenie „mikrosieć” oznacza zbiór po-
wiązanych źródeł, odbiorów i ewentualnie zasobników energii przyłączonych do sieci głównej,
zdolnych także do samodzielnej pracy wyspowej. Ponadto rozwój automatyki, informatyki i tele-
komunikacji sprawił, że realna stała się koncepcja powstania tzw. sieci smart grid [13].

Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa to nie tylko ogromne farmy wiatrowe. To również małe turbiny wiatrowe,
które produkują energię dla jednego budynku lub kilku gospodarstw domowych. Małe turbiny wia-
trowe to urządzenia o mocach wytwórczych od 1 do 100 kW. Małe turbiny wiatrowe mają kilka
zalet:

mogą pracować już przy wiatrach wiejących z prędkością 2-3 m/s

mogą pracować w dość ekstremalnych warunkach (silne wiatry, szeroki zakres temperatur od -
50

o

C do +50

o

C)

instalacja małych turbin wiatrowych jest stosunkowo łatwa

koszty inwestycyjne są niewielkie

background image

Dodatkowy atut małych elektrowni wiatrowych to fakt, że nie muszą być wydawane na nie pozwo-
lenia. Dotyczy to jednak tylko tych turbin, które nie są trwale związane z gruntem [10].

Rys. 1. Zdecentralizowany system energetyczny.

A - odbiorcy indywidualni

B - odbiorcy przemysłowi

C - akumulacja energii

D - zdecentralizowana generacja energii elektrycznej

E - elektrownie i elektrociepłownie systemowe

F - sterujące systemy informatyczne

G - rynek energii

H - sieci elektroenergetyczne


background image

Fotowoltaika

Fotowoltaika jest jednym ze sposobów wykorzystania energii słonecznej. Główną zaletą instalacji z
ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodność, lekkość oraz możliwość uzyskiwania darmowej
energii elektrycznej o parametrach sieciowych na potrzeby gospodarstwa domowego w sposób
praktycznie bezobsługowy. Dlatego stają się coraz bardziej powszechne w autonomicznych syste-
mach prądotwórczych oraz układach podłączonych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej.
Energia elektryczna wytwarzana jest w pojedynczych, małych ogniwach. Produkcja energii elek-
trycznej przy pomocy ogniw słonecznych odbywa się z relatywnie dużą sprawnością, wynoszącą
13-18 proc. W Polsce, z powodu niewielkiego wsparcia dla fotowoltaiki, wzrost montowanych mo-
dułów jest niewielki.

Rys. 2. Podłączenie mikroźródeł do systemu elektroenergetycznego i budynku.

Małe elektrownie biogazowe

Małe elektrownie biogazowe o mocy elektrycznej kilkunastu kilowatów mogą z powodzeniem zasi-
lać w energię elektryczną pojedyncze budynki, a przy większych mocach nawet niewielkie osiedla.
Takie rozwiązanie może być efektywne na terenach wiejskich lub na obszarach oddalonych od sieci
elektrycznych. Mała elektrownia biogazowa może pracować w układzie hybrydowym z elektrownia
wiatrową, fotowoltaiczną z przyłączem do sieci energetycznej. Można uzyskać w takim systemie
zdolność do generowania dużych ilości energii elektrycznej w krótkim czasie. Wtedy system hy-
brydowy może nadwyżki energii magazynować w akumulatorach lub zbiorniku biogazu [3,5,7].

background image


Mikrokogeneracja


Mikrokogeneracja to skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła w oparciu o urządzenia ma-
łych i średnich mocy. Systemy kogeneracyjne o mocy od kilku do kilkudziesięciu kilowatów sto-
sowane są także w mikrogeneracji (5÷50kW) oraz minigeneracji (50÷500 kW). Doskonale nadają
się one wszędzie tam, gdzie występuje niewielkie zapotrzebowanie na moc elektryczną i ciepło w
niewielkich obiektach (budynki jednorodzinne) lub grupach obiektów (małe osiedle mieszkaniowe).
Małe układy skojarzone zasilane mogą być: gazem ziemnym, biogazem, paliwem olejowym lub
biomasą (rys. 3). W obiektach, w których układ skojarzony może być efektywnie wykorzystywany
niezbędne jest występowanie odpowiednio wysokiego zapotrzebowania na ciepło i energię elek-
tryczną. Układy takie pozwalają wykorzystać do 90 proc. energii chemicznej zawartej w paliwie.
Zalety układów mikrokogeneracyjnych to:

niższe koszty energii dla użytkowników

eliminacja strat przesyłowych

Do wad układów kogeneracyjnych można zaliczyć:

wysokie koszty inwestycyjne

problemy z uzgodnieniem podłączenia bloku energetycznego do sieci energetycznej

problem z odsprzedażą nadwyżki energii

W mikro- i minikogeneracji wykorzystuje się przede wszystkim silniki spalinowe, mikroturbiny,
silniki Stirlinga oraz ogniwa paliwowe.


Silnik spalinowy

Małe układy generacyjne z silnikami spalinowymi mają moc od 5 kW energii elektrycznej i dostar-
czają ciepło o temp. 70÷90°C. Ich sprawność całkowita waha się od 80 do ponad 90 proc. Spraw-
ność elektryczna nie przekracza 40 proc. Urządzenia takie składają się z generatora prądu, automa-
tycznie synchronizującego się z siecią elektryczną, oraz sprzęgniętego z nim silnika spalinowego,
zasilanego gazem lub olejem napędowym. W skład wyposażenia wchodzą także: wymienniki cie-
pła, automatyka pomiarowa, regulacyjna, układ doprowadzenia paliwa.


Mikroturbina

Mikroturbiny to turbiny spalinowe o mocy od kilku do kilkuset kilowatów. Dzięki układom elek-
troniki sterującej, pracują bezobsługowo, a automatyczny rozruch odbywa się z synchronizacją do
sieci dystrybucji energii elektrycznej. Mikroturbiny są zasilane gazem ziemnym, biogazem lub ole-
jem napędowym. Zbudowane są zwykle jako zespół jednostopniowej sprężarki i jednostopniowej
turbiny z rekuperatorem stanowiącym wymiennik regeneracyjny. Osiągają sprawność cieplną w
zakresie 40÷60 proc., a elektryczną 20÷35 proc., całkowita sprawność w układzie kogeneracyjnym
wynosi ponad 80 proc.


Silnik Stirlinga

Silnik Stirlinga to silnik cieplny, który przetwarza energię cieplną w energię mechaniczną, jednak
bez procesu wewnętrznego spalania paliwa, a na skutek dostarczania ciepła z zewnątrz, dzięki cze-
mu możliwe jest zasilanie go ciepłem wytwarzanym ze spalania dowolnego paliwa, np. biomasy lub

background image

biogazu. Cykl pracy silnika jest zbliżony do cyklu Carnota, co zapewnia mu stosunkowo wysoką
sprawność. Stosowany może być w układach kogeneracyjnych do produkcji ciepła i energii elek-
trycznej w małych urządzeniach o mocy elektrycznej do kilkudziesięciu kilowatów.


Ogniwo paliwowe

Ogniwa paliwowe to urządzenia elektrochemiczne, które wytwarzają energię elektryczną i ciepło
bezpośrednio z zachodzącej w nich reakcji chemicznej, w wyniku stale dostarczanego do nich z
zewnątrz paliwa. Większość ogniw paliwowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła wykorzy-
stuje wodór. Sprawność nowoczesnych ogniw paliwowych wynosi ok. 80 proc. Ogniwa paliwowe
używane są zarówno w małych, domowych jednostkach produkujących prąd i ciepło lub pomocni-
czych źródłach prądu o mocach kilkudziesięciu kilowatów, jak i w dużych elektrowniach o mocy
kilku megawatów. Generatory o mocy 1÷10 kW z ogniwami paliwowymi są w stanie zaopatrzyć w
energię elektryczną i ciepło domy mieszkalne, biura, budynki użyteczności publicznej [2,6,8,9].

Rys. 3. Minisiłownia kogeneracyjna.


background image

Smart grid – mikrosieci

Smart grid to nowoczesny system elektroenergetyczny integrujący działania wszystkich uczestni-
ków, czyli: generacji, transmisji, dystrybucji i użytkowania, w celu dostarczania energii elektrycz-
nej w sposób ekonomiczny, trwały i bezpieczny. Podstawą rozwoju sieci smart grid jest rozbudo-
wany system pomiarowy, który sprawia, że posiadamy informacje o sieci energetycznej w każdej
chwili. Dodatkowo dane pomiarowe przekazywane są do punktów podejmowania decyzji, a cało-
ś

cią zarządzają inteligentne algorytmy informacyjne, prognostyczne i decyzyjne. Energia elektrycz-

na przesyłana za pomocą sieci typu smart grid od producenta do konsumenta wykorzystuje techno-
logię cyfrową, która pozwala oszczędzać energię, redukować koszty, a przede wszystkim zwiększa
niezawodność dostaw. Wykorzystanie generacji rozproszonej w połączeniu ze smart grid może w
znacznym stopniu ograniczyć konieczność utrzymywania dużych źródeł wytwórczych w pełnej go-
towości do pokrywania zmienności obciążeń [4].


Regulacje prawne dotyczące przydomowych źródeł energii elektrycznej

Mikroelektrownie stają się coraz bardziej popularne i zainteresowanie nimi wciąż rośnie. Małe
elektrownie mogą być podłączone w gospodarstwie domowym na kilka sposobów:

sieć autonomiczna - wydzielony obwód, najczęściej niskiego napięcia, służący jako obwód
oświetleniowy lub do ogrzewania (sieć autonomiczna pracuje niezależnie od instalacji zasila-
nych z systemu elektroenergetycznego)

wydzielona instalacja - wszystkie odbiorniki zasilane są z energii pochodzącej z przydomowej
mikroelektrowni, jedynie podczas niedostatecznej produkcji energii z elektrowni braki uzupeł-
niane są z sieci


W Polsce brak jest obecnie regulacji prawnych, które dawałyby możliwość zastosowania lokalnych
układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przez inwestorów indywidualnych. Trwają prace
nad zapisami w ustawie Prawo energetyczne, które będą pozwalać na przedstawienie do umorzenia
ś

wiadectw pochodzenia z produkcji w jednym źródle, zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła.


Przyłączanie małych źródeł do sieci elektroenergetycznej

Do tej pory, jeżeli inwestor chciał produkować energię elektryczną, miał do wyboru: albo wystąpić
do Urzędu Regulacji Energetyki o przydzielenie koncesji na produkcję energii elektrycznej i sprze-
daż jej zakładowi energii, albo magazynować energię w akumulatorach i zużywać ją na własne po-
trzeby. Obecnie sytuacja ta się zmienia. Z informacji dostępnych na stronach Energa SA, ruszył
projekt o nazwie „Energetyczny dom”, którego celem jest umożliwienie klientom indywidualnym
produkcji i sprzedaży energii elektrycznej do sieci publicznej. Produkowana energia ma pochodzić
ze źródeł odnawialnych, m.in. z małych turbin wiatrowych czy modułów fotowoltaicznych.
Wszystkie potrzebne pozwolenia związane z instalacją małych elektrowni załatwia Energa. Klient
ponadto ma mieć możliwość pozyskania przychodów z zielonych certyfikatów, bez konieczności
przechodzenia przez żmudne procedury związane z uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii
[11,12].background image


Wnioski

Rozwój rynku mikrogeneracji zależy od wielu czynników, takich jak np. dostępność rozwiązań
technicznych oraz polityki regulacyjnej i finansowej państwa. Polityka państwa, polegająca na
wprowadzeniu ułatwień dla osób zdecydowanych wytwarzać energię elektryczną na potrzeby wła-
snego gospodarstwa domowego z pewnością przyczyni się do rozwoju tego typu źródeł. Koszty in-
westycji w urządzenia mikrogeneracji są dość duże. Jednak instalacja takich urządzeń pozwala za-
oszczędzić nawet do 70 proc. wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej. Połączenie z
siecią elektroenergetyczną pozwala nawet na osiągnięcie niewielkich zysków, powstałych ze sprze-
daży nadwyżki wygenerowanej energii. W Polsce, przy obecnych warunkach infrastruktury, przy-
domowe mikroelektrownie służą przede wszystkim jako dodatkowe źródło energii, pracując na
układ wydzielony.

Projekt „Energetyczny dom” firmy Energa SA zawiera w sobie gotowe rozwiązanie. Wszystkie mi-
kroźródła zainstalowane u pojedynczych użytkowników traktowane są globalnie, jako składowe
rozproszonej elektrowni. To pierwszy w Polsce prowadzony na szeroką skalę projekt wdrożenia
idei smart grid. Instalacje wyposażane są w system zdalnego odczytu, dzięki któremu możliwe jest
określanie w czasie rzeczywistym realnego zapotrzebowania na energię, a co się z tym wiąże - efek-
tywniejsze gospodarowanie przesyłem [12].Bibliografia


1.

Hanus B., Stempel U. E., Alternative Energie im Haus nutzen, Franzis Verlag GmbH, 2007.

2.

Kiciński J., Lampart P., Mini - i mikrosiłownie CHP ORC jako perspektywiczna forma wdraża-

nia technologii OZE w Polsce (http://www.imp.gda.pl/bioenergy/).
3.

Kotowski W., Konopka E., Mikrogeneracja w domu jednorodzinnym, ,,Energia'' nr 4/2009.

4.

Kowalak T., Smart grid – wyzwanie XXI wieku, ,,Rynek Energii'', nr 1/2010.

5.

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik. Praca zbiorowa, Tarbonus 2008.

6.

Ogniwa paliwowe jako współczesne źródła energii, ,,Urządzenia dla Energetyki'' nr 1/2008.

7.

Olszowiec P., Autonomiczne systemy elektroenergetyczne małej mocy. Mikrosieci, ,,Energia

Gigawat'' nr 7-8/2009.
8.

Pesta R., Wysoko sprawne układy kogeneracyjne (CHP) dla potrzeb inwestorów indywidual-

nych – ekonomiczne i techniczne możliwości inwestowania, ,,Nowa Energia'' nr 2(8)/2009.
9.

Szpryngiel M., Zintegrowane źródła energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym, ,,Czysta En-

ergia'' nr 10/2003.
10.

Wach E., Czy małe wiatraki mogą wspomagać system elektroenergetyczny? ,,Czysta Energia''

nr 12/2006.
11.

Wojciechowski H., Efektywność techniczna i ekonomiczna rozproszonych i rozsianych ukła-

dów wytwarzania energii, ,,Instal'' nr 6/2010.
12.

http://www.smarteco.pl/energetyczny-dom/pakiet/dom

13.

http://www.q-en.bg/show/118_smart_grids/

Pobierz cały dokument
Mikrogeneracja Technika id 3014 Nieznany .pdf
Rozmiar 252,9 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
98 o dozorze technicznym id 487 Nieznany (2)
5 3 pl warunki techniczne id 39 Nieznany (2)
DSaA W04 Techniques id 143853 Nieznany
opis techniczny id 400099 Nieznany
pismo techniczne B id 359164 Nieznany
Opis techniczny 5 id 337061 Nieznany
newsy technika id 317929 Nieznany
98 o dozorze technicznym id 487 Nieznany (2)
Opis techniczny dachu id 337093 Nieznany
NOWE TECHNIKI W SYS VSAD id 32 Nieznany
Metodyka nauczania techniki id Nieznany
gim leksyka nauka i technika id Nieznany
Abolicja podatkowa id 50334 Nieznany (2)
4 LIDER MENEDZER id 37733 Nieznany (2)
katechezy MB id 233498 Nieznany
metro sciaga id 296943 Nieznany
perf id 354744 Nieznany
interbase id 92028 Nieznany
Mbaku id 289860 Nieznany

więcej podobnych podstron