7 Romantyzm zagadnienia powtorkowe

Pobierz cały dokument
7 Romantyzm zagadnienia powtorkowe.pdf
Rozmiar 92 KB
background image

ROMANTYZM- ZAGADNIENIA DO POWTÓRKI- CZ. I [WPROWADZENIE + MICKIEWICZ]:1. Czas trwania, tło historyczne, geneza epoki (sentymentalizm, preromantyzm, fascynacja

średniowieczem, „księgi zbójeckie”)

2. Filozofia romantyczna i romantyczny światopogląd- czucie, wiara, intuicja jako główne narzędzia

poznania świata- irracjonalizm, metafizyka, mistycyzm

3. Początek romantyzmu w Polsce- walka klasyków z romantykami- odrzucenie tradycyjnych reguł

tworzenia; główne hasła romantyków (np. kult młodości, wolności, miłości, solidaryzm, bunt)- „Oda do
młodości”, „Romantyczność” Mickiewicza, bunt artystyczny i jego odzwierciedlenie w dziełach
romantycznych

4. Znajomość faktów biograficznych Mickiewicza związanych z jego twórczością.
5. Świat fantastyczny i jego rola w utworach romantycznych(ballady Mickiewicza, „Dziady”)
6. Ludowość- elementy ludowych wierzeń i ich rola (ballady, II cz. „Dziadów”)
7. Romantyczny pejzaż:

+ romantyczna wizja natury- na podstawie przykładów malarskich i literackich
+ rola natury w:
- „Sonetach krymskich”- geneza zbioru, orientalizm, tematyka, portret pielgrzyma
- balladach (np. współtworzy nastrój, akcje, jest symbolem, wymierza sprawiedliwość, itd.)
- rola natury w „Panu Tadeuszu”

8. Motyw walki narodowowyzwoleńczej:

+ „Dziady cz. III”- kontekst biograficzny i historyczny utworu; przemiana bohatera, jej
symboliczny wymiar, sceny realistyczne i metafizyczne- ich rola, oniryzm; przykłady męczeństwa
Polaków, warunki więzienne; stylizacja biblijna i jej rola, martyrologia; portret Konrada- wieszcza,
poety, prometeizm, improwizacja
„Widzenie ks. Piotra”- portret bohatera, opis 3 scen wizyjnych, mesjanizm, tajemniczy wskrzesiciel
narodu; obraz polskiego narodu i jego ocena; portret Nowosilcowa, obraz Rosji; cechy dramatu
romantycznego
+ „Pan Tadeusz

9. Typy romantycznych bohaterów:

+ romantyczny kochanek- bohater werteryczny („Cierpienia młodego Wertera”, Gustaw- IV cz.
„Dziadów”)
+ romantyczny wieszcz, bojownik o wolność narodową- Konrad z III cz. „Dziadów”
+ nowy typ bohatera romantycznego- „Pan Tadeusz”- Jacek Soplica
+ poeta- indywidualista- III cz. „Dziadów”- Konrad
+ motyw samobójstwa, przemiany duchowej
+ postacie kobiece w romantyzmie- (szalona Karusia, Maryla- romantyczna kochanka)

10. Wizja poety i poezji:

+ poeta- wieszcz, duchowy przywódca narodu- „Wielka Improwizacja”

11. Motyw wygnańca- pielgrzyma- np. „Sonety krymskie”
12. „Pan Tadeusz”- elementy realistyczne, baśniowe, idealizm, obraz szlacheckiego dworku, historia i

tradycja w epopei, geneza utworu w świetle „Inwokacji” i „Epilogu”, cechy gatunkowe epopei w
porównaniu z eposem Homera

13. Główne gatunki literackie romantyzmu: dramat romantyczny, powieść poetycka, powieść epistolarna,

ballada.

Obowiązuje znajomość treści lektur i utworów podręcznikowych omawianych na zajęciach

Pobierz cały dokument
7 Romantyzm zagadnienia powtorkowe.pdf
Rozmiar 92 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
8 Romantyzm zagadnienia powtorkowe 2
Romantyzm zagadnienia na egzamin ustny
Romantyzm cz I powtórka
6 Oswiecenie zagadnienia powtorkowe
6 Oswiecenie zagadnienia powtorkowe
2 Antyk zagadnienia powtorkowe
1 Biblia zagadnienia powtorkowe 2010id 9072
1 Biblia zagadnienia powtorkowe 2010
romantyzm zagadnienia opracowane na egzamin ( ze słownika literatury XIX wieku)x
Zagadnienia powtórzeniowe kapitał ludzki, zarządzanie WSFiZ, makroekonomia
Trudne lekcje-Romantyzm, Zagadnienia romantyczne
liryka romantyczna, Zagadnienia romantyczne
romantyzm zagadnienia opracowane na egzamin ( ze słownika literatury XIX wieku)
zagadnienia powtórkowe roz, Inne, Szkoła, j. Polski, Zagadnienia powrótkowe
NIEMIECKA BALLADA ROMANTYCZNA, Zagadnienia romantyczne
3 Sredniowiecze zagadnienia powtorkowe
ROMANTYZM - zagadnienia wersja 2012, Szkoła

więcej podobnych podstron