Egzamin 2015 poziom rozszerzony

Pobierz cały dokument
Egzamin 2015 poziom rozszerzony.pdf
Rozmiar 326,8 KB
background image

Arkusz zawiera informacje
prawnie chronione do momentu
rozpoczęcia egzaminu.

MOK

2015

Układ graficzny
© CKE 2015

MOK

2015

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD PESELdysleksja


EGZAMIN MATURALNY
Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO

P

OZIOM ROZSZERZONY


D

ATA

:

22 maja 2015 r.

G

ODZINA ROZPOCZĘCIA

:

9:00

C

ZAS PRACY

:

180 minut

L

ICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA

:

63Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron. Ewentualny brak

zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym

tuszem/atramentem.

3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
5. Możesz korzystać ze słowników językowych.
6. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL

i przyklej naklejkę z kodem.

7. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatorów.miejsce

na naklejkę

MOK-R1_

1

P-152

background image

Strona 2 z 13

MOK_1R

Zadanié 1.

Tatiana Slowi

Stolëca gôdô pò kaszëbskù

Zaczãło sã òd witôczów na rogatkach Gduńska, terôzkù kaszëbizna z ùbrzegów gardu

wanożi do jegò ceńtra. Miast z górë nadôwac so miono stolëcë Kaszëb, gard nad Mòtławą mô
ùdbóné so na nen titel zasłużëc, pòdsztrëchiwającë sparłãczenié z Kaszëbama w pùbliczny
òbéńdze [...].

Òd pierszégò czerwińca kòżden, chto miôł leżnotã zwëskac z gardowi kòmùnikacji we

Gduńskù, a przez to kùpic mùszôł pasowny biliet, mógł pòczëc sã mileczno zaskòkniony. Na
rewersu cédelka przeczëtac jidze krótëchny kòmùnikat pò kaszëbskù: „Kasowac òd razu pò
wéńdzenim do pòjazdu”. To leno czile słowów, równak ceszą òkò. Pò prôwdze kaszëbsczé
tłomaczenié nie je jedurné, ale to, że nalazło sã òno midzë wersją niemiecką, anielską a ruską,
pòdsztrëchiwô jãzëkòwi status rodny mòwë.

Jak pòinfòrmòwa Alicjô Kraska, zastãpiôczka direktora Zarządzënë Gardowégò

Transpòrtu (Zarząd Transportu Miejskiego, ZTM) we Gduńskù, pòdwëżka prizów za przejôzd
gardową kòmùnikacją sprawia, że mùszebné bëło wëdrëkòwanié nowëch bilietów
z aktualnyma cenama. ZTM pòstanowił tej wëzwëskac nã leżnotã i ùmiescëc na rewersu
nowëch egzemplarzów kòmùnikat w rozmajitëch jãzëkach. Taczich „kaszëbsczich bilietów”
wëszło piãc milionów, le jak zagwësniwô ZTM, je szansa, że czedës bãdze jich wicy.

Wôrtné dlô kaszëbsczi spòlëznë je to, że wëjątkòwé bilietë pòkôzałë sã w sztóce, czej do

gardu przëjeżdżiwô nôwicy turistów. Gduńsk je tej parłãczony jakò gard kaszëbsczi i na
Kaszëbach nié leno przez mieszkańców, le téż przez tëch, co są z bùtna.

Ti Kaszëbi, jaczi nie zwëskiwają z gardowi kòmùnikacji, téż mògą pòczëc, że Gduńsk

gôdô jich jãzëkã. Sygnie, że mają swòje aùto. Ò szoférów zadbało Bióro Prezydenta ds.
Promòcji Gardu, jaczé wëpùscëło na rënk 5 tësąców pòdkłôdków pòd rejestracyjné tôblëce z
hasłã: „Jô jem z Gduńska”. [...]

Kaszëbi pitóny przeze mie ò wrażenia, jaczé wëwòłiwô w nich takô promòcjô kaszëbiznë,

bëlë baro rôd z tëch ùdbów. Westrzód mieszkańców Gduńska, jaczi Kaszëbama nie są, zdania
bëłë pòdzeloné, le nawetka òni rzadëchno wëpòwiôdelë negatiwné òpinie. [...]

T. Slowi, Stolëca gôdô pò kaszëbskù, „Pomerania” 2012, nr 7–8, s. 32.

Zadanié 1.1. (0–1)
Aùtor pisze ò rozmajitëch ôrtach bëtnoscë jãzëka kaszëbsczégò we Gduńskù. Wëmieni
3 infòrmacje.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Strona 3 z 13

MOK_1R

Zadanié 1.2. (0–1)
Aùtorka tekstu pisze, że kaszëbskòjãzëczny kòmùnikat na biliece ùprôwniającym do
przejazdu strzódkama gardowi kòmùnikacji, pòkôzëje sã kòl kòmùnikatów w jinëch jãzëkach.
Co kaszëbizna mòże przez to zwëskac i jaczi je twój pòzdrzatk na nã sprawã?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Zadanié 1.3. (0–1)
Jak widzą sprawã „Gduńsk a Kaszëbë” lëdze z bùtna? Zapiszë to swòjima słowama na
spòdlim tekstu.
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Zadanié 1.4. (0–1)
Na spòdlim tekstu napiszë, z jaczi leżnoscë Zarządzëna Gardowégò Transpòrtu wprowadzëła
bilietë z kòmùnikatã pò kaszëbskù.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Zadanié 1.5. (0–2)
Do pòdónëch słów:
wôrtné – ........................................................................................................................................

wëjątkòwé – .................................................................................................................................

aktualny – .....................................................................................................................................

wicy – ...........................................................................................................................................

dopiszë pò jednym antonimie pasëjącym do kòżdégò z nich, wëbrónym z pòdónëch niżi:
mni, apartné, przestarzałi, bòkadno, wôrtoscowé, dzysdniowi, zwëczajné, bezwôrtné.

background image

Strona 4 z 13

MOK_1R

Zadanié 2.

Agnes Bradtke

Scynanié kani

Scynanié kani to zwëk swiãtojańsczi, jaczi znóny ë dozéróny je na Kaszëbach òd 19.

stalatégò. Zrzeszony béł z czarzëną, a w dalszi ùszłoce téż z kùltã.
Zgrôwą zwëkù bëło ë je zagwësnienié wegetacji ë lëgnotë. Historiô nie bëła za
łaskawô dlô tegò zwëkù – òsoblëwie w zôczątkù 20. lat. Dzãka dzejaniémù Szczepana
Tarnowsczégò, przedwòjnowégò szkólnégò z Pùcka, w latach 30. scynanié kani òdżiwało na
nowò.

Przede wszëtczim zwëk ten przedërchôł dzãka òbrobienióm lëteracczim, jaczé

ùrôbióné bëłë przez [...] fòlkloristów. Scynanié kani zrzeszoné je z ternoscą, jiwrama żëwima
ë aktualnyma. Ë temù zwëk nen je tak blësczi lëdzóm, bò nie je òderwóny òd jawernotë.

Zwëk ten, jak wiémë òd jinszich pòszétników (infòrmatorów – przëp. red.), béł czedës

òbrzãdã, a w strzédnëch stalatach stôł sã widowiszczã teatrowim. Dzãka swòjim znankóm
teatralnym, grôwce teatrowników, bëcémù zdrzadnią (biną – przëp. red.) na òdpòwiôdnym
môlu ë spòsobnym czasu, zwëk przedërchôł.
Nadchòdzy

czas,

żebë wëjasnic, cëż to je ta kania. Je to ptôch. Je to dosc dzywny

ptôch, bò jegò òpiórzenié przëbôcziwô jakbë ùkłôd dakówków, lecczi òbzéróné z górë są
czôrné, a òd dołu biôłé. Swòją wialgòscą przëbôcziwô wiolã, rozcygłoscą lëcadła
wiolonczelã. Kania je rabùszny ptôch, jachtëje za młodima ptôchama ë téż jé padłé zwiérzãta,
jak mëszë czë żabë. Kania lubi sznëpòrzëc we wiôldżich lasach, òbeszłëch jezorama abò
rzékama. Kanie wanożą na zëmã do pôłniowi Eùropë.

Tej-sej kania je zastãpòwónô jinszim ptôchã – wróblã, kòtélnikã, gòłąbkã, kùrą,

figùrką z glënë, drzéwã abò prosto kwiatama.

Na widowiszczu – jak w jawernoce – na kaniã jachtëje sã w lasach, pòsobno pò

schwôtanim sã jã scynô. Pózni zawijô sã ptôcha w biôłą płôchtã ë jidze z pògrzebã ë spiéwie
piesnie do sw. Jana. To przestoji ò głãbszim kùltowò-czarzëznowim znaczenim tegò
òbrządkù.

We wierzeniach najégò lëdu trafienié kani òznôczało na gwës lëché niespòdzajnoscë,

a czedë chtos czuł ji przirodné piszczenié – to wróżëło deszcz.

A. Bradtke, Scynanié kani, „Òdroda” 2002, nr 5.

(W tekście dostosowano pisownię do współczesnych zasad ortograficznych).


Zadanié 2.1. (0–2)
Pòdôj pò jednym słowie bliskòznacznym do słów:
A. dozéróny –
B. zrzeszony –
C. zagwësniony –
D. ternosc –

Zadanié 2.2. (0–1)
Co sprawiło, że zwëk scynaniô kani przëtrzimôł do dzysdnia? Wëmieni dwie przëczënë.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Strona 5 z 13

MOK_1R

Zadanié 2.3. (0–1)
Dokùńczë zdanié i wëbierzë pasowną òdpòwiesc.
Kania je rabùsznym ptôchã bò
A. żëje w wiôldżich lasach.
B. żëwi sã jinyma zwierza tama.
C. żëje zgódno z młodima pt chama.
D. wanożi zëmą do pôłniowi Eùropë.

Zadanié 2.4. (0–1)
Zamieni zdanié pòjedinczé na złożoné pòdrzãdno: Kanie wanożą na zëmã do pôłniowi
Eùropë.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanié 2.5. (0–2)
Òkreslë emòcjonalné nastawienié aùtorczi do òpisónégò zagadnieniô. Ùzasadnij swòjã
wëpòwiesc.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanié 3.
Przetłumacz tekst na język polski.

Sztudérowôł wszëtczé, jaczé nalôzł, pismiona na témã nëch nôdlëdzczich bëtnosców,

zaczinającë òd Swiãtëch Pismionów, z chtërnëch halôł pòdskôcënk.

Józef Chełmòwsczi béł zarzekłi aniołama òd zôczątkù ùrobiznë. Dobrze wdôrzajã, że

pòkôzałë sã ju na wëstôwkù, chtëren mù zrëchtowało Zrzeszenié w Chònicach w 1979 r. Béł
to jegò pierszi òsóbny wëstôwk dali jak w rodzynnëch Brusach i wiele razy gôdôł mie, że
robił za przełómny sztërk na jegò artisticzny drodze. Òdtądka zaczãlë prizowac jegò ùrobnotã,
chtërny bëlny dzél pòswiãcył anielsczi tematice. Jem pòprosył czedës Józefa, bë mie
namalowôł na szkle Matkã Bòską Czãstochòwską. Chãtno to zrobił, bò më bëlë jesmë
w lateczny drëszbie, leno zjiscył no zadanié wedle swòji ùdbë: namalowôł kòscół w Brusach z
apartną rozdwòjoną wieżą, westrzód drzéwiãtów, jaczé jesz tedë kòl niegò rosłë, a wëżi dakù
swiãtnicë Madónnã z Dzecątkã, kòl chtërny w lëfce zaòstałë wiszącé dwa aniołë nakłôdającé
Ji kòrunã na głowã. Kò ni mògło jich felowac!

K. Ostrowski, Aniołë Chełmòwsczégò, tłom. I. Czajinô, „Pomerania” 2013, nr 9, s. 48–49.

PRZEKŁAD

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Strona 6 z 13

MOK_1R

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Strona 7 z 13

MOK_1R

Zadanié 4.
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie
.

Temat 1. Czë zgôdzôsz sã ze scwierdzenim, że młodzëzna je przińdnotą kaszëbiznë?

Rozważë problem na spòdlim pòdónégò tekstu i jinégò tekstu kùlturë. Twòja
robòta miałabë miec co nômni 300 słowów.


Tomasz Urbański

Jaczich Kaszëb chcą młodi lëdze?

Gôdają, że młodzëzna je przińdnotą swiata, a òsoblëwie nôrodów.
A znóné ù bracynów z Pòlsczi przësłowié gôdô, że czim skòrëpka za młodégò namiknie,

tim na starosc czidnie. Czim tej namikô młodé, kaszëbsczé pòkòlenié? Są to mòże mantrowé
grzmòtniãca mùzyczi techno czë soczësté zwãczi elektriczny gitarë? Je to redota z lôtaniô za
balą czë ùbëtk gòdzënów zdostónëch w cëchëch nórtach biblioteków?

[...] Przedstôwnym karnã mògłabë bëc młodzëzna, chtërna zetkała sã na latosy Remùsowi

Karze, regionalny warkòwni òrganizowóny przez Karno Sztudérów Pòmòrania. Latosé
zéńdzenié òdbëło sã w dniach 19–22 maja w Pilëcach. Kanãło na nim colemało pół setczi
młodëch lëdzy z różnëch nórtów Kaszëb. [...]

Jednym z tematów warkòwni bëlë Kaszëbi żëjący w Kanadze. Òpòwiôdôł ò tim Karol

Róda, chtëren najich bracynów z Kanadë przez pół rokù ùcził jãzëka kaszëbsczégò. Wniosk je
jeden: kaszëbizna sã rozkòscérzô. Czë móma do dzejaniô z ôrtã kaszëbsczi kòlonialëznë?
Mëszlã, że aż tak dalek sprawë nie zaszłë. Równak fakt, że Kaszëbi nié leno na Kaszëbach
żëją, mòże stac sã dokłôdkã do rozkòscérzeniô wiédzë ò kaszëbiznie w Pòlsce, a mòże na
swiece. Stolëmną zôwdzãkã mògą w tim rozkòscérzanim miec kaszëbsczé media, chtërne
mielë jesma òrądz zwiedzëc. Jesma bëlë w sedzbie Radia Kaszëbë i Telewizjë CSB w Rëmi.
Jesma sã zajimelë téż bëtnoscą Kaszëb w internece. Kaszëbizna wchôdô w pòsobné môle
codniowégò żëcô. Drãgò bãdze wszëlejaczégò ôrtu kaszëbòbójcóm znikwic swiądã
kaszëbiznë, skòrno je òna lëdzóm tak bliskô.

Głównym nadôwkã warkòwni bëło zdzejanié reklamë radiowi i telewizyjny, promùjący

kaszëbiznã (nagranié òdbëło sã òb czas wizytë w sedzbie kaszëbsczich mediów). Widzec pò
tim je rozwij kaszëbsczégò ùswiądowianiô. Sto lat przódë Młodokaszëbi piselë wiérztë i
pòwiescë. Piãcdzesąt lat przódë ùtwórcë ZKP piselë artikle do gazétów. Dzysô krącymë
reklamë i programë regionalné. Co bãdze za piãcdzesąt lat?

Jak jem ju rzekł na zôczątkù, rozwij kaszëbiznë zanôlégô òd te, w chtërną stronã sczerëją

jã dzys młodi lëdze, a witro dzejôrze kaszëbsczi rësznotë. Mòże nié kòżdi z tëch, co w ne
sztërë dni bëlë w Pilëcach, òstónie apartnym dzejôrzã kaszëbsczim. Nié ò to jidze. Jidze ò to,
żebë jak nôwicy lëdzy miało pòjãcé ò tim, że cos taczégò, jak Kaszëbë wcyg je, i pòkąd
dérëją taczé ùmëslënczi, jak Remùsowô Kara, wcyg dérowac bãdze. Apartnizną Remùsowi
Karë je to, że do głosu dopùszczô sã lëdzy młodëch, czerëjącë jich na snôżé stegnë
kaszëbsczégò dzejaniô.

T. Ùrbańsczi, Jaczich Kaszëb chcą młodi lëdze?, „Pomerania” 2011, nr 9, s. 35–36.

background image

Strona 8 z 13

MOK_1R

Temat 2. Dokònôj przërównawczi interpretacji pòdónëch dokazów. Twòja robòta

miałabë miec co nômni 300 słowów.


Michał Pieper

Wanoga

Tak wstawac cobë le renëchnëch parmieni nie zrenic.
Tak słëchac cobë le cëchòsc ùczëc,
Słunôszkò òbezdrzec, zemiã pòczëc,
Lëftu nabrac ë jic na niedozdrzóną wanogã.
Chòdzëc jak dzeckò ë czëc – bë bôczëc
Jak briza mùjkô skarń,
Jak stalatné bómë szëmią pò naszémù
Cénią ùrôczając,
Jak słuńce dôwô chwat, bë móc do przódkù,
Wiedno do przódkù sã piąc,
Nodżi mòczëc w rzéce, midzë brzãcznyma mëgama
Ë wicy nie darwô bëc nick, blós òddëchac.

M. Piéper, Wanoga pò mëslach, Banino-Rëmiô 2002, s. 36.


Ewa Warmowska

Dzéń za dniã

Dzéń za dniã przemijô na wiedno.
Kąsk szkòda.
Żëcé niejednémù przecékô przez pôlce.
Jak wòda.
Kòżdi szukô môla.
Dlô sebie.
Te wszëtczé dnie i nocë
to nasze lëdzczé sprawë.
Kùliż to drogów mùszi człowiek przewãdrowac
żebë wszëtkò co wôrtné
nalezc i na wiedno w sercu zachòwac...

E. Warmowska, Dzéń za dniã, Bącka Huta 2008, s. 7.background image

Strona 9 z 13

MOK_1R

WYPRACOWANIE

na temat nr .................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Strona 10 z 13

MOK_1R

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Strona 11 z 13

MOK_1R

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Strona 12 z 13

MOK_1R

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tabelę wypełnia egzaminator!

Liczba punktów Suma

Uzasadnienie przyznania 0 punktów

wy

po

wied

ź

ar

gument

acyjna

A. 0

− 2 – 4 − 6

B. 0

− 2 – 4 − 6

interpretac

ja

po

wnaw

cza

A.

0 – 1 – 2 − 4

B.

0 – 3 – 6 − 9

C.

0 – 2

D.

0 – 1 − 2 −3 − 4

E.

0 – 1 − 2

F.

0 – 2 − 3

G. 0 – 2 − 4

H. 0 – 2 − 3

background image

Strona 13 z 13

MOK_1R

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)


Document Outline

Pobierz cały dokument
Egzamin 2015 poziom rozszerzony.pdf
Rozmiar 326,8 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin 2015 poziom podstawowy
Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2008 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany (2)
EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Egzamin 2012 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2007
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2006
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)
Odpowiedzi Lubelska Próba Przed Maturą 2015 Poziom Rozszerzony Marzec 2015
Egzamin 2016 poziom rozszerzony
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2005 poziom rozszerzony transkrypcja
Egzamin 2014 poziom rozszerzony
Egzamin 2006 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2014 poziom rozszerzony
Egzamin 2011 poziom rozszerzony

więcej podobnych podstron