Lista pytan do egzaminu dyplomowego Logistyka licencjat

Pobierz cały dokument
Lista pytan do egzaminu dyplomowego Logistyka licencjat.pdf
Rozmiar 53,7 KB
background image

Pytania z zakresu Logistyki

-

egzamin dyplomowy 2009//2010

1.

Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki?

2.

Wymień i scharakteryzuj koncepcje logistyczne?

3.

Co kryje się pod pojęciem logistics mix?

4.

W jakich obszarach wykorzystywana jest przez przedsiębiorstwa logistyka?

5.

Co to jest produkt oraz jakie są jego elementy składowe?

6.

W jakim zakresie elementy fizyczne produktu mają wpływ na systemy

logistyczne?

7.

Co to jest usługa, jakie czynniki ją kształtują oraz jaki jest jej przebieg?

8.

Kim jest klient dla przedsiębiorstwa i jak przebiega proces jego obsługi?

9.

Jakie systemy obsługi klienta mogą być wdrażane w przedsiębiorstwach?

10.

Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są w ocenie procesu obsługi

klienta?

11.

Co kryje się pod pojęciem łańcucha dostaw, w jakim zakresie i w jakich

obszarach systemy logistyczne znajdują w nim zastosowanie?

12.

Co to jest logistyka zaopatrzenia i jakich obszarów działalności

przedsiębiorstwa dotyczy?

13.

Jakie rodzaje systemów zaopatrzenia możemy wyróżnić i na czym polega

istota ich różnicowania?

14.

Jakie rodzaje zapasów występują w przedsiębiorstwie i względem jakich

kryteriów możemy je sklasyfikować?

15.

Jakie czynniki przyczyniają się do utrzymywania zapasów?

16.

Jakie rodzaje metod zarządzania zapasami możemy wyróżnić i jak je

można scharakteryzować?

17.

Co to jest popyt, jakie są jego rodzaje? W jakim zakresie popyt ma wpływ

na gospodarkę zapasami?

18.

Czym jest i w jakim zakresie jest istotna dla przedsiębiorstwa efektywna

strategia zarządzania systemem kosztów w przedsiębiorstwie?

19.

Co oznacza pojęcie infrastruktury logistycznej i jakie jest rodzaje możemy

wymienić?

20.

W jakim zakresie infrastruktura wpływa na kształt i przebieg procesów

logistycznych?

21.

Co oznacza pojęcie produkcji i systemu produkcyjnego ora jaką rolę pełni

w nim logistyka?

background image

22.

Jakiego rodzaju systemy produkcyjne możemy wyróżnić i jak przebiega ich

proces?

23.

Co oznaczają pojęcia dystrybucji oraz kanałów dystrybucyjnych i jaką rolę

względem nich pełni logistyka?

24.

Jakiego rodzaju procesy mają miejsce w systemach logistyki dystrybucji i

jak wygląda ich przebieg?

25.

Jaka jest istota gospodarki magazynowej i procesów magazynowania?

26.

Jakie składowe współtworzą system magazynu?

27.

Czym są procesy manipulacyjne i z jakiego rodzaju procesy występują w

systemach gospodarki magazynowej?

28.

Co oznacza pojęcie centrum dystrybucyjnego i jakie wyróżniamy czynniki

determinujące jego umiejscowienie?

29.

Czym jest opakowanie w logistyce, jakie są jego rodzaje, jakie zadania i

funkcje są mu przypisywane?

30.

Czym jest transport, system transportowy i jakie rodzaje systemów

transportowych możemy wyróżnić?

31.

Jakiego rodzaju gałęzie transportowe możemy wymienić i jaka jest ich

charakterystyka?

32.

Co oznacza pojęcie transportu intermodalnego, jakie czynniki stają się

determinantami jego stosowania i w jakich obszarach?

33.

Jakiego rodzaju przewoźnicy występują w systemach transportowych i jaka

jest ich rola, obowiązki i prawa?

34.

Co oznacza pojęcie spedycji i jakim zakresie procesy spedycji wpływają na

efektywność zarządzania w przedsiębiorstwie?

35.

Jakiego rodzaju dokumentacja występuje w transporcie krajowym oraz

międzynarodowym?

36.

Czym jest terminal, jakie rodzaje terminali możemy wyróżnić oraz jakie

procesy mają miejsce na obszarze terminala?

37.

Co to jest informacja, jaką rolę i zadania pełni w systemach logistyki?

38.

Jakie współczesne technologie w dziedzinie informacji są wykorzystywane

i w jakim zakresie i obszarach przez przedsiębiorstwa?

39.

Co oznacza pojęcie gospodarki elektronicznej w obszarze logistyki, jakie

czynniki determinują jej rozwój i jaki jest jej współczesny obraz?

40.

Czym jest kod kreskowy i jakie postacie kodów występują w systemach

logistycznych?

background image

41.

Czym jest sieć logistyczna, jakie czynniki decydują o kształcie sieci,

lokalizacji obiektów logistycznych oraz jakie metody modelowania

wspomagają planowanie sieci logistycznej?

42.

Co kryje się pod terminem logistyka globalna, i w jakich obszarach ma ona

swoją implementację?

43.

Jakie struktury organizacji logistyki występują w przedsiębiorstwach?

44.

Co oznacza pojęcie jakości oraz jakie metody zarządzania jakością są

stosowane w logistyce?

45.

Co oznacza pojęcie tworzenia wartości przez jakość w systemach

logistycznych?

46.

Jakie strategie konkurencyjne są stosowane logistyce celem uzyskania

przewagi konkurencyjnej?

47.

W jakim zakresie systemy logistyczne znajdują swoje miejsce w systemach

gospodarki miasta?

48.

Co oznacza pojęcie ekologistyki oraz w jakich obszarach przedsiębiorstwa

ma ono zastosowanie? Jak przebiega proces zarządzania systemami

produkcji oraz dystrybucji w ujęciu ekologistyki?

49.

Co oznacza pojęcie ryzyka i jakie metody zarządzania ryzykiem w

systemach logistycznych mogą być stosowane?

50.

W jakie obszary systemów logistycznych implementowane są strategie

zarządzania ryzykiem?

51.

Na czym polega istota zarządzania łańcuchem dostaw? Jakie zasadnicze

cele pozwala ono osiągnąć?

52.

Omów znaczenie technologii informacyjnych dla zarządzania

zintegrowanymi łańcuchami dostaw. Rozwiązaniu jakiego rodzaju

problemów służą stosowane w logistyce systemy infomatyczne?

53.

Omów istotę i cel modelowania procesów w łańcuchach dostaw.

Scharakteryzuj model referencyjny SCOR.

54.

Na czym polega specyfika partnerstwa logistycznego i jakie korzyści

pozwala ono osiągnąć? Jakie są warunki powodzenia partnerstwa

logistycznego?

55.

Wyjaśnij pojęcie, określ rolę i znaczenie outsourcingu w zarządzaniu

łańcuchem dostaw.

background image

56.

Co to jest zintegrowany łańcuch dostaw? Jakie są główne warunki sukcesu

integracji

łańcucha

dostaw?

Jakiego

rodzaju

korzyści

osiągają

przedsiębiorstwa w zintegrowanym łańcuchu dostaw?

57.

Analizując obserwowane w ostatnich latach zmiany w otoczeniu

logistycznym

przedsiębiorstw

wskaż

główne

przyczyny

rozwoju

zintegrowanych łańcuchów dostaw.

58.

Omów problem tworzenia wartości dodanej w procesach logistycznych.

Scharakteryzuj logistyczny łańcuch wartości Portera.

Bibliografia

• J., Bardi E. J., Langley C. J. Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
• Skowronek Cz., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa

2003.

• Gołembska E., (red.)., Kompendium wiedzy o logistyce. PWN. Warszawa, Poznań 2006
• Rutkowski K., (red.) Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre

praktyki, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005

Szkoda J., Sterowanie jakością procesów produkcyjnych. Teoria i praktyka.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. Olsztyn, 2005

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, PWN, Warszawa 2005

Szczepaniak T., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa

2002

• Majewski J., Informatyka dla logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań 2006

Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach

logistycznych, BL Poznań, 2001

• Zarządzanie logistyczną obsługą klienta. Red. J. Długosz, Wyd. AE w poznaniu, Poznań

2005

Korzeń Z., Ekologistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001

• Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje procedury doświadczenia, PWE,

Warszawa 2003.

• Łupicka-Szudrowicz A., Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,

Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań. 2004.

Pobierz cały dokument
Lista pytan do egzaminu dyplomowego Logistyka licencjat.pdf
Rozmiar 53,7 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH podatki
Bank pytan do egzminu testowegow, Bank pytań do egzaminu dyplomowego teoretycznego
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH dddd
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH podatki
Lista pytań do egzaminu ustnego z podstaw procesu karnego
LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN Z FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZESTAW PYTAN DO EGZAMINU USTNEGO
Bank pytan teoretyczny egzamin dyplomowy
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO, pedagogika
badziewne Opracowanie na egzamin dyplomowy[1], Opracowanie pytań na egzamin dyplomowy
LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN RADIOLOGIA, EGZAMIN Z CHORÓB PŁUC, test z chorób płuc
Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2014 15, Prawo Finansowe - Kuśnierz
Lista pytań do zaliczenia przedmiotu Mosty, S
opracowanie pytan do egzaminu, Geodezja, Matematyczne Podstawy Kartografii

więcej podobnych podstron