AGH Służba BHP PIP

Pobierz cały dokument
AGH Służba BHP PIP.pdf
Rozmiar 1,2 MB
background image

07.02.2010 16:35

1

Seminarium

Dla Słuchaczy Studium Podyplomowego

Stanisław Staszewski

TEMAT: Współpraca PIP ze słzzbą BHP

Metody pracy służby BHP

background image

07.02.2010 16:35

2

Cele szkolenia

Ugruntowanie posiadanej wiedzy

Najważniejsze zadania
pracowników służby bhp

Metody pracy – przykłady
nieprawidłowości

background image

07.02.2010 16:35

3

Kodeks pracy

Art. 237

11

3

Pracownik służby bhp

oraz pracownik zatrudniony przy

innej pracy, któremu powierzono

wykonywanie zadań tej służby, nie

mogą ponosić jakichkolwiek

niekorzystnych dla nich następstw

z powodu wykonywania zadań

i uprawnień służby bhp

background image

07.02.2010 16:35

4

Kodeks pracy

Właściwy inspektor pracy może
nakazać utworzenie służby bhp albo
zwiększenie liczby pracowników tej
służby, jeżeli jest to uzasadnione
stwierdzonymi zagrożeniami
zawodowymi

background image

07.02.2010 16:35

5

Służba bhp

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 2 września 1997 r.

w sprawie służby bezpieczeństwa

i higieny pracy

(Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Nr

109 poz. 704,

zm. Dz. U.

z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 oraz z

2005 r. Nr 117, poz. 986)

background image

07.02.2010 16:35

6

Służba bhp

Służba bhp podlega bezpośrednio
pracodawcy

U pracodawcy będącego jednostką

organizacyjną służba bhp podlega:

bezpośrednio osobie zarządzającej tą

jednostką

lub osobie wchodzącej w skład organu

zarządzającego, upoważnionej przez ten
organ do sprawowania nadzoru w sprawach

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

background image

07.02.2010 16:35

7

Służba bhp

,,DOBRY”

INSPEKTOR

BHP

???

1-wypadki

2-kontrola PIP

background image

07.02.2010 16:35

8

Służba bhp

Do zakresu działania służby bhp

należy:

przeprowadzanie kontroli warunków
pracy oraz przestrzegania przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

background image

07.02.2010 16:35

9

Służba bhp – kontrola warunków pracy

Rzetelne przeprowadzenie kontroli wymaga współpracy
z nadzorem i pracownikami,

w przeciwnym wypadku podczas kontroli wyłącza się

z ruchu urządzenia o wątpliwej sprawności technicznej

lub po prostu nie wykonuje się niektórych czynności,

Osoby nadzoru i pracownicy powinni widzieć w służbie

bhp doradcę, a nie tylko ,,policjanta” wyłapującego

nieprawidłowości

Takie usytuowanie pracowników służby bhp w

hierarchii zarządzania firmą wymaga od Was samych,

pracodawcy i osób nadzoru stworzenia klimatu pełnego

zaufania, w którym łatwiej rozwiązywać problemy

background image

07.02.2010 16:35

10

Służba bhp – kontrola warunków pracy

Kontrole mogą być różne

(przykłady):

kontrola jednego stanowiska

kontrola grup stanowisk

kontrola problemowa obejmująca wiele stanowisk, ale

dotycząca jednej lub kilku dziedzin związanych z bhp (np.

szkolenia, badania profilaktyczne, kwalifikacje dostępność

i stosowanie środków ochrony osobistej, instrukcje
bezpiecznego wykonywania prac, itd.)

kontrole zapowiedziane - uzgodnione z nadzorem

kontrole wspólne z ZSIP (oddziałowym) i inspektorem PIP

kontrole niezapowiedziane - np. po zgłoszeniu uwag

dotyczących warunków pracy przez pracownika

background image

07.02.2010 16:35

11

Służba bhp – kontrola warunków pracy

Każda kontrola wymaga udokumentowania,
gdyż materiał z kontroli jest elementem
monitorowania warunków pracy (będzie
wykorzystany do sporządzenia okresowej
analizy stanu bhp)

Dokumenty z kontroli to dowód na
wywiązywanie się z podstawowych obowiązków
pracowników służby bhp

background image

07.02.2010 16:35

12

Służba bhp – kontrola warunków pracy

Przeprowadzający kontrolę powinien być do niej przygotowany,

czyli:

powinien wiedzieć jakie prace mogą być wykonywane na danym
stanowisku

jakie przepisy dotyczą wykonywanych prac

jakie mogą występować zagrożenia

jakie są wymagane środki ochrony osobistej

jakie kwalifikacje wymagane są do wykonywania czynności

jakie obowiązują instrukcje

Dobrym materiałem wstępnym do przeprowadzania kontroli jest

karta oceny ryzyka zawodowego dotycząca kontrolowanych

stanowisk pracy czy czynności lub

lista kontrolna

..\..\..\..\..\Tematy2008\Temat_60\T60A Górnictwo - wyrobiska
podziemne.pdf

background image

07.02.2010 16:35

13

Służba bhp – kontrola warunków pracy

Sposób dokumentowania kontroli nie
jest określony w przepisach, ale dla
porządku, prowadzenia monitorowania
i analiz stanu bhp, a także możliwości
rekontroli, powinien mieć jednolitą
formę pisemną przyjętą do stasowania
w zakładzie (np. protokół kontroli
stanowisk

/a

pracy)

background image

07.02.2010 16:35

14

Służba bhp – kontrola warunków pracy

W protokole powinny być określone:

miejsce, stanowisko pracy, maszyna, urządzenie

podlegające kontroli

data i zmiana robocza, na której

przeprowadzono kontrolę

nazwisko i stanowisko osoby nadzoru,

w obecności której dokonano kontroli

osoby, które kontroli podlegały z opisem
stanowiska i wykonywanych przez nich

czynności

background image

07.02.2010 16:35

15

Służba bhp – kontrola warunków pracy

dokumenty, które podlegały kontroli (np. książka pracy

maszyny, instrukcja obsługi, a także świadectwa

kwalifikacyjne pracownika, karta badań lekarskich,

karta szkoleń bhp - do sprawdzenia najczęściej
w dziale kadr)

zadawane pytania z zakresu niezbędnej wiedzy
pracownika dla bezpiecznego wykonywania pracy (np.

jakie występują zagrożenia na jego stanowisku pracy

i jakie stosuje zabezpieczenia? co zrobić w sytuacji

awaryjnej? jak udzielić pomocy osobie poszkodowanej

i kogo powiadomić w sytuacji zaistnienia wypadku?,
itp.)

pytania dotyczące odzieży roboczej i ochronnej oraz

stosowanych środków ochrony indywidualnej

w zakresie ich dostępu, przydatności, skuteczności,

background image

07.02.2010 16:35

16

Służba bhp – kontrola warunków pracy

stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bhp wraz
z zaleceniami ich usunięcia w określonym terminie,
podjęte działania decyzyjne (np. odsunięcie od pracy
pracownika z powodu …..., wstrzymanie pracy
maszyny ……... z powodu ……..., itp.)

nazwiska osób do nagrodzenia

nazwiska osób do zastosowania kar

propozycje, wnioski pracowników związane
z organizacją pracy, wyposażeniem stanowiska oraz
ergonomią mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę
pracy

background image

07.02.2010 16:35

17

Służba bhp – kontrola warunków pracy

Protokół powinien być podpisany przez inspektora bhp
przeprowadzającego kontrolę i osobę, która w kontroli
uczestniczyła

Dodatkowo w protokole powinien znaleźć się zapis
zobowiązujący osobę odpowiedzialną za usunięcie
nieprawidłowości (zagrożeń czy uchybień) w zakresie
bhp do powiadomienia inspektora o ich usunięciu

Protokół powinien być sporządzony niezwłocznie
po przeprowadzonej kontroli i dostarczony osobom
odpowiedzialnym za usunięcie zagrożeń czy uchybień
w zakresie bhp oraz kierownikowi komórki
organizacyjnej, w której kontrolę przeprowadzono

background image

07.02.2010 16:35

18

Służba bhp – kontrola warunków pracy

Lista elementów podlegających kontroli jest dość długa

Dla ułatwienia pracy i skrócenia samego protokołu
warto opracować wzorcową listę kontrolną i na niej
zaznaczać kontrolowane tematy z zapisem oceny:
pozytywna/negatywna

(

www.pip.pl

)

..\..\GIP-LK-Komentarz\LK-Podst-kom-2008-VII-
30.doc

Wówczas w protokole znajdą się jedynie te zagadnienia,
które wymagają podjęcia działań.

background image

07.02.2010 16:35

19

Służba bhp – kontrola warunków pracy

Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza

przykładowa lista kontrolna:

Czy ustalono stanowiska na których dopuszczono

stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez

pracowników?

Czy ustalono tabele norm przydziału śoi oraz odzieży
i obuwia roboczego?

Dostępność wymaganych środków ochrony
indywidualnej.

Stosowanie wymaganych środków ochrony

indywidualnej (ochrona: głowy, słuchu, oczu, układu

oddechowego, tułowia, rąk, nóg, dłoni, stóp).

background image

07.02.2010 16:35

20

Służba bhp – kontrola warunków pracy

Dostępność i używanie odzieży roboczej

wymaganej do wykonywania określonej
pracy

Skuteczność i ergonomia środków ochrony

indywidualnej (czy nie utrudniają
w znacznym stopniu wykonania pracy?)

Informacje (na stanowisku pracy)

o obowiązku stosowania śoi

Instrukcja użytkowania śoi

background image

07.02.2010 16:35

21

Służba bhp – kontrola warunków pracy

Instruktaż dotyczący stosowania śoi
(jeśli jest sprzęt chroniący przed upadkiem

z wysokości) – karta użytkowania

miejsce przechowywania śoi
oznakowanie śoi – CE (kategoria I, II, III)
przepisy (wymagania zasadnicze, przepisy

ogólne)

przedstawienie protokołu pracodawcy

background image

07.02.2010 16:35

22

Zadania służby bhp

Udział w przekazywaniu do
użytkowania

nowo budowanych lub

przebudowywanych obiektów
budowlanych albo ich części, w których
przewiduje się pomieszczenia pracy,
urządzeń produkcyjnych oraz innych
urządzeń mających wpływ na warunki
pracy i bezpieczeństwo pracowników

background image

07.02.2010 16:35

23

Służba bhp – odbiory

Inspektor bhp ma w trakcie odbioru możliwość

wskazania:

nieprawidłowości
usterek
niedoróbek (mogących mieć wpływ na

przyszłe bezpieczeństwo i higienę pracy
zatrudnionych)

a (wówczas) wykonawca ma obowiązek ich

usunięcia

background image

07.02.2010 16:35

24

Służba bhp – odbiory

Bez względu na to, kto był wykonawcą
inwestycji - czy firma zewnętrzna, czy też

roboty budowlane lub montażowe zostały

wykonane przez pracowników własnego

zakładu, sposób postępowania służby bhp

powinien być taki sam

Warto, aby sama czynność przekazywania do

użytkowania była poprzedzona tzw. odbiorem

wstępnym prac budowlanych, montażowych,

wykończeniowych albo tzw. rozruchem

wstępnym

background image

07.02.2010 16:35

25

Służba bhp – odbiory

Jest to dodatkowa okazja do sprawdzenia
zgodności z dokumentacją oraz zgodności
z obowiązującymi przepisami, w tym
szczególnie z przepisami w zakresie bhp

Wówczas będzie jeszcze czas, aby naprawić
stwierdzone błędy wykonawcy, czy nawet
wprowadzić niezbędne zmiany w dokumentacji
i dokończyć realizację robót wg poprawionej
dokumentacji przed przekazywaniem obiektu,
urządzenia do użytkowania

background image

07.02.2010 16:35

26

Służba bhp – odbiory

Ze wstępnego odbioru czy rozruchu należy
sporządzić protokół z wnioskami do realizacji

Protokół przekazać do zaakceptowania osobom
odpowiedzialnym za realizację zadania lub
bezpośrednio kierownictwu zakładu

Skuteczność uczestnictwa w przekazaniu do
użytkowania będzie tym większa, im lepiej
pracownik służby bhp będzie do odbioru
przygotowany

background image

07.02.2010 16:35

27

Służba bhp – odbiory

Jak przygotować się do odbioru?

zapoznać się z dokumentacją obiektu

(urządzenia, maszyny)

zapoznać się przepisami bhp dotyczącymi

przedmiotu odbioru

sprawdzić, jakie zagrożenia może stwarzać

nowe urządzenie (maszyna, technologia)

jeśli ryzyko nieakceptowalne czy będzie

można je zredukować, i jakim kosztem

background image

07.02.2010 16:35

28

Służba bhp – odbiory

Jak przygotować się do odbioru (c.d.)?

sprawdzić, czy po zainstalowaniu nowego

urządzenia, (maszyny) nie pogorszą się

warunki pracy na pozostałych
stanowiskach

sprawdzić, czy wymagania kwalifikacyjne

własnych pracowników są wystarczające

do wymogów DT i obowiązujących

przepisów w zakresie obsługi nowego

urządzenia (maszyny)

background image

07.02.2010 16:35

29

Służba bhp – odbiory

Podstawowym i niezbędnym warunkiem do
czynnego uczestnictwa w przekazaniu do
użytkowania nowych obiektów i urządzeń jest
znajomość zapisów

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650,

zm.

Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330

), bowiem w nim

szczegółowo omówione są wymogi bezpieczeństwa i
higieny pracy, dotyczące:

background image

07.02.2010 16:35

30

Służba bhp – odbiory

obiektów budowlanych i terenu zakładu pracy, w tym dróg,
oświetlenia, instalacji elektrycznych, ilości wody do celów
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych

pomieszczeń pracy, w tym: oświetlenie, ogrzewanie
i wentylacja

procesów pracy, w tym: organizacji stanowisk pracy, obsługi
i stosowania maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych,
transportu wewnętrznego i magazynowania, ochrony przed
hałasem

pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, w tym szatni,
umywalni, ustępów, jadalni, pomieszczeń higieny osobistej dla
kobiet, palarni, pomieszczeń do ogrzewania się pracowników

background image

07.02.2010 16:35

31

Służba bhp – odbiory

Prawo budowlane - ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 z

późniejszymi zmianami), w której określone są wymogi

dotyczące między innymi:

budynków wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi

budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową wraz

z instalacjami i urządzeniami, w tym m.in.: drogi,

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub

urządzenia techniczne, składowiska odpadów, sieci

uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia

background image

07.02.2010 16:35

32

Służba bhp – odbiory

obiektów małej architektury (np.: parkingi)

tymczasowych obiektów budowlanych (np.: barakowozy,
obiekty kontenerowe)

dokumentacji budowy - pozwolenie na budowę wraz

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a w miarę

potrzeby ry­sunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty

geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji

obiektów metodą montażu, także dziennik montażu

dokumentacji powykonawczej - dokumentacja budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wraz

z przepisami wykonawczymi dotyczącymi konkretnych

obiektów czy pomieszczeń

background image

07.02.2010 16:35

33

Służba bhp – odbiory

ustawa o dozorze technicznym wraz z przepisami
wykonawczymi

ustawa Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi

ustawa o ochronie przeciwpożarowej wraz z przepisami
wykonawczymi

rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy

obsłudze poszczególnych maszyn, urządzeń (np.: do obróbki

drewna, do obróbki metali, przy pracach spawalniczych,

przetwórstwie tworzyw sztucznych, obsłudze sprężarek, użyciu

i przechowywaniu butli z gazami sprężonymi, przenośników,

suwnic, żurawi, maszyn rolniczych, budowlanych, itp.)

Normy (PN-EN, PN), dotyczące np.: ochrony

przeciwpożarowej, instalacji elektrycznych, wentylacji i

ogrzewnictwa, maszyn i urządzeń, narzędzi ręcznych z

napędem elektrycznym, barw i znaków bezpieczeństwa,

oświetlenia wnętrz itd.

background image

07.02.2010 16:35

34

Służba bhp – odbiory

Do przeprowadzenia odbioru - przekazania do użytkowania

– pracodawca (właściciel), powinien powołać komisję,
w składzie której powinni znaleźć się:

wykonawca robót

inspektor nadzoru inwestycyjnego

przyszły użytkownik

pracownik służby bhp

przedstawiciel załogi (ZSIP)

a także (w miarę potrzeb) specjaliści techniczni (np.:
budowlaniec, elektryk, mechanik, technolog)

background image

07.02.2010 16:35

35

Służba bhp – odbiory

Każdy członek komisji powinien mieć prawo
wnieść do protokołu swoje uwagi, wnioski,
propozycje

Przewodniczącym komisji powinien być
przyszły użytkownik przedmiotu odbioru

Nie można dokonywać odbioru

,,byle jak”

-

usuwanie usterek (niedoróbek) dopiero
w trakcie eksploatacji jest utrudnieniem dla
obsługi, użytkowników i może stwarzać
dodatkowe zagrożenia

.

background image

07.02.2010 16:35

36

Służba bhp – odbiory

Przy przekazywaniu do użytkowania występuje
czasem pozorna rozbieżność interesów osób
odpowiedzialnych za inwestycję czy osób
z produkcji ze służbą bhp

Zdarza się, że ci pierwsi (wykonawcy) chcą jak
najszybciej obiekt oddać do eksploatacji, a tu
służba bhp wytyka niezgodności z przepisami czy
nieprawidłowości mogące mieć znaczenie „tylko"
dla bezpieczeństwa pracy i higieny pracy

Pracownik służby bhp powinien umieć wykazać
swoją rację, popartą obowiązującymi przepisami

background image

07.02.2010 16:35

37

Służba bhp – odbiory

Z odbioru powinien być sporządzony protokół

W protokole należy wyszczególnić wszystkie zauważone
nieprawidłowości, mogące mieć wpływ na
bezpieczeństwo i higienę pracy obsługujących maszyny,
urządzenia, wykonujących prace i innych osób, oraz
wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami

W protokole powinny być stwierdzenia, czy usterki,
niezgodności z dokumentacją i przepisami wstrzymują
oddanie przedmiotu odbioru do ruchu, czy też mogą
być usunięte w ustalonym terminie już w trakcie
użytkowania

background image

07.02.2010 16:35

38

Służba bhp – odbiory

Protokół z odbioru (c.d.)

Powinny być również ustalenia - kto ma usunąć
nieprawidłowości (czy wykonawca, czy też
zamawiający, tzn. pracownicy zakładu, bo np.:
błędy były w zamówieniu czy w dokumentacji,
która została przyjęta do realizacji) oraz
w jakim terminie prace będą wykonane

Terminy usunięcia nieprawidłowości powinny
być krótkie, ale możliwe do realizacji

background image

07.02.2010 16:35

39

Służba bhp – odbiory

Na co należy zwrócić uwagę podczas odbioru?

Czy obiekt (urządzenie, stanowisko pracy) są wykonane

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją

Czy zostały uwzględnione uwagi przyjęte w procesie
przygotowania inwestycji

Czy dokumentacja maszyn (urządzeń) odpowiada

rzeczywistości (np. dostarczono DTR od innego typu

maszyny) i czy jest napisana w języku polskim

Czy opisy układów sterowania są jednoznaczne i czy są

w języku polskim

Czy są wyróżnione wyłączniki awaryjne

Czy są osłony wszystkich części ruchomych, wirujących

background image

07.02.2010 16:35

40

Służba bhp – odbiory

Na co należy zwrócić uwagę podczas odbioru (c.d.)?

Czy oświetlenie (ogrzewanie, wentylacja) odpowiadają
wymaganiom przepisów, norm

Czy są protokoły pomiarów elektrycznych - stan izolacji i
skuteczność zabezpieczeń przeciwporażeniowych

Czy jest zabezpieczenie w sprzęt ppoż.

Czy zachowane są odpowiednie przejścia, dojścia i są
właściwie oznakowane

Czy rurociągi i kable są odpowiednio oznakowane

Czy urządzenia elektryczne są zabezpieczone przed
osobami nieupoważnionymi

background image

07.02.2010 16:35

41

Uprawnienia służby bhp

występowania do osób kierujących
pracownikami z zaleceniami
usunięcia stwierdzonych zagrożeń
wypadkowych i szkodliwości
zawodowych oraz uchybień w
zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy

background image

07.02.2010 16:35

42

background image

07.02.2010 16:35

43

Uprawnienia służby bhp

występowania do pracodawcy z
wnioskami o nagradzanie
pracowników wyróżniających
się w działalności na rzecz
poprawy warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy,

background image

07.02.2010 16:35

44

Uprawnienia służby bhp

występowania do pracodawcy o

zastosowanie kar porządkowych
w stosunku do pracowników
odpowiedzialnych za
zaniedbanie obowiązków
w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy

background image

07.02.2010 16:35

45

background image

07.02.2010 16:35

46

Uprawnienia służby bhp

niezwłocznego wstrzymania

pracy maszyny lub innego
urządzenia technicznego w razie
wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia
pracownika albo innych osób

background image

07.02.2010 16:35

47

background image

07.02.2010 16:35

48

Uprawnienia służby bhp

niezwłocznego odsunięcia od pracy

pracownika zatrudnionego przy pracy
wzbronionej

niezwłocznego odsunięcia od pracy

pracownika, który swoim zachowaniem
lub sposobem wykonywania pracy
stwarza bezpośrednie zagrożenie życia
lub zdrowia własnego albo innych osób

background image

07.02.2010 16:35

49

PYTANIA

????

background image

07.02.2010 16:35

50

Stanisław Staszewski

012/424-04-59

Pobierz cały dokument
AGH Służba BHP PIP.pdf
Rozmiar 1,2 MB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dokumentowanie spraw bhp3, Służba-Bhp, Dokumentowanie spraw bhp
1 1 zgl rozp dzial, BHP, pip
lista kontrolna bhp PIP prace wysokosci
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bhp, lolo, WSB, Służba BHP
Dokumentowanie spraw bhp, Służba-Bhp, Dokumentowanie spraw bhp
BBP0392 SLUZBA BHP ORGANIZACJA I DZIALANIE id 8191 (2)
SŁUŻBA BHP - DEFINICJA, BECHAPOWIEC
ROZPORZADZENIE -Sluzba BHP, UTP, BHP - materiały do nauki na egzamin UTP
słuzba bhp, BHP, Różne
Służba BHP
Służba bhp zasady działania
SŁUŻBA BHP - CIOP, BECHAPOWIEC
służba BHP, Służba BHP
Wykaz Obowiązujące dokumenty Bhp w zakładzie, Służba-Bhp, Dokumentowanie spraw bhp

więcej podobnych podstron