arkusz Jezyk polski poziom r rok 2005 57 MODEL

Pobierz cały dokument
arkusz Jezyk polski poziom r rok 2005 57 MODEL.pdf
Rozmiar 161,6 KB
background image

Strona 1 z 5

MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA

ARKUSZA II


Temat 1: Analiza i interpretacja wiersza Tadeusza Nowaka Psalm o powrocie


I. ROZWINIĘCIE TEMATU (maksymalnie 22 punkty)

Punktacja:

1. Wstępne rozpoznanie całości,

0-1

np.:
– wiersz o trwałych wzorcach kultury europejskiej,
– wiersz o wspólnocie losów ludzi współczesnych i starożytnych.

2. Rozpoznanie nadawcy,

0-2

np.:
– „ja liryczne” (liryka bezpośrednia),
– identyfikuje się ze zbiorowością (my),
– należy do wspólnoty ludzi zakorzenionych w kulturze,
– ma cechy mędrca, proroka.

3. Rozpoznanie

adresata,

0-2

np.:
– wspólnota (my),
– każdy członek wspólnoty z osobna (ty).

Analiza ukształtowania wypowiedzi
4. Opis

sposobu

mówienia,

0-3

np.:
– monolog,
– zdania oznajmujące, nadające wypowiedzi ton niezachwianej pewności,
– powtórzenia słów lub pojęć, nadające tekstowi spójność,
– użycie czasów gramatycznych podkreślające powtarzalność

doświadczenia historycznego kolejnych pokoleń.

5. Rozpoznanie

gatunku:

0-2

– sugestia w tytule: psalm,
wskazanie co mniej jednej cechy psalmu w wierszu
np.:

• paralelizmy,
• rytmizacja,

• podniosły charakter wiersza.

6. Rozpoznanie i interpretacja toposów (archetypów), odzwierciedlających

uniwersalne doświadczenia egzystencjalne człowieka,

0-4

np.:
– Odyseusz – wędrowiec,
– Odyseusz – gospodarz,
– cierpiąca matka skazana na utratę syna jak Matka Boska,
– chłopcy-żołnierze składający z siebie ofiarę jak Chrystus (motyw mesjanistyczny),
– Homer – prawzór poety.

7. Wykorzystanie w odczytaniu utworu miejsc znaczących,

0-1

np.:
– interpretacja tytułowego powrotu,
– interpretacja obrazu wyciągania losów z hełmu,
– interpretacja zakończenia (dwóch ostatnich wersów).

background image

Strona 2 z 5

8. Wykorzystanie

kontekstów,

0-2

np.:
– mitologicznego,
– literackiego (twórczość Homera),
– biblijnego,
– romantycznego.

9. Znajomość i umiejętne stosowanie terminologii teoretycznoliterackiej.

0-1

10. Podsumowanie:

0-4

pełne podsumowanie (np.: odczytanie przesłania mówiącego, że trwałe wzorce

kultury europejskiej – mityczne i biblijne – realizują się wciąż na nowo w każdym
losie człowieczym, uświęcając go; dostrzeżenie związku ukształtowania tekstu
z jego przesłaniem),

(4)

częściowe podsumowanie (np.: odczytanie przesłania mówiącego, że trwałe wzorce

kultury europejskiej – mityczne i biblijne – realizują się wciąż na nowo w każdym
losie człowieczym, uświęcając go),

(2)

próba odczytania przesłania wiersza.

(1)II.

KOMPOZYCJA (maksymalnie 3 punkty)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty
za rozwinięcie tematu.

− podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie,

przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie

graficznym,

3

− uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie

głównych części.

1


Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.


III.

STYL (maksymalnie 3 punkty)

− jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona

leksyka,

3

− zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka.

1


Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.


IV. JĘZYK (maksymalnie 10 punktów)

− język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne:

słownictwo,

frazeologia,

fleksja,

10

− język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo,

frazeologia

i

fleksja,

7

− język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości

poprawne składnia, słownictwo,

frazeologia.

4


Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.


background image

Strona 3 z 5

V.

ZAPIS (maksymalnie 2 punkty)

− bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy), 2

− poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); na ogół poprawna

interpunkcja.

1


Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

VI.

SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

0-4


W wypracowaniu krótszym niż około 250 słów ocenia się tylko rozwinięcie tematu;
kompozycja, styl, język i zapis nie są oceniane.


Temat 2: Porównaj sposoby kreacji postaci w podanych fragmentach Moralności pani

Dulskiej Gabrieli Zapolskiej i Kartoteki Tadeusza Różewicza.I.

ROZWINIĘCIE TEMATU (maksymalnie 22 punkty)

Punktacja:

1. Wskazanie podobieństw między fragmentami,

0-2

np.:
– bohaterami są członkowie rodziny (rodzice i syn),
– rodzice mają typowe pretensje do syna,
– miejscem akcji jest pokój w mieszkaniu w mieście.


Opis sposobów kreacji postaci
Moralność pani Dulskiej
2. rozpoznanie konwencji realistycznej,

0-1

3. wskazanie sposobów nadawania postaciom tożsamości,

0-2

np.:
– konkretne nazwisko,
– wyraziste charaktery,
– precyzyjnie określone środowisko społeczne,
– konkretne źródła utrzymania,

4. wskazanie sposobów charakterystyki postaci,

0-4

np.:
– charakterystyka postaci poprzez przestrzeń, w jakiej się znajdują (np. umeblowanie

salonu świadczące o złym guście),

– charakterystyka postaci poprzez ubiór (np. niedbały domowy strój Dulskiej,

porządny, urzędniczy strój Dulskiego itp.),

– charakterystyka postaci poprzez to, co robią (np. zwymyślanie przez Dulską stróża

za to, że zostawił nową miotłę na deszczu; milczenie Dulskiego itp.),

– charakterystyka postaci poprzez indywidualizację ich języka (np. błędy językowe

Dulskiej, ironia Zbyszka itp.),

5. dostrzeżenie komizmu i jego funkcji.

0-1

background image

Strona 4 z 5

Kartoteka
6. rozpoznanie odejścia od konwencji realizmu,

0-1

7. wskazanie sposobów kreacji postaci Bohatera,

0-2

– brak tożsamości,
wskazanie co najmniej jednego argumentu
np.:
– brak imienia i nazwiska,
– nieokreślony wiek,
– brak wyraźnych cech charakteru,
– brak aktywności,
– sprzeczne informacje w wypowiedziach innych postaci i didaskaliach,

8. charakterystyka sposobów kreacji postaci rodziców Bohatera, 0-1

np.:
– pozorny charakter dialogu miedzy nimi,

9. charakterystyka sposobów kreacji postaci Starców,

0-3

np.:
– nawiązanie do chóru z greckiej tragedii,
– parodystyczny charakter postaci Starców,
– kontrast między wzniosłością charakterystyczną dla greckiej tragedii

a zachowaniem Starców (siadają na rozkładanych krzesełkach itp.),

– kontrast między wysokim stylem greckiej tragedii a potocznym językiem Starców,
– kontrast między sensem Ody do młodości a sytuacją, w której zostaje

wygłoszony jej fragment,

– autotematyzm (np. pretensje Chóru Starców o to, że Bohater nie przypomina

dawnych bohaterów, świadomość Starców, że są postaciami ze sztuki teatralnej itp.),

10. dostrzeżenie absurdalnego humoru,

0-1

np.:
– ironia didaskaliów,
– dysharmonia między elementami różnych stylów (potocznego, urzędowego,

gazetowego, poetyckiego itp.) w wypowiedziach postaci.


11. Podsumowanie:

0-4

pełne podsumowanie (np. zinterpretowanie dostrzeżonych różnic we właściwych

kontekstach)

, (4)

niepełne podsumowanie (np. zinterpretowanie dostrzeżonych różnic),

(2)

próba podsumowania (np. zebranie różnic w sposobach kreacji postaci).

(1)II.

KOMPOZYCJA (maksymalnie 3 punkty)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty
za rozwinięcie tematu.

− podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie,

przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie

graficznym,

3

− uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie

głównych części.

1


Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

background image

Strona 5 z 5

III.

STYL (maksymalnie 3 punkty)

− jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona

leksyka,

3

− zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka.

1


Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.


IV. JĘZYK (maksymalnie 10 punktów)

− język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne:

słownictwo,

frazeologia,

fleksja,

10

− język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo,

frazeologia

i

fleksja,

7

− język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości

poprawne składnia, słownictwo,

frazeologia.

4


Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.


V.

ZAPIS (maksymalnie 2 punkty)

− bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy), 2
− poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); na ogół poprawna

interpunkcja.

1


Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.


VI.

SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

0-4


W wypracowaniu krótszym niż około 250 słów ocenia się tylko rozwinięcie tematu;
kompozycja, styl, język i zapis nie są oceniane.Pobierz cały dokument
arkusz Jezyk polski poziom r rok 2005 57 MODEL.pdf
Rozmiar 161,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2005 362 MODEL
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2005 808 MODEL
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2005 362 MODEL
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2005 362
arkusz Jezyk polski poziom r rok 2007 825 MODEL
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2004 875 MODEL
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2003 628 MODEL
arkusz Jezyk polski poziom r rok 2009 3847 MODEL operon1
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2010 4899 MODEL
arkusz Jezyk polski poziom r rok 2001 135 MODEL
arkusz Jezyk polski poziom p rok 2002 857 MODEL

więcej podobnych podstron