dialog zn 11 id 135614 Nieznany

Pobierz cały dokument
dialog zn 11 id 135614 Nieznany .pdf
Rozmiar 284,2 KB
background image

TELEFONIA DIALOG S.A.


PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI

TELEKOMUNIKACYJNEJ


ZN-02/TD S.A.- 11

STUDNIE KABLOWE OPTYMALNE – SKO

Prefabrykowane elementy żelbetowe

Konstrukcja, wymagania i badania
= Wrocław, marzec 2002 r. =

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

2/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

SPIS RZECZY

1. WSTĘP......................................................................................................... 4

1.1. Przedmiot normy .................................................................................... 4
1.2. Zakres stosowania normy....................................................................... 4
1.3. Normy związane..................................................................................... 4
1.4. Definicje.................................................................................................. 4

2. KLASYFIKACJA I OZNACZANIE ................................................................. 5

2.1. Klasyfikacja ............................................................................................ 5

3. WYMAGANIA OGÓLNE............................................................................... 6

3.1. Konstrukcja, części składowe................................................................. 6
3.2. Materiały................................................................................................. 6
3.3. Dokumentacja techniczna producenta ................................................... 7
3.4. Wymiary ................................................................................................. 7

3.4.1. Wymiary komory studni .................................................................... 7
3.4.2. Wymiary otworu włazowego ............................................................. 8
3.4.3. Wymiary osadnika ............................................................................ 8
3.4.4. Wymiary otworów i/lub wnęk w ścianach studni ............................... 8

3.5. Wymagania mechaniczne ...................................................................... 8
3.6. Wykonanie.............................................................................................. 9
3.7. Cechowanie.......................................................................................... 10

4. BADANIA.................................................................................................... 11
5. INFORMACJE DODATKOWE.................................................................... 11
6. DANE SZCZEGÓŁOWE............................................................................. 13

6.1. Studnia SKO-1 ..................................................................................... 13

Wymiary ................................................................................................... 13
6.1.2. Konstrukcja..................................................................................... 13
6.1.3. Zastosowanie ................................................................................. 13

6.2. Studnia SKO-2 ..................................................................................... 14

Wymiary ................................................................................................... 14
6.2.2. Konstrukcja..................................................................................... 14
6.2.3. Zastosowanie ................................................................................. 14

6.3. Studnia SKO-2p ................................................................................... 15

Wymiary ................................................................................................... 15
6.3.2. Konstrukcja..................................................................................... 15
6.3.3. Zastosowanie ................................................................................. 15

6.4. Studnia SKO-4 ..................................................................................... 16

Wymiary ................................................................................................... 16
6.4.2. Konstrukcja..................................................................................... 16
6.4.3. Zastosowanie ................................................................................. 16

6.5. Studnia SKO-4p ................................................................................... 17

Wymiary ................................................................................................... 17
6.5.2. Konstrukcja..................................................................................... 17
6.5.3. Zastosowanie ................................................................................. 17

6.6. Studnia SKO-6 ..................................................................................... 18

Wymiary ................................................................................................... 18

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

3/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

6.6.2. Konstrukcja..................................................................................... 18
6.6.3. Zastosowanie ................................................................................. 18

6.7. Studnia SKO-12 ................................................................................... 19

Wymiary ................................................................................................... 19
6.7.2. Konstrukcja..................................................................................... 19
6.7.3. Zastosowanie ................................................................................. 19

7. ZWIEŃCZENIA........................................................................................... 20

7.1. Części składowe................................................................................... 20
7.2. Znamionowe wymiary........................................................................... 20
7.3. Materiały............................................................................................... 20
7.4. Konstrukcja........................................................................................... 21


background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

4/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy

Przedmiotem normy są prefabrykowane elementy studni kablowych

optymalnych (SKO) przeznaczonych do budowy kanalizacji kablowej Telefonii
DIALOG S.A.

Niniejszą normę należy stosować łącznie z normami:

ZN-02/TD

S.A.-01,

określającą podstawowe zasady budowy sieci (norma zawiera

m. in. słownik kablowej techniki telekomunikacyjnej, obszerny zestaw
dokumentów normatywnych jak Ustawy, Rozporządzenia, Zarządzenia, Polskie
Normy, zasady BHP, instruktaż na stanowisku pracy, obowiązki inspektora
nadzoru, określenie formatu i zawartości dokumentacji technicznej, zasady
oznaczeń w dokumentacji i zasady znakowania elementów sieci);

ZN-02/TD S.A.-02, określającą zasady projektowania kanalizacji kablowej;

ZN-02/TD S.A.-03, określającą zasady budowy kanalizacji kablowej.

1.2. Zakres stosowania normy

Norma określa zasady konstrukcji, wymagania i badania dotyczące wymiarów,

materiałów i wykonania prefabrykatów żelbetowych stanowiących części studni SKO
oraz zasady stosowania studni SKO przy projektowaniu i budowie kanalizacji
kablowych Telefonii DIALOG S.A.

1.3. Normy związane


PN-B-03264:1999 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-88/B-06250 – Beton zwykły
PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/H-84020 – Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.

Gatunki.

1.4. Definicje

Kolumna wsporcza – pionowa rura lub listwa przy ścianie studni, przeznaczona do

mocowania wsporników kablowych.

Korpus studni

- prefabrykaty tworzące komorę studni: strop i ściany, bez dna,
jeżeli dno jest oddzielnym prefabrykatem.

Osadnik

- prefabrykowane umocnienie (obudowa) zagłębienia w dnie
studni lub odcinek rury PCV o odpowiednim wymiarze
umieszczony w dnie studni, przeznaczonego do
odprowadzania wody opadowej i wykorzystywanego jako
miejsce na nogi montera kabli.

Studnia kablowa optymalna – studnia kablowa, której kształty wymiary i wykonanie

uwzględniają wymagania dotyczące warunków instalowania
współczesnych kabli telekomunikacyjnych o żyłach
miedzianych (symetrycznych i współosiowych) oraz kabli

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

5/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

optotelekomunikacyjnych (światłowodowych), a także
umożliwiają uniwersalne wykorzystanie studni (narożnie,
przelotowo i odgałęźnie) oraz uzyskanie korzystnych relacji
odnośnie do kosztów produkcji i kosztów budowy.

Studnia (kablowa) przelotowa – studnia kablowa przeznaczona do prostego

odcinka kanalizacji, o jednakowej liczbie kanałów (rur,
otworów) przychodzących i wychodzących.

Studnia (kablowa) narożna – studnia kablowa przeznaczona dla zmiany kierunku

trasy kanalizacji w jedną stronę (w lewo lub w prawo), zwykle
o kąt ok. 90˚.

Studnia (kablowa) odgałęźna – studnia kablowa przeznaczona dla odgałęzienia

kanalizacji kablowej przychodzącej na dwa lub trzy kierunki
wychodzące, przy czym ciągi odgałęźne mają liczbę kanałów
(otworów) mniejszą niż w ciągu przychodzącym.

Ucha transportowe - zaczepy zamocowane w prefabrykacie, przeznaczone dla

umożliwienia jego przemieszczania za pomocą urządzeń
dźwigowych.

Ucho zaczepowe -

pętla lub hak z pręta stalowego osadzone w ścianie studni,

przeznaczone do mocowania sprzętu stosowanego przy
wciąganiu kabli telekomunikacyjnych w otwory kanalizacji.

Wspornik kablowy -

poziome

ramię (półka) mocowane na kolumnie wsporczej,

przeznaczone do podtrzymywania i umocowania kabli
przeprowadzanych przez komorę studni kablowej oraz złączy
kablowych.

Wspornik (kablowy) naścienny – wspornik kablowy mocowany bezpośrednio na

ścianie w komorze studni.

Zwieńczenie (studni kablowej) – wieniec żelbetowy z osadzoną w nim żeliwną

ramą oraz pokrywą, mocowany na korpusie studni nad
otworem włazowym.

2. KLASYFIKACJA I OZNACZANIE

2.1. Klasyfikacja

Typ SKO – studnia kablowa optymalna złożona z części wg niniejszej normy

wraz z oddzielnym prefabrykowanym zwieńczeniem.

Wielkości – oznaczane liczbami: 1, 2, 4, 6, 12 odnoszącymi się do przewidzianej dla
studni znamionowej liczby rur kanałowych Φ110mm.
Użycie litery „p” dla studni SKO-2 i –4 oznacza studnie płytkie (o wysokości obniżonej
o 200 mm).

Odmiany konstrukcyjne:
a) ze względu na kształt stropu studni:

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

6/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

SKO-1 – bez stropu,

SKO-2, -2p, -4, -4p – strop płaski,

SKO-6, 12 – strop z płaszczyzn ukośnych.


b) ze względu na rodzaj dna:

SKO-1 – dno jest prefabrykowane razem z korpusem studni,
SKO-2, -2p, -4, 4p, -6, -12 – dno jest oddzielnym prefabrykatem jedno lub

kilkuczęściowym z felcem pod ściany studni.

3. WYMAGANIA OGÓLNE

3.1. Konstrukcja, części składowe


1) Korpus studni

dla studni SKO-1, -2, -2p, -4, -4p, -6, -12 (Dopuszcza się korpus
studni SKO-4 dzielony na dwie części)

2) Dno studni

dla studni SKO-1, -2, -2p, -4, -4p, -6, -12

3) Osadnik

dla studni SKO-2, -2p, -4, -4p, -6, -12

4) Zwieńczenie

dla studni SKO-1, -2, -2p, -4, -4p, -6, -12


Zaleca się stosowanie wymienionych części jako oddzielnych prefabrykatów, bez
dzielenia na mniejsze elementy (z zastrzeżeniem dla studni SKO-4). Wyjątek stanowi
studnia SKO-1, gdzie korpus studni jest wykonany wraz z dnem w postaci jednego
prefabrykatu.
Dopuszcza się podział dna studni SKO-6, -12.

3.2. Materiały

Materiały użyte do wytworzenia prefabrykatów studni kablowej muszą być

zgodne pod względem rodzaju, gatunku i właściwości z wymaganiami TL S.A. i
zawarte powinny być zawarte w dokumentacji technicznej producenta.

1) Beton zwykły klasy co najmniej B30, o nasiąkliwości do 5% z udziałem plastibetu

zagęszczony wibracyjnie - wg PN-88/B-06250, z dodatkiem środków
poprawiających wodoszczelność.

2) Pręty ze stali zbrojeniowej od klasy A-0 do A-3 o średnicach od 5mm do 12 mm,

– wg PN-88/H-84020,

3) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16mm – wg PN-86/B-06712.
4) Ramy i oprawy wykonane z żeliwa szarego

Klasa użytego betonu powinna być następująca:
- B-30 do wieńca żelbetowego ramy i zagęszczony wibracyjnie,
- B-40 dla opraw i zagęszczony wibracyjnie.

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

7/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

Ramy i pokrywy wykonane z powyższych materiałów powinny mieć oszlifowane
nawierzchnie, a elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie.

3.3. Dokumentacja techniczna producenta

Produkcja prefabrykatów studni kablowych optymalnych dla Telefonii DIALOG

S.A. powinna być oparta o dokumentację zawierającą, co najmniej:

1) projekt techniczny:

- opis techniczny wyrobu, określenie konstrukcji (z uwzględnieniem innych

wymagań określonych nieniejszą normą),

- obliczenia

wykazujące spełnienie założeń wytrzymałościowych, z

uwzględnieniem PN-B-03264:1999,

- rysunki robocze wyrobu z niezbędnymi wymiarami i szczegółami

dotyczącymi wykonania (z uwzględnieniem założeń określonych
nieniejszą normą),

- określenie materiałów i technologii produkcji.

2) atesty i protokoły badań materiałów;
3) receptury technologiczne i świadectwa ich stosowania;
4) informacje dotyczące transportu, składowania i montażu elementów studni;
5) protokoły badań wytrzymałościowych elementów i konstrukcji studni.

3.4. Wymiary

3.4.1. Wymiary komory studni

Wymiary komory studni powinny być zgodne, w granicach tolerancji, z podanymi w
tablicy 1.

Tablica 1.

Wymiary komory studni (mm)

Wielkość studni

SKO

długość Szerokość wysokość*

SKO-1 620±20 620±20 750±20
SKO-2 1250±50 800±50 900±50

SKO-2p 1250±50 800±50

700±50

SKO-4 1500±50 900±50 950±50

SKO-4p 1500±50 900±50

750±50

SKO-6 1800±50 1100±50 1200±50

SKO-12 2000±50 1250±50 1300±50

*wysokość liczona od dna do dolnej krawędzi otworu włazowego w stropie

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

8/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

3.4.2. Wymiary otworu włazowego

Wymiary otworu włazowego powinny być zgodne, w granicach tolerancji, z podanymi
w tablicy 2.

Tablica

2.

Wymiary otworu włazowego (mm)

Typ studni SKO

Długość Szerokość

SKO-1 520+10 520+10

SKO-2, -2p

920+10

520+10

SKO-4, -4p, -6, -12

920+10

520+10

3.4.3. Wymiary osadnika

Osadnik w studni SKO-2, -2p, -4, -4p, -6, -12 powinien być wykonany w

postaci prefabrykatu betonowego o wymiarach wewnętrznych:

(500mm-20)x(400mm-20)x(500mm-20) (długośćxszerokośćxwysokość)
o ciężarze nie przekraczającym 100 kg.
Dopuszcza się w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach stosowanie

osadnika wykonanego z 450mm odcinka rury PCV o średnicy Φ400mm.

3.4.4. Wymiary otworów i/lub wnęk w ścianach studni

Otwory w ścianach studni, przewidziane dla rur kanałowych Φ110mm powinny

być cylindryczne o średnicy 125±5mm.

Otwory zespolone („okna” dla kilku rur Φ40) powinny mieć wymiary podane na

szczegółowych rysunkach zamieszczonych w dalszej części normy.

Dno wnęki (do przekucia otworu) powinno mieć grubość 25±3mm.
Rozmieszczenie otworów i/lub wnęk powinno być zgodne z podanymi na

szczegółowych rysunkach zamieszczonych w dalszej części normy zgodnie z regułą
dotyczącą minimalnej grubości warstwy ziemi przykrywającej rury kanałowe: 50 cm –
dla kanalizacji 1-rurowej, 60 cm – dla kanalizacji 2-rurowej oraz 70 cm – dla
kanalizacji wielorurowej.

3.5. Wymagania mechaniczne


Studnie kablowe SKO powinny wytrzymać bez uszkodzeń dopuszczalne obciążenia
określone normą ZN-02/TD S.A.-03.

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

9/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

3.6. Wykonanie


1) Korpus studni powinien mieć ściany pionowe, a narożniki ścian od wewnątrz i z

zewnątrz oraz dolne krawędzie otworu włazowego ścięte pod kątem 45º.
Dopuszcza się odchylenie ścian od pionu do 2%, ale z utrzymaniem wymiarów
komory studni w granicach wg tabeli 1.

2) Dno studni powinno być płaskie, z płaszczyznami lekko nachylonymi w kierunku

osadnika.

3) Powierzchnie i krawędzie prefabrykatów powinny być gładkie o jednolitej barwie i

fakturze betonu, bez wykruszeń i jam o powierzchni większej niż 2 cm².
Dopuszcza się naprawienia jam i wykruszeń, do trzech w jednym elemencie,
jeżeli nie pogarszają jego wytrzymałości, funkcjonalności i estetyki.

4) Powierzchnie styku i łączenia części konstrukcyjnych studni powinny mieć zgodne

z dokumentacją producenta ukształtowanie i/lub dodatkowe elementy ułatwiające
ich zestawianie, powiązanie i uszczelnienie. Zaleca się wykorzystanie w tym celu
uch transportowych.

5) Ucha transportowe powinny być pod względem sposobu wykonania, liczby i

rozmieszczenia w prefabrykowanym elemencie zgodne z dokumentacją
producenta, zabezpieczając bezpieczne i stabilne posadowienie studni w
wykopie.

6) Otwory lub wnęki dla rur kanałowych oraz otwory dla wyposażenia studni (kolumn

wsporczych, wsporników naściennych, uch zaczepowych) powinny być drożne na
przewidzianej głębokości, bez wykruszeń lub ostrych wystających krawędzi, o
rozmieszczeniu i wymiarach zgodnych z zamieszczonymi w niniejszej normie.
Pocieniona ściana wnęki powinna być bez prętów zbrojenia.

7) Zbrojenie prefabrykowanych elementów studni powinno być wolne od grubej rdzy

i zanieczyszczeń szkodliwych dla betonu. Pręty zbrojenia powinny być pod
względem liczby, wymiarów i gatunku zgodne z dokumentacją producenta i
niniejszą normą, wzajemnie powiązane przez wiązanie, spawanie lub zgrzewanie
i ustawione w formie tak, by ich usytuowanie było stabilne a otulina betonowa
miała grubość co najmniej 25mm. Otwór dla osadnika w dnie studni powinien być
umieszczony zgodnie z niniejszą normą. Dopuszcza się w studni SKO-12
zamieszczenie dwóch osadników.

8) Właz dla studni SKO-2, -2p, -4, -4p, -6 ma być przesunięty asymetrycznie

względem ścian studni w stronę dłuższej ściany, na której nie będą mocowane
kable telekomunikacyjne.

9) Wykonana z żeliwa rama pokrywy powinna posiadać wgłębienia na osadzenie

zawiesia wykonanego z pręta Φ10mm przeznaczonego dla śmietnika
umieszczonego pod wywietrznikiem studni bez „klawiszowania pokrywy”.

10) W studni SKO-6 należy zainstalować szczebel włazowy wykonany z pręta o

odpowiedniej średnicy. Szczebel powinien być umieszczony w odległości około
80 cm nad dnem studni, w ścianie, na której nie będą mocowane kable
telekomunikacyjne.

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

10/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

3.7. Cechowanie

Na każdym elemencie prefabrykowanym będącym częścią kompletu studni, w

miejscu widocznym po zmontowaniu studni, powinno być wykonane czytelne i trwałe
cechowanie zawierające:

- nazwę lub logo producenta,
- datę produkcji (co najmniej dwie cyfry określające rok).

Sposób i miejsce wykonania cechowania powinny być zgodne z określonymi i

wskazanymi w dokumentacji producenta.

Ponad to każda studnia musi posiadać możliwość umieszczenie tabliczki

znamionowej wewnątrz studni w miejscu widocznym z zewnątrz po zdjęciu pokrywy,
zawierającej co najmniej:

- nazwę producenta,
- datę produkcji (rok/miesiąc),
- typ

studni,

- logo inwestora „DIALOG”
- miejsce do oznaczenia przez służby inwestora danych paszportyzacyjnych

takich jak: obszar .........., numer studni...............

Format tabliczki określony jest poniżej. Tabliczki z aktualnym numerem studni

powinny być mocowane przez firmę budowlaną (na etapie budowy) lub służby
eksploatacyjne (na etapie eksploatacji). Dopuszcza się tabliczki w postaci
zalaminowanej kartki papieru lub inne, zapewniające trwałość i czytelność.

Rys. 1 Format Tabliczki Znamionowej

TYP STUDNI:

PRODUCENT

DATA PRODUKCJI

SKO-xx

Firma S.A.

2001/MM

NR STUDNI:

_ _/xxxxxx/S

110 mm

70

m

m

FOLIA DO LAMINOWANIA

90

mm

160 mm

140 mm

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

11/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

4. BADANIA

Badania powinny być wykonywane przez producenta podczas bieżącej produkcji i

przekazywania gotowych elementów odbiorcy.

Sprawdzeniu powinny podlegać następujące elementy:

- sprawdzenie konstrukcji i części składowych,
- sprawdzenie

użytych materiałów,

- sprawdzenie

wymiarów,

- sprawdzenie wykonania i cechowania.


Telefonia DIALOG S.A. zastrzega sobie prawo do możliwości przeprowadzenia
niezapowiedzianych badań zarówno w miejscu budowy jak również bezpośrednio u
producenta.

Wynik badań uważa się za pozytywny jeżeli wszystkie elementy podlegające

sprawdzeniu dały wynik pozytywny.

5. INFORMACJE DODATKOWE


1) Telefonia DIALOG S.A. zakłada, że studnie kablowe optymalne wg tej normy

będą instalowane:

a) w pasach zieleni, w chodnikach ulic i ewentualnie w placach parkingowych

dla samochodów osobowych,

b) w gruntach lekkich (piaski) i średnich (piaski gliniaste) o małej

agresywności środowiskowej,

c) powyżej maksymalnego poziomu wód gruntowych.

Dla innych warunków powinna być dokonana odpowiednia adaptacja studni
SKO, albo powinny być zaprojektowane studnie specjalne.

2) Dla ścięcia narożników i krawędzi (wg p.3.5. ppkt.1) zaleca się następujące

wartości:

dolne krawędzie otworu w stropie

- 20 mm/45º,

zewnętrzne narożniki korpusu

- 30 mm/45º,

wewnętrzne narożniki korpusu

- 30 ÷50 mm/45º,

3) Stosowanie wsporników kablowych dla kabli przewiduje się następująco:


w SKO-1

- jako wsporniki mogą być stosowane uchwyty kablowe
przykręcane do ścian bocznych, dla których należy
przewidzieć otwory technologiczne Ø10 na kołki
rozporowe,

w SKO--2, -2p, -4, -4p, -6, -12 - będą stosowane wsporniki wg BN-74/3233-19 na

kolumnach wsporczych.

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

12/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

Dla kolumn wsporczych z rury stalowej o średnicy 30÷35mm, zabezpieczonej

antykorozyjnie, przewiduje się mocowanie w prefabrykowanych otworach w dnie i w
stropie studni, w odległości 40mm od ściany do osi rury.


Zaleca się następujące odległości wzajemne kolumn wsporczych:
ok. 50 cm – w SKO-2, -2p, (przy jednej ścianie, jedna kolumna),
ok. 60 cm – w SKO-4, -4p, (przy jednej ścianie),
ok. 70 cm – w SKO-6, (przy jednej ścianie),
ok. 70 cm – w SKO-12, (przy dwóch ścianach).

Zaleca się wykonanie otworów w dnie i stropie w czołownicach studni pod

ewentualne instalowanie rury wsporczej, gdy studnia spełnia rolę studni: narożnej,
lewoskrętnej, prawoskrętnej lub odgałęźnej.
4) Wszystkie elementy służące do mocowania kabli wchodzą w skład wyposażenia

studni.


background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

13/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

6. DANE SZCZEGÓŁOWE

6.1. Studnia SKO-1

6.1.1. Wymiary

Rys.2 Przekrój poziomy A-A i pionowy B-B studni SKO-1

6.1.2. Konstrukcja
Korpus studni jednoczęściowy wraz z dnem z betonu wodoszczelnego B-30.
Zbrojenie wg dokumentacji technicznej. W dnie otwór odsączający.
Zwieńczenie – rama żeliwna z otworem 520x520mm osadzona w żelbetowym
wieńcu z betonu B-30.
Nakrywa żeliwna wypełniona betonem zbrojonym B-40 opcjonalnie z wbudowanym
wietrznikiem żeliwnym z umieszczonym logo DIALOG.

6.1.3. Zastosowanie

Studnia SKO-1 wg niniejszej normy wykorzystywana jest w Telefonii DIALOG S.A. w
kanalizacji 1-otworowej z rur o średnicy do 110 mm, jako studnia przelotowa,
odgałęźna, narożna lub końcowa (przy słupku rozdzielczym). Istnieje możliwość
zastosowania tego typu studni jako studni złączowych dla jednego lub kilku cienkich
kabli miedzianych (montaż złączy ponad studnią).

750±2

0

620±20

480±

20

Φ

125

A

A

620±20

Φ

125

620±20

B

B

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

14/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

6.2. Studnia SKO-2

6.2.1. Wymiary

Rys.3 Rzut z przodu oraz rzut z boku studni SKO-2

6.2.2. Konstrukcja
Korpus studni jednoczęściowy z oddzielnym dnem żelbetowym, prefabrykowanym z
otworem na osadnik, z betonu wodoszczelnego B-30. Zbrojenie wg dokumentacji
technicznej.
Zwieńczenie – rama ciężka w prefabrykowanym żelbetowym wieńcu z betonu B-30.
Nakrywa żeliwna wypełniona betonem zbrojonym B-40 opcjonalnie z wbudowanym
wietrznikiem żeliwnym z umieszczonym logo DIALOG.

6.2.3. Zastosowanie

Studnia SKO-2 wg niniejszej normy wykorzystywana jest w Telefonii DIALOG S.A.
dla kabli miedzianych jako studnia 2-otworowa dla rur o średnicy do Ø110 mm, jako
studnia przelotowa lub narożna z możliwością dwustronnego odgałęzienia, dla kabli o
średnicach do 20mm.
Dla kabli światłowodowych – do 4 rur kanalizacji Ø40mm, przelotowo lub narożnie, z
możliwością nałożenia studni na wcześniej ułożone rury.

900±50

800±50

580±20

Φ

125

520+10

400-20

500-20

230

100

160

1250±50

900±50

920+10

500-20

500-20

100

100

12

0

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

15/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

6.3. Studnia SKO-2p

6.3.1. Wymiary

Rys.4 Rzut z przodu oraz rzut z boku studni SKO-2p

6.3.2. Konstrukcja
Korpus studni jednoczęściowy z oddzielnym dnem żelbetowym, prefabrykowanym z
otworem na osadnik, z betonu wodoszczelnego B-30. Zbrojenie wg dokumentacji
technicznej.
Zwieńczenie – rama ciężka w prefabrykowanym żelbetowym wieńcu z betonu B-30.
Nakrywa żeliwna wypełniona betonem zbrojonym B-40 opcjonalnie z wbudowanym
wietrznikiem żeliwnym z umieszczonym logo DIALOG.

6.3.3. Zastosowanie

Studnia SKO-2p wg niniejszej normy wykorzystywana jest w Telefonii DIALOG S.A.
dla kabli miedzianych jako studnia 2-otworowa dla rur o średnicy do Ø110 mm, jako
studnia przelotowa lub narożna z możliwością dwustronnego odgałęzienia, dla kabli o
średnicach do 20mm. Wykorzystywana będzie w trudnych warunkach terenowych
np. na terenach górzystych.
Dla kabli światłowodowych – do 4 rur kanalizacji Ø40mm, przelotowo lub narożnie, z
możliwością nałożenia studni na wcześniej ułożone rury.

70

0±50

800±50

330±

20

Φ

125

520+10

400-20

500-20

230

100

160

1250±50

70

0±50

920+10

500-20

100

100

12

0

500-20

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

16/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

6.4. Studnia SKO-4

6.4.1. Wymiary

Rys.5 Rzut z przodu oraz rzut z boku studni SKO-4

6.4.2. Konstrukcja
Korpus studni jedno lub dwuczęściowy z oddzielnym dnem żelbetowym,
prefabrykowanym z otworem na osadnik, z betonu wodoszczelnego B-30. Zbrojenie
wg dokumentacji technicznej.
Zwieńczenie – rama ciężka w prefabrykowanym żelbetowym wieńcu z betonu B-30.
Nakrywa żeliwna wypełniona betonem zbrojonym B-40 opcjonalnie z wbudowanym
wietrznikiem żeliwnym z umieszczonym logo DIALOG.

6.4.3. Zastosowanie

Studnia SKO-4 wg niniejszej normy wykorzystywana jest w Telefonii DIALOG S.A.
dla kabli miedzianych jako studnia 4-otworowa dla rur o średnicy do Ø110 mm, jako
studnia przelotowa lub narożna z możliwością dwustronnego odgałęzienia, dla kabli o
średnicach do 20÷30mm.
Dla kabli światłowodowych – do 4 rur kanalizacji Ø40mm przy dnie komory,
przelotowo lub narożnie, z możliwością nałożenia studni na wcześniej ułożone rury.
Możliwość ulokowania do 2 muf światłowodowych z potrzebnymi zapasami kabli.

950±50

900±50

500±20

Φ

125

520+10

400-20

500-20

230

100

160

1500±50

950±

50

920+10

500-20

100

100

12

0

450

550

ok.

500-20

160

450

550
ok.

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

17/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

6.5. Studnia SKO-4p

6.5.1. Wymiary

Rys.5 Rzut z przodu oraz rzut z boku studni SKO-4p

6.5.2. Konstrukcja
Korpus studni jednoczęściowy z oddzielnym dnem żelbetowym, prefabrykowanym z
otworem na osadnik, z betonu wodoszczelnego B-30. Zbrojenie wg dokumentacji
technicznej.
Zwieńczenie – rama ciężka w prefabrykowanym żelbetowym wieńcu z betonu B-30.
Nakrywa żeliwna wypełniona betonem zbrojonym B-40 opcjonalnie z wbudowanym
wietrznikiem żeliwnym z umieszczonym logo DIALOG.

6.5.3. Zastosowanie

Studnia SKO-4 wg niniejszej normy wykorzystywana jest w Telefonii DIALOG S.A.
dla kabli miedzianych jako studnia 4-otworowa dla rur o średnicy do Ø110 mm, jako
studnia przelotowa lub narożna z możliwością dwustronnego odgałęzienia, dla kabli o
średnicach do 20÷30mm. Wykorzystywana będzie w trudnych warunkach
terenowych np. na terenach górzystych.
Dla kabli światłowodowych – do 4 rur kanalizacji Ø40mm przy dnie komory,
przelotowo lub narożnie, z możliwością nałożenia studni na wcześniej ułożone rury.
Możliwość ulokowania do 2 muf światłowodowych z potrzebnymi zapasami kabli.

75

0±50

900±50

370±

20

Φ

125

520+10

400-20

500-20

230

100

1500±50

75

0

±5

0

920+10

500-20

100

100

120

500-20

160

160

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

18/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

6.6. Studnia SKO-6

6.6.1. Wymiary

Rys.6 Rzut z przodu oraz rzut z boku studni SKO-6

6.6.2. Konstrukcja
Korpus studni jednoczęściowy z oddzielnym dnem żelbetowym, prefabrykowanym z
otworem na osadnik, z betonu wodoszczelnego B-30. Zbrojenie wg dokumentacji
technicznej.
Zwieńczenie – rama ciężka w prefabrykowanym żelbetowym wieńcu z betonu B-30.
Nakrywa żeliwna wypełniona betonem zbrojonym B-40 opcjonalnie z wbudowanym
wietrznikiem żeliwnym z umieszczonym logo DIALOG.

6.6.3. Zastosowanie

Studnia SKO-6 wg niniejszej normy wykorzystywana jest w Telefonii DIALOG S.A.
dla kabli miedzianych jako studnia 6-otworowa dla rur o średnicy do Ø110 mm , jako
studnia przelotowa lub narożna z możliwością dwustronnego odgałęzienia, dla kabli o
średnicach do 20÷40mm.
Dla kabli światłowodowych – do 8 rur kanalizacji Ø40mm przy dnie komory,
przelotowo lub narożnie, z możliwością nałożenia studni na wcześniej ułożone rury.

1200

±50

1100±50

580±

20

Φ

125

520+10

400-20

300

100

160

1800±50

12

00±50

920+10

500-20

100

120

1000

500-20

365

160

500-20

1000

650

160

100

160

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

19/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

6.7. Studnia SKO-12

6.7.1. Wymiary

Rys.6 Rzut z przodu oraz rzut z boku studni SKO-12

6.7.2. Konstrukcja
Korpus studni jednoczęściowy z oddzielnym dnem żelbetowym, prefabrykowanym z
otworem na osadnik, z betonu wodoszczelnego B-30. Zbrojenie wg dokumentacji
technicznej.
Zwieńczenie – rama ciężka w prefabrykowanym żelbetowym wieńcu z betonu B-30.
Nakrywa żeliwna wypełniona betonem zbrojonym B-40 opcjonalnie z wbudowanym
wietrznikiem żeliwnym z umieszczonym logo DIALOG.

6.7.3. Zastosowanie

Studnia SKO-12 wg niniejszej normy wykorzystywana jest w Telefonii DIALOG S.A.
dla kabli miedzianych jako studnia 12-otworowa dla rur o średnicy do Ø110 mm, jako
studnia przelotowa lub narożna z możliwością dwustronnego odgałęzienia, dla kabli o
średnicach do 20÷40mm.
Dla kabli światłowodowych – do 12 rur kanalizacji Ø40mm przy dnie komory,
przelotowo lub narożnie, z możliwością nałożenia studni na wcześniej ułożone rury, z
możliwością ulokowania do 4 muf złączowych i zapasów kabla.

1300±50

1250±50

580±20

Φ

125

520+10

400-20

160

2000±50

1300±5

0

920+10

500-20

120

1100

500-20

500

160

500-20

1100

750

360

120

160

160

120

16

0

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

20/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

7. ZWIEŃCZENIA

7.1. Części składowe


a) Rama
b) Wieniec ramy
c) Pokrywa
d) Wietrznik (z umieszczonym logo DIALOG)
e) Zamek (opcjonalnie)

7.2. Znamionowe wymiary

SKO-1

pozostałe

otwór 520

+2

x 520

+2

920

+3

x 520

+2

wnęka 600

+2

x 600

+2

1000

+3

x 600

+2


Rama

głębokość wnęki 80

+1

80

+1

Wieniec żelbetowy co

najmniej

740x740x130

1200x800x150

Górna
powierzchnia

598x598 997x598

Dolna
powierzchnia

580x580 977x578

Pokrywa

wysokość 80

80

Wietrznik

Suma powierzchni otworów – 90cm

2

±10cm

2

7.3. Materiały


Rama

– żeliwo szare

Pokrywa

– oprawa: żeliwo szare

- wypełnienie: beton klasy co najmniej B40

Wieniec

- beton klasy co najmniej B30 zbrojony prętami stalowymi

Wietrznik -

żeliwo szare

background image

Studnie Kablowe Optymalne - SKO

Przygotowana przez:

Numer Normy. Strona

Departament Planowania i Modelowania Sieci

ZN-02/TD S.A. - 11

21/21

Zatwierdzona przez:

Data

Wersja

2

7.4. Konstrukcja

monolityczna, prostokątna
pionowe ściany – prostopadłe do płaszczyzny górnej, z
dopuszczeniem odchylenia technologicznego do 1:40Rama

dolna płaszczyzna wnęki – płaska, bez zwichrowań i
miejscowych nierówności, z zagłębieniami (kieszeniami) dla
zaczepów śmietnika
monolityczna, prostokątna
płaszczyzny boczne – odchylone u dołu o 10 mm
dolna płaszczyzna – bez zwichrowań i miejscowych nierówności
w każdym narożniku zaczep dla haka do unoszenia pokrywyOprawa pokrywy

żebra wzmacniające – górna krawędź odległa o co najmniej 20
mm od górnej płaszczyzny pokrywy


Konstrukcja ramy powinna umożliwić zainstalowanie w niej, w razie konieczności
pokrywy zabezpieczającej przed dostępem osób niepowołanych.

Pobierz cały dokument
dialog zn 11 id 135614 Nieznany .pdf
Rozmiar 284,2 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
dialog zn 01 1 id 135611 Nieznany
dialog zn 01 2 id 135612 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 11 id 1743 Nieznany
Biologia Cwiczenia 11 id 87709 Nieznany (2)
moje wykresy 11 id 306777 Nieznany
G2 PB 02 B Rys 3 11 id 185401 Nieznany
III CZP 33 11 id 210275 Nieznany
mat bud cwicz 10 11 id 282450 Nieznany
grupa 11 id 441853 Nieznany
24 11 id 30514 Nieznany (2)
mnozenie do 25 11 id 304283 Nieznany
cwiczenie 11 id 125145 Nieznany
ort wiosna 11 id 340445 Nieznany
K 118 11 id 229276 Nieznany
Chemia 11 3 id 111768 Nieznany
cw2 11 id 123042 Nieznany
P 11 id 343562 Nieznany
IMG 11 id 210984 Nieznany
cw 11 id 122151 Nieznany

więcej podobnych podstron