cw2 11 id 123042 Nieznany

Pobierz cały dokument
cw2 11 id 123042 Nieznany .pdf
Rozmiar 437,8 KB
background image

Ćwiczenie nr 2: Związki kompleksowe

Autorzy: Rafał Grubba, Aleksandra Wiśniewska, Mateusz Zauliczny

1.

Związki kompleksowe - pojęcia podstawowe

1.1

Definicje

Związek kompleksowy

Związek kompleksowy jest to związek składający się z atomu lub jonu centralnego oraz otaczających

go ligandów. Atom lub jon centralny związany jest z ligandami wiązaniami koordynacyjnymi. Inne

stosowane nazwy: związek koordynacyjny, związek zespolony.

Rys 1. Schematyczne przedstawienie budowy związków kompleksowych: M – atom lub jon centralny;

L - ligand

Teoria kwasów i zasad Lewisa

Kwas jest to atom, cząsteczka lub jon będący akceptorem (biorcą) pary elektronowej. Zasada jest to

atom, cząsteczka lub jon będący donorem (dawcą) pary elektronowej. W wyniku reakcji kwasu

Lewisa z zasadą Lewisa powstaje wiązanie koordynacyjne.

Atom lub jon centralny

Przeważnie jest to metal lub kation metalu należący do bloku d pierwiastków.

Przykłady:

W kompleksie[Ni(NH

3

)

6

]

2+

jonem centralnym jest Ni

2+

W kompleksie [BiI

4

]

-

jonem centralnym jest Bi

3+

W kompleksie W(CO)

6

atomem centralnym jest W

0

Atomem centralnym w kompleksach mogą być także niemetale z bloku p np. bor w kompleksach BF

4

-

lub BH

3

· THF. Kompleksy te łatwo ulegają hydrolizie i są nietrwałe w rozworze wodnym.

background image

Atom lub jon centralny w związkach kompleksowych posiada właściwości kwasu Lewisa (akceptor

pary elektronowej).

A

B

C

D

Rys 2. Wzory strukturalne związków kompleksowych: A – w kompleksach gdzie ligandami są

cząsteczki np. NH

3

, strzałki symbolizują wiązanie koordynacyjne; B – w kompleksach gdzie ligandami

są aniony np. F

-

, kreski symbolizują wiązanie koordynacyjne; C i D – wzory przestrzenne związków

kompleksowych, kreski symbolizują wiązania w płaszczyźnie rysunku, pogrubione wiązania są

skierowane nad płaszczyznę natomiast przerywane pod płaszczyznę rysunku.

Ligand

Termin ligand pochodzi z łaciny: ligare – wiązać, łączyć, powiązać.

Ligandami mogą być obojętne cząsteczki lub aniony posiadające wolną parę elektronową.

Przykłady:

Cząsteczki obojętne jako ligandy: H

2

O, NH

3

, aminy (NR

3

), fosfiny (PR

3

), CO

Aniony jako ligandy: OH

-

, CN

-

, I

-

, Br

-

Cl

-

, F

-

Ligand posiada właściwości zasady Lewisa (donor pary elektronowej).

Ligandy chelatowe (inaczej kleszczowe, polidentne) są to cząsteczki, w których dwa lub więcej

atomów posiada wolne pary elektronowe, które mogą koordynować do atomu centralnego.

background image

Przykłady:

Ligand dwukleszczowy: dimetyloglioksym, skrót H

2

dmg


Ligand sześciokleszczowy: anion kwasu etylenodiaminotetraoctowego (edta)

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

A

B

Rys 3. Struktura edta oraz kompleks z jonem metalu

Kompleksy zawierające ligandy chelatowe (kleszczowe) charakteryzują się większą trwałością w

porównaniu do związków kompleksowych zawierający ligandy koordynujące tylko jedną parą

elektronową. Ligandy chelatowe koordynując do metalu tworzą pierścienie co powoduje, że powstały

kompleks jest wyjątkowo trwały (patrz Rys3B).

Liczba koordynacyjna(LK)

Jest to liczba atomów, bezpośrednio połączonych z atomem centralnym.

Znane są kompleksy o liczbach koordynacyjnych od 2 do 8, większe liczby koordynacyjne spotykane

są w nielicznych przypadkach. Najczęściej występujące liczby koordynacyjne to 4 i 6. W przypadku

LK=4 kompleksy mają kształt płaski kwadratowy lub tetraedryczny. Dla LK=6 kompleksy w większości

przypadków mają kształt regularnego ośmiościanu (oktaedr).

background image

Przykłady:

LK= 4, kompleksy tetraedryczne: [BF

4

]

-

, [AlCl

4

]

-

, Ni(CO)

4

; Kompleksy płaskie kwadratowe:

[Ni(CN)

4

]

2-

, [Pt(H

2

O)

4

]

2+

Kompleks płaski kwadratowy

Kompleks tetraedryczny

LK= 6, kompleksy oktaedryczne: [Co(NH

3

)

6

]

2+

, [Ni(H

2

O)

6

]

2+

, [Fe(CN)

6

]

4-

, W(CO)

6

Kompleks oktaedryczny


1.2

Rodzaje i otrzymywanie związków kompleksowych

Można wyróżnić trzy główne rodzaje związków kompleksowych:

Kompleksy kationowe

Kompleksy anionowe

Kompleksy neutralne

Poniżej przedstawiono przykłady otrzymywania różnych typów związków kompleksowych:

background image

Synteza kompleksu kationowego

AgCl + 2 NH

3

<=> Ag(NH

3

)

2

Cl

Trudno rozpuszczalny chlorek srebra łatwo przechodzi do roztworu po dodaniu nadmiaru amoniaku.

Produktem tej reakcji jest rozpuszczalna sól - chlorek diaminasrebra(I) [Ag(NH

3

)

2

]Cl. Związek ten

składa się z trwałego kompleksowego kationu [Ag(NH

3

)

2

]

+

i anionu chlorkowego Cl

-

.

Jony chlorkowe Cl

-

nie biorą udziału bezpośrednio w reakcji dlatego można ją zapisać w formie

jonowej, gdzie jon Ag

+

(kwas Lewisa, jon centralny) reaguje z cząsteczkami amoniaku (zasada Lewisa,

ligand) tworząc kation kompleksowy:

Ag

+

+ 2 NH

3

<=>[Ag(NH

3

)

2

]

+

Synteza kompleksu anionowego

Hg(NO

3

)

2

+ 2 KI <=> HgI

2

↓ + 2 KNO

3

Azotan rtęci(II) reaguje z jodkiem potasu z wytrąceniem czerwonego osadu, trudno rozpuszczalnego

jodku rtęci(II). W miarę dodawania nadmiaru KI wytrącony osad HgI

2

przechodzi do roztworu i

otrzymuje się klarowny, bezbarwny roztwór:

HgI

2

+ 2 KI <=> K

2

[HgI

4

]

Produktem powyższej reakcji jest łatwo rozpuszczalna sól – tetrajodortęcian(II) potasu. Zbudowany

jest z kompleksowego anionu [HgI

4

]

2-

,a przeciwjonami są kationy potasu. Reakcję można także

zapisać w formie jonowej:

Hg

2+

+ 4I

-

<=> [HgI

4

]

2-

Jony Hg

2+

(kwas Lewisa, jon centralny) reagują z jonami I

-

(zasada Lewisa, ligand) dając anion

kompleksowy [HgI

4

]

2-

.

Synteza kompleksu neutralnego

Przykładem kompleksu neutralnego może być pentakarbonylżelazo(0). Związek ten można otrzymać

w reakcji sproszkowanego żelaza z tlenkiem węgla:

Fe + 5 CO <=> Fe(CO)

5

1.3

Stała trwałości kompleksu

Syntezy związków kompleksowych są reakcjami równowagowymi i można zapisać je ogólnym

równaniem:

M + nL<=>ML

n

Gdzie M – atom lub jon centralny; L- ligand; ML

n

- kompleks

background image

Dla tego procesu można podać wzór na stężeniową stałą równowagi, czyli stałą trwałości kompleksu

β:

[ML

n

] – równowagowe stężenie kompleksu

[L] – równowagowe stężenie ligandu

[M] – równowagowe stężenie jonu centralnego

W literaturze stałe trwałości kompleksów podawane są w formie logβ. Im wyższa jest wartość stałej

trwałości kompleksu tym wyższe jest stężenie kompleksu w roztworze, a co za tym idzie kompleks ten

jest trwalszy. Znając wartości β można porównywać trwałość kompleksów zawierających ten sam

atom lub jon centralny.

Przykład:

Ag

+

+ 2 NH

3

<=> [Ag(NH

3

)

2

]

+

Dla powyższej reakcji można zapisać następujące wyrażenie na stałą trwałości β:

Wartość logβ odczytana z tablic dla [Ag(NH

3

)

2

]

+

wynosi 7,4 czyli β(1)= 10

7,4

Analogicznie dla reakcji:

Ag

+

+ 2 CN

-

<=> [Ag(CN)

2

]

-

Wartość logβ dla [Ag(CN)

2

]

-

wynosi 21,5 czyli β(2)= 10

21,5

Kompleks [Ag(CN)

2

]

-

jest bardziej trwały od kompleksu [Ag(NH

3

)

2

]

+

, gdyż jego stała trwałości jest o

kilka rzędów wielkości większa (β(2) >> β(1)). Gdy do roztworu zawierającego kompleks [Ag(NH

3

)

2

]

+

dodamy roztwór cyjanków kompleks ten prawie całkowicie przejdzie w kompleks cyjankowy

[Ag(CN)

2

]

-

:

[Ag(NH

3

)

2

]

+

+ 2 CN

-

<=> [Ag(CN)

2

]

-

+ 2 NH

3

background image

2.

Nazewnictwo związków kompleksowych

Ogólne zasady nazewnictwa związków kompleksowych można przedstawić w kilku punktach.

1. Przy zapisie wzorów chemicznych związków kompleksowych atom ( lub jon ) centralny wymienia

się jako pierwszy. Ligandy zapisuje się w kolejności: ligandy anionowe ułożone w porządku

alfabetycznym, ligandy obojętne w porządku alfabetycznym. Wzór całego kompleksu zamyka się w

kwadratowych klamrach. Jeśli ligandy są wieloatomowe ich wzory zamyka się w nawiasach okrągłych.

Jeśli podaje się wzór jonu kompleksowego bez towarzyszącego mu przeciwjonu, ładunek jonu pisze

się na zewnątrz klamry kwadratowej jako prawy górny wskaźnik, np. [Cr(H

2

O)

6

]

3+

. Wzór zapisujemy

bez odstępów pomiędzy symbolami lub wzorami poszczególnych jonów.

2. Pisząc pełną nazwę kompleksu zachowuje się porządek odwrotny. Najpierw wymieniamy nazwy

ligandów w porządku alfabetycznym, następnie nazwę atomu ( lub jonu ) centralnego. Dla oznaczenia

liczby ligandów używa się przedrostków greckich mono-, di-, tri-, tetra- itd. Stopień utlenienia atomu

centralnego podaje się na końcu nazwy kompleksu jako cyfrę rzymską zamkniętą w nawias okrągły.

Nie zostawia się odstępów pomiędzy liczbą utlenienia a resztą nazwy np. [Cu(NH

3

)

4

]

2+

jon

tetraaminamiedzi(II).

3. Nazywając kompleksy anionowe do nazwy jonu centralnego dodajemy końcówkę -an lub -ian np.

[Fe(CN)

6

]

4-

: heksacyjanożelazian(II). W kompleksach kationowych podaje się nie zmienioną nazwę

jonu centralnego np.[Cu(H

2

O]

6

2+

: jon heksaakwamiedzi(II). W kompleksach obojętnych nazwa atomu

centralnego nie odmienia się np. [PtCl

2

(NH

3

)

2

]: diaminadichloroplatyna(II).

4. Nazwy ligandów anionowych kończą się na -o. Nazwy ligandów obojętnych lub kationowych

stosuje się bez zmiany i umieszcza w nawiasach. Wyjątek stanowią nazwy akwa (dla cząsteczki wody),

amina (dla NH

3

), karbonyl (dla CO ) oraz nitrozyl (dla NO ).

5. Jeżeli w kompleksie pojawia się grupa mostkowa, łącząca dwa atomy stanowiące centra

koordynacyjne, poprzedza się jej nazwę literą grecką µ.

Tabela 1. Nazwy częściej spotykanych ligandów nieorganicznych

Wzór

Nazwa

Wzór

Nazwa

O

2-

okso

H

-

hydrydo lub hydro

OH

-

hydrokso

NO

3

-

azotano

S

2-

tio

SO

4

2-

siarczano

I

-

jodo

S

2

O

3

2-

tiosiarczano

Br

-

bromo

NH

2

-

amido

Cl

-

chloro

NH

2-

imido

F

-

fluoro

NH

3

amina

CO

3

2-

węglano

H

2

O

akwa

CN

-

cyjano

CO

karbonyl

C

2

O

4

2-

szczawiano

NO

nitrozyl

SCN

-

tiocyjaniano

R

3

P

trialkilofosfina

background image

Tabela 2. Przykłady wzorów i nazw kompleksów

Wzór

Nazwa

[Ag(NH

3

)

2

]Cl

chlorek diaminasrebra(I)

[Cu(NH

3

)

4

]

2+

jon tetraaminamiedzi(II)

K

4

[Fe(CN)

6

]

heksacyjanożelazian(II) potasu

Na

2

[Zn(OH)

4

]

tetrahydroksocynkan sodu

Na

3

[Ag(S

2

O

3

)

2

]

di(tiosiarczano)srebrzan(I) sodu

HgCl

4

2-

tetrachlorortęcian(II)

Hg(SCN)

4

2-

tetratiocyjanianortęcian(II)

background image

Doświadczenie 1. Akwakompleksy

a)

rozpuszczanie soli bezwodnej

Odczynniki: stały CuSO

4

(bezw),

Aparatura: Probówka, statyw

Wykonanie doświadczenia:

Do probówki wsypać szczyptę soli, dodać ok. 2 cm

3

wody destylowanej i wymieszać do momentu

rozpuszczenia soli. Zanotować obserwacje.

b)

odwadnianie soli uwodnionych

Odczynniki: stałe sole: Cu(NO

3

)

2

·3H

2

O, Ni(NO

3

)

2

·6H

2

O, Co(NO

3

)

2

·6H

2

O, Zn(NO

3

)

2

·6H

2

O, Fe(NO

3

)

3

·9H

2

O,

Al(NO

3

)

3

·9H

2

O, Cr(NO

3

)

3

·9H

2

O, stężony H

2

SO

4

,

Aparatura: 14 probówek, statyw na probówki, pipeta plastikowa

Wykonanie doświadczenia:

Przygotować 2 zestawy po 7probówek oznaczonych symbolami metali, do których należy wsypać

szczyptę azotanów odpowiednio miedzi, niklu, kobaltu, cynku, żelaza, glinu i chromu.

W pierwszym zestawie do każdej probówki dodać 4 cm

3

wody destylowanej i zamieszać. Porównać

barwę roztworu z barwą stałych hydratów.

W drugim zestawie do każdej z probówek dodać ok. 2 cm

3

stężonego H

2

SO

4

. Kwas siarkowy(VI)

dodawać ostrożnie plastikową pipetą. Zamieszać. Odczekać 10 min po czym zanotować obserwacje

( porównać kolor soli i roztworu ).

Po zanotowaniu obserwacji wylać zawartość probówek z kwasem do kanistrów na odpady

chemiczne. Probówki i pipetę umyć.


UWAGA! Sole rozpuszczone w wodzie zachować do ćwiczenia nr 2i 3 (siedem probówek)!

Doświadczenie 2. Hydroksokompleksy

Odczynniki: roztwory wodne soli otrzymane doświadczeniu nr 1: Cu(NO

3

)

2

, Ni(NO

3

)

2

, Co(NO

3

)

2

,

Zn(NO

3

)

2

, Fe(NO

3

)

3

, Al(NO

3

)

3

, Cr(NO

3

)

3

, 2,0 M NaOH

Aparatura:14 probówek, statyw na probówki, papierek wskaźnikowy, pipeta plastikowa, bagietka

szklana

Wykonanie doświadczenia:

Każdy z 7 wodnych roztworów soli z ćwiczenia 1 podzielić na 2 równe części. Probówki oznaczyć

symbolami metali. Pierwszy zestaw 7 roztworów wykorzystać do ćwiczenia nr 2, drugi zestaw

pozostawić do ćwiczenia nr 3.Za pomocą papierka wskaźnikowego oszacować pH badanego

roztworu. W tym celu należy zanurzyć szklaną bagietkę w analizowanym roztworze i nanieść kroplę

roztworu na papierek uniwersalny, porównać barwę papierka ze skalą pH.

background image

Następnie do każdego z roztworów dodawać po kropli 2,0 M NaOH do odczynu słabo alkalicznego

(próba z użyciem uniwersalnego papierka wskaźnikowego). Obserwować barwy otrzymanych

osadów. Do tych samych probówek dodać nadmiar NaOH, aż przestaną zachodzić jakiekolwiek

widoczne zmiany. Otrzymane hydroksokompleksy zachować do ćwiczenia 4b. Pozostałe roztwory

usunąć, a probówki umyć.

UWAGA! Nie wszystkie jony metali tworzą hydroksokompleksy !
Roztwory hydroksokompleksów zachować do ćwiczenia 4b (w sumie 3 probówki)!

Doświadczenie 3. Aminakompleksy

Odczynniki: roztwory wodne soli otrzymane w doświadczeniu nr 1: Cu(NO

3

)

2

, Ni(NO

3

)

2

, Co(NO

3

)

2

,

Fe(NO

3

)

3

, Zn(NO

3

)

2

, Al(NO

3

)

3

, Cr(NO

3

)

3

, roztwór NH

3

Aparatura: 7 probówek, statyw na probówki, pipeta plastikowa

Wykonanie doświadczenia:

W doświadczeniu należy wykorzystać 7 roztworów wodnych pozostałych z ćwiczenia nr 2. Pamiętać o

właściwym oznaczeniu probówek. Następnie do każdej z probówek dodawać po kropli pipetą roztwór

NH

3

obserwując jak zmienia się barwa roztworu oraz czy wytrąca się osad. W przypadku wytrącenia

osadu dodać jeszcze nadmiar roztworu amoniaku. Wymieszać zawartość probówki i upewnić się, czy

wcześniej wytrącony osad jest rozpuszczalny w roztworze amoniaku. Zanotować obserwacje.

Zachować aminakompleks niklu do ćwiczenia nr 5, pozostałe roztwory usunąć, a probówki umyć.

UWAGA! Nie wszystkie jony metali tworzą aminakompleksy.
Aminakompleks niklu zachować do ćwiczenia nr 5!

Doświadczenie 4. Rozkład związków kompleksowych

a)

rozcieńczanie roztworu związku kompleksowego

Odczynniki: Roztwory wodne soli: Bi(NO

3

)

3

, Hg(NO

3

)

2

; roztwór KI, woda destylowana

Aparatura:2 probówki, statyw na probówki, pipeta plastikowa

Wykonanie doświadczenia:

W dwóch odpowiednio oznaczonych probówkach umieścić po 0,5 cm

3

roztworu Bi(NO

3

)

3

, Hg(NO

3

)

2

(w każdej probówce inny roztwór soli). Następnie dodawać po kropli roztwór KI obserwując jak

zmienia się barwa roztworu oraz czy wytrąca się osad. W przypadku wytrącenia osadu dodać jeszcze

nadmiar roztworu KI do całkowitego rozpuszczenia się osadu. Otrzymany klarowny roztwór

rozcieńczyć kilkukrotne wodą destylowaną obserwując czy nastąpi ponownie wytrącanie się osadu

(użyć dużego nadmiaru wody destylowanej).


background image

b)

zobojętnianie roztworu związku kompleksowego

Odczynniki: Roztwory wodne hydroksokompleksów otrzymanych w doświadczeniu nr 2;

rozcieńczony roztwór H

2

SO

4

Aparatura: 3 probówki, statyw na probówki, pipeta plastikowa

Wykonanie doświadczenia:

W trzech probówkach umieścić po 1 cm

3

roztworu hydroksokompleksów otrzymanych w zadaniu nr

2 (w każdej probówce inny kompleks). Następnie dodawać po kropli rozcieńczony roztwór H

2

SO

4

, aż

do momentu wytrącenia się osadów. Następnie dodać nadmiar roztworu H

2

SO

4

do całkowitego

rozpuszczenia się osadu. Zanotować obserwacje. Po zakończeniu ćwiczenia umyć szkło.

Doświadczenie 5: Wymiana ligandów w jonie kompleksowym.

Odczynniki: Roztwory wodne soli: Fe(NO

3

)

3

, Co(NO

3

)

2

, aminakompleks niklu z ćwiczenia nr 3; stały

NH

4

SCN, NaF, H

2

dmg ( dimetyloglioksym ), alkohol izoamylowy (C

5

H

12

O)

Aparatura: Probówki, statyw na probówki

Wykonanie doświadczenia:

Probówka 1:

W probówce umieścić 1 cm

3

roztworu Fe(NO

3

)

3

. Dodać szczyptę stałego NH

4

SCN i dokładnie

wymieszać. Obserwować zmianę barwy roztworu. Następnie do otrzymanego kompleksu dodać
roztwór NaF do całkowitego odbarwienia.

Probówka 2:

W probówce umieścić 1 cm

3

roztworu Co(NO

3

)

2

. Dodać nadmiar stałego NH

4

SCN. Następnie dodać

alkohol izoamylowy, w takiej ilości, aby warstwa organiczna w probówce miała wysokość ok. 0,5 cm.
Całość energicznie wytrząsnąć. Obserwować zmiany barwy.

Probówka 3:

W probówce zmieszać 0,5 cm

3

roztworu Fe(NO

3

)

3

i 0,5 cm

3

roztworu Co(NO

3

)

2

. Dodać nadmiar

stałego NH

4

SCN i alkohol izoamylowy (aby warstwa organiczna w probówce miała wysokość ok. 0,5

cm). Zawartość probówki dokładnie wymieszać. Następnie dodać NaF (do odbarwienia warstwy
wodnej w probówce). Całość energicznie wytrząsnąć.

Probówka 4 i 5:

Otrzymany w ćwiczeniu nr 3 aminakompleks niklu rozdzielić na 2 probówki. Jedną zachować do
porównania, do drugiej dodać ok. 1 cm

3

roztworu dimetyloglioksymu (H

2

dmg). Całość wymieszać,

zanotować obserwacje.

background image

Literatura

1.

A. Bielański, Podstawy Chemii Nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

2.

C. E Housecroft, A.G. Sharpe, Inorganic Chemistry, Pearson Education Limited, Edinburgh

2008

3.

Z.

Stasicka,

Nomenklatura

Chemii

Nieorganicznej,

Wydawnictwo

Uniwersytetu

Wrocławskiego, Wrocław 1998

4.

Skrypt do ćwiczeń z chemii nieorganicznej:J. Chojnacki, Równowagi w rozworach związków

kompleksowych

Pobierz cały dokument
cw2 11 id 123042 Nieznany .pdf
Rozmiar 437,8 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizjologia Cwiczenia 11 id 1743 Nieznany
Biologia Cwiczenia 11 id 87709 Nieznany (2)
moje wykresy 11 id 306777 Nieznany
G2 PB 02 B Rys 3 11 id 185401 Nieznany
III CZP 33 11 id 210275 Nieznany
mat bud cwicz 10 11 id 282450 Nieznany
grupa 11 id 441853 Nieznany
24 11 id 30514 Nieznany (2)
mnozenie do 25 11 id 304283 Nieznany
cwiczenie 11 id 125145 Nieznany
ort wiosna 11 id 340445 Nieznany
K 118 11 id 229276 Nieznany
Chemia 11 3 id 111768 Nieznany
dialog zn 11 id 135614 Nieznany
P 11 id 343562 Nieznany
IMG 11 id 210984 Nieznany
cw 11 id 122151 Nieznany
mat fiz 2003 10 11 id 282349 Nieznany
lista 11 2 id 269810 Nieznany

więcej podobnych podstron