numeryczna ocena stateczności i warunków posadowienia kościoła na krawędzi skarpy warszawskiej (2)

Pobierz cały dokument
numeryczna ocena stateczności i warunków posadowienia kościoła na krawędzi skarpy warszawskiej (2) .pdf
Rozmiar 3,7 MB
background image

27


NUMERYCZNA OCENA STATECZNO

ŚCI I WARUNKÓW

POSADOWIENIA KO

ŚCIOŁA NA KRAWĘDZI SKARPY WARSZAWSKIEJ

Eugeniusz KODA

∗∗∗∗

, Simon RABARIJOELY

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa


Streszczenie: Przedmiotem pracy są obliczenia posadowienia projektowanych budynków sakralnych w strefie
krawędziowej Skarpy Warszawskiej, stanowiącej zbocze wysoczyzny zbudowanej z glin zwałowych i piasków.
Do obliczeń numerycznych wykorzystano wyniki badań geologicznych i geotechnicznych oraz opracowania projektowe.
Obliczenia stateczności ogólnej Skarpy obciążonej projektowanymi obiektami przeprowadzono klasycznymi metodami
opartymi na ocenie stanu równowagi granicznej (program GeoSlope), natomiast obliczenia odkształceń i rozkładu
naprężeń w podłożu projektowanych budowli przeprowadzono z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu Cam-Clay
(program SAGE-CRISP). Wyniki przeprowadzonych obliczeń pozwoliły na wprowadzenie zmian do projektu
posadowienia i zabezpieczenia skarpy oraz projektu drenażu wokół budynków.

Słowa kluczowe: fundament na skarpie, stateczność, model Cam-Clay, odkształcenia podłoża.


Autor odpowiedzialny za korespondencję. E-mail: eugeniusz_koda@sggw.pl

1. Wprowadzenie

Projektowanie fundamentów posadowionych na krawę-
dziach skarp może stwarzać duże problemy związane
z zapewnieniem stateczności ustroju fundamentowego
i samej skarpy oraz znaczącymi odkształceniami podłoża.
Według Eurokodu 7 PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie
geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne
tego typu obiekty
powinny być zakwalifikowane do trzeciej kategorii
geotechnicznej (Bond i Harris, 2008). W projektowaniu
posadowienia należy w możliwie szerokim zakresie
rozpoznać właściwości gruntu w podłożu i zastosować
zaawansowane metody obliczenia (sprawdzania stanów
granicznych). W ostatnich dwudziestu latach zostało
opracowanych i udostępnionych wiele programów
numerycznych do obliczania stateczności i posadowień
budowli, na przykład: Z-Soil, GeoSlope, PLAXIS, GEO5
i SAGE-CRISP. W obliczeniach posadowienia kościoła
i

budynków

parafialnych

na

krawędzi

Skarpy

Warszawskiej wykorzystano programy GeoSlope i SAGE-
CRISP. GeoSlope (Kanada) jest pakietem programów
do obliczeń geotechnicznych z wykorzystaniem metod
klasycznych.

SAGE-CRISP

jest

programem

umożliwiającym modelowanie zachowania się gruntów
spoistych oraz gruntów słabych sprzężonym modelem
konsolidacyjno-naprężeniowym

(modified

Cam-Cay).

Celem pracy były obliczenia wspomagające proces
projektowania posadowienia kościoła i dwóch budynków
parafialnych (plebanii) z uwzględnieniem lokalizacji

w sąsiedztwie krawędzi Skarpy Warszawskiej. Wzdłuż
Skarpy Warszawskiej znajduje się wiele budynków
sakralnych

i

zabytkowych,

w

rejonie

których

obserwowane są procesy zboczowe (Wysokiński, 1999;
Kaczyński i inni, 2008). Podjęcie zagadnienia oceny
zachowania się podłoża na etapie projektowania nowej
budowli pozwoli na uniknięcie podobnych zjawisk
w okresie eksploatacji obiektu.


2. Lokalizacja, konstrukcja i warunki geotechniczne

Przykładem

posadowienia

obiektów

na

Skarpie

Warszawskiej jest analizowany kompleks budynków
sakralnych

(kościół,

dwa

budynki

plebanii

oraz

podziemne garaże i przejścia łączące poszczególne
budynki). Kompleks budynków zlokalizowany jest
w południowej części Warszawy na granicy dzielnic
Wilanów i Ursynów, w rejonie ulic Kokosowa i Orszady
(rys. 1).

Realizowany kompleks budynków położony jest

w strefie krawędziowej wysoczyzny o wysokości 12-15 m,
przebiegającej w kierunku N-S (Skarpa Warszawska),
zbudowanej

z

gliny

zwałowej

interglacjału

mazowieckiego. Analizowany odcinek Skarpy nazywany
jest „ostańcem”, z uwagi na wydzielenie go wcięciami
erozyjnymi od strony północnej i południowej oraz
wysunięcie na wschód w stosunku do linii odcinków
przylegających.

background image

Civil and Environmental Engineering / Budownictwo i Inżynieria Środowiska 4 (2013) 27-35

28

Ustrój

konstrukcyjny

kościoła

i

plebanii

zaprojektowano

w

formie

szkieletu

ż

elbetowego

wylewanego monolitycznie w układzie płytowo-słupowo-
ś

ciennym, z usztywnieniem konstrukcji trzonami klatek

schodowych i ścian spełniających rolę tarcz. Założono
oddylatowanie

łącznika

podziemnego

pomiędzy

budynkami plebanii i kościoła. Fundamenty pod
kościołem zaprojektowano w postaci płyty żelbetowej
monolitycznie wylewanej o wysokości 0,4 m, natomiast
pod słupami, ścianami nośnymi i trzonem schodowym
przewidziano płytę o wysokości 0,8 m. Fundamenty pod
budynkami plebanii zaprojektowano w postaci płyty
ż

elbetowej monolitycznie wylewanej o wysokości 0,4 m,

z przegłębieniami pod słupami i ścianami nośnymi
do wysokości 0,6 m. Płyty żelbetowe wylewane z betonu
B37 o stopniu wodoszczelności W8 i stali zbrojeniowej
AIIIN.

W strefie przypowierzchniowej podłoża gruntowego

do głębokości około 1 m występują nasypy piaszczysto-
gliniaste, a bezpośrednio na Skarpie stwierdzono gruz
i zmineralizowanie odpady komunalne o miąższości
lokalnie przekraczającej 2 m. Pod nasypami, w zakresie
głębokości 1,0-4,5 m występują gliny piaszczyste (szare)
zlodowacenia Warty z wkładkami fluwioglacjalnych
piasków drobnych i średnich. Poniżej, do głębokości
około 13 m, zalegają gliny piaszczyste (brązowe)
zlodowacenia Odry. Grunty gliniaste podściełają piaski
drobne interglacjału mazowieckiego, w obrębie których
nawiercono swobodne zwierciadło wody podziemnej
na głębokości 13,9-15,0 m. W glinach zwałowych nie
nawiercono ustabilizowanego poziomu wody podziemnej,
jednakże woda pojawia się w przewarstwieniach
i

soczewkach

piaszczystych,

o

czym

ś

wiadczy

rudobrązowe przebarwienie gruntu, powstałe na skutek
utleniania żelaza dwuwartościowego.

Na

podstawie

przeprowadzonych

badań

geotechnicznych stwierdzono, że gliny piaszczyste szare
(lokalnie piaski gliniaste) są w stanie półzwartym
i twardoplastycznym (stopień plastyczności I

L

< 0,25).

Występujące w tej warstwie przewarstwienia piasków
drobnych są w stanie luźnym i średnio zagęszczonym
(stopień zagęszczenia I

D

= 0,2-0,4). Zalęgające poniżej

głębokości 4,5 m gliny piaszczyste są w stanie
półzwartym i twardoplastycznym (stopień plastyczności
I

L

< 0,25). Podściełające je piaski interglacjału

mazowieckiego są w stanie zagęszczonym (I

D

= 0,6-0,8).

Na podstawie przeprowadzonych badań polowych

(w tym sondowania CPT i DMT) i laboratoryjnych,
określono wielkości parametrów geotechnicznych dla
podstawowych warstw podłoża: głębokość 1,0-4,5 m (Gp,
Pg) – φ

u

= 33º i c

u

= 20 kPa, głębokość 4,5-14,0 m –

φ

u

= 25º i c

u

= 45 kPa oraz na głębokości większej

od 14,0 m – φ

u

= 33º (Koda i in., 2005; Koda

i in., 2007). Parametry wytrzymałościowe glin zwałowych
w

stanie

naturalnym

stwarzają

dobre

warunki

posadowienia, natomiast po nawilżeniu wodą szybko
zmieniają swój stan na plastyczny i warunki posadowienia
mogą ulec gwałtownemu pogorszeniu, co zaobserwowano
podczas

realizacji

prac

fundamentowych.

Grunty

zawilgocone

wodą

pochodzącą

z

opadów

atmosferycznych lub wypływającą ze śródglinowych
przewarstwień piaszczystych powodowały zmianę stanu
glin na plastyczny. Dlatego podczas prac realizacyjnych
zdecydowano

o

zaprojektowaniu

stałego

drenażu

opaskowego projektowanych budynków (Matusiewicz,
2009).

ul.

Ko

kos

ow

a

ul. Ko

kosow

a

Zbiornik wód
opadowych
sp. fund. 21.02

Ko

ś

ciół

sp. fund. 20.40

ul. Orszad

y

Dom parafialny
i centrum
duchowo

ś

ci

sp. fund. 17.33

sp. fund. 18.20

Tunel
sp. fund. 21.03

C

C

A

A

B

B

C

C

- przekrój obliczeniowy
do analizy stateczno

ś

ci

D

D

10 m

0

20 m

N

Rys. 1. Rozmieszczenie budynków na Skarpie i przekroje do analizy stateczności

background image

Eugeniusz KODA, Simon RABARIJOELY

29

Wysoczyzna morenowa, poprzez strefę przeobrażonej

Skarpy, w dolnej jej części kontaktuje się z pradoliną
Wisły. Przyległy do dolnej krawędzi Skarpy poziom
akumulacyjny stanowi taras nadzalewowy wyższy,
którego powierzchnia zbudowana jest z utworów facji
korytowej, wśród których dominują piaski. Lokalnie
są one przykryte utworami pochodzącymi z wezbrań
rzeki. W strefie tej stwierdzono również lokalne
występowanie gruntów organicznych (torfy i namuły)
o miąższości nieprzekraczającej 1 m.


3. Analiza stateczno

ści ogólnej Skarpy

z uwzgl

ędnieniem obciążenia od budynków


Obliczenia współczynnika stateczności ogólnej Skarpy
przeprowadzono przy pomocy programu GeoSlope
z wykorzystaniem metod równowagi granicznej. Wybrano
dwa najczęściej stosowane przypadki obliczeniowe
analizy stateczności metodami Bishopa i Morgensterna-
Price’a. Obliczenia przeprowadzono dla Skarpy bez
obciążenia zewnętrznego i z obciążeniem projektowanymi
budynkami.

Projektowane

obiekty

uwzględniono

zakładając w obliczeniach obciążenia stałe równomiernie
rozłożone na podłożu. Uwzględniono również obciążenia
własne

płyt

fundamentowych

i

obciążenia

powierzchniowe zmienne (10 kN/m

2

× 1,2). W przypadku

budynków plebani (Nr 1 i 2) przyjęto obciążenie
obliczeniowe q = 180kPa, a dla kościoła obciążenie
q = 300 kPa.

Analizę stateczności przeprowadzono w czterech

wytypowanych przekrojach obliczeniowych, których
lokalizacje przedstawiono na rysunku 1. Dwa z nich (A-A
i

B-B)

zostały

wytypowane

w

podłożu

pod

projektowanymi

dwoma

budynkami

plebanii

(z łącznikiem i garażem podziemnym), a dwa pozostałe
(C-C i D-D) w rejonie projektowanego kościoła.

Obliczenia współczynników stateczności przeprowa-

dzono dla dwóch schematów obliczeniowych:

schemat I – stan naturalny Skarpy, to znaczy bez
obciążeń od projektowanych obiektów,

schemat II – Skarpa obciążona projektowanymi
obiektami (rys. 2 i 3).
Uzyskane wielkości współczynników stateczności dla

Skarpy naturalnej i obciążonej zestawiono w tabeli 1.
Wszystkie

uzyskane

wielkości

współczynników

są większe od 1,3, dlatego przy przyjętych warunkach
gruntowych i obciążeniach od projektowanych obiektów,
planowaną inwestycję należy uznać za bezpieczną z uwagi
na stateczność Skarpy, pod warunkiem utrzymania
naturalnych stanów i parametrów geotechnicznych glin
zwałowych. Z uwagi na projektowane obniżenie terenu
w środkowej części działki między budynkami (tworzące
nieckę) konieczne stało się zaprojektowanie drenażu,
chroniącego gliny zwałowe przed zawodnieniem wodami
z opadów atmosferycznych i roztopów. Najniższe
wielkości

współczynników

stateczności

uzyskano

w

przekroju

D-D

(tabela

1),

gdzie

wielkości

współczynników nieznacznie przekroczyły 1,3. Różnice
wielkości współczynników stateczności uzyskane dwiema
metodami nie przekraczały 0,03, zwykle nieznacznie
wyższe wielkości uzyskiwano metodą Morgensterna-
Price’a.

Przykładowe

schematy

warunków

geotechnicznych

i

obliczeń

stateczności

Skarpy

z obciążeniami w przekrojach B-B (plebanie) i D-D
(kościół) przedstawiono na rysunkach 2 i 3. Wzrost
współczynnika

stateczności

w

przekroju

B-B

po obciążeniu wynika ze zmiany przebiegu krytycznej
powierzchni

poślizgu

po

wykonaniu

budowli.

Powierzchnia o minimalnym współczynniku stateczności
przed obciążeniem przebiegała głębiej w korpusie skarpy,
natomiast po wykonaniu sztywnej płyty, na której
posadowiony jest kościół, powierzchnia o minimalnym
współczynniku stateczności przebiega płycej w skarpie
(rys. 2). Wielkość współczynnika F obciążonej skarpy jest
wyższa o 0,12, w stosunku do wielkości przed
obciążeniem.

Tab. 1. Wyniki obliczeń stateczności Skarpy w rejonie projektowanych budynków sakralnych

Współczynnik stateczności F

Przekrój

Wariant obliczeniowy

Metoda Bishopa

Metoda Morgensterna-Price’a

A-A

skarpa naturalna

q = 180 kPa

2,18

1,73

2,16

1,76

B-B

skarpa naturalna

q = 180 kPa

1,51

1,63

1,53

1,65

C-C

skarpa naturalna

q = 300 kPa

2,34

1,81

2,36

1,83

D-D

skarpa naturalna

q = 300 kPa

1,61

1,34

1,62

1,36background image

Civil and Environmental Engineering / Budownictwo i Inżynieria Środowiska 4 (2013) 27-35

30

Ry

s.

2

.

W

ar

u

n

k

i

g

eo

te

ch

n

ic

zn

e

p

o

d

ło

ża

i

s

ch

em

at

a

n

al

iz

y

s

ta

te

cz

n

o

śc

i

S

k

ar

p

y

o

b

ci

ą

żo

n

ej

b

u

d

y

n

k

am

i

p

le

b

an

i

w

p

rz

ek

ro

ju

B

-B

(m

et

o

d

a

Bi

sh

o

p

a)

background image

Eugeniusz KODA, Simon RABARIJOELY

31


Ry

s.

3

.

W

ar

u

n

k

i

g

eo

te

ch

n

ic

zn

e

p

o

d

ło

ża

i

s

ch

em

at

a

n

al

iz

y

s

ta

te

cz

n

o

śc

i

S

k

ar

p

y

o

b

ci

ą

żo

n

ej

b

u

d

y

n

k

ie

m

p

ro

je

k

to

w

an

eg

o

k

o

śc

io

ła

w

p

rz

ek

ro

ju

D

-D

background image

Civil and Environmental Engineering / Budownictwo i Inżynieria Środowiska 4 (2013) 27-35

32

4. Numeryczna analiza stanu napr

ężenia

i odkształcenia podło

ża pod kościołem

i budynkami plebanii

Istotne

znaczenie

dla

bezpieczeństwa

budowli

posadowionej w strefie krawędziowej Skarpy mają
odkształcenia podłoża, szczególnie przemieszczenia
poziome w sąsiedztwie skarpy oraz rozkład naprężeń
(Wysokiński, 1991). Obliczenia przemieszczeń podłoża
i rozkładu naprężeń w podłożu pod obciążeniem
projektowanymi budynkami przeprowadzono za pomocą
metody elementów skończonych z zastosowaniem
programu numerycznego SAGE-CRISP (Britto i Gunn,
1987), opartego na sprężysto-plastycznym modelu gruntu
ze wzmocnieniem, typu zmodyfikowany model Cam-Clay.
Przyjęta

w

zastosowanym

modelu

obwiednia

plastyczności ma kształt elipsy, której oś wielka określana
jest przez naprężenie prekonsolidacji σ

p

, natomiast

połowa osi małej elipsy wyznaczona jest punktem
przecięcia

obwiedni

plastyczności

z

linią

stanu

krytycznego (Duncan i Wright, 2005), co pokazano
na rysunku 4.

a)

b)

Rys. 4. Charakterystyki modelu Cam-Clay na płaszczyznie:
a) q-p’, b) V-ln p’

Parametrami

modelu

Cam-Clay,

niezbędnymi

do określenia kształtu obwiedni plastyczności, zmian
objętości właściwej oraz sprężystego i plastycznego
zachowania się gruntu, są: λ (nachylenie linii konsolidacji
przy obciążeniu, na płaszczyźnie V-lnp’), κ (nachylenie
linii odprężenia na płaszczyźnie V-lnp’), G (moduł
odkształcenia

postaciowego)

lub

ν

(współczynnik

Poissona), Γ (objętość właściwa na linii stanu krytycznego
na płaszczyźnie V-lnp’, gdy p’ = 1), M (nachylenie linii
stanu krytycznego na płaszczyźnie q-p’), σ

p

(naprężenie

prekonsolidacji), gdzie:

10

ln

c

C

=

λ

(1)

10

ln

r

C

=

κ

(2)

ϕ

ϕ

sin

3

sin

6

=

M

(3)

Do obliczeń numerycznych wykorzystano wartości

parametrów wyznaczone dla warstw geotechnicznych
z

dokumentacji

opracowanych

przez

Katedrę

Geoinżynierii SGGW (Koda i in., 2005; Koda i in., 2007).
Parametry geotechniczne wykorzystane w obliczeniach
stanu naprężenia i odkształcenia opartego na sprężysto-
plastycznym modelu gruntu ze wzmocnieniem typu
zmodyfikowany Cam-Clay zamieszczono w tabeli 2.

Obliczenia przeprowadzono dla wycinka płaszczyzn

o wymiarach: kościół (długość – 82,3 m i szerokość –
15,5 m), plebanie (długość z łącznikiem – 70,5 m
i szerokość – 12,7 m).

Obliczenia stanu naprężenia i odkształcenia wykonano

poprzez przyłożenie obciążeń realizowanych w dnie
wykopu, zarówno dla budowanego kościoła, jak
i plebanii. Przyjęto obciążenia q = 300 kPa dla kościoła,
oraz q = 180 kPa dla budynków plebani. Schemat
obliczeniowy wycinka Skarpy z podziałem na elementy
skończone oraz z przyjętymi warunkami brzegowymi
pokazano na rysunku 5 − podłoże kościoła i na rysunku 9
− podłoże budynków plebani. Uzyskane z obliczeń
odkształcenia

elementów

siatki

oraz

izolinie

przemieszczeń pionowych (osiadań), przemieszczeń
poziomych i rozkładu dewiatora naprężeń w podłożu
kościoła przedstawiono odpowiednio na rysunkach 5, 6, 7
i 8, natomiast obliczone rozkłady tych wielkości (izolinie)
w podłożu budynków plebanii odpowiednio na rysunkach
9, 10, 11 i 12. Maksymalne przemieszczenie pionowe
(osiadanie) uzyskane z obliczeń wynosiło odpowiednio,

s = 20,0 mm dla kościoła (rys. 6) oraz ∆s = 6,9 mm dla

budynku plebanii zlokalizowanego bliżej Skarpy (rys. 10).


Tab. 2. Parametry geotechniczne wykorzystane w obliczeniach stanu naprężenia i odkształcenia

κ

λ

Γ

- 1

M

ν

γ

[kN/m

3

]

k

x

= k

y

[m/s]

0,005

0,009

0,38

1,20

0,25

22,0

10

-8background image

Eugeniusz KODA, Simon RABARIJOELY

33

Rys. 5. Odkształcenie elementów siatki w podłożu projektowanego kościoła

Rys. 6. Izolinie przemieszczeń pionowych (osiadań) w podłożu kościoła

Rys. 7. Izolinie przemieszczeń poziomych w podłożu kościoła

Rys. 8. Izolinie rozkładu dewiatora naprężeń w podłożu kościoła


background image

Civil and Environmental Engineering / Budownictwo i Inżynieria Środowiska 4 (2013) 27-35

34

Rys. 9. Odkształcenie elementów siatki w podłożu budynkami plebani

Rys. 10. Izolinie przemieszczeń pionowych (osiadań) w podłożu budynków plebani

Rys. 11. Izolinie przemieszczeń poziomych w podłożu budynków plebani

Rys. 12. Izolinie rozkładu dewiatora naprężeń w podłożu budynków plebani

background image

Eugeniusz KODA, Simon RABARIJOELY

35

Większe

wielkości

przemieszczeń

poziomych

odnotowano przy krawędziach fundamentów znajdujących
się w sąsiedztwie Skarpy. Największe wartości naprężeń
uzyskano w strefie krawędzi fundamentów (rys. 8 i 12).
Uzyskane z obliczeń wyniki wykorzystano przy
projektowaniu posadowienia obiektów oraz w projekcie
zabezpieczenia

Skarpy.

Przy

lokalizacji

budynku

w sąsiedztwie Skarpy, zabezpieczenia takie są konieczne
dla bezpiecznej jego eksploatacji (Wysokiński, 2011;
Koda i Osiński, 2011 i 2012). Zaprojektowano
konstrukcje oporowe w środkowej części Skarpy oraz
system drenażowy wokół poszczególnych obiektów.


5. Podsumowanie

Wszystkie

uzyskane

wartości

współczynników

stateczności są wyższe od 1,3, dlatego przy przyjętych
warunkach gruntowych i obciążeniach od projektowanych
obiektów,

planowaną

inwestycję

należy

uznać

za bezpieczną z uwagi na stateczność Skarpy, pod
warunkiem zachowania naturalnego stanu i wielkości
parametrów

geotechnicznych

gruntów

spoistych.

Zabezpieczenie w tym zakresie ma stanowić drenaż
opaskowy wokół projektowanych budynków.

Z

obliczeń

numerycznych

stanu

naprężenie-

odkształcenie uzyskano maksymalne przemieszczenie
pionowe (osiadania) ∆s = 20,0 mm dla kościoła oraz

s = 6,9 mm dla plebanii. Osiadania powyższe nie

powinny

powodować

odkształceń

szkodliwych

w

konstrukcji

projektowanych

budynków.

Istotne

znaczenie dla bezpieczeństwa konstrukcji mogą mieć
przemieszczenia poziome, szczególnie w rejonie krawędzi
fundamentu zlokalizowanej bliżej Skarpy. W środkowej
części

Skarpy

zalecono

wykonanie

konstrukcji

oporowych,

stanowiących

dodatkowo

elementy

przeciwerozyjnego zabezpieczenia powierzchni Skarpy.

Literatura

Bond A., Harris A. (2008). Decoding Eurocode 7. Taylor

& Francis. London.

Britto A. M., Gunn M. J. (1987). Critical state soil mechanics

via finite elements. Ellis Horwood Ltd., Chichester, England
Brocks.

Duncan M. J., Wright S. G. (2005). Soil Strength and Slope

Stability. John Wiley and Sons. London.

Kaczyński R., Bąkowska A., Kiełbasiński K. (2008). Analiza

stateczności zbocza w rejonie kościoła św. Katarzyny

w Warszawie z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych.
Acta Scientiarum Polonorum – Architektura. Vol. 7,
No. 1, 27-38.

Koda E. i in. (2005). Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla

planowanej

budowy

kościoła

p.w.

Bł.

Edmunda

Bojanowskiego przy ul. Kokosowej/Roszady w Warszawie.
Katedra Geoinżynierii SGGW. Warszawa.

Koda E., Bąkowski J., Rabarijoely S. (2007). Dokumentacja

geotechniczna

dla

oceny

warunków

posadowienia

projektowanej plebanii i kościoła p.w. Bł. Edmunda
Bojanowskiego przy ul. Kokosowej/Orszady w Warszawie.
Katedra Geoinżynierii SGGW. Warszawa.

Koda E., Osiński P. (2011). Slope erosion control with the use

of fly-ash and sewage sludge. Annals of Warsaw University
of Life Sciences - Land Reclamation
. Vol. 43, No. 2,
101-111.

Koda E., Osiński P. (2012). Improvement of slope stability

as a result of combining diverse reinforcement methods.
Acta Scientiarum Polonorum – Architektura. Vol. 11, No. 1,
3-14.

Matusiewicz W. (2009). Odwodnienie budowli posadowionej

na gruntach spoistych w rejonie skarpy wiślanej. Przegląd
Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
. Rocznik
XVIII, Zeszyt 1 (43), 49-60.

Wysokiński L. (1991). Posadowienie obiektów budowlanych

w sąsiedztwie skarp i zboczy. Instytut Techniki Budowlanej.
Instrukcja 304. Warszawa.

Wysokiński L. (red.). (1999). Warszawska Skarpa Śródmiejska.

Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa.

Wysokiński L. (2011). Ocena stateczności skarp i zboczy.

Zasady wyboru zabezpieczeń. Instrukcja. Instytut Techniki
Budowlanej
. Instrukcja Nr 424/2011. Warszawa


NUMERICAL ASSESSMENT

OF STABILITY AND FOUNDATION CONDITIONS

OF A CHURCH LOCATED ON THE EDGE

OF “SKARPA WARSZAWSKA”

Abstract: The paper presents computations of designed
structures’ foundation located within an edge zone of “Skarpa
Warszawska”, the highland’s slope consisting of varved clays
and sands. The numerical analyses were based on geological and
geotechnical investigation results, as well as archive
documentation was analyzed. Methods employed during
numerical computation of factor of safety consisted of classic
procedures based on the limit equilibrium theory (GeoSlope
software), however deformation calculations and stress
distribution in the subsoil of designed structures, were
conducted with a use of modified Cam-Clay model (SAGE-
CRISP software). The computations results allowed introducing
changes to a design of structure’s foundation, reinforcement of
slope and drainage system of structures.


Pobierz cały dokument
numeryczna ocena stateczności i warunków posadowienia kościoła na krawędzi skarpy warszawskiej (2) .pdf
Rozmiar 3,7 MB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Meyer Z, Chruściewicz S Ocena zmian projektowych warunków posadowienia sztywnego
11 MEYER Z i inni Optymalizacja warunków posadowienia dużej hali produkcyjnej na przykładzie budowy
Geotechnika Ocena zmian projektowych warunków posadowienia sztywnego ustroju płytowo palowego wspier
Antologia SF Na krawędzi nocy
Ocena wpływu alloplastyki stawu biodrowego na jakość życia
Tradycja Kościoła na temat jedności i nierozerwalności małżeństwa - doktryna i praktyka, Sem 1, TMR3
Ocena stopnia narażenia dzieci i młodzieży na agresję w szkole w środowisku wielkomiejskim
Kościół na rozdrożu, religia, kościół
Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas na stanowiskach niestacjonarnych
Na krawędzi ciemności
Ocena wpływu oddziaływania wybranych czynników na pracę łożyska ślizgowego, Transport UTP, semestr 5
Badanie i ocena wpływu oddziaływania wybranych czynników na nośność łożyska hydrodynamicznego
Świat na krawędzi wojny
Ocena spełnienia warunku pouczenia o braku prawa do pobierania świadczenia rodzinnego
ocena opisowa kl. 3 do wykorzystania na świadectwo, Oligofrenopedagogika
ocena opisowa kl.3 do wykorzystania na świadectwa, OCENA OPISOWA, ocena opisowa
McLaine Shirley Na krawędzi
KONKURS RATOWNIK MEDYCZNY, SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RATOWNIK MED., SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA
SCIAGA6A, Widzenie - ocena r˙˙nic ˙wiata zewn˙trznego na podstawie zmys˙u wzroku

więcej podobnych podstron