K 118 11 id 229276 Nieznany

Pobierz cały dokument
K 118 11 id 229276 Nieznany .pdf
Rozmiar 310,2 KB
background image
Warszawa, październik 2011
BS/118/2011
CZY TRZEBA CHODZIĆ
NA WYBORY? PRZYCZYNY
ABSENCJI WYBORCZEJbackground image

Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

13 stycznia 2011 roku

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

e-mail: sekretariat@cbos.pl; info@cbos.pl

http://www.cbos.pl

(48 22) 629 35 69

background image


Głosowanie w wyborach to jedna z niewielu okazji, kiedy wszyscy obywatele mogą

wyrazić ocenę dotychczasowej działalności kandydujących polityków, wyrazić opinię o tym,

kogo chcieliby widzieć u steru rządów, czy po prostu okazać swoje zainteresowanie sprawami

publicznymi. Wyniki sierpniowego sondażu CBOS

1

pokazują, że pomimo niewysokiej

frekwencji wyborczej w naszym kraju, zdecydowana większość Polaków (80%) jest zdania,

że udział w wyborach jest obowiązkiem każdego obywatela, przy czym większość z tej grupy

(stanowiąca połowę ogółu badanych) zgadza się z tym stwierdzeniem w sposób zdecydowany.

Przeciwnego zdania jest mniej niż jedna piąta ankietowanych (18%), a jedynie 2% nie

potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

CBOS

RYS. 1. CZY ZGADZA SIĘ PAN(I) ZE STWIERDZENIEM, ŻE GŁOSOWANIE W WYBORACH

JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO OBYWATELA CZY TEŻ NIE ZGADZA?

IX 2004

VIII 2011

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Raczej się nie
zgadzam

Zdecydowanie
się nie zgadzam

Trudno
powiedzieć

38%

35%

15%

9% 3%

50%

30%

13%

5% 2%

W porównaniu z wrześniem 2004 roku

2

, kiedy poprzednio zadaliśmy respondentom

to pytanie, nie tylko zwiększył się o 7 punktów odsetek osób przekonanych, że powinno się

uczestniczyć w wyborach, ale również znacząco (o 12 punktów) wzrósł odsetek popierających

tę opinię w sposób zdecydowany. Jednocześnie o 6 punktów zmniejszyła się grupa

przeciwników takiego stanowiska, a wśród nich, bardziej niż przed siedmioma laty, dominują

przeciwnicy umiarkowani.

1

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (255) przeprowadzono w dniach 18 – 24 sierpnia 2011 roku

na liczącej 1051 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

2

Zob. komunikat CBOS „Nie wierzę politykom – przyczyny deklarowanej absencji wyborczej”, listopad 2004

(oprac. K. Pankowski).

background image

- 2 -

Opinia, że udział w wyborach to obywatelski obowiązek, dominuje we wszystkich

grupach społeczno-zawodowych (zob. tabele aneksowe). Warto zatem zwrócić uwagę na

mniejszość, która się z tą opinią w sposób mniej lub bardziej zdecydowany nie zgadza.

Analizy pokazują, że to, czy pójście na wybory uznawane jest za obywatelski obowiązek,

czy też nie, ma związek z wiekiem badanych – im są młodsi tym częściej odrzucają ten

pogląd. O ile wśród osób, które ukończyły 65 lat, jedynie 7% nie zgadza się z tym

twierdzeniem, o tyle wśród osób w wieku 18–24 lat jest ich aż 29%. Wśród aktywnych

zawodowo najwyższy poziom niezgody z tym stwierdzeniem notujemy wśród robotników

wykwalifikowanych (31%). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia badanych, zauważyć

można, iż najczęściej z tym poglądem nie zgadzają się absolwenci zasadniczych szkół

zawodowych (23%). Na stosunek do obowiązku uczestniczenia w wyborach duży wpływ mają

poglądy polityczne respondentów. Opinie osób identyfikujących się z lewicą i politycznym

centrum nie odbiegają od tych deklarowanych przez ogół populacji, natomiast deklarujący

poglądy prawicowe częściej są przekonani, że głosowanie jest obywatelskim obowiązkiem

(89%) a rzadziej sądzą przeciwnie (10%). Wśród osób niepotrafiących określić swoich

poglądów politycznych na skali „lewica versus prawica” zwolenników obywatelskiej postawy

jest znacznie mniej niż wśród ogółu Polaków (67%), a przeciwników więcej (30%).

Zwiększonemu w stosunku do 2004 roku poparciu dla twierdzenia, że głosowanie

w wyborach jest obowiązkiem każdego obywatela, towarzyszy polepszenie społecznego

wizerunku mechanizmu wyborczego. Obecnie ponad trzy czwarte badanych (77%, wzrost

o

14 punktów) twierdzi, że trzeba chodzić na wybory, bo każdy wyborca, choć

w niewielkim stopniu, wpływa na sytuację w kraju. Jedynie niespełna jedna piąta (19%,

spadek o 11 punktów) uważa, że uczestnictwo w wyborach niczego nie zmienia. Tendencja ta

jest jeszcze bardziej widoczna w odpowiedziach na pytanie, czy wybory dają możliwość

weryfikacji polityków. O ile we wrześniu 2004 roku badani częściej twierdzili, że wybory nie

są skutecznym sposobem oceniania i weryfikowania polityków, wspierania jednych

i odrzucania innych, o tyle obecnie ponad połowa (52%) dostrzega tę możliwość (wzrost

o 12 punktów), a jedynie 39% (spadek o 10 punktów) jest przeciwnego zdania.

background image

- 3 -

CBOS

RYS. 2. PROSZĘ POWIEDZIEĆ, Z KTÓRYMI Z PONIŻSZYCH STWIERDZEŃ PAN(I) SIĘ

ZGADZA. CZY UWAŻA PAN(I), ŻE:

30%

19%

63%

77%

7%

4%

IX 2004

VIII 2011

Trudno
powiedzieć

można nie chodzić na wybory,
bo uczestnictwo w wyborach
niczego nie zmienia

trzeba chodzić na wybory, bo każdy
wyborca, choć w niewielkim stopniu,
wpływa na sytuację w kraju

40%

52%

49%

39%

11%

9%

IX 2004

VIII 2011

Trudno
powiedzieć

wybory są skutecznym sposobem
oceniania i weryfikowania polityków
za to, co robią, wspierania jednych,
a odrzucania innych

wybory nie są skutecznym
sposobem oceniania
i weryfikowania polityków

Pogląd, że można nie chodzić na wybory, bo uczestnictwo w nich niczego nie zmienia,

i że nie są one skutecznym sposobem oceniania i weryfikowania polityków, najczęściej

wyrażają robotnicy wykwalifikowani – a zatem ta sama grupa społeczna, która relatywnie

często skłonna jest twierdzić, iż udział w wyborach nie należy do obowiązków obywatelskich

(por. tabele aneksowe). Przekonania o nieskuteczności mechanizmu wyborczego i braku

realnego wpływu wyborców na sytuację w kraju silnie zaznaczają się także wśród osób

nieuczestniczących w praktykach religijnych oraz niepotrafiących sprecyzować swoich

poglądów politycznych na skali „lewica versus prawica”.

K

IM SĄ

P

OLACY

,

KTÓRZY DEKLARUJĄ

,

ŻE NIE ZAMIERZAJĄ GŁOSOWAĆ

?

Stałym zjawiskiem w sondażach wyborczych w Polsce są znacząco wyższe odsetki

deklaracji wzięcia udziału w wyborach niż rzeczywista frekwencja w dniu wyborów

3

. Osoby,

które otwarcie deklarują, iż nie zamierzają pójść na wybory nie tylko wyrażają w ten sposób

alienację polityczną, ale ostentacyjnie łamią wymogi poprawności politycznej, zgodnie z którą

3

Zob. komunikat CBOS „Frekwencja wyborcza: deklaracje a rzeczywistość”, wrzesień 2011 (oprac.

R. Boguszewski).

background image

- 4 -

chodzenie na wybory jest jednym z obowiązków obywatelskich. Z tego punktu widzenia

można powiedzieć, że przynajmniej w części przypadków mamy do czynienia nie tylko

z brakiem zainteresowania sprawami publicznymi, ale swoistym buntem, sprzeciwem wobec

świata polityki. Warto zatem przyjrzeć się kim są Polacy, którzy mówią, że na pewno nie

zamierzają brać udziału w wyborach. W tym celu przeanalizowano wyniki sierpniowego

i wrześniowego

4

badania dotyczącego udziału w ogłoszonych na 9 października 2011 roku

wyborach do parlamentu. Zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu, większość ankietowanych

deklarowała zamiar głosowania w najbliższych wyborach parlamentarnych, natomiast osoby,

które bądź to otwarcie mówią, że nie zamierzają głosować, bądź twierdzą, że jeszcze nie

podjęły w tej sprawie decyzji, stanowią łącznie około dwóch piątych respondentów. Warto

zwrócić uwagę, że od lipca 2011 roku odsetek deklarujących absencję wyborczą jest mniejszy

niż we wcześniejszych pomiarach, natomiast zwiększył się odsetek niezdecydowanych

5

.

Tabela 1

Deklaracje uczestnictwa w wyborach
parlamentarnych 9 października 2011 roku

Wskazania respondentów według terminów badań

VIII 2011

IX 2011

w procentach

Na pewno wezmę w nich udział 60 61
Nie wiem, czy wezmę w nich udział 25

23

Na pewno nie wezmę w nich udziału 14

17

Ogółem 100

100

Zastosowanie analizy wielozmiennowej

6

pokazuje, że największy wpływ na decyzję co

do udziału w wyborach mają deklarowane poglądy polityczne, przy czym posiadanie

wyrazistych poglądów (tzn. identyfikacja z lewicą lub prawicą) sprzyja udziałowi

w wyborach. Badani identyfikujący się z politycznym centrum, pomimo że w większości

deklarują udział w wyborach, to częściej niż osoby o poglądach prawicowych lub lewicowych

przyznają, że jeszcze nie podjęli decyzji, lub też deklarują absencję. Absencji wyborczej

zdecydowanie sprzyja brak sprecyzowanych poglądów politycznych – wśród osób, które nie

potrafią określić ich na osi lewica versus prawica, nieomal równe części stanowią deklarujący

zamiar głosowania, wahający się oraz nie zamierzający głosować.

4

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (256) przeprowadzono w dniach 8 – 14 września 2011 roku

na liczącej 1077 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

5

Zob. komunikat CBOS „Preferencje partyjne we wrześniu”, wrzesień 2011 (oprac. K. Pankowski).

6

Wykorzystano moduł IBM SPSS Decision Trees.

background image

- 5 -

Analizy pokazują też, że absencji wyborczej sprzyja niskie wykształcenie, natomiast

obniża ją religijność mierzona częstością praktyk religijnych (co najmniej raz w miesiącu).

Warto też zwrócić uwagę, że spośród różnych kategorii wiekowych najczęściej nie zamierzają

głosować badani w wieku od 18 do 24 lat, a na skutek dość często deklarowanych przez tę

grupę wahań co do udziału w wyborach, również poziom deklarowanej frekwencji jest wśród

najmłodszych respondentów najniższy.

N

IEGŁOSUJĄCY O PRZYCZYNACH ABSENCJI

Respondentów, którzy deklarują, że nie zamierzają głosować w najbliższych wyborach

parlamentarnych, lub jeszcze się wahają, zapytaliśmy o powody ich decyzji. Najczęściej

deklarowaną przyczyną jest brak wiedzy na temat kandydatów, programów (19%) oraz brak

zainteresowania polityką i wyborami (17%).

W porównaniu z wrześniem 2004 roku – obecnie więcej osób jako powód planowanej

absencji lub wahań co do udziału w wyborach, podaje brak wiedzy na temat partii,

kandydatów i programów oraz brak zainteresowania polityką, natomiast rzadziej mówi się

o wyborczym rozczarowaniu oraz braku zaufania i niechęci do polityków. Jednocześnie

niemal tak samo często jak przed siedmioma laty pojawiają się argumenty dotyczące braku

odpowiednich partii, czy też kandydatów, na których mogliby oddać swoje głosy. Równie

często wyrażano ogólny brak motywacji do udziału w wyborach.

Poszczególne powody podawane są z różną częstotliwością, zależnie od tego, czy

ankietowani są zdecydowani, aby nie głosować, czy też jeszcze się wahają. Osoby

niezdecydowane jako powód swojej postawy najczęściej podawały niewiedzę oraz poczucie

braku kompetencji wyborczych (28%). Ci, którzy nie zamierzają głosować, najczęściej

przyznają, że nie interesują się polityką i wyborami (21%), a także częściej od

niezdecydowanych stwierdzali, że są zniechęceni do polityków i rozczarowani samym

mechanizmem wyborczym. Jednocześnie obie te grupy równie często mówią o braku

odpowiednich partii i kandydatów (14%).

background image

- 6 -

O

DPOWIEDZI OSÓB

,

KTÓRE DEKLAROWAŁY

,

ŻE NIE ZAMIERZAJĄ GŁOSOWAĆ W NADCHODZĄCYCH WYBORACH

LUB

JESZCZE NIE PODJĘŁY DECYZJI CZY PÓJŚĆ NA WYBORY

CBOS

Dlaczego nie chce Pan(i) brać udziału w wyborach, nie jest Pan(i)
pewien/pewna swego w nich udziału?

IX 2004

VIII 2011

Niewiedza, brak poczucia kompetencji wyborczych

9%

19%

Brak zainteresowania: Polityka mnie nie interesuje, nie obchodzi

mnie to

7%

17%

Akcent na poczucie braku odpowiednich partii, kandydatów

13%

14%

Ogólny brak motywacji do uczestnictwa w wyborach

10%

10%

Akcent na ogólne poczucie braku zaufania lub niechęci do

polityków, klasy politycznej, partii politycznych

15%

9%

Brak wiary w strukturalną sensowność mechanizmu wyborczego –

wybory, to fikcja, fasada - obiecuje jedno, robi drugie

4%

7%

Brak poczucia podmiotowości obywatelskiej – mój głos nic nie

zmieni, moje zdanie się nie liczy, zrobią co chcą 8%

6%

Różnie sygnalizowane ogólne poczucie zmęczenia, znużenia

polityką, sytuacją, układami politycznymi w Polsce

5%

5%

Niepełnosprawność, trudności z poruszaniem się, choroba

5%

5%

Rozczarowanie wyborcze – nie spełniają obietnic danych

wyborcom, partie nie realizują zapowiadanych programów

11%

4%

Wszelkie ogólniki w typie – bo nie widzę sensu, bo wybory nic nie

dają 5%

4%

Trudności geograficzne – za daleko do lokalu wyborczego, trudny

dojazd, za dużo zachodu

0%

4%

Brak

udziału w wyborach jako demonstracja, znak protestu –

nie głosuję, żeby manifestować przeciwko politykom

2%

4%

Brak czasu, wyjazdy, także praca w niedziele

1%

3%

Poczucie,

że wybory nie przekładają się na losy i poprawę bytu

zwykłych ludzi

9%

3%

Z powodu wyalienowania klasy politycznej, polityków ze

społeczeństwa – myślą o własnych potrzebach, nie o ludziach

3%

3%

Krytyka

rządu, władzy obecnej lub poprzedniej

3%

3%

Krytyczna interpretacja motywacji polityków: traktują wybory

instrumentalnie; walka o stołek, żeby ciągnąć do siebie

2%

2%

Zły stan gospodarki, bezrobocie, brak wiary w możliwości poprawy

sytuacji gospodarczej

2%

2%

Poczucie ograniczonego wyboru – w kółko wybiera się te same

osoby w każdych wyborach, ciągle rządzą ci sami

3%

2%

Głosy zdecydowanej krytyki, wszelkie epitety i inwektywy:

nienawidzę posłów, są oszustami, wkurza mnie to, to cyrk

2%

1%

Kwestia wieku - jestem za stara/stary

2%

1%

Poczucie

nierzetelności wyborów – wybierają kogo chcą, a nie jak

ludzie głosują, oszustwo, kłamstwo, fałszerstwo 2%

1%

Religia zabrania udziału w wyborach

1%

1%

Nie

chodzę na wybory, nigdy nie byłem na wyborach

2%

1%

Brak praw wyborczych

0%

1%

Trudno

powiedzieć, nie wiem, nie pamiętam 2%

6%

Odmowa odpowiedzi

1% 1%

Odsetki nie sumują się do 100 ponieważ respondenci mogli podać kilka powodów

background image

- 7 -

C

ZY POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIA WYBORCZE MAJĄ WPŁYW NA ABSENCJĘ WYBORCZĄ

?

Warto przyjrzeć się deklaracjom respondentów pod kątem tego, czy ich stosunek

do udziału w wyborach jest czymś bardziej trwałym, czy też efektem bieżących nastrojów.

Niespełna połowa (48%) ogółu badanych w sierpniu br. zadeklarowała, że głosowała

w wyborach do Sejmu i Senatu 21 października 2007 roku i zamierza głosować

w najbliższych, 9 października. Znacznie mniejsza jest grupa tych, którzy nie głosowali przed

czterema laty i obecnie również nie zamierzają (9%). Widać więc, że istnieje znacząca część

Polaków, którzy chodzą na wybory od czasu do czasu, a z faktu, że ktoś nie głosował

w jednych wyborach, nie można wnioskować jego absencji w kolejnych. Pewni udziału

w nadchodzących wyborach parlamentarnych są najczęściej respondenci, którzy twierdzą, że

głosowali w poprzednich (75%), natomiast wśród niegłosujących w 2007 roku co czwarty

mówi, że tym razem zagłosuje, a niemal dwie piąte nie zagłosuje także tym razem. Badani,

którzy nie pamiętają, czy oddali głos w poprzednich wyborach, najczęściej skłonni są

twierdzić, że tym razem zamierzają to zrobić, jednak bardzo duża część wśród nich wciąż się

waha. Spośród respondentów, którzy byli za młodzi by głosować w poprzednich wyborach,

jedynie nieco ponad połowa deklaruje, że zamierza skorzystać z niedawno nabytych czynnych

praw wyborczych, natomiast ponad jedna trzecia jeszcze nie podjęła decyzji, czy zagłosuje

w swych pierwszych wyborach parlamentarnych, a prawie co siódmy deklaruje, że na pewno

nie weźmie w nich udziału. Wynik ten potwierdza, stwierdzony wcześniej, relatywnie wysoki

poziom kontestacji wyborów wśród najmłodszych badanych.

Tabela 2

Deklaracje uczestnictwa w wyborach

parlamentarnych 9 października 2011 roku

Czy brał(a) Pan(i) udział w wyborach do Sejmu i Senatu

21 października 2007 roku?

Tak Nie

Nie

pamiętam

W dniu wyborów

nie miałe(a)m

ukończonych

18 lat

w procentach

Na pewno wezmę w nich udział 75

25

49

52

Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział 18 37 43

35

Na pewno nie wezmę w nich udziału 6

38

8

13

Ogółem

100 100 100

100

W nadchodzących wyborach zdecydowanie częściej zamierzają wziąć udział badani

głosujący poprzednio na partie, które po wyborach znalazły się w parlamencie, niż wyborcy

partii, które wówczas nie przekroczyły progu wyborczego lub niepamiętający, na kogo oddali

background image

- 8 -

wtedy głos. Najbardziej pewni swego udziału w październikowych wyborach są respondenci

głosujący w 2007 roku na PiS (80% z nich deklaruje zamiar wzięcia udziału w wyborach,

a tylko 5% mówi, że tym razem pozostanie w domu). Spośród wyborców partii zasiadających

w obecnym parlamencie najmniej zdecydowani są ci, którzy poprzednio oddali głos na

komitet Lewica i Demokraci (LiD – koalicja SLD, SdPl, PD, UP), choć także większość

z nich (68%) twierdzi, że pójdzie głosować, a tylko 8% nie zamierza.

Respondenci, którzy deklarują, że głosowali w poprzednich wyborach, obecnie

w większości (70%) pozytywnie oceniają działalność partii/koalicji, na którą głosowali

w 2007 roku. Pozytywna ocena działalności partii, na którą oddali wówczas głos, sprzyja

deklaracjom udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Tabela 3

Deklaracje uczestnictwa

w wyborach parlamentarnych

9 października 2011 roku

Jak dziś ocenia Pan(i) działalność partii/koalicji, na którą Pan(i) głosował(a)

w wyborach 2007 roku?

Bardzo

pozytywnie

Raczej

pozytywnie

Raczej

negatywnie

Zdecydowanie

negatywnie

Trudno

powiedzieć

w procentach

Na pewno wezmę w nich
udział

89 82 62 59 72

Jeszcze nie wiem, czy wezmę
w nich udział

9 14 29 31 22

Na pewno nie wezmę w nich
udziału

1 4 9 10 6

Ogółem

100 100 100 100 100

A

BSENCJA WYBORCZA A PRZEKONANIA DOTYCZĄCE WYBORÓW

Deklaracje respondentów dotyczące uczestnictwa w nadchodzących wyborach

parlamentarnych wykazują duży stopień spójności z wyrażanym przez nich stosunkiem do

instytucji wyborów. Szczególnie mocno wyraża tę współzależność stosunek do stwierdzenia,

że głosowanie jest obowiązkiem każdego obywatela. Przeważająca większość (81%)

respondentów deklarujących zamiar udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych

uważa, że jest to obowiązkiem każdego obywatela. Wraz ze spadkiem poparcia tej opinii

maleje odsetek deklarujących udział w głosowaniu, przy jednoczesnym wzroście deklaracji

absencji wyborczej.

background image

- 9 -

Tabela 4

Deklaracje uczestnictwa

w wyborach

parlamentarnych

9 października 2011 roku

Czy zgadza się Pan(i). czy też nie zgadza ze stwierdzeniem, że głosowanie

w wyborach jest obowiązkiem każdego obywatela?

Zdecydowanie

się zgadzam

Raczej się

zgadzam

Raczej się nie

zgadzam

Zdecydowanie

się nie zgadzam

Trudno

powiedzieć

w procentach

Na pewno wezmę w nich
udział

81 48 25 19

36

Jeszcze nie wiem, czy
wezmę w nich udział 13 39 36 25

44

Na pewno nie wezmę
w nich udziału 5

12

39

54

20

Ogółem

100 100 100 100

100

Badani, którzy uważają, że trzeba chodzić na wybory, bo każdy wyborca, choć

w niewielkim stopniu, wpływa na sytuację w kraju, w zdecydowanej większości (73%)

deklarują, że na pewno wezmą udział w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Natomiast

nieomal połowa (49%) osób twierdzących, że można nie chodzić na wybory, bo uczestnictwo

w nich niczego nie zmienia, deklaruje absencję.

Tabela 5

Deklaracje uczestnictwa

w wyborach parlamentarnych

9 października 2011 roku

Czy uważa Pan(i) że:

można nie chodzić

na wybory, bo

uczestnictwo w wyborach

niczego nie zmienia

trzeba chodzić na wybory,

bo każdy wyborca, choć

w niewielkim stopniu, wpływa

na sytuację w kraju

Trudno

powiedzieć

w procentach

Na pewno wezmę w nich udział 16

73

26

Jeszcze nie wiem, czy wezmę
w nich udział 35

21

57

Na pewno nie wezmę w nich
udziału 49

6

16

Ogółem 100

100

100

Na deklaracje dotyczące udziału w wyborach w mniejszym stopniu wpływają opinie

na temat tego, czy wybory są skutecznym sposobem oceniania i weryfikowania polityków. Ci,

którzy zgadzają się z tą tezą, deklarują udział w wyborach zdecydowanie częściej (74%) niż

kwestionujący skuteczność tego mechanizmu (45%). Ponadto jedna czwarta spośród

uważających, że wybory nie są skutecznym sposobem oceniania i weryfikowania polityków,

deklaruje, że na wybory 9 października na pewno nie pójdzie.

background image

- 10 -

Tabela 6

Deklaracje uczestnictwa

w wyborach parlamentarnych

9 października 2011 roku

Czy uważa Pan(i) że:

wybory są skutecznym

sposobem oceniania

i weryfikowania polityków

za to, co robią, wspierania

jednych, a odrzucania innych

wybory nie są skutecznym

sposobem oceniania

i weryfikowania polityków

Trudno

powiedzieć

w procentach

Na pewno wezmę w nich
udział 74

45

46

Jeszcze nie wiem, czy wezmę
w nich udział 20

30

35

Na pewno nie wezmę w nich
udziału 6

25

18

Ogółem

100 100

100

Udział w wyborach to przykład wartości powszechnie przez Polaków uznawanych, ale

często nierealizowanych. Świadczy o tym wysoki poziom poparcia dla stwierdzenia, że jest to

obywatelski obowiązek, przy równoczesnej niskiej frekwencji wyborczej w naszym kraju.

Wyniki badania pokazują, że absencji wyborczej sprzyja przede wszystkim brak

sprecyzowanych poglądów politycznych i wiedzy na temat polityki, ale także niechęć do

polityków i rozczarowanie ich dotychczasowymi dokonaniami oraz przekonanie, że wynik

wyborów tak naprawdę niczego nie zmienia.

Opracowała

Barbara

B

ADORA

Pobierz cały dokument
K 118 11 id 229276 Nieznany .pdf
Rozmiar 310,2 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizjologia Cwiczenia 11 id 1743 Nieznany
Biologia Cwiczenia 11 id 87709 Nieznany (2)
moje wykresy 11 id 306777 Nieznany
G2 PB 02 B Rys 3 11 id 185401 Nieznany
III CZP 33 11 id 210275 Nieznany
mat bud cwicz 10 11 id 282450 Nieznany
grupa 11 id 441853 Nieznany
24 11 id 30514 Nieznany (2)
mnozenie do 25 11 id 304283 Nieznany
cwiczenie 11 id 125145 Nieznany
ort wiosna 11 id 340445 Nieznany
Chemia 11 3 id 111768 Nieznany
cw2 11 id 123042 Nieznany
dialog zn 11 id 135614 Nieznany
P 11 id 343562 Nieznany
IMG 11 id 210984 Nieznany
cw 11 id 122151 Nieznany
mat fiz 2003 10 11 id 282349 Nieznany

więcej podobnych podstron