003 Ustawa o zmianie imion i nazwisk

Pobierz cały dokument
003 Ustawa o zmianie imion i nazwisk.pdf
Rozmiar 43,5 KB
background image

Data generacji: 2009-4-6 20:48
ID aktu: 70221695

brzmienie od 2007-02-24

obowiązuje do: 2009-06-12

Ustawa o zmianie imion i nazwisk

z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U. Nr 56, poz. 254)

tekst jednolity z dnia 11 grudnia 1963 r. (Dz.U. Nr 59, poz. 328)

tekst jednolity z dnia 14 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1992)

Art. 1. [Wniosek] 1. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego
imię lub nazwisko może nastąpić na jego wniosek na zasadach określonych w przepisach niniejszej
ustawy.
2. Zmiana imienia lub nazwiska osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej, na inne
wskazane przez nią imię lub nazwisko może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce
zamieszkania w Polsce.
3. Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku
małżeńskim.

Art. 2. [Ważne względy] 1. Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest
uzasadniony ważnymi względami.
2. Ważne względy zachodzą w szczególności, gdy wnioskodawca:

1) nosi nazwisko:

a) ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka,

b) o brzmieniu niepolskim,

c) posiadające formę imienia;

2) pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które

zostało zmienione.

Art. 3. [Wnioski niepodlegające uwzględnieniu] Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega
uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na
polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków
rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.

Art. 4. (uchylony)

Art. 5. [Małoletnie dzieci] 1. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.
2. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko
wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje
lub nie jest znany albo że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna
jest również jego zgoda.
3. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do
władzy opiekuńczej. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu
się postanowienia władzy opiekuńczej.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko
małoletniego dziecka. Z wnioskiem o zmianę nazwiska małoletniego dziecka występuje przedstawiciel
ustawowy.

background image

Art. 6. [Nazwiska dwuczłonowe] 1. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).
2. Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona.

Art. 7. [Zastosowanie przepisów] Przepisy art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a i b i pkt 2 oraz art. 5 ust. 3 i 4
stosuje się do zmiany imion.

Art. 8. [Organ właściwy] W sprawach określonych w ustawie rozstrzyga, w drodze decyzji
administracyjnej, kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego
wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze
względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

Art. 9. [Właściwość miejscowa] 1. Podania w sprawach określonych w ustawie osoby zamieszkałe w
Polsce składają organom, o których mowa w art. 8. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie
składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W stosunku do wnioskodawców zamieszkałych za granicą, właściwość miejscową organów określa się
według ostatniego miejsca pobytu stałego tych wnioskodawców w Polsce, a w przypadku braku takiego
miejsca organem właściwym jest kierownik urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy.

Art. 10. [Pisownia imion i nazwisk] 1. W razie wątpliwości pisownię imienia lub nazwiska ustala
kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek strony. Ustaleniem pisowni jest wybór jednej z form pisowni
imienia lub nazwiska, które zostały zapisane w aktach stanu cywilnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad
pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem.
3. Ustalenie pisowni określone w ust. 2 może nastąpić również z urzędu, jeżeli imię lub nazwisko ma
brzmienie polskie.

Art. 11. [Zawiadomienie] 1. Organ, o którym mowa w art. 8, zawiadamia o zmianie imienia lub
nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i
małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsce sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci, a ponadto
właściwy urząd skarbowy i organ Policji, Wojskową Komendę Uzupełnień i organy ewidencji ludności oraz
Krajowy Rejestr Karny.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach przewidzianych w art. 10.

Art. 11a. [Charakter zadań] 1. Określone w ustawie zadania i kompetencje kierownika urzędu stanu
cywilnego są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

2.

1

Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą

na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Wojewodowie sprawują nadzór nad działalnością kierowników urzędów stanu cywilnego w zakresie
realizacji obowiązków określonych w ustawie.
4. Wojewoda jest organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych na podstawie
ustawy.

Art. 12. [Utrata mocy] Traci moc dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk
(Dz.U. Nr 56, poz. 310).

1

Art. 11a ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 12.01.2007 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 125), która wchodzi w życie 24.02.2007 r.

Pobierz cały dokument
003 Ustawa o zmianie imion i nazwisk.pdf
Rozmiar 43,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ustawa o zmianie imion i nazwisk
USTAWA o zmianie imion i nazwisk
Ustawa o zmianie imion i nazwisk
ust o zmianie imion i nazwisk, prawo administracyjne(1), Pr. administracyjne
Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

więcej podobnych podstron