30 Pomyslow na zarabianie w domu

Pobierz cały dokument
30 Pomyslow na zarabianie w domu.pdf
Rozmiar 1,8 MB
background image
background image
background image

30 pomysłów

na zarabianie

w

domu

pomysły na biznes w domu

firma, praca na

zlecenie czy chałupnictwo

jak płacić niższe podatki

jak rozliczać się z ZUS

kto może kontrolować

działalność prowadzoną w domu

background image

DZIFNNll(

GAZETA PRAWNA

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72,
www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl

Redaktor merytoryczny: Piotr Buczek
Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos
Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk
DTP: Joanna Archacka

Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40,
tel. 22 761 30 30, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl

©

Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o.

Wydanie I/2014, styczeń 2014 r.

ISBN 978-83-64085-80-2

background image

.

,

.

Spis tresc1

Clobalne możliwości z domowej perspektywy

..................................................

5

Rozdział

I.

Pomysły na biznes w domu

1.1

FarITI.a l<lientów

..........................................................................................................

7

1.2

Pozycjonowanie

.........................................................................................................

8

1.3

Slzlep internetowy

...................................................................................................

10

1.4

Marketing esemesowy

..........................................................................................

13

1.5

Handel długami

.......................................................................................................

15

1.6

Sąsiedzka opieka nad dzieckiem

........................................................................

16

1.7

Archiwizacja dol<urn..entów

..................................................................................

18

1.8

Doradca ślubny

........................................................................................................

20

1. 9

Catering (śniadania)

...............................................................................................

22

1.10

Drobny PR

.................................................................................................................

24

1.11

Automaty vendingowe

..........................................................................................

26

1.12

Tłumaczenia

............................................................................................................

2 8

1.13

Aplil<acje dla urządzeń mobilnych

....................................................................

29

1.14

Prowadzenie baz danych

....................................................................................

31

1.15

Wideoblog

.................................................................................................................

33

1.16

Marl<eting wydarzeń

.............................................................................................

35

1.17

Obrót domenami

....................................................................................................

36

1.18

Mikrorelzlama

..........................................................................................................

38

1.19

Hosting

......................................................................................................................

39

1.20

Osobisty doradca przy zakupach

..

.

.

....

.

.

.

....

.

...

.

..

.

...

.

......

.

..

.

..

.

.

......

.

.....

.

.

....

.

.

.

....

.

...

41

1.21

Badania l<onsuJ:TI.encl<.ie .

......

.

...

.

..

.

....

.

.

.

...........

.

...

.

......

.

...

.

.

.

.

......

.

...

.

.

.

.

......

.

...........

.

...

43

1.22

I<orepetycje .

....

.

.

.

....

.

.

.

......

.

.....

.

......

..

.

.

...

.

.......

.

.

.

....

.

.

.

....

.

.

.

....

.

.

.

.....

.

......

..

.

.

...

.

.......

.

.

.

....

.

.

.

.

44

1.23

Dealer usług IT

........................................................................................................

46

1.24

Agencja social marl<etingu

..................................................................................

47

1.25

Przygotowanie wniosków o dotacje z UE

......................................................

.49

1.26

Zarządzanie nieruchomościami

.......................................................................

50

1.27

Pośrednictwo pracy

...............................................................................................

52

1.28

Doradztwo w poszukiwaniu systemu franczyzowego

...............................

54

1.2

9 U sługi l<.sięgowe

......................................................................................................

56

1.3

O

Mass Inailing

...........................................................................................................

57

Rozdział

2.

Co wybrać: własną firmę, pracę

na zlecenie czy chałupnictwo

2.1

Co to jest działalność wykonywana osobiście

.................................................

61

2.2

Jalz założyć jednoosobową działalność gospodarczą

.....................................

61

2.3

Czy przedsiębiorstwo rodzinne daje przywileje

.............................................

64

2.4

Kto może zostać chałupnikieITI

....................

.

......................................................

65

3

background image

2.5

Czym różnią się formy umów cywilnoprawnych

..........................................

65

Zlecenie

...................................................................................................................

66

U'!Ilowa o dzieło

....................................................................................................

66

WZOR UMOWY O DZIEŁO

..............................................................................

68

Rozdział

3.

Co zrobić, aby płacić jak najniższe podatki

3.1

Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania

...........................................

69

3.2

I<arta podatlzowa

......................................................................................................

70

3.3

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

.................................................

70

3.4

I<sięga przychodów i rozchodów

.........................................................................

72

3.5

Zwolnienia z VAT

.....................................................................................................

75

3.6

Koszty uzyskania przychodu obniżają wymiar podatku

............................

.76

3.7

Podatek od nieruchomości przy działalności gospodarczej

.......................

78

Rozdział

4.

Jak rozliczyć się z ZUS

4.1

Ubezpieczenia osób prowadzących jednoosobową firmę

...........................

81

4.2

Składl{i od urn.owy zlecenia

.................................................................................

83

4.3

Ubezpieczenia chałupnilza

....................................................................................

84

4.4

Jak rozliczyć z ZUS pracę w domu przy dorabianiu do etatu

.....................

85

Rozdział

5.

Kto może kontrolować działalność prowadzoną w domu

5.1

Gdy dorn. staje się siedzibą firm..y

........................................................................

89

5.2

Kontrolerzy mogą wkroczyć do mieszkania

...................................................

90

WZÓ R SPRZECIWU NA DZIAŁANIA KONTROLNE

..................................

94

WZÓ R I<S IĄŻI<I I<ONTROLI

..............................................................................

95

4

background image

Globalne możliwości

z

domowej perspel<tywy

Kto dzisiaj jeszcze pamięta, że całkiem niedawno, bo kilkanaście lat temu,

zarabianie w domu kojarzyło się niemal wyłącznie z prostymi pracami wy­
konywanymi w tzw. systemie chałupniczym albo nakładczym. Najczęściej
polegały one na składaniu w całość drobnych elementów prostych urządzeń,
szyciu, klejeniu czy wycinaniu i - powiedzmy sobie szczerze - było to raczej
zajęcie dla osób niemających zbyt wygórowanych ambicji, specjalnie wyszu -
kanych umiejętności i nie liczących na imponujące zarobki.

Ostatnie dwie dekady technologicznej rewolucji i ogromnych prze­

obrażeń na rynku pracy zmieniły zasadniczo nasz sposób myślenia o ak­
tywności zawodowej, obowiązkowości. Coraz częściej słyszymy, że w dzi­
siejszych czasach nie ma sensu przywiązywać się do swoj ego zawodu
i stanowiska. Na niektóre zajęcia popyt staje się coraz mniejszy, a z cza­
sem wiele może całkiem zniknąć, bo specjalistów zastąpią maszyny. Co
zatem radzą znawcy rynku pracy? Ż ebyśmy przede wszystkim uczyli się
uczyć i dostosowywać się do rynkowych realiów.

Albo z przymusu, alb o z wyb oru popularność zdobywa sobie praca

w domowym zaciszu. Dziś może ona spełniać nawet największe zawo­
dowe aspiracje. Pozwala godzić obowiązki rodzinne z realizowaniem się
w dziedzinach, które jeszcze niedawno były zarezerwowane wyłącznie dla
etatowców w wielkich instytucjach i przedsiębiorstwach. Technika po­
zwala ominąć problem granic, odległości, czasu i kosztów podróży. W bar­
dzo wielu dziedzinach przestaje być dziwne to, że klientów, współpra -
cowników albo inwestorów znajduje się w innym mieście, kraju a nawet
na innym kontynencie.

Oczywiście nie przy wszystkich zajęciach można owo domowe zacisze

traktować w sposób dosłowny. Wiele aktywności, choć formalnie pozwala
funkcjonować bez biura, warsztatu, czy hali produkcyjnej, zmusza jednak
do mobilności, spotykania się z klientami czy partnerami biznesowymi.
Czasem część własnego domu trzeba przeznaczyć na prowadzenie dzia -
łalności gospodarczej. Coraz częściej jednak za całe stanowisko pracy wy­
starcza najwszechstronniejsze z możliwych narzędzi, jakim jest kompu­
ter - dziś już również pod różnymi postaciami.

5

background image

6

30

pomysłów na zarabianie w domu

Cokolwiek jednak robimy, decydujące znaczenie mają wiedza, umiejęt­

ności, a przede wszystkim pomysł, bo to właśnie on najczęściej jest zaląż-
1<.iem sukcesu. Najbardziej pospolity, nieciekawy sposób zarabiania pie­

niędzy wzbogacony pierwiastkiem geniuszu przedsiębiorcy, choćby tego
najdrobniejszego, może być początkiem wielkiej sprawy i wielkiej fortuny.
Czego wszystkim Czytelnikom życzymy, oddając w Wasze ręce już kolejną
partię pomysłów na zarabianie w domu.

Piotr Buczek

background image

Rozdział

1.

Poinysły na biznes w doinu

I.I.

Farma klientów

Producenci towarów i firmy świadczące usługi pos zukują klientów.

W fachowym języku operacja pozyskiwania, w imieniu zleceniodawcy,
konsumenta nazywa się generowaniem leadów (z ang. lead genera tion).
Obejmuj e zarówno poszukiwanie potencjalnych o dbiorców, jak i takie
pokierowanie nawiązanym już kontaktem, aby w końcu wyraził on chęć

zakupu. Leadem może być zarówno osoba prywatna jalz i firma. Pod­
mioty potencjalnie zainteresowane branżą czy produktami oceniane są
najpierw pod względem jakości komercyjnej (ang. scoring). Potem odby­

wa się tzw. pielęgnowanie leadu, poprzez utrzymywanie z nim kontak­

tu i wymianę informacji (służy do tego naj częściej regularny mailing).
Dane pogrupowane według stopnia determinacji klientów przekazywa­
ne są zleceniodawcy.

Dla kogo

Farmę klientów łatwiej będzie prowadzić osobom z doświadczeniem

w branży masowej wysyłki wiadomości mailowych. Zgłaszając zakres dzia -
łalności gospodarczej należy wybrać numer PKD o symbolu 63.11.Z (prze­
twarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, hosting i podob ­
na działalność). Trzeba pamiętać, że chociaż daną osobową jest informacja
identyfikująca w sposób jednoznaczny klienta, lepiej by każda baza profi­
laktycznie przeszła audyt Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo­
wych (GIODO) i uzyskała stosowną autoryzację.

WARTO WIEDZIEĆ

Od biorca usługi powi nien mieć własny, wewn ętrzny system kwaliflkacji leadów
tzw. kwalifl kacji klientów (z a n g . qua/ified leads). D l a niektórych najważniejsze

będą info rmacje na temat zgłaszanego zapotrzebowania, d la i n nyc h - stopień

gotowości do zaku pu, d l a niemal wszystkich - budżet i d a n e ko ntaktowe.

Konieczne inwestycje

Niezbędny jest komputer i w miarę szybkie (co najmniej 6Mb/s) łącze in -

ternetowe. Niezbędne jest także zbudowanie strony internetowej, poprzez
którą klienci będą poszukiwali produktów i usług (np. internetowy kata -

log przedsiębiorstw). Konieczny jest także kapitał na promocję, pozycjono­
wanie, ew. ogłoszenia. Gdy kontakt z leadami utrzymywany będzie poprzez
mailing, należy wylzupić dostęp do tzw. autorespondera, aplil<acji zajmują-

7

background image

8

30 pomysłów na zarabianie w domu

cej się regularną wysyłką poczty mailowej (najczęściej programy tego typu

sprzedawane są w systemie abonamentowym).

Na co zwrócić uwagę

Autoresponder dostosowuje imiona subskrybentów do najczęściej stoso­

wanej w języku polskim formy wołacza (tzw. personalizacja). Zawiera poza
tym mnóstwo użytecznych funkcji dodatkowych. W popularnej aplikacji
Prosponder.pl użytkownik ma do dyspozycji gotowe szablony HTML, edytor

WYSIWYG (formatowanie, wgrywanie obrazów i dodawanie linków), opcję

podglądu kampanii mailowej w czasie rzeczywistym, niezbędne np. w oce­
nie skuteczności archiwum RSS. Usługi można więc poszerzyć o mass ma -

iling (czasem jest on podstawową usługą firmy zajmującej się generowa­
niem leadów).

WARTO WIEDZIEĆ

W zależn ości od zapotrzebowania generowanie l eadów może od bywać się za­

równo w kanale B2B (z ang. Bussines to Bussines), B2C (Bussines to Consumer),

jak i n aj bardziej sperso nalizowanym B2Y (Bussines to You). P u n ktem wyjścia jest

stworzona wcześniej przez usługo biorcę charakterystyka idea l n ego klienta.

Ile trzeba wydać

Ko mputer w mocnej ko nfigu racji - od 2 tys. zł w g ó rę

Tablet (popularny) - od 5 0 0 zł w górę

Smartfon (po p u larny) - od 1 5 0 zł w g ó rę

Autoresponder - 200 zł - 3 0 0 zł/mies.

M ateriały biu rowe - ok. 1 0 0 zł/ mies.

Opłaty za telefon i i nternet - ok. 200 zł/mies.

Ile można zarobić

Podstawowe usługi (powiadomienia o nowych klientach, wizytówka fir­

my w katalogu, subdomena firmowa, dostęp do panelu zarządzania) ofe­
rowane są zazwyczaj za darmo. Sprzedaż rocznego abonamentu na korzy­

stanie z bardziej rozbudowanych funkcjonalności to przychód w wysokości
ok. 1,5 do 3 tys. zł. od jednego klienta.

1.2.

Pozycjonowanie

Od strony technicznej pozycjonowanie SEO (z ang. Search Engine Opti­

mization)

to skonstruowanie lub przebudowa strony internetowej w taki

sposób, by odpowiednie frazy i słowa kluczowe powodowały umieszczenie
aplikacji na jednym z pierwszych miejsc w wyszukiwarkach internetowych.

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

Trzeba przygotować wartościowy (pod kątem wyszukiwarki) materiał. Do­

brze pozycjonowana witryna pojawi się na pierwszych miejscach nie z tego
powodu, że właściciel za to zapłacił, ale ponieważ najlepiej pasuje do wpi­

sanej frazy.

WARTO WIEDZIEĆ

N ajpopularniejszą z wyszu kiwarek jest Google, p rzez którą generowanych jest ok.

94 p roc. zapytań. Kolej n e miejsca zaj m ują Onet (l ,52 proc.) o raz Bing (l,44 proc.).

Dla kogo

Łatwiej będzie tego rodzaju działalność prowadzić osobom, które mają

doświadczenie w branży IT i informatycznej. Trzeba znać mechanizm
działania najpopularniejszej wyszukiwarki i śledzić informacje o zmia­

nach kodu, aktualnych preferencjach itp. Ale z samym pozycjonowa­

niem, polegającym na wpisywaniu wartościowych słów na stronę, lepiej
wbrew pozorom poradzi sobie osoba z wykształceniem humanistycz ­
nym. Zgłaszając zakres działalności gospodarczej można wybrać tzw. nu -
mer PKD o symb olu 63.11.Z (zarządzanie stronami internetowymi, ho­
sting i podobna działalność).

Konieczne inwestycje

Komputer w tym przypadku jest podstawowym narzędziem pracy. Nie

ma co oszczędzać na jego konfiguracji. Przyda się zarówno szybki pro ­
cesor, większa ilość pamięci (najlepiej w postaci zewnętrznego, twarde ­

go dysku). Kupno tabletu wyposażonego w możliwość transmisji danych

przez sieć l<omórkową (3G i 4G) pozwoli na świadczenie usługi w trybie
ciągłym. Obsługując kilku klientów konieczne będzie zatrudnienie kon­
sultanta.

Na co zwrócić uwagę

:go �ll3jo 0

Iiliile :no p.r0ees wielomiesięczny, dlatego odbiorcy

usługi poszukują firm, któ e będą w stanie zapewnić wsparcie nie tylko na
początku współpracy, ale przez cały okres obowiązywania umowy. W sku -

tecznym pozycjonowaniu pomogą narzędzia udostępniane zarówno przez
wyszukiwarki (Google AdWords i Sitemaps), jak i niezależnych producen­

tów (www.seocentro.com, www.keyworddiscovery.co). Warto także korzy­

stać z porad na forum branży SEO (np. forum.optymalizacja.com). Nie­
rzadko pozycjonowana strona wymaga przebudowy lub przejścia na inny
poziom rozwiązań hostingowych, jak na przykład serwery dedykowane.
Dobrze jest włączyć tego rodzaju usługi do oferty, albo przynajmniej na -
wiązać współpracę z wiarygodną, zajmującą się tego rodzaju działalno­
ścią, firmą zewnętrzną.

9

background image

10

30 pomysłów na zarabianie w domu

WARTO WIEDZIEĆ

Pozycja n a liście wyn i ków d ecyd uj e o wejśc i u na stro n ę przez i nternautów. N a
l i n k do a p l i kacji z n aj d ującej się n a pierwszym m i ejscu kli ka o k. 5 4 p roc. użyt­
kown i ków sieci, n a d ru g i e - 15 p roc., trzecia pozycja s kłania d o wejścia n a

stron ę j u ż tyl ko 9 p roc. i nternautów.

Ile można zarobić

Podnoszenie pozycji strony internetowej powinno rozpoczynać się od

rozmowy, ustalenia potrzeb oraz dob oru skutecznych fraz. Następnie
należy wykonać audyt, podczas lztórego zachowanie strony zostanie zba -
dane (określony kod oraz pozycja w wyszukiwarce). Wtedy dopiero moż­
na oszacować, na ile trudne będzie pozycjonowanie słowa kluczowego.
Na efekty zwykle trzeba poczekać od dwóch do nawet sześciu miesięcy.
Cena usługi zależy zatem od stopnia jej skomplikowania i nakładu pracy

jaką trzeba włożyć w wypromowanie. Przychody najlepszych, obsługu -
jących 3 0 0 -400 klientów firm branży SEO, wynoszą nawet kilkadziesiąt

tys. zł. miesięcznie.

Ile trzeba wydać

Ko mputer w mocnej ko nfig u racji - od 2,5 tys. zł

Tablet (śred nia półka) - od 1,5 tys. zł
Zewn ętrzny dysk twardy (3 TB) - od 700 zł

Zwiększenie wydajn ości serwera - w zależności od potrzeb

M ateriały eksploatacyj n e - od l tys. zł

Pensja konsu ltanta (Warszawa) - od

2,5

tys. zł

Opłaty za i ntern et - ok. 200 zł/mies.

1.3.

Sklep internetowy

Ja

.

�nil� z �am:�c snowar��sz�Iilia Marketingu Bezpośredniego

w 2012 r. na zakupy w sieci �arówno w e- sklepach, jak i na platformach
aukcyjnych) Polacy wydali relzordową kwotę prawie 25 mld zł, o lzillzana­
ś cie proc. więcej niż w roku poprzednim i dynamiczny trend wzrostowy

będzie się utrzymywał.

Dla kogo

Sklep internetowy może prowadzić każdy. Zgłaszając zakres działalno­

ści należy wybrać tzw. numer PKD o symbolu 52.61.Z (sprzedaż wysyłkowa).
Oprócz niej warto zadeklarować również przedmiot handlu (np. sprzedaż
detaliczna odzieży, artykułów spożywczych czy artykułów gospodarstwa
domowego).

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

WARTO WIEDZIEĆ

W 201 2 ro ku w samych e-sklepach Polacy wydali ok. 11 mld zł (14 mld zł

-

na plat­

formach au kcyj nych).

Konieczne inwestycje

Aby prowadzić handel w przestrzeni wirtualnej najważniejszą inwesty­

cją jest kupno komputera. Przyda się mocny procesor (najlepiej ostatniej
generacji, koszt od 620 do 120 0 zł). Maszyna natomiast nie musi mieć sil­
nej karty graficznej (wystarczy wartości 150 -3 0 0 zł). Konieczny jest dostęp
do internetu, przy czym im większa przepustowość łącza, tym lepiej (co
najmniej 6 Mb/s). W przestrzeni wirtualnej potrzebna będzie domena, ho­

sting oraz sklep (skrypt komputerowy). Domena to inaczej adres - powi­

nien być prosty i łatwy do zapamiętania (najlepiej gdy składa się maksy­

malnie z trzech sylab) i wiązać ze sprzedawanym asortymentem. Błędem

jest użycie nazwiska (szczególnie gdy jest trudne do wymówienia) albo

nazw anglojęzycznych.

Po wyborze domeny należy sprawdzić jej dostępność. Jeśli jest zajęta

może wystarczy dodać inną końcówkę (najlepsze to .pl, .com., com.pl). Je ­
śli są dostępne warto kupić wszystkie. Koszt jest niewielki (od 15 do 50 zł

rocznie), a więcej warte jest ograniczenie ryzyka, że w przyszłości ktoś pod­
szyje się pod sklep. Hosting to miejsce na serwerze, gdzie sklep fizycznie

będzie umieszczony. Aby klienci korzystali ze sklepu jego strona musi ła -

dować się błyskawicznie. Podczas wyboru należy zatem zwrócić uwagę na

szybkość transferu danych (przynajmniej 6 Mb/s, ale im wyższa, tym lepiej),
pojemność bazy danych (dobrze, gdy jest nieograniczona) i panel admini­
stracyjny (intuicyjny). Koszt hostingu to wydatel< rzędu 180-750 zł rocznie
(w zależności od konfiguracji serwera). Kolejną rzeczą jest skrypt (program
do budowy wirtualnego sklepu). Możemy skorzystać z bezpłatnej aplikacji
(np. Magento, OsCommerce, ZenCart), kupno tworzonego na wyłączne po­
trzeby rozwiązania lub dzierżawę.

p 'erwsile

IiO

if};ean:iJe

a j

cifl!�

zaletę: jest bezpłatne. Fachowcy jed­

nak narzekają, że aplil�acje pełne są błędów, układ sklepu jest z góry narzu -
eony i niezbyt atrakcyjny, aplil<acje nie są zoptymalizowane pod kątem wy­
szukiwarek.

Cena za wdrożenie bezpłatnego skryptu waha się w granicach 220 -450 zł.

Zdaniem ekspertów to rozwiązanie dobre raczej do zbadania popytu. Stro­
na tworzona od podstaw będzie bardziej funkcjonalna zarówno dla klien -

tów, administratora jak i wyszukiwarek, choć tania nie jest. Koszt zależy
od liczby funkcj onalności i marki wykonawcy. Cena najprostszej stro ­
ny wynosi ok. 1,3 -2,3 tys. zł, zaawansowanej - nawet kilkanaście tys. zł.

Trzecią możliwością jest dzierżawa (cena nie powinna przekroczyć
3 0 0 - 60 0 zł/mies.).

11

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

Ważnym elementem działalności jest opracowanie łańcucha logistyczne­

go - ścieżki dostarczenia towaru do klienta. Najprostszym, ale nie pozba­
wionym wad, rozwiązaniem jest tzw. dropshipping, który, mówiąc w slzró­
cie, przenosi odpowiedzialność za przechowywanie i dostarczenie produktu
na producenta (firma tylko szuka i pozyskuje klienta). Własny lub dzierża­
wiony magazyn dają co prawda niezależność, ale oznacza z reguły koniecz­
ność dużej inwestycji początkowej oraz zatrudnienie personelu. Mała fir­
ma (do 200-300 wysyłek małogabarytowych produktów miesięcznie) może
sama magazynować i wysyłać towary.

Na co zwrócić uwagę

Projektując sklep warto pamiętać, że po pierwsze - klient musi mieć

możliwość łatwego znalezienia produktu, po drugie - trzeba mu dostarczyć

jak najwięcej informacji opatrzonych zdjęciami, po trzecie - musi wiedzieć
jak w bezpieczny sposób dokonać zakupu (strona powinna być co najmniej

zabezpieczona certyfikatem SSL, a najlepiej EV, niższej jakości certyfikaty
w zasadzie nie nadają się już do obsługi sklepu internetowego). Gdy wiązać

się to będzie z dużą ilością formularzy i wysłaniem mejli - poszuka innego

sklepu.

Aby e- sklep zarabiał musi być promowany. W handlu internetowym naj­

bardziej popularny jest mass mailing oraz pozycjonowanie. W tym, drugim

przypadku należy pamiętać, że liczy się tylko pierwszych dziesięć pozycji na

pierwszej stronie (dalej mało kto zagląda).

12

WARTO WIEDZIEĆ

Od sklepów i ntern etowych klienci oczekują d użej oferty prod u któw (69 p roc.)
oraz atrakcyj n ej reklamy (47 proc.). Bezpłatn a dostawa, o dziwo, nie jest pożą­
dana (13 proc.).

Ile można zarobić

:Z,a

mlD!<iE

ależ� otl olfr0tri>Wi.

ID

e�m:ie w „krajowej" przestrzeni wirtualnej

działa ok. 12,1 tys. sklepów. Naj-więcej (ok. 2,5 tys.) handluje artykułami z ka -
tegorii „Dom i Ogród". Jest duża konkurencja, więc marże w tej branży są
stosunkowo niewielkie (5-7 proc.). Dużo e-sklepów sprzedaje prezenty i ak­
cesoria (ok. 1,3 tys.) oraz odzież i obuwie (ponad 1,2 tys.). Roczne przycho­

dy popularnego, średniej wielkości e-sklepu handlującego wyposażeniem
wnętrz wynoszą ok. 350 -550 tys. zł.

WARTO WIEDZIEĆ

W przyszłości, jak prog nozuj e zaj m ująca się bad a n iem ryn ku i nternetowego fir­

ma Ge mius, w sieci p rzeważać będą wyspecjalizowan e sklepy jednobranżowe.

background image

Ile trzeba wydać

Ko mputer - 1 ,2-2 tys. zł

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

N aj p rostsze oprogramowani e sklepowe - ok. 5 5 0 zł
Pozostałe opro g ramowanie - ok. 350 zł

Stworzenie strony - ok. l , 5 -2,5 tys. zł

Drukarka fiskalna - 2- 3 tys. zł

Serwer i domena - ok. 40 zł/mies.
Promocja w wyszu kiwarkac h - ok. 25 0 zł/mies.

M ate riały biurowe - ok. 1 0 0 zł/mies.

Opłaty za telefony i internet - ok. 5 0 0 zł/mies.

Poczta. kurier. logistyka - w zależności od obrotu

1.4.

Marketing esemesowy

Polska jest europejskim liderem pod względem liczby zarejestrowa -

nych telefonów komórkowych. Według szacunków Głównego Urzędu Sta -
tystycznego w ubiegłym roku kupiliśmy 3,2 mln kart SIM umożliwiają­
cych komunikację mobilną. Na początku 2013 r. we wszystkich sieciach

było zarejestrowanych ponad 55 mln urządzeń. Oznacza to, że obecnie na

100 mieszlzańców naszego luaju przypada ponad 150 telefonów lzomórlzo­
wych. Daje to nam jeden z najwyższych wskaźników tzw. penetracji ryn­

ku w krajach Unii Europejskiej. Według prognoz za kilka lat tzw. reklama

mobile będzie najważniejszą formą promocji. W ub. roku z tego kanału

komunikacji najczęściej korzystały branża finansowa (banki) i motoryza­
cyjna.

WARTO WIEDZIEĆ

57 p roc. badanyc h jest skło n nych nawiązać ko nta kt z nadawcą po otrzymaniu

esemesa. 71 proc. osób, które odebrały reklamę p rzez telefo n komórkowy posz u ­
kuje dals2�ch informac·i 0:i p rod u kcie, usłudze l u b marce, a prawie połowa podej -

aee:N{ZJ o zakw�1e.

za eż�<Dś i oBI tzw. kan ału dostę pu profesjonalna fi r-

ma jest w stanie wysła' od 40 do 3 0 0 tys. wiadomości w ciąg u godziny.

Dla kogo

Najmniej trudności z technicznym aspektem profesjonalnej wysyłki wia -

domości esemesowych (tzw. MT) będą miały osoby z doświadczeniem pracy
w branży IT, telekomunikacyjnej lub informatycznej. Jednak zawarcie cie­

kawej treści w krótkiej wiadomości nie jest zajęciem z zakresu technologii,

a raczej reklamy. Przydatne więc będzie doświadczenie w branży SEO (pozy­
cjonowanie) lub mass mailingu. Rejestrując firmę jako symbol PKD należy

wpisać 73.11.Z (działalność agencji reklamowych).

13

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

Konieczne inwestycje

Niezbędne jest kupno w miarę mocnego serwera. Osoby, które nie mają

przygotowania informatycznego powinny nauczyć się programowania tzw.
aplikacji dedykowanych w formacie strony web. Duża część usługi odby­

wa się bowiem poprzez budowę na zlecenie klienta i po analizie wymagań

skryptu, dzięki któremu może on samodzielnie uruchamiać i kończyć kam -
panie. Konieczna jest także znajomość formatów bulk SMS, a2p, streaming
SMS, p2p, typów (normal, flash, long-sms) i lzodowania wiadomości ( text,

Unicode, binary, Wap push, data).

Na co zwrócić uwagę

Najlepiej podczas projektowania kampanii esemesowych sprawdza się

tzw. model AIDA. To schemat zakładający stopniowe, coraz bardziej inten -
sywne, przyciąganie uwagi odbiorcy (skrót pochodzi od angielskich słów
Attention

- uwaga, Interest - zainteresowanie, Desire - pożądanie, Action

- działanie). AIDA pozwala z jednej strony optymalnie wykorzystać maksy­

malną liczbę znaków, z drugiej - tak stopniować napięcie, aby przekaz był

jak najbardziej skuteczny. W początkowej fazie kampanii chodzi o to, by od­

biorca w ogóle zwrócił na przedmiot działania uwagę. Właściwy przelzaz po­

winien znajdować się pod koniec serii wiadomości. Czasem do tego modelu

komunikacji marketingowej dodawana jest jeszcze literka S (Satisfaction).

Zakończeniem kampanii jest wtedy badanie stopnia zadowolenia odbiorcy
z usługi lub produktu.

Ważnym elementem kampanii esemesowych jest personalizacja. Sku­

teczna akcja nie powinna być kierowana do anonimowych odbiorców. Ilość
otrzymywanych na telefon komórkowy wiadomości jest obecnie tak duża
(używa ich 81 proc. właścicieli telefonów), że tylko wiadomość wykorzystu -

jąca dane osobowe może zainteresować odbiorcę.

14

WARTO WIEDZIEĆ

Ile można zarobić

Cennik zawiera zwykle abonament miesięczny oraz koszt wysyłki jed­

nego esemesa. Przy najtańszym abonamencie 5 0 zł cena wiadomości

(w zależności od formatu) wynosi od ok. 5 - 6 gr (zwykły esemes) do 3 0 -35 gr

(MMS).

Jeśli klient wysyła 10 tys. standardowych wiadomości (średniej wiel­

kości pakiet) firma zarobi ok. 6 0 0 zł. Za wysyłkę takiej samej ilości MMS

- olz. 4 tys. zł (lzlienci zwylzle lzupują paldety mieszane).

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

Ile trzeba wydać

Serwer w mocnej konfig u racji - 5-1 0 tys. zł

Tablet (Windows 8) - od 2,5 tys. zł

Personalizacja (l O tys. S M S) - 1 2 0 0 - 1 3 0 0 zł

Tel efon, internet - w zależności od operatora i l iczby zleceń

M ateriały e ksploatacyj n e - do l tys. zł/mies.

1.S.

Handel długami

W ub. roku mniej niż 30 proc. faktur zostało opłaconych w terminie. Naj­

słabsza tzw. moralność płatnicza cechuje branżę spożywczą i budowlaną.
Nieznacznie polepszyła się natomiast kondycja sektora metalurgicznego
i przedsiębiorstw handlujących sprzętem radiowo-telewizyjnym. Skala zja -

wiska będzie, jak twierdzą specjaliści, narastać, a terminy płatności - wy­
dłużać. Handel wierzytelnościami ma więc dobre perspektywy. Obracanie

kredytem kupieckim, zaciąganym za zgodą wierzyciela lub bez, stało się zja -

wiskiem powszechnym, a internetowych giełd długów przybywa.

WARTO WIEDZIEĆ

Obecnie na najpopularniejszej platformie www.dlugiinfo.pl wystawione na sprze ­

daż są długi o wartości ok. 513 mln zł. Usunięto natomiast z notowań wierzytel ­

ności w cenie ok. 204 m l n zł (powody są różn e - najczęściej spłacenie należno­
ści, ugoda lub kompensacja zadłużenia). Z platformą można zinteg rować programy
księgowe Microsoft Dynamics NAV, SAP, Ramzes, Enova, Ferrodo, ODL Polka.

Dla kogo

Podobnie jak inwestować na giełdzie, kupować i sprzedawać długi może

każdy podmiot, posiadający kapitał .

·n est�cje

I

s. e

u

Podstawą jest posi:a anie odpowiednio dużego kapitału obrotowego.

Jak twierdzą osoby trudniące się tal<ą działalnością, nie ma co wchodzić
w branżę obrotu wierzytelnościami z kapitałem mniejszym niż 70-100 tys.

zł. To już nie te czasy, gdy odzyskując kupiony wcześniej dług można było
zarobić 20-30 proc. jego wartości. Dzisiaj marże w wysokości 10-15 proc. na­
leżą do wysokich i wymagają dużego nakładu pracy. Istotne jest meryto ­
ryczne przygotowanie. Przed inwestycją w wierzytelność należy przemyśleć
możliwe scenariusze rozwoju wypadków, przeanalizować sytuację dłużnika
i przygotować się na każdą ewentualność. Warto nawiązać współpracę z fir­
mami windykacyjnymi i wyznaczyć ścieżkę sądowego nakazu zapłaty na­
leżności (w pierwszej kolejności najlepiej poprzez wyrol< e-sądu).

15

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

Na co zwrócić uwagę

Kupując wierzytelność na giełdzie i jednocześnie zamawiając usługę

u dłużnika można na zasadzie tzw. kompensacji zadłużenia kupić ją znacz­

nie taniej niż wynosi jej wartość rynkowa. Coraz więcej zadłużonych firm

jednak w umowie sprzedaży zastrzega, że opłata może być dokonana jedy­

nie gotówką lub przelewem bankowym. Wtedy też można wykorzystać me­

chanizm kompensacji, ale trzeba się liczyć ze sporem sądowym.

16

Ile można zarobić

Tak jak na giełdzie papierów wartościowych, wysokość zarobków zale­

ży od tego jak tanio uda się kupić dług i jak drogo będzie można go sprze­
dać (lub odzyskać). Generalnie im bardziej wierzytelność przeterminowana,
tym tańsza. Jednak niespłacone w ciągu pierwszych trzech miesięcy długi
rzadko można kupić za mniej niż 90-95 proc. wartości.

WARTO WIEDZIEĆ

Zaciąg nięcie wspomagającego płyn ność kredytu o b rotowego j est wciąż n aj po­

pu larniejszym, deklarowanym przez prawie 8 0 p roc. p rzedsiębiorców sposobem
radzenia sobie z n iezapłaconymi należnościami. Coraz popularn iejszy jest także

faktorin g (sprzedaż p rzeterminowa n ej należności wyspecjalizowanym i n stytu ­
cjom fi n a n sowym), w naj bardziej d rastycznyc h przypadkach wynaj mowa n e są
fi rmy windykacyjne.

Ile trzeba wydać

1.6.

Sąsiedzka opieka nad dzieckiem

Zakres standardowej edukacji przedszkolnej prawdopodobnie już niedłu -

go będzie niewystarczający. Po wprowadzeniu tzw. przedszkoli za złotówkę
(godzinny pobyt dziecka nie może kosztować więcej), w wielu placówkach
zabraknie zajęć dodatkowych. Samorządów, które dopłacają do wszyst­
kich rodzajów przedszkoli (także prywatnych) nie stać bowiem na zapłace­
nie z własnego budżetu pensji profesjonalnym nauczycielom. Otwierają się
możliwości dla firm prywatnych, l<tóre we własnej nieruchomości, w ma-

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

łym sąsiedzkim zakresie, zorganizują zajęcia dodatkowe, takie jak roboty­
ka, informatyka, bajkoterapia, rysowanie, języki obce, czy popularne karate.

Dla kogo

Tematyka zajęć powinna być dostosowana do osobistych preferencji,

wykształcenia i zainteresowań. Prowadzenie firmy oferującej opiekę nad
dzieckiem, o ile nie ma statusu przedszkola, ani tzw. małego przedszkola,
nie wymaga uprawnień, ani zatrudnienia personelu. Konieczna j est nieru -
chomość. Mikrozajęcia dla trójki, maksymalnie piątki dzieci, można prowa­
dzić we własnym mieszkaniu. Na pewno jednal< trzeba przeznaczyć na to co
najmniej jeden pokój. We własnym domu tego rodzaju zajęcia zorganizować

jest jednak zdecydowanie łatwiej. We wniosku o rejestrację należy wybrać

tzw. numer PKD 88.91 (opieka nad dziećmi).

Konieczne inwestycje

Rozpoczęcie działalności w najprostszym zakresie (tylko dodatkowa opie­

ka) nie wymaga wielkich inwestycji (trzeba przede wszystkim przygoto­
wać pomieszczenie, w którym przebywać będą dzieci). Jeśli zajęcia miały­
by trwać dłużej niż 3 godziny należy pamiętać o zagwarantowaniu posiłku

(najkorzystniej wybrać catering, bo tzw. przetwarzanie żywności wymaga
zgody Sanepidu).

Droższe jest uruchomienie działalności pod szyldem znanej marki (fran­

czyza). Na rynku działa kilkadziesiąt systemów edukacyjnych, które ofe­
rują sprawdzone zestawy zajęć dodatkowych. Może to być popularna na -
uka języków obcych (Archibald, Helen Doron, Open School, Dzieciolandia),
matematyka (Prometheus, MathRiders, Szkoła Matematyki 2plus2), czy
też cieszące się coraz większym zainteresowaniem systemy uczące pro ­
gramowania maszyn (RoboCAMP, Twój Robot). Najtańsza i jednocześnie
najbardziej kosztowna jest nauka języków i s zybkiego czytania. Minimal­
na kwota inwestycji w Centrum Językowym Idea wynosi 750 zł, a w spółce
British Class (sieć British School) - od 40 do 150 tys. zł. Robotyka to wyda -

tek od 4 t1Y-S. zł (Twój Robot) do 6 tys. zł (RoboCAMP), uruchomienie pla­

GÓiWRi

il

2aj�miami

tl-0

©�m_i z matematyki (2plus2) kosztuje 7,8 tys. zł.

W cenie są jednak uwzględ ione za?ówno merytoryczne, jak i np. księgo­
we szkolenia. Kupując licencję przedsiębiorca otrzymuje gotowy produkt

do dalszej, detalicznej sprzedaży.

Na co zwrócić uwagę

Są to typowe usługi lokalne, więc ważne jest zbadanie popytu w najbliż­

szym otoczeniu. Konkurencja ze strony prywatnych, posiadających roz­

budowane programy edukacyjne przedszkoli, zmniejsza szanse na zysk.

Najlepsze perspektywy mają tereny, na których powstają nowe osiedla,
do których wprowadzają się młode, mające jedno lub planujące mieć wię­
cej dzieci, małżeństwa. Bardziej perspel<tywiczne są przy tym podmiejslde

17

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

osiedla domów. Zwiększenie powierzchni mieszkalnej i poprawienie kom­
fortu życia zwykle korzystnie wpływa na dzietność, co oznacza, że szybciej

przybywa tam odbiorców tego rodzaju usług.

WARTO WIEDZIEĆ

W czasie wakacji dodatkowe przychody może przynieść organizacja kolonii lub pół­

kolonii. Coraz większym zainteresowanie zarówno rodziców, jak i dzieci cieszy się

wypoczynek tzw. tematyczny, związany z wybraną dziedziną (np. robotyką).

Ile można zarobić

Cena najprostszej, nie obejmującej zajęć, dodatkowej opieki nad dziec ­

ldem w dużym mieście wynosi od 5 do 10 zł za godzinę. Zajęcia w zakresie

języków obcych kosztują ok. 70 -100 zł, robotyka - nawet 120 zł. Mając pod

opieką trójkę dzieci przez trzy godziny dziennie miesięczny przychód wy­

niesie ok. 900 zł (tylko dodatkowa opieka), ok. 4 tys. zł (pobyt plus godzina
nauki języka), ok. 5 tys. zł (pobyt plus robotyka).

Ile trzeba wydać

Remont pomieszczenia - od 5 tys. zł w górę
Ko nserwacja - 5 0 0 zł / m ies.

Ku rs języka obcego (dla nauczyciela) - 5 0 0 - 1 5 0 0 zł
Ku rs robotyki (d la oso by uczącej) - 1 5 0 0 - 3 0 0 0 zł
Książki, g ry, pomoce n a u kowe - 5 0 0 zł

Franczyza - 750 -1

O

tys. zł

Pro mocja - od l tys.

w g ó rę

Opłaty za telefon i I nternet - ok. 2 0 0 zł/mies.

1.7.

Archiwizacja dokumentów

� nów zciró�Ne

rachunkowe, korespondencja

18

z pracownikami, dotyczące ie tylko transakcji handlowych faktury księ­
gowe, zgodnie z ustawą o rachunl<owości powinno być przechowywane

co najmniej przez okres pięcioletni. Szczególnie małe i średnie firmy mają

problem z archiwizacją. Chodzi przede wszystkim o miejsce i personel do
obsługi. Ponadto mając łatwy dostęp do archiwum pracownicy nagminnie
powielają potrzebne informacje, skanują dokumenty, niszczą je i gubią. Dla­

tego wiele firm jest w stanie zapłacić za archiwizację.

Dla kogo

Zgodnie z prawem księgi rachunkowe muszą być prowadzone w siedzibie

firmy, l<tórej dotyczą (albo jej oddziałach). Można jednal< je przechowywać,

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

na mocy umowy, w firmie zewnętrznej. Informacja o miejscu deponowania
ksiąg, faktur, rejestrów itp. powinna być przekazana Urzędowi Skarbowe­

mu, który musi mieć zapewnioną możliwość kontroli. Zgłoszenie powinno
nastąpić nie później, jak precyzuje ustawa, niż w ciągu 30 dni od daty pod -
pisania umowy na prowadzenie archiwum. Prowadząca tego rodzaju dzia­
łalność firma musi być wpisana do prowadzonego przez wojewodę rejestru
przechowawców akt osobowych i płacowych. Rejestrując firmę należy wpi­
sać symbol PKD 91.01.B (działalność archiwów).

WARTO WIEDZIEĆ

Według badania zreal izowanego p rzez zaj m ującą się wspomaganiem procesów
bizn esowych fi rmę l<oli bro, aż 44 p roc. małych i śred n i c h przedsiębio rstw źle
ocenia codzi e n n ą pracę z dokumentami. N ajwięcej p roblemów s p rawia poszuki­

wan i e zag u bionej faktu ry (32 proc.).

Konieczne inwestycje

Tego rodzaju działalności nie można raczej prowadzić w mieszkaniu w blo­

ku. Podstawą jest przygotowanie pomieszczenia, które powinno być zaopa -

trzone w specjalne szafy segregacyjne, albo przynajmniej zwykłe, telzturowe,
pudełkowe segregatory. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich warun­

ków przeciwpożarowych, chroniących przed wilgocią oraz światłem natural -
nym. W pomieszczeniach archiwum prócz dokumentów nie może znajdo­
wać się nic więcej. Na większy popyt może liczyć firma, która zainwestuje
w technologię kodów kreskowych, umożliwiającą szybkie i bezpieczne dotar­
cie do pojedynczej faktury, spisu, rejestru, dokumentów pracownika, system
przeciwpożarowy oraz klimatyzację. Poszczególne pudła archiwizacyjne po­
winny być dodatkowo zabezpieczane jednorazowymi, numerowanymi plom -
bami. Dobrze też zainwestować w dużej pojemności pamięć masową (co naj­

mniej kilka TB), bo coraz więcej dokumentów przechowywana jest w formie
elektronicznej oraz, ewentualnie, samochód do transportu archiwów.

WARTO WIEDZIEĆ

Ustawowy okres przechowywania przez firmę dokumentów obliczany jest od po­

czątku następujących po zakończeniu roku obrotowego, kolejnych dwu nastu miesię­
cy. W praktyce zatem czas ich przechowywania rzadko wynosi ustawowe 60 miesię­
cy, zazwyczaj więcej. śred niej wielkości firma otrzymuje ok. 1 ,5 tys. faktur w miesiącu.

Na co zwrócić uwagę

Firma archiwizująca może dodatkowo świadczyć inne usługi, takie jak

profesjonalne niszczenie papierowej i informatycznej dokumentacji, ska-

19

background image

20

30 pomysłów na zarabianie w domu

nowanie, tworzenie kopii zapasowych systemów komputerowych oraz do­

radztwo w zakresie właściwego obiegu dokumentów.

Ile można zarobić

Cena zależy od lokalizacji, wielkości zbioru, rodzaju użytych do przechowy­

wania papierowych artykułów pojemników, okresu podczas którego dokumen -

ty mają być deponowane, szczegółowych, zastosowanych zabezpieczeń (system

przeciwpożarowy, ewentualna klimatyzacja). Wartość usługi podawana jest
najczęściej w metrach bieżących (regału) i wynosi od 50 do 1000 zł rocznie.

Ile trzeba wydać

Ko mputer w śred niej konfig u racji - od 1 , 5 tys. zł

Zewn ętrzny dysk twardy (3 TB) - ok. 70 0 -1 0 0 0 zł

Remont pomieszczen ia (o pow. 20 m.kw.) - od 1 0 tys. zł
M etalowe szafy do arch iwizacji - od 2 tys. zł
Seg regatory (1 0 0 sztuk) - 5 0 0 - 1 5 0 0 zł

System kod ów kreskowych - od 2 tys. zł

Plomby - od 50 O zł

M ateriały biurowe - ok. 1 0 0 zł/ m ies.

Opłaty za telefon i i nternet - ok. 200 zł/mies.
Samochód typu kombi (używany) - od 3 5 tys. zł

Paliwo - od l tys. zł

1.8.

Doradca ślubny

Szybko rośnie zapotrzebowanie na tzw. wedding plannerów. Ich zada -

niem jest pomoc zarówno podczas planowania wydarzenia, jak i organizacji

i koordynacji poszczególnych eventów z nim związanych.

WARTO WIEDZIEĆ

Każdego roku zawie ranych jest w Polsce ok. 200 tys. małżeństw. N a organizację

ślu bów i wesel, bez pod róży poślu bnych i wydatków związanych z prezentami, Po­

lacy wydają ok. 1 0 - 1 2 mld zł. C hociaż z ro ku na rok liczba nowych małżeństw spa­

d a, wydatki na organizację imprezy wesel n ej rosną. Pięć lat temu przygotowanie

przyjęcia kosztowało nie mniej niż 20 - 25 tys. zł. O becnie impreza na po rząd nym
poziomie d la 1 0 0 osób kosztuje dwa razy tyle.

Dla kogo

To działalność organizacyjna, pomocne więc będzie doświadczenie

pracy w dziale HR (przygotowanie spotkań, eventów), firmie organizu -

jącej wydarzenia, l<lubie sportowym lub biurze podróży. Wylzształcenie

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

kierunkowe nie j est potrzebne, ale przydatna jest wiedza z zakresu han -

dlu, szczególnie w branży weddingowej. Rejestrując działalność gospo ­
darczą można podać symbol PKD z działu 93 (działalność sportowa, roz­
rywkowa i rekreacyjna).

Konieczne inwestycje

świadczenie usług wedding plannera nie wymaga wielkich inwestycji.

Jak w każdej działalności potrzebna jest promocja (najlepiej w tej branży

sprawdza się aktywny marketing szeptany za pośrednictwem portali spo­
łecznościowych). Przyda się także samochód. Kupno firmowego busa pomo­
że w logistyce obsługi gości. Dodatkowe dochody może dać dom weselny
(miejsce organizacji imprez). Ale wiąże się ze sporej wiellzości inwestycją
(w zależności od lokalizacji i nakładu pracy własnej).

Na co zwrócić uwagę

W tego rodzaju działalności najbardziej prócz kapitału początkowego

(kilka tys. zł) przydatna jest szeroka, związana z branżą ślubną, sieć kon­
taktów z firmami zajmującymi się sprzedażą strojów i przyborów ślub ­
nych, fotografami, osobami profesjonalnie zajmującymi się filmowaniem,
udostępnianiem pomieszczeń (restauracje, hotele), firmami cateringowy­
mi, zespołami muzycznymi, DJ-ami. Usługi można poszerzyć o organiza -
cję tzw. wieczorów kawalerskich i panieńskich, na które jest coraz większe
zapotrzebowanie, a także powoli zdobywających popularność, nieco jeszcze

w Polsce egzotycznych, imprez rozwodowych.

WARTO WIEDZIEĆ

U rzędy skarbowe od pewnego czasu d robiazgowo ko ntrolują rynek wed d i n g o ­

wy. W u b. roku tyl ko jed en z u rzędów ko ntroli skarbowej n a śląsku przeprowa­

dził ok. 3 0 0 postę powań w firmach działającyc h na tym ryn ku.

Ile można zarobić

Profesjonalnie zorganizowane wesele dla 100 gości kosztuje 3 0 0 -400 zł od

osoby. Konluetna opłata zależy od liczby tzw. atralzcji dodatlzowych - może
to być wielki tort weselny z niespodzianką, ceremonia powitania chlebem
i solą, elegancka limuzyna do dyspozycji nowożeńców, możliwość wyna­

jęcia apartamentów, pokaz sztucznych ogni itp. Przede wszystkim jednak

trzeba zapewnić wyżywienie (im więcej dań, tym oferta bardziej konkuren -
cyjna). Organizacja jednej, średniej wielkości (i jakości) imprezy dla 100 osób,
to przychód w wysokości 7-10 tys. zł. Liczba imprez, których przygotowa -

niem można się zająć zależy od własnych zdolności organizacyjnych. Do­

datkowe dochody, ale raczej poza dużymi miastami, mogą liczyć właścicie ­
le lub dzierżawcy nieruchomości, lztórzy na jej terenie urządzą tzw. dom

21

background image

22

30 pomysłów na zarabianie w domu

weselny. W całym kraju działa ok. 6,7 tys. tego rodzaju placówek. Aby popyt
zrównał się z podażą, jak szacują specjaliści, powinno być ich ok. 15 tys., czy­
li dwa, trzy razy więcej. Zapotrzebowanie na tego rodzaju placówld jest tak
duże, że klienci rezerwują dom nawet z dwuletnim wyprzedzeniem. Zorga -
nizowanie pełnego dodatkowych atrakcji wesela w takiej placówce zapew­
nia przychód w wysokości ok. 500 -70 0 zł od osoby (brutto). Z jednego wesela
dla 100 osób w takim standardzie właściciel może mieć przychód w wysoko­
ści ok.

S O -

70 tys. zł. Do tego dochodzą innego rodzaju imprezy. Miesięczne

obroty właścicieli domów wynoszą wtedy od 2 0 0 tys. zł w górę, z tego zysk
po opłaceniu podatków i odliczeniu kosztów (pensje licznego personelu)

- od 20 do 3 0 proc.

Ile trzeba wydać

Ko m p uter w popu larnej konfigu racji - l tys. zł

Tablet (kontakty) - od l tys. zł

Bus - od 35 tys. zł (używany)

Paliwo - od 1 , 5 tys. zł/ mies. w g órę
Opłaty za telefo n i i nternet - ok. 200 zł/mies.
Budowa d o m u wesel nego - od 20 0 tys. do l mln zł (w zależności od lokalizacji
i nakład u pracy własnej)

1.9.

Catering (śniadania)

Według badania przeprowadzonego przez Pentor, regularne śniadania

spożywa 92 proc. respondentów. Specjaliści uważają, że rosnące tempo ży­
cia będzie powodować, że konsumenci będą coraz mniej czasu poświęcić na
przygotowanie porannego posiłku.

WARTO WIEDZIEĆ

Od biorcam i zestawów śniadan iowyc h są osoby p rywatne (75 p roc.). Dostawa
p ro d u któw śniadan iowyc h zamawiana jest również p rzez fi rmy na roz maite
spotka n ia ko rporacyj n e (1 5 proc.).

Dla kogo

W handlu produktami spożywczymi ważną rzeczą jest takie ustawienie

obrotu, aby produkty były sprzedawane przed upływem daty przydatno­
ści do spożycia (inaczej wygenerują stratę). Dlatego niezwykle istotna jest

umiejętność zarządzania terminami. Przydaje się także wiedza z zakresu
wartości energetycznych produktów, a także wpływu poszczególnych skład­
ników na kondycję konsumenta. Rejestrując działalność gospodarczą należy
wpisać l<od PKD 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna).

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

Konieczne inwestycje

Nakłady na rozpoczęcie powinny zamknąć się w kwocie od 6 do 10 tys. zł.

Na początku konieczna jest inwestycja w reklamę. Najlepiej zacząć od roz­
niesienia ulotek reklamowych do okolicznych skrzynek pocztowych (za ok.
400-600 zł można wydrukować ich tysiąc). Za rozniesienie trzeba zapłacić
ok. 10-20 groszy za jedną ulotkę. Z tysiąca ulotek powinno być 50-60 kon­
taktów, z tego ok. połowa powinna poskutkować zamówieniem. Skuteczny

jest także w tej branży mass mailing (o zasięgu lokalnym). Najskuteczniej­

szym kanałem składania zamówień jest internet. Konieczne będzie wyko­

nanie strony. Może to być bardzo prosta aplikacja (powinny się tam zna -
leźć przede wszystkim produkty wraz z ich ceną), więc można wykonać ją

we własnym zakresie przy pomocy bezpłatnych programów (np. Dreamwe­

aver).

W przypadku zlecenia wykonania strony osobie z zewnątrz jej koszt

nie powinien przekroczyć 200 -1000 zł. Trzeba też zadbać o właściwe pozy­
cjonowanie (ok. 120 -500 zł rocznie).

Do rozwożenia produktów konieczny jest samochód, albo zatrudnienie

kierowcy. Na początek osobowe auto powinno wystarczyć (w bagażniku
zmieści się 20-30 zestawów).

Na co zwrócić uwagę

Ważne jest opracowanie cennika. Powinien określać wartość co najmniej

kilkunastu rodzajów pieczywa (bułki, w tym rogaliki smakowe), jogurty,
płatki śniadaniowe, mleko o różnej zawartości tłuszczu, sery i twarogi (naj­
lepiej domowej roboty), tłoczone bezpośrednio z owoców soki jednodniowe.

Działalność śniadaniowa jest dość trudna w ubogich dzielnicach, w któ ­

rych mieszkańcy zaopatrują się w dyskontach. Sieci te kupują u producen­
tów ogromne ilości towarów, więc mogą liczyć na upusty. Małe są szan­

se, by udało się zaproponować ceny nie odbiegające od oferowanych przez

dyskonty, co może spowodować, że zamówień nie będzie tyle, by udało się
z nich utrzymać.

Z drugiej strony w zamożnych dzielnicach można zaproponować wysokie

marże. W produkty należy zaopatrywać się w hurtowniach, więc na wej­
ściu można zaproponować marże jakie są doliczane w osiedlowym sklepiku
(15-25 proc.).

Produkty muszą być u klientów między 7 a 9 rano. Dlatego codzienną pra -

cę trzeba zaczynać między 3.30 a 4 rano. Tylko soki jednodniowe dostarcza -
ne są zazwyczaj bezpośrednio przez producenta. Pozostałe artykuły trzeba

przywieźć z hurtowni, przetworzyć, zapakować do toreb i porozwozić.

WARTO WIEDZIEĆ

89 proc. Polaków spożywa reg u larnie pora n ny posiłek, 1 9 proc. zjada dwa śniada­
nia dzien n ie, 11 proc. w ogóle rezyg n uje z poran nych posiłków.

23

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

Ile można zarobić

Aby interes miał perspektywy firma powinna mieć co miesiąc 30 -40 od­

biorców składających zamówienia wartości 30 -40 zł dziennie. Przychody

z takiej działalności wyniosą od 23 do 30 tys. zł, a zarobek ok. 5-8 tys. zł.

24

Dochody można podnieść oferując sprzedaż drobnych reklam na papiero­

wych torbach, w które pakowane są produkty. Na jednej torbie może zmie ­
ścić się do 50 małych modułów (zwykle zamieszczanych jest nie więcej niż
10-30 reklam).

Ile trzeba wydać

Kapitał obrotowy - nie mniej niż 1 2 tys. zł
Ko mputer (popularna konfigu racja) - 1 - 2 tys. zł
U lotki (wraz z rozniesieniem) - 1 0 0 0 zł

Strona i nternetowa (prosty skrypt) - 3 0 0 - 5 0 0 zł

Pensja kierowcy - 1 5 0 0 - 2 0 0 0 zł. /mies.
Samochód (używany) - od 35 tys. zł

Paliwo - od l tys. zł

1 0 tys. to reb z nadru kami - ok. 2,5-3 tys. zł

1.10.

Drobny PR

Rośnie sektor agencji public rela tions, l<tóre swoją ofertę kierują do

małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi takie mają swoją specyfikę :
chociaż MSP równie często jak duże przedsiębiorstwa korzystają z ze­
wnętrznych działań produktowych (tworzenie w mediach pozytywne ­
go przekazu marki albo wytwarzanego artykułu), większe znaczenie ma
dla nich opracowanie strategii wizerunlzowej (począwszy od graficznych
znaków, logotypów, marki, po typ owe działania kreujące wizerunek
w mediach). Ob sługą takich firm zajmują się częściej małe, prywatne,

nie międzynarodowe, agencje.

Dla kogo

Działalność PR polega na docieraniu z punktem widzenia zleceniodawcy

do osób mających wpływ na opinię publiczną (dziennikarze, blogerzy, pro ­
sumenci). Najważniejszym kapitałem jest znajomość odpowiednich osób.
Z prowadzeniem agencji public relations najmniejszy kłopot zatem będą
mieli byli pracownicy mediów (łączenie aktywności, choć nie łamie prawa,

to dyskwalifikuje w środowisku), reklamy, autorzy blogów i osoby aktywnie
używające mediów społecznościowych.

Konieczne inwestycje

W tego typu działalności istotny jest profesjonalny wizerunek. Trud­

no sobie wyobrazić, by na rozmowy z polityl<ami, czy dziennil<arzami

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

doradca przyjeżdżał autobusem. Należy także zainwestować w wy­
gląd zewnętrzny: dob re ubranie, komplet urządzeń mobilnych (tablet,
smartfon), ewentualnie laptop (do prezentacji). Działalność w mniej ­
szym zakresie może być wykonywana we własnym lokalu, ale jeśli pla­
nowane jest rozszerzenie zakresu, lepiej wynająć mieszkanie w dobrej

lokalizacji.

Na co zwrócić uwagę

Z usług agencji PR często korzystają mniej sze przedsiębiorstwa połączo­

ne w klastry, czy też reprezentujące branże izby i stowarzyszenia. Działa -

nia wizerunkowe mają wtedy najczęściej na celu przedstawienie stanowi­
ska skupionych w takiej organizacji firm w sprawie projektowanych zmian
w prawie i obejmują zarówno inspirowanie redakcji mediów papierowych
i elektronicznych do zajęcia się tematem, jak również rozmowy, oczywiście
w ramach określonych ustawą o lobbingu, z osobami bezpośrednio zaanga -
żowanymi w tworzenie prawa.

źródłem dodatkowych zarobków może być także wewnętrzny, tzw. PR

korporacyjny, czyli opracowanie ścieżek komunikacji wewnętrznej w firmie

między pracownikami i osobami decyzyjnymi (właściciel, osoba zarządzają­

ca) oraz między samymi zatrudnionymi.

Ile można zarobić

Wartość kontraktu zależy od zakresu usług. Najdroższa, ale także najrza­

dziej używana przez mniejsze firmy, jest kampania kryzysowa, której celem

jest zmiana nieprzychylnego tonu mediów dotyczącego marki lub produktu.

Za trwające dwa tygodnie działania (trzy tytuły prasowe o zasięgu ogólno­
polskim), zleceniodawca może zapłacić 100 tys. zł.

Dochodowe jest także prezentowanie urzędnikom, politykom i opinii pu­

blicznej argumentów dyskwalifikujących przygotowywane właśnie regula -

cje prawne. Cena trwającej dwa miesiące l<ampanii, obejmującej zarówno

prasę, telewizję, jak i bezpośrednie rozmowy, to ok. 90 -140 tys. zł.

WARTO WIEDZIEĆ

Kryzys omija branżę P R. Łączne przychody w 201 2 roku 31 największych , działają­

cych na polskim ryn ku agencji PR przekroczyły rekordową kwotę 223 m l n zł i były
o 1 2,6 p roc. wyższe n iż w 2011 ro ku. 2013 rok także ma być dla branży korzystny.

Za zwykłe działania wizerunkowe (w zależności od zasięgu i efektów)

można zażądać od 30 do 75 tys. zł. Czas pracy przy tym nie ma z reguły zna -
czenia. Liczy się efekt. Opracowanie marld i logotypu to przychód rzędu kil­
kunastu tys. zł.

25

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

Ile trzeba wydać

Ko mputer w śred niej konfig u racji - 2 tys. zł

Ko mplet u rządzeń mobil nych - od 5 tys. zł

Samochód (używany, z wyższej półki) - od 45 tys. zł

M ateriały eksploatacyj n e - od l tys. zł

Wynajęcie mieszka n ia (w Warszawie) - od 2 tys. zł

Kapitał o brotowy - od 5 tys. zł

Wizerunek - od 3 tys. zł

M ate riały biurowe - ok. 1 0 0 zł/m ies.

Opłaty za telefon i i nternet - ok. 200 zł/mies.

1.11.

Automaty vendingowe

Przy drogach, na stacjach benzynowych, na uczelniach i w urzędach

stoi ok. 55 tys. automatów do sprzedaży drobnych produktów (głów­
nie spożywczych). W ub. roku Polacy wrzucili do tego rodzaju maszyn
ok. 3 5 0 mln zł. Zarządzanie korzystnie zlokalizowaną siecią takich urzą­
dzeń nie sprowadza się jednak do wyjmowania z nich pieniędzy. Najbar­
dziej pracochłonne jest uzupełnianie asortymentu i dbanie, by w maszy­

nach zawsze znajdowały się produkty z aktualną datą ważności. Nie jest

jednak konieczne utrzymywanie własnego magazynu, ani podpisywanie

umowy z zewnętrznym dostawcą. Zakupy robione są najczęściej w hur­
towni, a uzupełnienie przeprowadza właściciel lub zatrudniona przez
niego osoba. Ale trzeba liczyć się z tym, że lokalizacja z czasem może
stracić atrakcyjność.

WARTO WIEDZIEĆ

Ko rzystne lokalizacje to b i u rowce, ucze l n i e wyższe i szkoły, u rzędy, szpital e .

h a l e widowiskowe, dworce, teatry i m uzea. N i e n a l eży n ato miast s podziewać
się d użego p rzychod u z maszyny u stawio n ej w c e ntru m h a n d l owym, g d zie

w bliskiej od ległości działają kawiarnie i tradycyj n e sklepy spożywcze. Do każ­
d ej loka l izacji trze ba jed nak podc h odzić indywi d u al n ie.

Dla kogo

Duże znaczenie ma znajomość lokalnego rynku (osobie z Warszawy

trudno będzie sprzedawać w Lublinie), ale także kontakt z właścicielami
i zarządcami budynków zarówno administracji publicznej, j ak i komer­
cyj nych (biura). Od nich bowiem zależy zgoda na ustawienie maszyny,

jak i ewentualne opłaty (rzadko stosowane są oficjalne cenniki). Rejes­

trując firmę można wpisać numer PKD 5 6.10.B (ruchome placówki
gastronomiczne).

26

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

Konieczne inwestycje

Najważniejsze jest kupno odpowiedniej ilości urządzeń. Przed rozpoczę­

ciem działalności pracochłonne będzie zrobienie rozeznania na lolzalnej

mapie atrakcyjności poszczególnych miejsc i dopasowanie do niej ewentu -
alnego popytu (co innego można sprzedawać w okolicy szkoły, w biurow­
cu, czy w centrum fitness). Wysokość przychodów w zależności od miejsca
może się różnić zasadniczo. Błąd w wyborze asortymentu także jest kosz­
towny.

Na co zwrócić uwagę

Najlepiej, przynajmniej na początku, zaopatrzyć automat w możliwie

szeroką gamę produktów. Gusta konsumentów w poszczególnych miej ­
scach mogą bowiem zaskakiwać.

Ważne jest odpowiednie uzupełnianie i opróżnianie automatów.

W maszynach z produktami o długich terminach ważności można to ro ­
bić rzadziej (np. raz w miesiącu, chyba, że popyt jest duży). Natomiast

sprzedaż produktów z krótkim terminem (np. kanapek) wymaga częst­
szej rotacji.

Ile można zarobić

Z jedną czy dwoma maszynami, jak uważają właściciele firm, nie warto

startować. Biznes ten staje się opłacalny przy 9- 11 automatach. Maszy­

na w dobrej lokalizacji (np. centrum miasta w okolicy wyższej uczelni)

może zapewnić miesięczny przychód w wysokości ok. 2,5-3 tys. zł. Mar­

ża jest wyższa niż w przypadku zwykłych sklepów spożywczych i wynosi
ok. 15-20 proc.

WARTO WIEDZIEĆ

N ajwię kszym powodzeniem w sprzedaży ve n d i n gowej cieszy się kawa, h e rba­

ta, g o rąca czekolada (40 p roc.), n a d ru g i m miejscu są napoje w puszce i butelce

(35 p roc.). J edynie 1 5 proc. aso rtymentu stanowią snaki, przekąski słod kie i słone.

Ile trzeba wydać

l o automatów (n owych ) - 140 tys. zł
1 0 automatów (używanyc h ) - 5 0 - 60 tys. zł

Samochód do przewozu maszyn

-

2 0 -3 0 tys. zł

Paliwo

-

7 0 0 - l tys. zł /mies.

Wózek do transportu automatów

-

6 tys. zł

Opłata za miejsce

-

0 - 3 0 0 zł/mies.

Pensja p racownika

-

2 tys. zł/ mies.

27

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

1.12.

Tłumaczenia

Coraz większa część tłumaczeń powstaje przy użyciu programów translator­

slzich. Tego rodzaju działalnością zajmuje się w Polsce ok. 60 tys. firm, jednak
90 proc. z tego to tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza. Kilka procent
rynku obsługują firmy z branży outsourcingu procesów biurowych. Działają
u nas również duże, międzynarodowe koncerny translatorskie (m.in. Skrivanek
i Lidex), ale na rozdrobnionym rynku nie zajmują dominującej pozycji.

WARTO WIEDZIEĆ

Do 201 5 roku wartość wyko nywanych na świecie tłu maczeń ma wzrosnąć o p ra­

wie 20 p roc. i wyn ieść S O mld dol. Polski ryn e k w u biegłym roku wyceniany był

na ok. l ,l mld zł.

Dla kogo

świadczyć usługi translatorskie może każdy (branża nie jest ograniczona

koncesjami), jednak łatwiej będzie osobom mającym wykształcenie kierun -
kowe lub biegle posługujących się co najmniej językiem angielskim. Tłuma­
czenie dokumentów specjalistycznych wymaga swobodnego poruszania się
po niszowym słownictwie. Rezultat pracy musi być więc sprawdzany, naj­

lepiej na kilku poziomach (prosta korekta interpunkcyjna, j ęzykowa i orto­

graficzna, ale także pomoc fachowego konsultanta), a gotowe tłumaczenia

- archiwizowane. Formalnie w branży nie obowiązują normy jakościowe.

Łatwiej jednak będzie firmie, która zdobędzie znak jakości z rodziny ISO.
Rejestrując firmę należy wpisać numer PKD 74.3 lub 74.30 (działalność zwią­
zana z tłumaczeniami).

Konieczne inwestycje

Wbrew pozorom do świadczenia tego rodzaju usług potrzebny jest nie­

mały kapitał. Branża szybko się komputeryzuje. Użycie elektronicznych tłu -
maczy jest w zasadzie standardem. Najprostsze, ale profesjonalne aplikacje
kosztują 2-5 tys. zł. Ale są ograniczone liczbą stanowisk, na których mogą
pracować i mają stosunkowo mało rozbudowane funkcjonalności (nie ob ­

sługują np. wszystlzich rodzajów plików). Za najbardziej zaawansowane pro­
gramy tzw. maszynowej translacji (CAT) trzeba zapłacić 10 -15 razy więcej.
Do tego należy doliczyć roczne koszty serwisu, a także kupno komputerów
w dość mocnej konfiguracji. Jednak nic nie zastąpi pracy dobrego tłumacza,
a tych na rynku brakuje.

Na co zwrócić uwagę

Prawie 90 proc., zleceń pochodzi od przedsiębiorstw wchodzących na kra -

jowy rynek oraz polskich, szukających partnerów za granicą. Najwięcej zle­

ceń składają firmy z sel<tora finansowego i koncerny farmaceutyczne. Spo-

2 8

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

ro zamówień pochodzi od ubezpieczycieli, z branży nowych technologii
oraz konsultingu. Poważnym odbiorcą usług są kancelarie prawnicze, które
przygotowują slzomplilzowane, posiadające rozmaite załączniki umowy, in -
strukcje obsługi specjalistycznych urządzeń itp. Nadal dominują przekłady
z języka angielskiego. Tylko w województwach zachodnich najbardziej po­
szukiwany jest niemiecki.

WARTO WIEDZIEĆ

N a ryn ku coraz bardziej poszu kiwa n e są tłu maczenia rozmaitych odmian c h i ń ­

skiego (szczególnie dialektu mandaryńskiego, u rzędowego języka C h i n , Tajwa n u
i Singapu ru).

Ile można zarobić

Wynagrodzenie zwykle ustalane jest indywidualnie. Zależy bowiem od

dużej ilości czynników: stopnia specjalizacji tekstu, jego „ciężaru gatunko ­
wego" (inaczej wyceniane są instrukcje, inna jest cena umowy). Za trans­
lację biznesplanu z polskiego na angielski o objętości 50 stron, firma może
otrzymać od 2 do 3 tys. zł. Dodatkowe dochody daje usługa wykonana w cią­
gu ldlku dni (plus 2 0 -30 proc.) albo w trybie ekspresowym (nawet 50 proc.
więcej). Zwykle jednak wiąże się to z zatrudnieniem dodatkowego tłu­
macza. średniej wielkości, ale mająca renomę firma tej branży wykonuje
ok. 20 zleceń w miesiącu. Z tego przychód kształtuje się w granicach
50 -70 tys. zł. Marża wynosi 10 -15 proc. Resztę pochłania wynagrodzenie
tłumaczy (większość zleceń wykonują tzw. wolni strzelcy). Sumienny pra­
cownik może przełożyć od 6 do 10 stron dziennie. Właściciel, prócz prowa -
dzenia działalności, zazwyczaj zajmuje się także translacją.

Ile trzeba wydać

Ko mputer w mocnej ko nfigu racji - od 4,5 tys. zł
Program do prostej translacji - 2 tys. zł

System CAT ( Computer Assisted Translation) - od 20 tys. zł
Zatru d n i e n i e tłumacza - 8 0 proc. wartości zlecenia
M ateriały biu rowe - od l tys. zł

Promocja (mailin g ) - od l tys. zł/mies.

1.13.

Aplikacje dla urządzeń mobilnych

W 2012 roku sprzedano w Polsce ok. 5 mln smartfonów, o prawie 30 proc.

więcej niż w 2011 r. - wynika z danych badającej ten rynek firmy IDM. Na­

bywców znalazło też 3 0 0 tys. tabletów. Produkcja aplikacji do tego rodzaju

urządzeń ma perspelztywy.

29

background image

30

30 pomysłów na zarabianie w domu

WARTO WIEDZIEĆ

Zarówno w AppStore, jak i sklepie Goog/e 'a na co dzień dostę pnych jest około
pół miliona płatnych i bezpłatnych prog ramów, a liczba pobrań tylko z p latformy
Apple'a p rzekroczyła 30 mld.

Dla kogo

Przed przystąpieniem do pracy warto przej ść kurs pisania kodów do

urządzeń mobilnych, przestudiować podręcznik (np. „ Hello, Andro ­

id" Ed'a Burnette) zapoznać się z informacjami na stronach dla dewe ­
loperów obu mobilnych systemów operacyjnych (www.deweloper.apple.

com i www.deweloper.android.com). Wykształcenie kierunkowe (infor­

matyka, matematyka, fizyka) nie jest konieczne, choć ułatwi pracę. Fir­

ma musi przejść proces rejestracyjny. Prócz dokumentów (najlepiej wpis

do Krajowego Rejestru Sądowego), trzeba mieć telefon oraz faks. Tylko
z nich bowiem może być wysyłana korespondencja. Rejestrując firmę
można wpisać numer PKD 26.2 0.Z (produkcja komputerów i urządzeń
peryferyjnych).

Konieczne inwestycje

Podstawą jest kupno urządzenia działającego pod kontrolą jednego z mo­

bilnych systemów operacyjnych. Konieczny jest także zwykły komputer (PC,
Mac). Programy dla AppStore muszą być przy tym wykonane na urządze­
niach Apple'a. Tworząc aplikację na tę platformę trzeba zatem zaopatrzyć

się w komputer tego producenta (Mac). Kolejnym krokiem jest pobranie

programu do tworzenia aplikacji tzw. SDK (Software Development Kit). Do­
datkowo trzeba wykupić subskrybcję programu deweloperskiego. Prowizja
producenta za umieszczenie aplikacji w AppStore i Android Market wynosi

30 proc. (70 proc. zarabia twórca).

Na co zwrócić uwagę

Wśród osób prywatnych powodzeniem cieszą się proste, tzw. casualowe

gry, pozwalające zająć uwagę np. podczas podróży. Sporo odbiorców mają

rozmaite, nawet bardzo proste programy użytkowe. Do tej l<:ategorii należą

także np. latarki. Rosnącym powodzeniem cieszą się drobne programy po­

magające w utrzymaniu zdrowego trybu życia (kategoria Fitness).

Ale urządzenia mobilne powoli wychodzą z roli gadżetu, a stają się na -

rzędziem pracy. Coraz większy jest zatem popyt na aplikacje pomagają­
ce w wykonywaniu zawodowych obowiązków (z kategorii Productivity):
kalendarze, aplikacje powiadamiające, edytory tekstów, arkuszy kalku -
lacyjnych, kalkulatory, programy umożliwiające przygotowanie prezen­
tacji (klony Power Poin ta), programy pocztowe, elektroniczni tłumacze,
itp.

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

Ile można zarobić

Program, który będzie kosztował 8 9 eurocentów (najpopularniej ­

sza cena na europejskich platformach) da zarobić deweloperowi (brutto)

ok. 65 eurocentów (ponad 2,5 zł). Twórcy użytecznych aplikacji mogą liczyć,

że zostaną one ściągnięte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy razy. Po­
pularna, polska aplikacja zawierająca rozkłady jazdy autobusów w najwięk­
szych miastach została do dzisiaj pobrana ponad milion razy, co dało twór­
com ponad 2 mln zł.

Ile trzeba wydać

l phone 5 (używany) - od

1 ,9

tys. zł (bez abonamentu)

l pad 2 (używany) - od 1 ,3 tys. zł

M ac M i n i (nowy) - od 2,5 tys. zł

l phone Developer Pro g ram - ok. 3 5 0 zł (rocznie)
Samsung Galaxy Note l i (nowy) - od

1 ,5

tys. zł

PC w mocnej ko nfig uracji - od 3 , 5 tys. zł

Ko nto d eweloperskie Goog le - ok. 1 0 0 zł (roczn ie)
I ntern et, telefon - od 250 zł /mies.

M ateriały eksploatacyj n e - od l tys. zł

1.14.

Prowadzenie baz danych

Nie sposób sobie wyobrazić obecnie prowadzenia biznesu bez aktywnej

i stale uzupełnianej bazy klientów. Firmy zatem, choćby poprzez zapisy na
newslettery, gromadzą czasem bardzo szczegółowe dane klientów.

WARTO WIEDZIEĆ

D a n e osobowe to i nfo rmacje, któ re identyfi kują człowieka. M oże to być więc

jego imię i nazwisko, przypisan e u rzędowe n u m e ry, a także określenie jego cech

i ndywidual nych (kolor ocz u , charakterystyczn e znamio n a itp.). Bardziej ogó l n e
i n fo rmacje, jak n u mer domu, mieszkania czy wysokość wynag rodzen ia, stają się
danymi do piero w połączeniu z takimi, któ re identyfi kują osobę.

Dla kogo

Wystarczy w miarę mocny komputer z nowoczesnym systemem opera -

cyjnym i pojemnym dyskiem twardym. Praca polega na zarządzaniu infor­
macjami, ma więc charakter biurowy. Będzie więc odpowiednia dla osób,
które mają doświadczenie w księgowości, administracji publicznej, prowa­
dzeniu sekretariatu itp.

Zarządzanie bazami polega na czuwaniu nad przetwarzaniem danych

osobowych, pełnieniu roli tzw. administratora bezpieczeństwa informa -

31

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

cji. Jego zadaniem jest przechowywanie odbieranych od zleceniodawców
danych, ochrona przed udostępnieniem ich na zewnątrz, wyniesieniem,
przetwarzaniem niezgodnie z ustawą oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem,
zniszczeniem itp.

Administrator prowadzi także szczegółową dokumentację opisującą spo­

sób przetwarzania informacji oraz podjęte w związku z tym środki bezpie­
czeństwa. Jednym z zasadniczych wymogów jest konieczność tzw. rejestra­
cji zbiorów, co odbywa się to poprzez skierowanie wniosku do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Aby prowadzić tego typu działalność należy mieć pisemne upoważnienie

właściciela bazy danych zawierające imię, nazwisko osoby, na którą delego­
wane są uprawnienia administrowania, okres w którym ma ono swoją moc,
a także zakres danych, do których administrator będzie miał dostęp (ewen -
tualnie nazwę zbioru). Rejestrując firmę należy wpisać numer PKD 63.11.Z
(przetwarzanie danych).

Na co zwrócić uwagę

W Polsce obowiązują dość restrykcyjne przepisy związane z przetwarza­

niem danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Nawet banalny adres
e-mail może być uznany za informację, która podlega ochronie. Jeżeli urzęd­
nicy GIODO wykryją, że doszło do złamania ustawy (udostępnienia zbioru
chronionego na zewnątrz), a w przypadku firm prowadzących np. aktywny

mailing prawdopodobieństwo kontroli jest wysokie, powinni zawiadomić or­

gany ścigania o możliwości popełnieniu przestępstwa. Te z kolei mogą skie­
rować sprawę do sądu. Choć w wydawaniu wyroków w tej materii temida,
póki co, jest stosunkowo wstrzemięźliwa, to jednak za naruszenie zapisów
ustawy teoretycznie grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Przedsię­

biorcy, który złamie ustawę grożą ponadto sankcje administracyjne (manda -
ty) i cywilne (osoby pokrzywdzone mogą zażądać odszkodowania).

Dość skomplikowane jest tworzenie od podstaw nowej bazy adresów (na

przykład przy okazji zapisów na newsletter). Jeżeli zawiera ona informacje
pozwalające na identyfikację powinna być uznana za tzw. zbiór chronio­
ny, co skutkuje zastosowaniem wobec niej procedury ochronnej. Najpierw
należy uzyskać od właścicieli zgodę na przetwarzanie należących do nich
danych (to ona decyduje o legalności przechowywania i przetwarzania). Na­
stępnie trzeba przygotować i prowadzić dokumentację zawierającą zgody
subskrybentów (zaniedbanie tego jest najczęściej powtarzającym się wykro­
czeniem przedsiębiorców).

Ile można zarobić

32

Stawki za administrowanie zbiorami danych zależą od liczby i wielkości

zbiorów. Ważny jest także status, aktualność bazy danych itp. Można jednak
przyjąć, że zarządzanie średniej wiell<ości, liczącym około 10 tys. rel<ordów

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

kompletnym zbiorem informacji powinno przynieść przychody w wielkości
ok. 1,8 tys.

-

2,5 tys. zł miesięcznie.

WARTO WIEDZIEĆ

P rzed rozpoczęciem usł u g i ad m i n istrowan ia bazami danych trzeba pamiętać

o zawarciu ze zleceniodawcą tzw. u mowy powierzenia. Powi n n a być o n a za­
wierana n a piśmie oraz wyraźnie określać zakres i cel przetwarzania info rmacji.

Ile trzeba wydać

Ko mputer w mocnej ko nfigu racji - od 2 tys. zł
Pamięć masowa (S TB) - od l tys. zł

Tablet (wyższa półka) - od 1 , 2 tys. zł

Artykuły b i u rowe - od l tys. zł

I.IS.

Wideoblog

Aż 49 proc. internautów nie akceptuje w sieci działalności marketingo­

wej. Ufa natomiast recenzjom zamieszczanym przez innych użytkownilzów
na portalach hobbystycznych i społecznościowych - wynika z badań prze­
prowadzonych na zlecenie firmy Interactive Intelligence. Produkując i za­
mieszczając w sieci opinie filmowe jako tzw. prosument można zatem za -
rabiać.

WARTO WIEDZIEĆ

W pro d u kcjach dobrze sprawdza się prod u kt placement (lokowanie artykułów).
Twó rcy fi l mowego bloga dotycząceg o n p. fotog rafii używają s p rzętów jed n ej,

kon kretn ej fi rmy. Mogą wówczas liczyć n a stały ko ntrakt i wsparcie prod ucenta.

Dla kogo

W tego rodzaju działalności przyda się doświadczenie pracy w mediach,

a także branży reklamowej. Łatwiej będzie osobom z wykształceniem hu­
manistycznym niż ścisłym, a także fotografom i osobom znającym techniki
montażu materiałów filmowych. Rejestrując firmę należy wpisać numer PKD
73.12.C (sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych).

Konieczne inwestycje

Podstawowym narzędziem pracy w tej branży jest komputer wyposażony

w program do obróbki tego rodzaju materiałów, najlepiej w jakości High Defi -
nition (np. Adobe Premiere Elements, Avid Pinnacle Studio, CyberLink Power-

33

background image

3 0 pomysłów na zarabianie w domu

Director, Magix Movie Edit,

aplikacje z rodziny Nero). Maszyna musi mieć do­

bry procesor (najlepiej ostatniej generacji) oraz w miarę mocną kartę graficzną.

Konieczna jest także cyfrowa lzamera, najlepiej z wyjściem mikrofono­

wym. Pierwsze filmy można robić gdziekolwiek (w pokoju lub plenerze). Im
większa jednak będzie liczba umieszczanych produkcji może okazać się ko­
nieczne urządzenie studia. Przebudowa pomieszczenia jednak raczej nie

będzie potrzebna. Do nagrywania wideorecenzji drobnego sprzętu IT wy­

starczy duży stół prezentacyjny. Większe wydatki mogą się wiązać z pro­
dukcją filmów omawiających sprzęty gospodarstwa domowego, bo te po­
winny być nagrywane w miejscu, gdzie najczęściej są wykorzystywane.

Na co zwrócić uwagę

Internauci najczęściej poszukują w sieci informacji dotyczących telefo­

nów komórkowych, tabletów i akcesoriów do nich (stacje dokujące, przej ­
ściówki, futerały itp.). Bardzo chętnie oglądane są omówienia cyfrowych
aparatów fotograficznych oraz sprzętu muzycznego. Szybko rosnącą i na -
dal nie zagospodarowaną przez wideoprezentacje niszą są artykuły parna -
gające w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Trudno natomiast zdobyć

uwagę internautów dla produl<tów spożywczych (z tzw. segmentu FMCG).

Coraz bardziej natomiast popularne są wideorecenzje w delikatny sposób
omawiające wady i zalety poszczególnych sprzętów (kuchnie gazowe, elek­
tryczne, mikrofale, rozmaite zestawy garnków).

Ile można zarobić

Producenci najczęściej zarabiają na reklamach zamieszczanych przed

i po emisji. Najpopularniejszą stroną jest udostępniający specjalne miej ­
sce na tego typu produkcje YouTube, który sprzedaje także czas reklamowy.

Wysokość wynagrodzenia zależy od serwisu i popularności relacji. Rozli­

czenia odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu. Za tysiąc odsłon można li­
czyć na przychód w wysokości kilkunastu zł. Popularny materiał, dotyczą -
cy poszukiwanego na rynku sprzętu w ciągu pół roku może wygenerować
od 300 tys. do nawet 1,5 mln wyświetleń.

34

Odbiorcą wideoblogów są także portale hobbystyczne, którym zależy na

pozyskaniu interesujących treści. Płacą ok. 200-300 zł za materiał.

Ile trzeba wydać

l<o mputer w mocnej ko nfigu racji - od 3 , 5 tys. zł
l<amera cyfrowa ( H D) - 2-4 tys. zł

Aplikacja do montażu materiałów wid eo - od 200 zł

Stół p rezentacyjny - od 3 5 0 zł

Tablet (wyższa półka) - od 1 , 2 tys. zł

M ateriały eksploatacyj n e - od l tys. zł

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

1.16.

Marketing wydarzeń

Duże korporacje sporą część zysku przeznaczają na działania promocyj ­

ne. W tym budżecie ok. 20 proc. stanowią wydatld na organizację wydarzeń

promocyjnych, motywacyjnych i integracyjnych.

WARTO WIEDZIEĆ

Według branżowego tygod nika M I C E Polan d , 5 5 proc. respo n d entów z g r u py
małych i ś red n i c h p rzed siębiorstw ko rzystała z tej fo rmy marketi n g u w ciąg u
ostatnich dwóch lat. Ponad dwie trzecie zad eklarowała, że plan uje zorgan izowa­
nie takiego wydarzenia w najbliższej przyszłości. Dzięki temu obroty branży w br.

po raz pierwszy mają przekroczyć miliard zł.

Dla kogo

W tej branży łatwiej znajdą miejsce na rynku firmy prowadzone przez

osoby z doświadczeniem w agencjach turystycznych (ewentualnie absol­

wenci studiów i techników związanych z geografią), ale także w działach

HR dużych korporacji. Rejestrując firmę należy wpisać numer PKD z działu
93 (organizacja wydarzeń sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych).

Konieczne inwestycje

Najważniejszą jest opracowanie procedur budowy wydarzenia poprzez

zgromadzenie odpowiedniej liczby kontaktów do właścicieli miejsc noc ­
legowych, artystów estradowych, firm cateringowych, dostawców i pro­
ducentów rozmaitych atrakcji dodatkowych, firm transportowych itp. Ko­
nieczna jest także mocna, prowadzona poprzez punktowy mailing, akcja
promocyjna (przygotowaniem firmowego wydarzenia zajmują się działy

HR, marketingu oraz asystentki członków zarządu lub właścicieli).

Na co zwrócić uwagę

Prócz konferencji i kongresów najpopularniejsze są wciąż pracownicze even ­

tytzw. integracyjne. Na cel tego rodzaju wyjazdów coraz częściej wybierane są

kraje azjatyckie oraz Stany Zjednoczone. Spada natomiast popularność krajów
europejskich. W segmencie wyjazdów marketingowych (dołączanych np. do
produktu jako nagroda) cieszą się rejsy po Adriatyku i Morzu śródziemnym.

Tam także firmy chętnie wysyłają osoby wyróżniające się w pracy i najlepszych
klientów (na statku odbywają się szkolenia zawodowe). Rosnącą popularnością

cieszą się także imprezy promocyjne, których zadaniem jest kontakt z grupą
docelową. Takie wydarzenia zwykle są łączone z działaniami towarzyszącymi,
takimi jak reklama w gazetach i internecie, fotoreportaż z imprezy itp. Szyb­
ko rozwijającą się gałęzią przemysłu eventowego są tzw. szkolenia outdoorowe
(połączenie przygody z doskonaleniem takich umiejętności jak rozwiązywanie
sporów, komunilzacja czy sztulza negocjacji).

35

background image

36

30 pomysłów na zarabianie w domu

Ile można zarobić

Cena organizacji wydarzenia ustalana jest indywidualnie: zależy od ce­

lów, jakie zamierza osiągnąć klient, charakteru eventu, miejsca docelowe­
go, środków transportu, czasu trwania imprezy, liczby uczestników. Podczas
szacowania kosztów agencje stosują tzw. otwartą księgowość, czyli przed­
stawiają zleceniodawcy koszty poszczególnych składników oferty (noclegi,
wynajęcie sali konferencyjnej, transportu, wyżywienia, kosztów imprez do­
datkowych itp.). Do tego doliczane jest wynagrodzenie agencji. Akceptowal­
na prowizja wynosi ok. 15- 20 proc.

Ile trzeba wydać

Ko mputer w śred niej kon fi g u racji - od 2,5 tys. zł
Profesjonalny software tzw. to do list - od 5 0 0 zł
Pamięć masowa (3 TB) - od 700 zł

Abo nament c h m u ry - od ok. 1 0 0 zł

Tablet - od 1 ,2 tys. zł

I nternet, telefony - od 5 0 0 zł

Samochód typu van ( u żywany) - od 45 tys. zł
Paliwo - od l tys. zł /mies.

1.17.

Obrót domenami

Warto nabywać lub wymyślać dobrze rokujące adresy. Jeżeli zatem mamy

przekonanie, że niebawem szybko będzie rozwijać się jakaś branża, marka,
artykuł, cokolwiek, warto sprawdzić czy adres z nimi związany jest zareje­
strowany.

WARTO WIEDZIEĆ

W ostatnich miesiącach ceny d o m e n znacząco spadły. J eszcze dwa lata tem u
transakcje wyceniane były n a dziesiątki tysięcy złotyc h , a nawet więcej n iż mi­
lion. W czerwcu br. najwyższe ceny osiąg n ęły ad resy medsho p.pl, za który zapła­
cono 17,3 tys. zł, goodgame.pl (14,7 tys. zł) oraz kpd . p l (8,5 tys. zł).

Konieczne inwestycje

Zarabianie na domenach jest stosunkowo proste. Nie trzeba prowadzić

firmy. Wystarczy komputer z dostępem do internetu i odpowiednia ilość
wolnego czasu. Ale prócz tego biznesem tym rządzą te same prawa jak każ­
dym innym. Trzeba stworzyć atrakcyjny produkt (domenę), ewentualnie ta­
nio go kupić i maksymalnie drogo sprzedać. Handel domenami odbywa się
na internetowych platformach aukcyjnych (m.in. nazwaz.pl, sedo.com, do ­
meniarstwo.pl, badznatopie.pl).

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

Na co zwrócić uwagę

Domeny przejmowane są za pośrednictwem tzw. rejestratorów. Aby stać

się właścicielem adresu wystarczy przesłać i potwierdzić dane i wnieść

drobną opłatę (kilkanaście zł). Już przejęte domeny można natomiast kupić
na giełdzie. Ceny bywają rozmaite: od kilku do kilkudziesięciu tysięcy (sa -
mych wystawionych na sprzedaż domen jest już blisko 120 tys.).

WARTO WIEDZIEĆ

Ku pno interesującego ad resu może być tru d n e. Ruch w sieci jest zawrotny. Do­

meny zmieniają właścicieli, zwalniane są szybko przechwytywane. Aby kupić wy­
b rany ad res warto skorzystać z u sług firm specjalizujących się w p rzechwyty­

wan i u d o m e n . Za n i ewiel ką opłatą (ki l kanaści e zł) mogą o n e u polować każdy,
wyb rany adres.

Ile można zarobić

Po kupieniu domeny można zarabiać na tzw. parkowaniu. Polega to na

umieszczaniu reklam (linków). Reklamy te są dopasowane tematycznie do
profilu strony. Odwiedzający ją internauci mogą zapewnić właścicielowi
domeny zyslz. Nie będzie on duży. Na każdym ldiknięciu w reldamę zarobi­
my od kilku do kilkudziesięciu groszy.

Można też próbować rejestrować nazwy, które wykorzystują korporacje

(tzw. cybersquatting) licząc na to, że w przyszłości uda się odsprzedać im
adres za dużą kwotę. W przypadku cybersquattingu zazwyczaj próbuje się
rejestrować wiele domen najwyższego, możliwego poziomu na przykład
onet.com, onet.org, czy onet.net. Tego typu działalność może się jednak za­
kończyć źle. Kwestie sporne rozstrzygane są przez Polubowny Sąd ds. Do­

men Internetowych, który, w przypadku niekorzystnego dla przedsiębiorcy
wyroku, może zasądzić odszkodowanie.

Inną legalną formą zarabiana jest typosquatting. To działalność podobna

do cybersquattingu. Polega na rejestrowaniu popularnej domeny z błędem

(np. Omet.pl, Allehro.pl, czy Gogle.pl). Internauci bowiem często źle wpisu -

ją adresy. Właściciel napisanej z błędem domeny może czerpać zysk z takiej

pomyłki. Przez zalzupem warto skorzystać z tzw. usługi DNT (Domain Name

Tasting).

Pozwala ona przetestować wybrany adres przez określony czas.

Dzięki temu można się zorientować ilu internautów popełnia błąd, zagląda
na stronę i obliczyć ewentualny zysk. Właściciel domeny może zarabiać na
reklamach jak i oferowanych produktach.

WARTO WIEDZIEĆ

N aj d roższa w historii domena została sprzeda n a równo za milion dolarów.
Był to ad res www.sex.co m.

37

background image

3 8

30 pomysłów na zarabianie w domu

Ile trzeba wydać

Ko mputer w mocnej ko nfigu racji

-

1

,

5

-

2 tys. zł

Szybki internet - od 75 zł/ mies.

Stanowisko biu rowe - 2 tys. zł

Kapitał obrotowy - od 1 0 tys. zł w g ó rę

Opłaty za parkowanie domen - do l tys. zł/ mies.

1.18.

Mikroreklama

Chociaż wielkoformatowe billboardy nadal są dominującą formą rekla­

my zewnętrznej, jej skuteczność jest coraz niższa, ponieważ jest to komuni­
kat skierowany do wszystkich, a więc do nikogo. Dlatego w wielu branżach,
szczególnie związanych z rynkiem dóbr szybko rotujących (FMCG), coraz
większym powodzeniem cieszą się nośniki mikroreklamy zewnętrznej -
np. na elementach wyposażenia np. lokali gastronomicznych.

WARTO WIEDZIEĆ

W u biegłym ro ku n a wszystkie formy reklamy zewnętrz n ej ( p rzed e wszystkim

bill boardy) zlecen iodawcy wydali ok. l mld zł.

Dla kogo

Łatwiej będzie osobom mającym doświadczenie w branży promocyjnej,

posiadającym kontakty do reklamodawców. Osoby uzdolnione plastycznie
same będą mogły zadbać o stronę graficzną kreacji. Były copyrighter nato­
miast lepiej poradzi sobie w układaniu warstwy werbalnej (słownej). Reje­
strując działalność należy podać numer PKD 73.11 (działalność agencji rekla­

mowych).

Konieczne inwestycje

Najważniejsze jest zbudowanie sieci kontaktów i promocja. Nie należy

nastawiać się na szybki i łatwy zysk. Pierwszych kilka miesięcy trzeba po­
święcić na wprowadzenie marki na rynek. Miluoreklama jest z reguły dzia­
łaniem uzupełniającym. Firmy promują produkty, marki i usługi na wie­
lu płaszczyznach i rzadko badają, który nośnik „przyprowadził" odbiorcę.
Zatem po sprzedaniu usługi szansa, że będzie ona kontynuowana nie jest
mała. Chyba, że firma całkowicie zrezygnuje z promocji, co raczej trudno
obecnie sobie wyobrazić.

Na co zwrócić uwagę

Komercyjny komunikat można umieścić na udostępnianych ldien­

tom bezpłatnych, papierowych serwetl<ach, pudełkach w l<tórych ldienci

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

zabierają do domu nieskonsumowaną część posiłku i plastikowych to ­
rebkach. Bardziej tradycyjne reklamy graficzne mogą być powieszone

w nietypowych, co nie znaczy, mało skutecznych miejscach, taldch jalz
toaleta: na drzwiach kab iny i w miejscu gdzie stoją umywalki (każda

z tych mikrolokacji ma swoją specyfikę i c zas ekspozycji). Toaleta jest
także dobrym miejscem do organizowania tzw. akcji ambientowych (wy­

korzystujących standardowe elementy wyposażenia). Ostatnio sporą po­
pularnością cieszą się lustra, na których tylko w obecności odbiorcy emi­
towane są komercyjne przekazy. Bardziej zaawansowane systemy mogą

ocenić płeć, wiek, porę dnia, nocy, a nawet złożone na sali zamówienie
i do tych parametrów dostosować komunikat. Wyposażenie ogródków,
szczególnie w sezonie letnim, wykorzystywane j est przez koncerny pi­

wowarskie.

Ile można zarobić

Wysokość wynagrodzenia zależy od wielu czynników: czasu ekspozycji,

nośnika, miejsca, a także potencjału finansowego klienta. Za trwającą mie­

siąc reklamę na serwetkach (dziesięć restauracji w Warszawie) koncern spo­

żywczy może zapłacić kilkanaście tys. zł. Właściciele lokali zwykle zgadzają
się na umieszczenie nośnika na terenie lokalu za darmo (ale nie płacą także
za artykuł, który jest elementem wyposażenia).

Ile trzeba wydać

Tablica reklamowa - od 5 0 0 zł/ m kw.

Pudełka z żywnością - od 1 20 zł Il OO szt.

To rba - od 1 0 0 zł/1 0 0 szt.

Lustro ambie ntowe - od

3,5

tys. zł

Wyposażenie o g ród ka - od 5 tys. zł/6 osób

Papierowe serwetki - 1 0 0 zł/2 tys. szt.

Ko mputer w popu larniej konfig u racji - od 1 , 5 tys. zł

Telefon, internet - od 5 0 0 zł

Samochód ko mbi (używany) - od 3 5 tys. zł

1.19.

Hosting

Nikt nie ma wątpliwości, że przestrzeń wirtualna będzie rosnąć. Fir­

ma, która nie ma swojej strony traktowana j est przez kontrahentów

z nieufnością. Sklep natomiast pozbawia się przychodów z wirtualnych

;

.

;

zamow1en.

Dla kogo

Łatwiej świadczyć usługi hostingowe osobie, która ma przygotowa -

nie techniczne, interesuj e się nowymi technologiami itp. , ale nie jest

39

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

to warunek konieczny. Rej estrując działalność gospodarczą w zakresie

przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting)
oraz prowadzenia, podob nej działalności należy wybrać oznaczenie

63.11.Z.

Konieczne inwestycje

Serwery to komputery o dużej mocy obliczeniowej, przekraczającej zdol­

ności techniczne zwykłych pecetów, przystosowane do udostępniania zaso­

bów innym maszynom, które kontaktują się z nimi poprzez sieć. Wybierając

taką maszynę należy pamiętać, że powinna być wyposażona w duże i szyb ­

kie dyski twarde (głównie z rodziny SCSI), dużą ilość pamięci RAM oraz wy­
dajne procesory (ich płyty główne mogą obsługiwać jednocześnie kilka tego
typu elementów). Jako, że mają pracować non-stop muszą być niezawodne.
Powinny zatem posiadać kilka wbudowanych zasilaczy oraz systemy awa -
ryjnego utrzymywania napięcia.

W przestrzeń wirtualną serwery wchodzą poprzez szybkie łącza. Koszt

używanej maszyny może wynieść od 3 tys. zł. Kupując nową trudno zmie­
ścić się w kwocie niższej niż 8,5 tys. zł. Ale to nie wszystkie inwestycje. Ser­
wer musi stać w wentylowanym pomieszczeniu, tzw. serwerowni. Raczej
trudno utrzymywać taką maszynę w pokoju, w którym toczy się normal­
ne życie. Natomiast gdy mamy pokój wolny z powodzeniem można prze­
kształcić go w serwerownię. Konieczne są jednak inwestycje. Trzeba zapro­

jektować profesjonalny system wentylacji i klimatyzacji (koszt, razem ze

sprzętem, to ok. 8,5-13 tys. zł). Trzeba także pamiętać o ochronie przeciw­

pożarowej. Nie ma co oszczędzać na urządzeniach gwarantujących ciągłość
zasilania. Maszyna musi mieć także nieprzerwany dostęp do internetu.

WARTO WIEDZIEĆ

40

W wariancie VPS u sług hosti ngowych trzeba zapewnić określoną moc oblicze­
n iową maszyny, a także dać gwarancj ę n iezawod ności (tzw. S LA) n a pozio mie

minimum 99,5 proc.

Na co zwrócić uwagę

Najpopularniejszą usługą jest tzw. hosting współdzielony. Polega na wy­

korzystywaniu serwera przez kilka podmiotów. Jeden serwer pozwala śred­

nio obsługiwać od tysiąca klientów w górę. Każdy z użytkowników powi­

nien posiadać limitowaną ilość miejsca na serwerowym dysku. Musi się

także z innymi użytkownikami dzielić oprogramowaniem, mocą oblicze­
niową procesorów oraz pojemnością pamięci RAM.

Po jakimś czasie można zaoferować bardziej dochodowy tzw. VPS ( Virtu ­

al Private Server).

Klient otrzymuje wtedy większą, uzależnioną od wyku­

pionego palzietu, nie wynikającą z podzielenia mocy i pojemności maszyny

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

przez liczbę użytkowników, przestrzeń na serwerze (na przykład 1/20). W ta­

kim wariancie przestrzeń na serwerze jest odseparowana. Posiada niezależ­

ne oprogramowanie i system operacyjny. Działania innych użytkownilzów,
generowany przez nich ruch w sieci, nie mają wpływu na stabilność pracy
VPS.

Najwyższym stopniem usług hostingowych jest tzw. serwer dedykowa­

ny. To rozwiązanie dla najbardziej wymagających klientów, potrzebujących
pełnej mocy obliczeniowej. W takim przypadku konfiguracja serwera po­
winna być dostosowana do wymagań firmy.

WARTO WIEDZIEĆ

Poważnym zag rożeniem d l a świadczenia usług w wariancie współdzielonym są
niechcian e wiadomości, tzw. S PA M . Wystarczy, że jeden z użytkowni ków roześle

taką wiado mość, aby I P serwera (jego u n i kalny ad res w sieci) został wpisany na
tzw. czarn e listy kierujące wiado mości do kosza (w wariancie VPS taka sytuacja

nie wystę puje, bo wydzielona p rzestrzeń ma własny ad res I P).

Ile można zarobić

Stawld za hosting współdzielony są różne, zwykle jednalz dochodzą

maksymalnie do tysiąca zł rocznie (porządna maszyna powinna udźwi -
gnąć do stu użytkowników). Na oferowaniu usług w wariancie VPS roczny
można w ciągu dwunastu miesięcy zarobić od 4 tys. zł w górę (w zależno­
ści od liczby użytkowników). Usługa w najbardziej wyszukanym warian­
cie (serwer dedykowany) powinna zapewnić wpływy na poziomie od 10-12
tys. zł rocznie.

Ile trzeba wydać

Serwer ( u żywany) - od 3 tys. zł
Serwer ( nowy) - od 8,5 tys. zł

Ko mputer w mocnej ko n fi g u racji - od 2 tys. zł
Dostosowanie pomieszczenia - od 5 tys. zł
Klimatyzacja (z audytem) - do 1 5 tys. zł

System przeciwpożarowy - l tys. zł

Systemy wspomagające zasilanie - od 2,5 tys. zł

1.20.

Osobisty doradca przy zakupach

Agresywna reklama sprawia, że konsumenci mają coraz większe trudno­

ści z wyborem artykułów, których naprawdę potrzebują, kupują to co chcą

im sprzedać handlowcy. Otwiera to rynek dla osobistych doradców, poma -
gających w najbardziej lzorzystnym wyborze towarów.

41

background image

42

30 pomysłów na zarabianie w domu

Dla kogo

Prowadzenie tego typu działalności wymaga dokładnego poznania obsza -

ru, lztórego doradztwo ma dotyczyć. Konieczne będą zatem wizyty w skle­
pach, studiowanie wydawanych przez handlowców katalogów, śledzenie
aktualnej oferty najważniejszych marek w internecie. W przypadku porad

dotyczących garderoby dobry gust i wiedza na temat mody i trendów ryn -

kowych powinna być poparta instrumentarium w postaci np. komputero­
wej analizy proporcji, typu urody, karnacji skóry i koloru włosów.

Do rozpropagowania usługi najczęściej używane są media społecznościo­

we (na przykład Fun Page na Facebooku). W tego typu działalności nie jest
praktykowane formalne zakładanie firmy.

Na co zwrócić uwagę

Najczęściej tego typu usługi świadczone są przez tzw. personal shoppera,

który ze swoim klientem wybiera się na zakupy. Podczas przymierzania na
przykład garderoby ocenia w czym danej osobie jest do twarzy, a co na jego
wizerunek wpłynie mniej korzystnie. Klient do takiego doradcy może mieć
zaufanie. Nie jest on, inaczej niż sprzedawca, zainteresowany w tym, aby
towar znalazł nabywcę. Może natomiast przy okazji określić czy materiał
z jakiego wykonano artykuł jest wysokiej, średniej, czy też niskiej jakości
(przeciętny konsument nie ma o tym pojęcia, a sprzedawca o tym zwykle
nie informuje). Doradca umie także, o ile jest profesjonalnie przygotowa­
ny, powiedzieć czy za artykuł warto zapłacić proponowaną cenę, czy też jest
ona za wysoka i gdzie indziej podobną rzecz można nabyć taniej.

Osobisty doradca może także pomóc na przykład w wymagającym czaso­

chłonnego studiowania szczegółowych ofert wyborze samochodu. Przydaje
się także podczas kupna sprzętu AGD/RTV.

Ile można zarobić

Wynagrodzenie personal shoppera liczone jest zwykle za godzinę pracy.

Najwięcej można zarobić na usługach związanych z kupnem samochodu,
mebli i elektroniki (zwykle ok. 10 0 zł za godzinę). Nieco niższe są stawki
przy zakupach madowych (60-75 zł). Natomiast trwająca godzinę porada
dotycząca osobistego wyglądu w dużym mieście także kosztuje około 100 zł.

Ile trzeba wydać

l<o mputer w popu larnej konfigu racji - od l tys. zł
Software do analiz - 2 0 0 - 9 0 0 zł
Przygotowanie pokoju na spotkan ia - od 1 , 5 tys. zł

Samochód (używany) - od 25 tys. zł

Paliwo - od l tys. zł

Telefon, internet - od 200 zł./mies.

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

1.21.

Badania konsumenckie

Sondowanie ewentualnego popytu i zbieranie opinii na temat firm funk­

cjonujących na rynku i nowych produktów oraz preferencji konsumentów

jest obecnie podstawą efektywnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Firmy,

które poszukują takich informacji są gotowe za nie zapłacić.

WARTO WIEDZIEĆ

Coraz bardziej popularna analiza sensoryczna badań obejmuje ocenę stopnia akcep­

tacji produ ktu oraz preferencji konsumenckich. Teg o rodzaju analiza wykonywanajest

najczęściej poprzez obserwację bezpośrednią tzw. g rup fokusowych oraz wywiad.

Dla kogo

Organizacja badania wymaga wykształcenia, ewentualnie wiedzy socjo­

logicznej (jest to konieczne by właściwie opracować pytania w ankiecie oraz
profesjonalnie przeanalizować odpowiedzi. Rejestrując firmę prowadzącą

badania konsumenckie należy wpisać numer PKD 73.20.Z (analiza rynku

i opinii publicznej).

Konieczne inwestycje

Podstawą prowadzenia badań konsumenckich jest aktywny mailing.

Organizując badania należy wykupić dostęp do maksymalnie dużej bazy po ­
tencjalnych klientów. Na rynku jest sporo firm specjalizujących się w sprze­
daży adresów mailowych konsumentów. Dane są zazwyczaj pogrupowane,
można więc uzyskać dostęp do klientów zainteresowanych określoną tema -
tyką (młode matki, amatorzy samochodów, mieszkańcy dużych miast, wyższa
kadra kierownicza przedsiębiorstw, uczestnicy loterii itp.). Największe bazy
prowadzą firmy Acxiom Polska (acxiom.pl, osoby prywatne, ok. 2 mln rekor­
dów); Polskie Centrum Marketingowe (pcm.pl, duże miasta, ok. 900 tys.); Pel­
gros (pelgros.com.pl, rodziny z dzieckiem, ok. 2,2 mln); Present Service (pre­
sent-service.pl, młode matki, 2,3 mln); Sanmarks (sanmarks.pl, telewidzowie,
2,3 mln); eGenetic (egenetic.pl, uczestnicy loterii, 1 mln). Prócz tego dużymi,
legalnymi i na bieżąco aktualizowanymi bazami danych B2C dysponują m.in.
MobiMe (ponad 1 mln), Call4You (powyżej 1,8 mln), NeoBazy (ok. 900 tys.),
Marketing Relacji (ok. 4 mln), Sarigato (ponad 2 mln).

Na co zwrócić uwagę

Rozliczenie za skorzystanie z zewnętrznej bazy danych następuje zazwy­

czaj według liczby maili wysyłanych w miesiącu (niektóre spółki doliczają koszt
transferu). Jedna z największych firm tej branży pobiera opłaty miesięczne, któ­
rych wielkość jest uzależniona od wypożyczonej bazy klientów. Przy 500 adre­
sach pierwsze 30 dni usługi jest za darmo (limit wysyłek wynosi 2 tys.), przy
1000 odbiorców trzeba zapłacić 61,5 zł, 25 tys. - 492 zł., 100 tys. - 1476 zł.

43

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

Profesjonalnie wysłane zaproszenie do udziału w badaniu powinno być

rozesłane co najmniej do 20 tys. osób, co oznacza, że w akcji weźmie udział
ok. 1- 2 tys. osób (jeżeli będzie płatne - więcej).

Ile można zarobić

Cena badania zależy od tematyki, wielkości i lokalizacji grupy, która ma

być poddana analizie, sposoby (wywiad bezpośredni, telefoniczny, ankie ­
ta mailowa), czasu wykonania badania, ewentualnej klauzuli wyłączno­

ści. Duża firma handlowa za badanie dotyczące zachowania konsumentów
w hipermarkecie jest w stanie zapłacić 10 -30 tys. zł. Jeśli rezultat prac nie

będzie zastrzeżony dla klienta, wyniki dodatkowo można sprzedawać w for­

mie ogólnodostępnej analizy za pośrednictwem strony internetowej (przy­
chód zależeć będzie od liczby pobrań).

Ile trzeba wydać

Ko mputer w mocnej konfigu racji - od 2 tys. zł

Tablet (średnia półka) - od 1 ,2 tys. zł

Pamięć masowa (5 TB) - od l tys. zł

Artykuły b i u rowe - od l tys. zł

Autoresponder - od 3 0 0 zł/ mies.

Remo nt pomieszczenia do badań fo kusowych - od 5 tys. zł
Pracownik (do analizy an kiet) - od 2 tys. zł/mies.

1.22.

Korepetycje

Najważniejsze jest oparcie tego typu usługi na własnych zainteresowa -

niach. Prócz standardowych przedmiotów można udzielać lekcji np. wizażu

(jak dobierać odpowiedni makijaż), malarstwa (dla osób pragnących dostać
się na Alzademię Sztuk Pięknych, ale także w podeszłym wieku, dla których

jest to atrakcyjna forma aktywności), szycia i projektowania ubrań (wiele

osób ma nietypową sylwetkę i trudno im jest kupić gotową garderobę), foto­
grafii, tańca, czy nawet gotowania.

WARTO WIEDZIEĆ

N ajlepiej szu kać ku rsantów poprzez portale specjalizujące się w p u blikowaniu

bezpłatnych ogłoszeń (na przykład G u mtree). Do b rym po mysłem są także por­

tale miejskie (na p rzykład Białysto ko n l i n e, czy l<ros no24 itp.).

Dla kogo

Ucząc innych samemu trzeba mieć przygotowanie merytoryczne. Mitem

jest jednal< pogląd, że l<orepetycji udzielają tylko studenci, albo osoby mają-

44

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

ce wykształcenie kierunkowe. Tak naprawdę bowiem ucząc innych, można
samemu na bieżąco przyswajać konieczną wiedzę.

Aby świadczyć usługi poprzez firmę należy zarejestrować działalność go­

spodarczą w zakresie tzw. pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie

indziej nie sklasyfikowanych (PKD 0 8.SS9.B).

Konieczne inwestycje

Nie muszą być duże. Przyjętym zwyczajem jest, że lekcje udzielane

są u korepetytora, wystarczy więc odpowiednie przygotowanie miejsca
w mieszkaniu. Konieczny będzie także zakup odpowiednich do przedmiotu

korepetycji pomocy naukowych, ewentualnie komputera, który zawsze po­

maga w prowadzeniu tego typu zajęć ponieważ najłatwiej prowadzić w nim
terminarz spotkań.

Na co zwrócić uwagę

Najpopularniejsze są korepetycje z języków obcych, przede wszystkim an­

gielskiego. Indywidualne lekcje zamawiają uczniowie, studenci, ale także

pracownicy firm pragnący podnieść swoje kwalifikacje.

Na drugim miejscu, pod względem popularności udzielanych lekcji, znaj­

dują się przedmioty maturalne, wśród których największy popyt jest na
obowiązkowe dla wszystkich język polski i matematykę.

Znacznie mniejszy jest popyt na przedmioty specjalistyczne, takie jak eko­

nometria, statystyka, logika (wykładane na Politechnikach i uczelniach eko­
nomicznych), filozofia, historia sztuki, ikonografia (szkoły humanistyczne).

Jednak udzielanie korepetycji w tym zakresie nie musi być mniej dochodowe.

Osób (firm) udzielających korepetycji z języka angielskiego jest mnóstwo. Ry­
nek korepetycji w zakresie przedmiotów specjalistycznych jest płytki.

Dużym powodzeniem cieszą się indywidualne zajęcia z informatyki. Ko­

rzystają z nich nie tylko uczniowie i studenci. Bardzo dużo osób starszych
ma problemy z obsługą komputera i korzystaniem z przestrzeni wirtualnej
w podstawowym zakresie. Tymczasem korzystanie z zasobów wirtualnych

jest coraz bardziej palącą koniecznością. Osoby młodsze natomiast poszu -

kują wiedzy na temat tworzenia stron www, pozycjonowania, programo­
wania.

Ile można zarobić

Stawki zazwyczaj ustalane są indywidualnie, zależą od miejsca oraz do­

świadczenia osoby świadczącej tego typu usługi. Za godzinną lekcję języ­

ka angielskiego w Warszawie (bardzo duża konkurencja) można liczyć na

wynagrodzenie w wysokości od 30 do SS zł. Mając wypełniony grafik lekcji,

co nie jest niemożliwe, pracując sześć godzin dziennie, można zarobić od

3,S do S,S tys. zł. Za korepetycje w zakresie przedmiotów specjalistycznych
można zaproponować stawki nawet dwa razy wyższe, chętnych jednak nie

będzie wielu.

45

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

Ile trzeba wydać

Pomoce naukowe - 600 zł
Przygotowanie miejsca - od l tys. zł

Ko mputer w popu larnej konfigu racji - od 1 , 5 tys. zł
Dostęp do internetu - od 1 0 0 zł/mies.

Ogłoszenia - ok. 3 0 0 zł/mies.

U lotki (wraz z rozniesieniem) - 65 0 - 8 5 0 zł
M ateriały biurowe - od 5 0 0 zł

1.23.

Dealer usług IT

Branżę IT czekają dobre lata. Już w 2010 r. na rynek wróciło ożywienie.

Ubiegłoroczna wartość samych usług (bez sprzedaży) wyniosła ok. 10 mld zł.
Współpraca z dużym koncernem na pozycji dealera (sprzedawcy pod obcą

marką) będzie bardziej opłacalna niż samodzielne świadczenie usług. Musi

jednak obejmować szeroki zakres działalności (zarówno tworzenie domen,

stron www, sklepów internetowych, hosting, aż po marketing w sieci, tzw.

backup on-line i e- fax).

WARTO WIEDZIEĆ

Przychody może zwiększać tzw. cross se/ling, taktyka sprzedaży krzyżowej po­
legającą na oferowan i u usług i produ któw powiązanych z wcześniejszym zak u ­

p e m . S ko ro klient decyd uj e się n p . n a hosting, może przy okazji odświeżyć swoją

stro n ę intern etową.

Dla kogo

Łatwiej będzie osobom z doświadczeniem pracy w branży IT, po studiach

z przedmiotów technicznych, zainteresowanych rynkiem IT. Konkretne
umiejętności nie są jednak warunkiem sine qua non. Operator (właściciel
marki) powinien dostarczyć dealerowi szczegółowe know-how, zapewnić
cykl szkoleń produktowych i dotyczących sprzedaży, a także system informa -
tyczny do zarządzania klientami. Prócz tego firma można liczyć na pomoc
w organizowaniu promocji oraz objęcie przez operatora programem działań
motywacyjnych (konkursy z nagrodami lub zwiększające wartość prowizji).
Jako PKD należy wpisać numer z działu 62 (technologie informatyczne).

Konieczne inwestycje

Podstawą jest stworzenie środowiska hardware' owego (sprzęt). Konieczna

będzie zatem przede wszystkim inwestycja w odpowiedniej wydajności ser­

wer lub przynajmniej wysokiej klasy komputery PC. Jeśli usługi będą obej­

mować hosting o wysol<iej wydajności należy rozważyć podpisanie umowy

46

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

z tzw. data center, gdzie w specjalnych, klimatyzowanych pomieszczeniach
i profesjonalnych szafach będą znajdowały się co najmniej dwa serwery (je­
den do świadczenia usług, drugi - baclzupu danych). Do tego dochodzą kosz­
ty pasma internetowego (najlepiej podpisać umowę z kilkoma operatorami).

Na co zwrócić uwagę

Ważne jest właściwe, chroniące interesy obu stron skonstruowanie umowy.

Należy np. ustalić komu przypada prowizja za pozyskanie klienta, który znajdu -

je się już w bazie kontrahentów dostawcy. Takie sytuacje mają wbrew pozorom

często miejsce. Warto talzże ustalić reguły weryfikacji klientów, które pozwolą
na szybkie sprawdzenie czy pozyskana przez dealera firma, nie jest już przypad­
ldem przypisana do jednego z pracowników etatowych dostawcy. W tym celu
najłatwiej zadbać o to, by umowy z klientami wprowadzane były na bieżąco do
systemu dostawcy, dzięld czemu zmniejsza się ryzyko lzonfliktów.

Ile można zarobić

Rozliczenia z operatorem odbywają się zazwyczaj przez system prowizji.

Stawka podstawowa za sprzedaż hostingu wynosi od 20 do 40 proc., za rejestra -
cję domen ok 20 proc., za wykonanie strony

www

- 25 proc., a za e-marketing

(pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych) - ok. 10 -15 proc. Do pro­
wizji podstawowej może być doliczona dodatkowa, rozliczana raz w miesiącu,
roku lub kwartalnie premia za ewentualne osiągnięcie ponadnormatywnych
wyników. W większości przypadków jej wysokość zależeć będzie od konkret­
nych celów operatora. Jeżeli zależeć mu będzie na pozyskaniu na przykład klien­
tów w konkretnej branży (np. motoryzacyjnej) może zapłacić określoną kwotę
(nawet kilkaset zł) za każdego nowego klienta. Przeciętne przychody dealera
usług IT wynoszą ok 5-6 tys. zł.

Ile trzeba wydać

Serwer - od

l O

tys. zł

Soft - od 3 tys. zł

Tablet (wyższa półka) - od 2,5 tys. zł

Pamięć masowa

(5

TB) - od l tys. zł

Wynajem miejsca w data center (ew.) - od 1 0 tys. zł

Artykuły b i u rowe - od l tys. zł

Te lefon, inte rnet - od l tys. zł

Promocja - od l tys. zł/mies.

1.24.

Agencja social marketingu

źródłem sukcesu tej formy marketingu jest wysoki poziom zaufania od -

biorców. Przeprowadzone przez Nielsen Media Research badania „Trust in

advertising" polzazały, że 78 proc. lzonsumentów ufa samym sobie, czyli in-

47

background image

48

30 pomysłów na zarabianie w domu

nym konsumentom. Tym samym marketing szeptany awansował do grona

najbardziej efektywnych narzędzi sprzedażowych.

Dla kogo

Przed rozpoczęciem działalności należy zapoznać się z produktem lub

usługą (określić przede wszystkim słabe strony, które mogą być wystawione
na atak i opracować strategię obrony). Warto także zbadać otoczenie ryn -
kowe, w którym działa zleceniodawca. Ważnym elementem pracy jest re­
akcja na sytuacje kryzysowe, gdy na portalu społecznościowym pojawi się
niekorzystny dla klienta post. Duża część takich działań wchodzi w zakres
tzw. czarnego PR i jest podejmowana na zlecenie konkurencji. Trzeba mieć
argumenty aby odpierać tego typu ataki. Firmy świadczące tego typu usługi
funkcjonują jako agencje reklamowe (PKD: 73.11.Z).

Konieczne inwestycje

Do prowadzenia tego typu działalności konieczny jest w miarę moc ­

ny komputer z dostępem do szybkiego internetu oraz zarejestrowanie się

(utworzenie konta) na portalach społecznościowych (zazwyczaj bezpłatne).
Trzeba także zainwestować w reklamę, aby wiadomość o usługach trafiła do
ewentualnych zleceniodawców.

WARTO WIEDZIEĆ

Dostęp do internetu ma ponad 60 proc. Polaków (o k. 1 6 m l n osób).

Na co zwrócić uwagę

W zasadzie każdy produkt czy marka nadaje się do kampanii szeptanej.

Najczęściej jednak z tego typu usług korzystają firmy z branży turystycznej,
gastronomicznej, farmaceutycznej, produktów kupowanych przez rodzi­
ców dla dzieci (tzw. parenting). Ostatnio coraz częściej z usług agencji social
marketingu korzystają firmy oferujące usługi finansowe i deweloperzy.

Najpopularniejszym działaniem są wpisy na różnego rodzaju forach interne­

towych (60 proc. działających na rynku agencji marketingu społecznościowe­
go ogranicza się do takiej właśnie działalności). Praca polega na zamieszczaniu

notatek promujących markę na wybranym forum (tam gdzie na przykład to­
czą dyskusje młode matki, amatorzy motocyldi czy nurkowania), moderowania
dyskusji. Usługi z czasem można rozszerzyć na oferowanie w pakiecie bar­
dziej rozbudowanych kampanii, połączonych na przykład z organizowa -
niem imprez eventowych dla forumowiczów. Wciągnięcie ich w dyskusję
zakończoną tego typu wydarzeniem jest dużo bardziej efektywne niż pro­
sta, odbywająca się jedynie w przestrzeni wirtualnej kampania.

W ramach usługi można także zaoferować uruchomienie i prowadzenie

firmowej strony na Faceboolzu (tzw. Fan Page). Jeżeli znajdą się na niej cie-

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

kawe informacje klienci będą je komentować, cały czas przebywając w wy­
generowanym przez jej właściciela wirtualnym świecie.

WARTO WIEDZIEĆ

Aby fi rmowy Fan Page miał d użą liczbę odsło n , warto poświęcić troch ę czasu

n a personalizację. M usi zawierać, co oczywiste, podstawowe info rmacj e o fi r­
m i e l u b prod u kcie (możliwe jest zamieszcza n i e także zdjęć l u b fi l mów wideo).

W od powied n i m , wskazanym, p rzez portal m i ejscu powi n n o zn aleźć się logo
firmy w maksymal n ej rozdzie lczości 1 8 0 na 540 pikseli.

Ile można zarobić

Koszt prostej kampanii szeptanej wynosi od 3 do 15 tys. zł miesięcznie

(rozliczenia dokonywane są zazwyczaj na podstawie liczby dokonanych
wpisów oraz ich siły oddziaływania na przebieg toczonej dyskusji).

Ile trzeba wydać

Ko mputer w mocnej ko nfig u racji

-

2-3 tys. zł

Dostęp do intern etu - od 75 zł./mies.

Tablet (wyższa półka) - od 2,5 tys. zł

Kapitał obrotowy - od l O tys. zł

M ateriały biurowe - od

l

tys. zł

1.25.

Przygotowanie wniosków o dotacje z UE

Zbliżająca się kolejna, prawdopodobnie ostatnia tak korzystna dla Polski,

unijna perspektywa budżetowa stwarza nowe możliwości zarobku dla firm
profesjonalnie zajmujących się pisaniem na zlecenie innych podmiotów
wniosków o dofinansowanie.

WARTO WIEDZIEĆ

W nadchodzącym budżecie, w części dotyczącej Polski, najwięcej środ ków (w po­
dziale tematycznym) będzie przeznaczon e na tzw. zrównoważony transport, roz­

wój technologiczny, rozbudowę infrastru ktury pomagającej w dostępie do internetu

i gospodarkę niskoemisyjną.

Dla kogo

Tego rodzaju firmę może prowadzić każdy. Nie jest to ani działalność

koncesjonowana, ani wymagająca kierunkowego wykształcenia. Łatwiej

jednalz będzie osobom po elzonomii, ewentualnie mającym doświadcze-

49

background image

50

30 pomysłów na zarabianie w domu

nie związane z pracą w administracji publicznej , najlepiej w wydziałach

związanych z obsługą programów unijnych, księgowości, rachunkowo­
ści, jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Rejestrując działalność
gospodarczą należy wpisać numer z działu 70 (różne formy doradztwa).

Konieczne inwestycje

Prócz wyposażenia komputerowego przed rozpoczęciem działalności na -

leży dokładnie zapoznać się z „instrukcjami obsługi" poszczególnych fund u -
szy. Błędy formalne są bowiem wciąż najczęściej powtarzającym się powo­
dem odrzucenia wniosku przez instytucje zarządzające. Konieczna będzie
także szeroka akcja promocyjna, skierowana zarówno do przedsiębiorstw,

jednostek administracji publicznej i samorządów. Przyda się umieszczenie

informacji o prowadzonej działalności w okolicznych Urzędach Gmin i na
stronach internetowych.

Na co zwrócić uwagę

Tego rodzaju działalność powinna być uzupełniona o analizę możliwo­

ści uzyskania dofinansowania (zwykle wykonywaną bezpłatnie). Dodat­
kowe przychody można osiągnąć dzięki doradztwu w zakresie tworzenia
założeń proj ektowych, kompletowania koniecznych dokumentów, profe­
sjonalnego przygotowywania biznesplanu, opracowania raportów doty­
czących wpływu projektowanej inwestycji na środowisko. Usługi można
także rozszerzyć o pomoc w zakresie rozliczenia projektu współfinan ­
sowanego ze środków UE i pomoc w tworzeniu studium wykonalności
projektu.

Ile trzeba wydać

l<o mputer w popu larnej konflg u racji

-

od

l

tys. zł

Drukarka - od 5 0 0 zł

Pamięć masowa (arc h iwum, 3 TB) - od 70 0 zł

C h m u ra (SugarSync) - od 4 0 0 zł/ roczn i e

M ateriały biurowe - od

l

tys. zł

Tel efon, internet - od 3 0 0 zł/mies.

1.26.

Zarządzanie nieruchomościami

Wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej powierzają zarządzanie swoimi

nieruchomościami małym, prywatnym firmom.

Dla kogo

Tego rodzaju działalność może być świadczona osobiście lub przez tzw.

administratora przyuczonego (kogoś w rodzaju ucznia). Za każdym razem

jednal< l<onieczne jest uzysl<anie licencji. Wniosel< należy złożyć w Minister-

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

stwie Infrastruktury. Osoby, które mają wyższe wykształcenie, ukończyły
studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz posia -
dają pralztylzę zawodową otrzymują licencję zarządcy bez egzaminu. Pozo ­

stałe muszą przejść trwające kilka miesięcy postępowanie kwalifikacyjne.

Ponieważ w wyniku liberalizacji wymagań na rynku działa sporo firm ofe­
rujących tego rodzaju usługi, bez referencji trudno będzie przekonać miesz­
kańców do powierzenia zarządzania wspólnotą nowej firmie, nie mają­

cej doświadczenia na rynku. Rejestrując biznes można wpisać numer PKD

68.32 (zarządzanie nieruchomościami na zlecenie).

WARTO WIEDZIEĆ

Zagad nienia związane z zarządzan iem n i e ru c h o mościami reg u l uje m.in. ustawa
z d nia 21 sierp n ia 1 9 97 r. o gospodarce n ierucho mościami ( Dz.U. z 201

o

r. n r l 02,

poz. 651 , z późn. zm.), ustawa z d n ia 24 czerwca 1 994 r. o własności loka l i ( Dz.U.

z 2 0 0 0 r. nr 80, poz. 903, z późn. zm.) o raz kom u n i kat M i n istra Budownictwa
z d n ia 6 g ru d n ia 2 0 0 6 r. w sprawie uzgod n i e nia sta n d a rdów zawodowyc h za­

rządców nieruchomości (Dz.Urz. z 2007 r. nr

l ,

poz. 3).

Konieczne inwestycje

Podstawą jest system komputerowy oraz przygotowanie biura na spotka­

nia z mieszkańcami i interesantami (należy na to poświęcić co najmniej

jeden pokój). Konieczne będzie także nawiązanie współpracy z firmami

świadczącymi usługi komunalne (wywóz śmieci, porządkowanie terenu,

sprzątanie części wspólnych budynku, monitoring, bezpieczeństwo itp.).

Jako, że dużą część aktywności pochłania rozwiązywanie sporów, ważne
jest śledzenie na bieżąco zmieniającego się prawa (orzeczenia Sądu Najwyż­

szego i Naczelnego Sądu Administracyjnego), a także znajomość wzorów
uch wał i pism sądowych.

Na co zwrócić uwagę

Zarządca nieruchomości sprawuje nie tylko tzw. zarząd zwykły. Do jego

kompetencji należą także takie czynności jak przyjęcie rocznego planu go­
spodarczego, ustalenie wysolzości opłat na pokrycie kosztów, zmiana prze­
znaczenia nieruchomości wspólnej, udzielenie zgody na nadbudowę lub
przebudowę wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Zarządca również de­
cyduje o zmianie wysokości udziałów we współwłasności, dokonywaniu
podziału nieruchomości wspólnej, wytaczaniu w imieniu mieszkańców
powództwa, ustaleniu kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub
części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli,

jak i wspólnego użytku. Do jego kompetencji należy także ewentualny po­

dział nieruchomości gruntowej i związana z tym zmiana udziałów pozosta -
łych mieszlzańców.

51

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

WARTO WIEDZIEĆ

D uża wspól nota mieszkaniowa obejmuje co najmniej osiem lokali mieszkal nych

i sposób zarządzania nią reg uluje ustawa o własności lokali. M ała wspólnota skła­
da się z najwyżej sied miu lokali i zarządzanie nią odbywa się na podstawie Kodeksu
cywil n ego (ustawa z d n ia 23 kwietnia 1 9 64 r., Dz.U. nr 1 6, poz. 93 z późn. zm.).

Ile można zarobić

Wysokość opłaty za zarządzanie zależy od stanu nieruchomości, powierzch­

ni użytkowej lokali pod zarządem, liczebności wspólnoty, zakresu koniecznych

działań. Zwylde jednak miesięczna opłata z jednego lol<alu w dużym mieście wy­

nosi ok. 10 zł za metr kw. Budynek, w którym jest około setki mieszkań da mie­
sięczne przychody w wysokości 30-50 tys. zł. Wynagrodzenie firmy uchwalane

jest w drodze uchwały wspólnoty - można wnioskować o ok. 15-20 proc.).

Ile trzeba wydać

Przygotowan i e b i u ra (pokój) - od 5 tys. zł

Wyposażenie - od 3 tys. zł

Ko mputer w popu larnej konfig u racji - od

l

tys. zł

Pamięć masowa (3 TB) - od 700 zł

Artykuły b i u rowe - od 1 , 5 tys. zł

52

Tel efon, internet - od 3 0 0 zł./mies.

1.27.

Pośrednictwo pracy

Obecnie większość pieniędzy na aktywizację bezrobotnych trafia do nie­

zbyt efektywnych Urzędów Pracy. Od przyszłego roku do państwowego sys­
temu mają być włączane małe, prywatne firmy. Dzięki państwowym zamó­
wieniom będzie można na tym zarobić.

WARTO WIEDZIEĆ

W porównaniu z in nymi krajami E u ro py Zachodniej krajowy, wyceniany n a około

3,5 mld zł rocznie rynek pośred nictwa pracy jest wciąż stosu nkowo niewielki. Działa

na nim nieco ponad 3,5 tys. pod miotów, któ re 90 p roc. przychodów czerpią z pra­

cy tymczasowej. W dwa razy większej, pod względem liczby mieszkańców, Wielkiej

Brytanii, fi rm tej branży jest cztery razy więcej.

Dla kogo

Łatwiej będzie osobom mającym doświadczenie pracy w dziale HR (Hu ­

man

Resurces)

dużego przedsiębiorstwa, ewentualnie znającym ścieżl<i do-

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

tarcia do działów zatrudnienia poszczególnych przedsiębiorstw. Bardziej
przydadzą się umiejętności i wiedza z zakresu psychologii niż umiejętności
techniczne (talde jalz pisanie biznesplanów, życiorysów, wniosków o dofi­
nansowanie w ramach programów operacyjnych), które można opanować
stosunkowo niewielkim nakładem. Rejestrując firmę należy podać numer
PKD z działu 78 (działalność związana z zatrudnieniem).

Konieczne inwestycje

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia (ustawa z dnia 20 kwietnia

2004 r. Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) pośrednik musi być wpisany do
specjalnego rejestru, prowadzonego przez marszałka województwa, na te­
renie którego działa. Otrzymanie certyfikatu nie jest uzależnione od pozio­
mu wykształcenia, zaliczonych kursów, czy egzaminów. Aby wejść w po­
siadanie dokumentu należy jedynie w urzędzie złożyć komplet papierów
(między innymi wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych, ewentual­
nie wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego) oraz uiścić opłaty. W przypad­
ku spółek cywilnych dodatkowo należy przedstawić w urzędzie kserokopię

umowy spółki, a także wskazać na piśmie osobę, która w przyszłości będzie

odpowiedzialna za reprezentację przedsiębiorstwa w l<ontaktach z admini­

stracją publiczną.

Na co zwrócić uwagę

W najbliższych latach dynamicznie będzie rosło zapotrzebowanie na pra -

cowników ze strony poszukującej oszczędności służby zdrowia (głównie na

roboty porządkowe, prace budowlane, obsługę zaplecza i administracyjną).
Po całkowitym uwolnieniu cen energii elektrycznej dla odbiorców indywi­
dualnych wzrośnie również popyt na pracowników ze strony dużych kon -

cernów energetycznych, spółek dystrybucyjnych, przesyłowych oraz ma­

łych, działających głównie w systemie sprzedaży bezpośredniej firm z nimi

kooperujących. Podobnie jak w innych krajach UE przeszłościowym seg­
mentem, będzie nadal szybko rosnąca branża IT oraz spółki technologiczne.

W miesiącach wakacyjnych natomiast największe jest zapotrzebowa­

nie ze strony przedsiębiorstw branży owocowo-warzywnej, producentów
i sprzedawców żywności (rolnictwo), firm budowlanych oraz turystycznych

(hotele, pensjonaty). W tym roku spore zapotrzebowanie zgłaszały tal<Że sa­
morządy, które potrzebują pracowników do powstających basenów, parków
wodnych oraz ośrodków sportowych tworzonych wokół popularnych Orli­
ków.

WARTO WIEDZIEĆ

Wykaz działających legalnie agencji zatru d n ienia znajd uje się na www.kraz.pra­
ca.gov.pl, a także na stronach intern etowych woj ewódzkich u rzędów p racy.

53

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

Ile można zarobić

Zarobki firm pośredniczących zależą od ilości prowadzonych rekrutacji

i zazwyczaj ustalane są indywidualnie. Bardziej restrykcyjne przepisy dotyczą
agencji zajmujących się rekrutacją do pracy za granicą. Zgodnie z ustawą firmy

od bezrobotnych nie mogą pobierać przedpłat oraz kaucji. Wolno im natomiast,

prócz wynagrodzenia za świadczone usługi, liczyć na zwrot poniesionych kosz­
tów, związanych na przykład z załatwieniem wizy, przeprowadzeniem badań
lekarskich osoby kierowanej do pracy oraz tłumaczeniem należących do niej
dokumentów (dyplomy, świadectwa, nostryfikacje itp.). Warunkiem jest jednak

wyszczególnienie tych kosztów w umowie. Nie ma natomiast istotnych ogra -

niczeń w zakresie opłat za usługi pobieranych od pracodawców. Przygotowanie

do pracy bezrobotnego daje przychód w wysokości ok. S-10 tys. zł.

Ile trzeba wydać

Ko mputer w popu larnej konfig u racji - od

l

tys. zł

Re mont pomieszczen ia (pokój) - od 5 tys. zł
Pamięć masowa (3 TB) - od 700 zł

Artykuły b i u rowe - od l tys. zł
Tel efon, internet - od 3 0 0 zł/mies.

Samochód (używany) - od 25 tys. zł

Paliwo - od l tys. zł

Opłata za rejestrację - ok. 3 0 0 zł

1.28.

Doradztwo w poszukiwaniu systemu franczyzowego

Na rynku dostępnych jest już blisko tysiąc systemów franczyzowych

(sprzedających markę i kno w-how prowadzenia działalności). Wybór naj ­

bardziej dochodowego nie jest łatwy i wymaga czasu. Coraz częściej przed

podpisaniem umowy przedsiębiorcy zatrudniają firmy, których zadaniem

jest „prześwietlenie" kandydatów i doradztwo w zakresie optymalizacji

kosztów związanych z zakupem licencji.

54

WARTO WIEDZIEĆ

W 2012 roku przyspieszył rozwój sieci usługowych. Liczba franczyzowych firm tego

seg mentu wzrosła o ponad 15 proc., co oznacza, że przybyło 56 systemów (obecnie jest
ich ok. 450). Rok 2012 nie był natomiast łaskawy dla branży odzieżowej i obuwniczej.

Z rynku zniknęło 20 systemów, w wyniku czego zlikwidowano 320 placówek.

Dla kogo

Lepiej poradzą sobie z tego rodzaju działalnością osoby mające doświadczenie

związane z pracą w systemie franczyzowym, handlowcy, absolwenci studiów el<o-

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

nomicznych (rachunkowość, księgowość, audyt). Rejestrując firmę jako numer PKD
należy podać 70.22.Z (doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej).

Konieczne inwestycje

Najbardziej kosztowna w tym rodzaju działalności jest inwestycja w wie­

dzę. Należy zebrać informacje dotyczące jak największej liczby systemów
franczyzowych. Szkolenia organizowane są zwykle przez operatorów tylko
dla osób, które wykupiły franczyzę, dlatego potrzebną wiedzę trzeba zbie­

rać bezpośrednio od właścicieli placówek, ewentualnie przejść szkolenia

ogólne, dotyczące wszystkich systemów (organizowane np. przez Akademię
Franczyzy). Tam też można nawiązać konieczne kontakty.

Na co zwrócić uwagę

Popularną metodą obniżania kosztów franczyzobiorcy jest rozpoczęcie

działalności w małej i średniej miejscowości. Taką politykę rozwoju od kilku
lat prowadzi np. bank BZ WBK, który własne oddziały otwiera w dużych mia -
stach, a partnerskie - miejscowościach od 10 tys. mieszkańców. W mniejsze
miasta (od

SO

tys. mieszkańców) celuje od początku obecności na rynku Cru -

pa Muszlzieterów, która otwiera spożywcze markety Intermarche oraz Bri­
comarche (z branży dom i ogród). Dobrym wynikiem w branży wyposażenia

wnętrz mogą się również pochwalić marki DDD Dobre Dla Domu i Abra, któ­

re w ub. roku uruchomiły placówki zlokalizowanych głównie poza dużymi
ośrodkami miejskimi (w sumie rynek artykułów dla domu i ogrodu w 2012 r.
powiększył się o 163 nowe jednostki, obecnie w kraju działa ich ponad 2,2 tys.).

Ile można zarobić

Przeciętne wydatki na jedną licencję wynoszą 164,7 tys. zł. Najwięcej po­

mysłów na biznes pod szyldem znanej marki dostępnych jest w przedziale
od 21 do

SO

tys. zł (prawie jedna czwarta franczyzobiorców jest skłonna za -

inwestować tyle w uruchomienie placówki). Wynagrodzenie za usługi do­
radcze jest negocjowane indywidualnie i zależy od zakresu zleconej pracy.

Zwykle jednak mieści się w widełkach od 1 do 5 proc. kosztów inwestycji.

Ile trzeba wydać

Szkolenie - od l tys. zł

Zbieranie info rmacji ( podróże) - od 2 tys. zł

Ko mputer w popu larnej konfi g u racji

-

od

l

tys. zł

Pamięć masowa (3 TB) - od 700 zł

Tablet (n iższa półka) - od 70 0 zł

Samochód (używany) - od 25 tys. zł

Paliwo - od l tys. zł

M ateriały biurowe - od

l

tys. zł

Promocja - od 2 tys. zł

55

background image

56

30 pomysłów na zarabianie w domu

1.29.

Usługi księgowe

W Polsce zarejestrowanych jest prawie 4 mln firm, z czego połowa prowa -

dzi alztywną działalność. Nie każdy przedsiębiorca ma czas na wypełnianie

deklaracji podatkowych, przygotowywanie przelewów do Zakładu Ubezpie­

czeń Społecznych, monitorowanie zmian prawa pracy czy podatków. Popyt
na usługi specjalistów w tym zakresie jest więc spory.

Dla kogo

Prowadzeniem księgowości i rachunkowości może zajmować się tylko

osoba mająca licencję, odpowiednie wykształcenie i kilkuletni staż. Taką
osobę można jednak zatrudnić (w dużym mieście trzeba zaoferować jej
pensję w wysokości od 3 tys. zł w górę), swoją aktywność ograniczając do
wsparcia finansowego, podejmowania działań promocyjnych i marketingo­

wych, szukania odbiorców. Zarejestrować firmę świadczącą usługi w zakre­

sie księgowości i rachunkowości może każdy (PI<D: 69.20.Z).

Konieczne inwestycje

Aby otworzyć biuro nie trzeba dużych nakładów finansowych. Wystar­

czy skromne pomieszczenie na biuro (może być polzój w mieszlzaniu), a tak­
że odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie i akcesoria biurowe.
Trzeba kupić meble (biurko, wygodny fotel biurowy najlepiej na kółkach,
który umożliwi swobodne przemieszczanie się po pomieszczeniu), szafki,

półki, na których będą stać segregatory zawierające dokumenty i skoroszyty.

Komputer musi być wyposażony w odpowiednio dobrane programy (edy­

tory tekstowe, arkusze kalkulacyjne, programy kadrowo -płacowe i rozli­
czeniowe). W biurze powinna znaleźć się drukarka oraz ksero (obie funkcje
może pełnić urządzenie wielofunkcyjne). Prócz tego konieczny będzie pa -
pier, skoroszyty, koszullzi na dokumenty, teczki, segregatory, a także inne,
drobne elementy wyposażenia biurowego.

Na co zwrócić uwagę

Istotny jest wybór konkretnych usług (najlepiej zaoferować od razu jak

najszerszy ich zakres, potem ewentualnie go ograniczyć). Podstawę stano­
wią rozliczenia z fiskusem, przygotowanie deklaracji podatkowych, pro­
wadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencjonowanie ryczałtu, do­
radztwo w zakresie przyjęcia najlepszej strategii rozliczania się z urzędem
skarbowym (nierzadko wiąże się to z określeniem ryzyka, czy też opłacal -
ności w zakresie poszczególnych ulg, bądź innych elementów rachunkowo­
ści i związanych z nimi problemów), reprezentowanie klienta w kontaktach
z fiskusem.

Usługi można poszerzyć o prowadzenie dodatkowych dokumentacji, ta -

kich jak analizy ekonomiczno-finansowe, rachunki zysków i strat, sprzeda­
ży VAT, ewidencji środków trwałych, rocznych bilansów, listy płac, prowa­
dzenie kadrowych kartotek pracowników.

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

Większym wzięciem cieszyć się będą usługi biura, którego pracownik od­

bierze faktury na mieście lub w siedzibie klienta, a gotowe deklaracje wyśle

we własnym zakresie do US lub dostarczy (wypełnione) mejlem.

Ile można zarobić

Proste prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w dużym mieście nie

da więcej niż 175 -200 zł netto miesięcznego dochodu od jednego klienta.
Natomiast bardziej rozbudowane usługi mogą przynieść nawet 1,2 tys. zł.
Miesięczne przychody małego biura w podwarszawskim Piasecznie, zatrud­
niającego dwóch pracowników wynoszą 12 tys. zł.

WARTO WIEDZIEĆ

P rócz standardowych fo rm p ro mocji ( reklama w loka l n ej gazecie, i n fo rmacje
m ejlowe do potencjal nych klientów w n ajbliższej okolicy) warto zamieścić ogło­

szenia na tablicy w najbliższych oddziałach skarbówki.

Ile trzeba wydać

Przygotowanie pomieszczenia - od 5 tys. zł
M ateriały biurowe - ok. l tys. zł

Ko mputer w śred niej kon fi g u racji - 1 ,2 tys. zł

Dostęp do intern etu (szybkie łącze) - ok. l O O zł /mies.

O p rog ramowanie - 3 0 0 zł

Reklama - 2 tys. zł

Pensja osoby z licencją - od

3

tys. zł (Warszawa)

System alarmowy (ewentualn ie) - od 3 5 0 zł

1.30.

Mass mailing

Działania marketingowe z użyciem poczty elektronicznej są uważane za

skuteczne. Według jednego z badań 84 proc. korzystających z tej usługi firm
zauważyło, że na skutek kampanii wykorzystującej mass mailing zwiększy­

ła się liczba odwiedzin ich strony internetowe. Dla nieco mniejszej ilości

(74 proc.) wynikiem była intensyfikacja kontaktów z klientami i kontrahen­
tami. Akcja e- marketingowa dla 61 proc. zakończyła się znaczącym (powyżej
20 proc.) wzrostem sprzedaży.

Dla kogo

Profesjonalne szkolenie obejmujące zarówno zagadnienia teoretyczne

(najbardziej popularne sposoby postępowania z danymi osobowymi), prak­
tyczne (umiejętności pisania mejli, by nie zostały potraktowane jako tzw.
SPAM), jal< i l<omplet materiałów szl<oleniowych l<osztuje w Warszawie od

57

background image

58

30 pomysłów na zarabianie w domu

2,3 do 3,5 tys. zł. Kurs trwa dwa pełne dni robocze, a po jego zakończeniu
przez dwa tygodnie kursanci otoczeni są opieką trenera, który pomaga we

wdrożeniu zdobytej wiedzy w życie.

Jako osobna usługa mailing w Polskiej Klasyfikacji Działalności nie jest

wyszczególniony. Firmy świadczące tego typu usługi funkcjonują jako agen­
cje reklamowe (PKD: 73.11.Z).

Konieczne inwestycje

Do świadczenia tego typu usług, konieczny sprzęt komputerowy w moc­

nej konfiguracji (narzędzie pracy) oraz dostęp do szybkiego (co najmniej
10 Mb/s) internetu. Im szybsze łącze, tym oczywiście lepiej, bo mieć to bę­
dzie wpływ na szybkość wykonywanej pracy (optymalny jest dostęp do in­

ternetu w technologii LTE, oferowany na razie jedynie przez niektórych

operatorów telefonii komórkowej).

Mass mailing można wykonywać według przekazanej przez klienta bazy

odbiorców albo oferować własne zbiory (trzeba pamiętać o ograniczeniach
związanych z ustawą o ochronie danych osobowych). W tym drugim przy­

padku potrzebny jest kapitał obrotowy, bo spis adresów trzeba kupić w fir­
mach udostępniających tego typu informacje. Na obsługę pierwszych zleceń
powinna wystarczyć kwota 7-10 tys. zł.

Potrzebne także będą komputerowe aplikacje do wysyłki wiadomości (do­

stępne w sieci aplikacje bezpłatne, a także popularny Outlook nie są pole­
cane do działalności biznesowej). Profesjonalne programy pozwolą na per­
sonalizację wiadomości. Firmy świadczące usługi e-marketingu najczęściej
używają programów Advanced Direct Remailer, GroupMail Personal, Ma­
iling List Deluxe, eNewsletter Manager Pro, Sendblaster, e-Compaing. Każ­
dy z nich, w zależności od wersji, kosztuje od 100 do 400 zł. Ponadto należy
wykupić dostęp do tzw. autorespondera, aplikacji zajmującej się regularną

wysyłką poczty mailowej (najczęściej programy tego typu sprzedawane są

w systemie abonamentowym).

WARTO WIEDZIEĆ

Szerokość wiadomości nie powi n na przekraczać 6 0 0 pikseli. I n aczej zostanie o n a
n i e p rawidłowo wyświetlo na p rzez wię kszość p rog ramów pocztowych.

Na co zwrócić uwagę

Odbiorcami usług są firmy kierujące swoją ofertę zarówno do klientów

indywidualnych, jak i w relacji B2B, tak produkcyjne, jak i usługowe (92 proc.
przedsiębiorstw co najmniej raz korzystało z takiej promocji). Należy pa­
miętać, że kluczem do sukcesu nie jest wcale częsta wysyłka informacji. Jest
nim natomiast właściwa personalizacja wiadomości według tzw. znaczni -
l<ów, olueślających wiel<, adres, miejsce zamieszl<ania, płeć odbiorcy wiado-

background image

Rozdział

1.

Pomysły na biznes w domu

mości. Od masowej wysyłki w ciemno dużo skuteczniejsze jest tzw. trafienie
w punkt - na przykład przesłanie życzeń urodzinowych czy imieninowych
z dołączoną niewielką niespodzianką (może być wysłana pocztą tradycyjną).

Ile można zarobić

Wysokość przychodów uzależniona jest od liczby odbiorców kampanii.

Przyjmuje się, że akcja mass mailingowa do 5 tys. odbiorców powinna przy­

nieść ok. 1-1,2 tys. zł. Więcej można zarobić na organizacji kampanii połą­

czonych z budową bazy klientów. Za akcję marketingową połączoną z two­
rzeniem takiego zbioru (obejmującego ok. 5 tys. rekordów) odbiorca może
zapłacić (w zależności od branży i miejsca działania) od 2,5 do 5 tys. zł.

Ile trzeba wydać

Ko m p uter w mocnej ko nfig u racji - 2-3 tys. zł

Dwa prog ra my do wysyłki wiadomości - 2 0 0 - 4 0 0 zł

Autorepspo nder - od 3 0 0 zł/ mi es.

Tablet (wyższa półka) - od 2,5 tys. zł

Pamięć masowa (5 TB) - od l tys. zł

M ateriały biurowe - od

l

tys. zł

59

background image
background image

Rozdział

2.

Co wybrać: własną firITię, pracę

na zlecenie czy chałupnictwo

2.1.

Co to jest działalność wykonywana osobiście

Działalność wykonywana osobiście nie jest trudna do zakwalifikowa­

nia. Osoba, która ją wykonuje, nie rejestruje nigdzie tego faktu. Określenie
to występuje w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Swoją działalność wylzonuje się najczęściej na podstawie umowy o dzieło,

zlecenia lub kontraktu menedżerskiego. świadczenie pracy nie jest jednak
identyczne z typowym dla zleceniobiorcy albo wykonawcy. Osobiście moż­
na również wykonywać działalność artystyczną, literacką naukową, trener­
ską, oświatową i publicystyczną, a nawet sportową czy związaną z wykony­
waniem obowiązków obywatelskich i społecznych.

Aby rozróżnić działalność wykonywaną osobiście od na przykład dzia -

łalności gospodarczej, istotne będzie ustalenie odpowiedzialności, samo ­
dzielności i ryzyka gospodarczego dla osoby wykonującej każdą z tych dzia­
łalności. Przy działalności świadczonej osobiście nie można np. ponosić
odpowiedzialności wobec osób trzecich (ta spada w całości na zleceniodaw­
cę), wykonującego ją obciąża za to ryzyko gospodarcze związane z wykony­
waną czynnością.

2.2.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Aby rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, wy­

starczy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia­
łalności Gospodarczej.

Zdarza się, że działalność gospodarczą chcą prowadzić przedsiębiorcy,

którzy zawarli umowę spółki cywilnej. Każda z tych osób powinna uzyskać

wpis do CEIDG jako jednoosobowy przedsiębiorca. Dlatego każda z nich

musi dopełnić takich formalności, jak gdyby rejestrowała jednoosobową
działalność. Spółka cywilna nie jest zarejestrowana w CEIDG. Jedynie przy

wpisie przedsiębiorcy zostanie umieszczona adnotacja o tym, że działa
razem z innymi wspólnikami na podstawie umowy spółki cywilnej.

Osoba fizyczna, która złożyła wniosek, może podjąć działalność gospo­

darczą od razu, jednakże we wniosku o wpis może wskazać dzień póź­
niejszy. Prowadzenia działalności natychmiast po złożeniu wniosku nie
może rozpocząć przedsiębiorca, który ma obowiązek uzyskania konce­
sji lub zezwolenia, ponieważ rodzaj działalności, którą chce prowadzić,
tego wymaga.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć zdalnie. Służy do tego specjalnie

przygotowany serwis internetowy pod adresem firma.gov.pl. Kluczowe w ca -

61

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

łym procesie jest założenie sobie darmowego profilu zaufanego ePUAP (elek­

troniczna platforma usług administracji publicznej). W kontaktach z urzędami

będzie on potwierdzał tożsamość przedsiębiorcy. Po założeniu lzonta na stro­

nie www.epuap.gov.pl, gdzie znajduje się również dokładna instrukcja, należy
wypełnić wniosek on-line o stworzenie profilu. Następnie trzeba go w ciągu
14 dni potwierdzić, czyli innymi słowy wylegitymować się w dowolnym urzę­

dzie administracji rządowej, np. urzędzie skarbowym, wojewódzkim czy od­
działach ZUS (tzw. punkty potwierdzające). Chodzi o to, by urzędnik sprawdził,
czy dane, które podaliśmy na koncie ePUAP, odpowiadają rzeczywistości. Dys­
ponując profilem zaufanym, przedsiębiorca prześle do CEIDG wszystkie wnio­

ski związane z firmą bez konieczności wychodzenia z domu.

Kolejnym krokiem jest założenie konta przedsiębiorcy we wspomnia -

nym serwisie firma.gov.pl. Dzięki temu będzie można wypełnić wniosek

CEIDG-1. Pól do uzupełnienia jest sporo, ale przy uważnej lekturze nie spra -
wiają większego problemu, szczególnie, że w większości chodzi o znane po­
czątkującemu przedsiębiorcy dane na jego temat. Dodatkowo na stronie in­
ternetowej znajdują się instrukcje, a pomocą służy wirtualny asystent. Po
wypełnieniu wszystkich danych wniosek należy opatrzyć profilem zaufa -

nym i wysłać. Od tego momentu można legalnie prowadzić firmę.

Konto w CEIDG poparte profilem zaufanym przydaje się również na póź­

niejszym etapie prowadzenia biznesu. Trzeba bowiem pamiętać, że nawet
najmniejsze zmiany danych przedsiębiorcy w ciągu 7 dni od ich wystąpie­
nia należy zgłaszać do CEIDG. Można to załatwić w kilka minut właśnie za
pośrednictwem sieci.

WAŻNE

Od l li pca

2013

r. przedsiębiorca może ustanowić pełnomocnika, który cz uwał ­

by nad aktualnością danych zawartyc h w C E I DG. Może on bowiem całkowicie

o n - l i n e zarządzać ko ntem w C E I D G swojego mocodawcy, czyli zgłaszać zmianę
danych, zawieszać i wznawiać wyko nywan i e działal ności gospodarczej, a nawet

wykreślić przedsiębiorcę z rejestru. Waru n kiem jest posiadanie przez wskazane­
g o p rzedstawiciela pod pisu e l e ktronicznego lub bezpłatn ego profi l u zaufan ego

e P UA P. By pełno mocnik mógł e le ktro n icznie zarządzać ko ntem przedsiębiorcy,
ten ostatni musi go u mocować na zasadach określo nych w kod eksie cywilnym,
a nastę p n i e ujawnić info rmację o tym fakcie w C E I DG. Ostat n i m krokiem j est
utwo rze n i e p rzez pełno mocnika ko nta w C E I DG. Od tego mome ntu może zdal­
nie zarządzać wpisami mocodawcy, bowie m system powiąże ze sobą oba konta.

Zarejestrować się w ewidencji można również korzystając z formularza pa -

pierowego, którego treść powinna być zgodna z formularzem przesyłanym
przez internet. Formularz papierowy przyszły przedsiębiorca może złożyć oso­

biście albo wysłać listem poleconym do dowolnie wybranej przez siebie gminy,

62

background image

Rozdział

2.

Co wybrać: własną firmę, pracę na zlecenie czy chałupnictwo

niekoniecznie tej, w której mieszka, ani tej, w której będzie wykonywał dzia­
łalność. To rozwiązanie preferowane przez przedsiębiorców oczekujących przy

wypełnianiu wnioslzu merytorycznego wsparcia ze strony urzędnika.

Składając w gminie osobiście wniosek sporządzony na papierze, przed­

siębiorca otrzyma pokwitowanie jego przyjęcia, a organ gminy potwierdzi

tożsamość składającego. Gdy zdecyduje się przesłać wniosek listem poleco­

nym, to wówczas jego podpis na formularzu powinien być potwierdzony

przez notariusza.

WAŻNE

Wójt, bu rmistrz i p rezyd ent miasta od l styczn ia 201 2 r. p rzestali być o rg a n e m
ewi d e n cyj nym d l a przed s i ę b i o rców. Ozn acza to, że n i e p rowadzą ewi d e n cji
w g mi n ie, a o rg a n e m ewid encyjnym jest wyłącz n i e C E I DG. N ato miast p rzedsię­

biorca może składać w u rzędzie g m i ny, bez właściwości miejscowej, wszelkie

wn ioski związane z wykonywan i e m tej działal nośc i n p. o wpis, zmianę wpisu,

zawieszenie, wz nowienie działal ności o raz wykreślenie z ewidencji. U rzęd n i k
g miny p rześle wniosek d o C E i DG.

Upoważniony pracownik gminy przekształca wniosek złożony przez

przedsiębiorcę na formę dokumentu elektronicznego i opatruje go:

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego

certyfikatu

1

ub

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub

podpisem osobistym (o którym mowa w przepisach o dowodach osobi­

stych), lub

podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, który umoż­

liwia jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz cza­
su przesłania.

Opatrzony jednym z takich podpisów przekształcony wniosek urzęd­

nik powinien przesłać do CEIDG najpóźniej następnego dnia roboczego

po jego otrzymaniu.

Wypełniając wniosek, należy oznaczyć:

swoją firmę i numer PESEL (o ile się go posiada), a także datę urodzenia,

numer REGON (o ile się go posiada) oraz NIP,

informację o obywatelstwie przedsiębiorcy,

miejsce zamieszkania, adres do doręczeń, adresy, pod którymi jest wyko­

nywana działalność gospodarcza (w tym adres głównego miejsca wyko ­
nywania jej oraz oddziału, o ile został utworzony),

adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy i jego strony internetowej

(o ile przedsiębiorca je posiada i chce zgłosić we wniosku),

datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,

przedmioty wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Dzia -

łalności (PKD )

,

63

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

informacje o istnieniu bądź ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

numer NIP i REGON spółki cywilnej, gdy przedsiębiorca zawarł umowę

taldej spółki,

dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębior­

cy (gdy udzielił on pełnomocnictwa, ze wskazaniem zakresu spraw, które
ono obejmuje).

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie wpisu albo

zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospo­
darki narodowej REGON, zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne
w związku z numerem NIP, zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS jal<o płatni­

ka składek lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego

rolników, a także oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podat­
ldem dochodowym od osób fizycznych albo wniosek o zastosowanie opo ­

datkowania w formie karty podatkowej.

Do wniosku dołącza się też zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne

VAT (podatku od towarów i usług).

Pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad­

czenia składa się też oświadczenie o braku orzeczonych w stosunku
do przedsiębiorcy zal<azów prowadzenia działalności gospodarczej, wykony­

wania określonego zawodu, który podlega wpisowi do CEIDG, prowadzenia

działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem lub edukacją małolet­
nich albo opieką nad nimi.

64

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat. Wpis dokonywany jest

tylko na podstawie złożonego poprawnego wniosku. Niepoprawnym
wnioskiem jest dokument bez podpisu, dotyczący osoby, która jest już
wpisana do CEIDG, albo działalności nieobjętej przepisami lub złożony
przez osobę, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności go­
spodarczej .

2.3.

Czy przedsiębiorstwo rodzinne daje przywileje

Coraz więcej mikro- i małych firm to przedsiębiorstwa rodzinne. Przepi­

sy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wyodrębniają takich
firm jako osobnego tworu. Z racji zatrudniania wyłącznie członków rodziny
przedsiębiorca nie ma żadnych dodatkowych przywilejów.

Na fal<t zatrudnienia członl<ów rodziny zwraca uwagę jedynie ZUS przy

wyliczaniu składek, a także urzędy skarbowe przy wymiarze podatku. Fir­
ma rodzinna może być prowadzona jako jednoosobowe przedsiębior­
stwo. Wtedy członkowie rodziny mogą mieć status osób współpracujących
lub być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło. Firma
rodzinna może też funkcjonować jako spółka, np. cywilna albo jawna.

Przedsiębiorca ma prawo zawiązać z pełnoletnimi członkami rodziny

(np. dziećmi) spółkę cywilną i prowadzić firmę w tej formie. Każde z dzie­
ci powinno wówczas uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i w ten sposób uzysl<ać status odrębnego przed -

background image

Rozdział

2.

Co wybrać: własną firmę, pracę na zlecenie czy chałupnictwo

siębiorcy. Następnie przedsiębiorcy mają prawo zawrzeć umowę spółki
cywilnej na takiej samej zasadzie, jakby tę spółkę zawiązały osoby obce.

Przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. lzodelzs cywilny, lztóre regulują

sposób zawiązywania i działania spółki cywilnej, nie wspominają o tym,

kim mają być wspólnicy. Skoro nie zabraniają zawierania umowy spółki

przez członków rodziny, to przyjmuje się, że jest to dopuszczalne.

2.4.

Kto może zostać chahtpnikiem

Chałupnikiem potocznie nazywa się osobę, która wykonuje swoją pracę

w domu - najczęściej z surowców i materiałów zapewnionych przez fir­
mę (czyli nakładcę), a także z dostarczonych jej niezbędnych do tego na­
rzędzi, w czasie dla siebie dogodnym.

z

pracodawcą łączy ją umowa o pracę

nakładczą, ponieważ chałupnik nie jest pracownikiem w rozumieniu prze­
pisów prawa pracy. Ma status wykonawcy i przysługują mu niektóre upraw­

nienia podobne do pracowniczych (np. prawo do urlopu, umowa o pracę

nakładczą powinna zostać zawarta na piśmie) oraz do uprawnień osoby za -
trudnionej na podstawie umowy o dzieło (rozliczany jest z wykonanej pra­

cy, w każdym miesiącu może osiągać zróżnicowane zarobki uzależnione

od wykonanej miesięcznej pracy). Nakładca nie sprawuje kontroli nad tym,
w jaki sposób na bieżąco chałupnik realizuje powierzone mu zadania.

Gdy nakładca zobowiąże wykonawcę do codziennej osobistej pracy w ści­

śle określonych godzinach w lokalu firmy lub wynajętym przez nią, a on się

na to godzi, to wówczas umowa o pracę nakładczą przekształca się w zwy­

kłą umowę o pracę unormowaną w przepisach kodeksu pracy. Takie stano ­
wisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 11 maja 1976 r. (sygnatura akt I PZP
18/76 opublikowanym w OSPiKIA nr 12 z 1976 r., poz. 225).

Aby zostać chałupnikiem, trzeba zawrzeć na piśmie umowę o pracę

nakładczą i określić jej rodzaj oraz podstawowe warunki, szczególnie ro­
dzaj pracy i termin rozpoczęcia oraz zasady wynagradzania. Istotne jest
wskazanie ilości pracy, jaka w ciągu miesiąca powinna zostać wykonana.
Przewidywane zarobki nie mogą być niższe niż 50 proc najniższego wy­
nagrodzenia. Gdy praca chałupnicza dla danej osoby stanowi jedyne źró­
dło dochodu, to wówczas miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe

. .

.

. .

.

n1z naJnizsze pracownicze.

2.5.

Czym różnią się formy umów cywilnoprawnych

Pracę w domu można wykonywać, zatrudniając się na podstawie umo­

wy cywilnoprawnej : o dzieło albo zlecenia. Zleceniobiorca i wykonawca
nie świadczą wówczas pracy w siedzibie firmy ani jej oddziału, nie wyko ­
nują jej regularnie pod nadzorem przełożonego we wskazanych w umo­
wie godzinach i nie podpisują listy obecności. Osoba zatrudniona nie jest
podporządkowana kierownictwu firmy, która ją w ten sposób zatrudnia.

Dlatego nie może dostać do wykonania innych zadań niż objęte treścią

zawartej umowy.

65

background image

66

30 pomysłów na zarabianie w domu

Zlecenie

Umowę zlecenia zawiera zleceniobiorca przyjmujący zlecenie. Zle ­

ce niobiorca zobowiązuje się do wylzonania określonych c zynności
dla dającego zlecenie. Umowa może zostać zawarta w dowolnej formie:
na piśmie, ustnie, a nawet w sposób dorozumiany.

Za wykonanie zlecenia przysługuje wynagrodzenie, pod warunkiem że

np. z umowy lub z okoliczności nie wynika, że jego wykonanie jest bez­
płatne, bo np. przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wyna­
grodzenia.

Najczęś ciej wynagrodzenie wypłacane j e st dopiero po wykona­

niu zlecenia. W umowie można też określić inny sposób jego wypłaty

(np. miesięcznie, w ostatnim dniu). Bez względu na to, czy zleceniobior­

ca pracował np. w niedziele i święta, przysługuj e tylko wynagrodzenie
umówione.

W umowie strony powinny określić wysokość wynagrodzenia albo

odwołać się do obowiązującej taryfy.

Oprócz wynagrodzenia przysługuje też zwrot wydatków (nawet

z odsetkami ustawowymi), które zostały poniesione, aby w sposób prawi­
dłowy wykonać zlecenie. Zanim zleceniobiorca poczyni te wydatki, może
domagać się od zleceniodawcy wypłaty zaliczki.

WAŻNE

Zleceniobiorca i zleceniodawca nie mogą się zrzec z g ó ry prawa do wypowiedze­

n ia zlecen ia z ważnych powod ów.

Przyjmujący zlecenie nie musi wykonywać powierzonych mu za­

dań osobiście. Nie ma nawet obowiązku prosić zlecającego, aby wyraził
na to zgodę. Odpowiada jednak za wynikłe, nawet przypadkowe, szko­
dy wówczas, gdy powierzył wykonanie zlecenia osobie trzeciej bez zgody
zlecającego. Za wybór osoby zastępującej odpowiada więc zleceniobiorca,
ponieważ to na nim ciąży obowiązek zagwarantowania, że zlecenie zo­
stanie wykonane dobrze i na czas.

Umowa o dzieło

Umowę o dzieło zawierają dwie strony: przyjmujący zamówienie (czyli

wykonawca) oraz zamawiający (czyli ten, dla którego dzieło ma być wyko­
nane). Mogą to zrobić w formie ustnej, pisemnej, a nawet w sposób doro­
zumiany. Przyjmujący zobowiązuje się do wykonania w określonym czasie
określonego dzieła (np. wykonania planu technicznego, sporządzenia bilan­
su, remontu itd.), natomiast zamawiający do wypłaty wynagrodzenia.

Po zawarciu umowy między stronami nie powstanie stosunek podpo­

rządkowania, który występuje w umowie o pracę. Przyjmujący zamówienie
nie musi wykonać dzieła osobiście. Jednalz są wyjątki od tej zasady, gdy wy-

background image

Rozdział

2.

Co wybrać: własną firmę, pracę na zlecenie czy chałupnictwo

nika to np. z umowy lub charakteru dzieła (np. zamawiający chce, aby obraz
namalował konkretny artysta).

Gdy przyjmujący zamówienie nie wylzonuje dzieła sam, to powinien przy­

najmniej osobiście kierować osobami, które się tym zajmują, ponieważ po­
nosi odpowiedzialność za rezultat ich pracy.

Umowa o dzieło powinna określać, z czyich materiałów będzie korzy­

stał wykonawca. Jeśli z materiałów dostarczonych przez zamawiającego,
to wówczas wykonawca powinien ich użyć w sposób odpowiedni, natomiast
niewykorzystaną część materiałów musi zwrócić zamawiającemu.

Zdarza się, że dostarczony materiał nie nadaje się do wykonania dzieła.

Wykonawca musi wówczas o tym powiadomić zamawiającego.

Po wykonaniu dzieła wykonawca ma obowiązek wydać je zamawiają­

cemu. Otrzyma wówczas za to wynagrodzenie. Wynagrodzenie oraz spo­
sób wyliczenia go strony określają w umowie. Mogą je ustalić na podsta­
wie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów i wówczas

będzie to wynagrodzenie kosztorysowe. Wykonawca może też otrzymać

wynagrodzenie ryczałtowe. Po wykonaniu dzieła otrzyma wówczas okre ­
śloną kwotę, jaką strony ustaliły przy zawieraniu umowy. Gdy wyrazi zgodę
na wynagrodzenie ryczałtowe, to wówczas nie może domagać się jego pod -
wyższenia nawet wówczas, gdy w chwili zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Może jedynie wystąpić do sądu o pod -
wyższenie ryczałtu lub rozwiązanie umowy.

PODSTAWA PRAWNA

rozporządzenie Rady M i n istrów z d n ia 31 g ru d n ia 1 975 r. w sprawie u p rawnień pracow­
n iczych osób wykon ujących pracę nakład czą ( Dz.U. z 1 976 r. Nr 3 , poz. 19).

art. 627- 646 i 734-751 u stawy z d n ia 23 kwietnia 1 9 64 r. - Kod e ks cywilny ( Dz . U . N r 16,

poz.

93

z późn. zm.).

u stawa z d n ia 2 l ipca 2 0 04 r. o swo bodzie działa l n ości gospod arczej (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 672 z późn. zm.).

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz,

Piotr Pieńkosz

67

background image

68

30 pomysłów na zarabianie w domu

WZÓR UMOWY O DZIEŁO

Umowa o dzieło

zawarta 1 0 lipca 2013 r. między fi rmą Władysław M ąka Pościel dla d o m u z sie­
dzibą w Warszawie przy ul. Starowiśl nej 10 m 22, zwanym dalej zamawiającym,
a Franciszkiem Bąkiem, zamieszkałym w Warszawie przy u l . Podzamcze 17 m
1 02, zwanym dalej wyko nawcą.

§ 1

Zamawiający zamawia, a wyko nawca zo bowiązuj e się uszyć 2 0 0 ko mpletów
pościeli, składającej się z : d użej poszwy na kołd rę, ś red niej poszwy na pod uszkę
i małej poszwy na jasiek.

§ 2

Strony u stalają, że wymiary poszew o raz wzór przyozdobienia ko ro n ką poszew
zostaną określone w a n e ksie do u mowy, któ ry zamawiający dostarczy wyko ­
nawcy w ciąg u 7 d n i, licząc od zawarcia niniejszej u mowy.

§ 3

Wyko nawca zo bowiązuje się rozpocząć szycie pościeli 1 0 li pca 2013 r. i zako ń ­
czyć wyko nywanie dzieła 12 wrzesień 201 3 r.

§ 4

Wykonawca użyje do wykonania materiałów zakupio nych p rzez n iego n a ra­
c h u nek zamawiającego.

§ 5

Za mawiający oświadcza, że w ciąg u 2 d n i od zakończenia u szycia pośc i e ­

li oświadczy n a piśmie, czy dzieło p rzyj m uje l u b czy żąda wyko n a n ia o kreślo­
nych poprawe k.

§ 6

Za wykonanie dzieła zamawiający zo bowiązuje się zapłacić wykonawcy kwotę 1 0

O O O

(słownie: dziesięć tysięcy) złotych w dniu przyjęcia dzieła oraz zwrócić koszty

zakupionych materiałów.

§ 7

Bez pisemnej zgody zamawiającego wyko nawca nie może powie rzyć uszycia

pościeli i n nym osobom.

§ 8

W sprawach n i e u reg u lowanych n i n iejszą u mową mają zastosowanie przepisy

kodeksu cywil nego.

§ 9

U mowa została sporządzona w dwóch j ed nobrzm iącyc h egzemplarzach, po jed nym

dla każdej stro ny.

Franciszek Bąk

(Wyko n awca)
własnoręczny pod pis

Władysław M ąka
(Zamawiający)
własnoręczny pod pis

background image

Rozdział

3.

Co zrobić, aby płacić

jal< najniższe podatl<i

3.1.

Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania

Na wyb ór formy opodatkowania podatnicy mają czas do 2 0 stycznia

każdego roku. To ważna wiadomość dla osób, które planują rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej lub z początkiem roku zaczną
wynajmować nieruchomości. Również podatnicy, lztórzy chcą zmienić
sposób opodatkowania, np. z zasad ogólnych na ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych, mają czas na zmianę do 20 stycznia. Decydując się
na jedną z form: zasady ogólne (czyli skala PIT), liniowy 19 - proc. PIT,
formy zryczałtowane (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź
karta podatkowa), trzeba dobrze przeanalizować, która z form będzie
dla nas najbardziej opłacalna. Przy niektórych rodzajach działalności
wybór np. karty podatkowej, nie będzie możliwy.

Dokonany wybór formy opodatkowania będzie wiążący do końca roku

podatkowego, czyli do 31 grudnia. Oznacza to, że nie można zmienić spo­
sobu rozliczeń z fiskusem, w którym płacimy PIT, w trakcie roku podat­
kowego.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozpoczynający

działalność gospodarczą mogą:

płacić podatek według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc.;

wybrać opodatkowanie według jednolitej 19 - proc. stawki PIT;

opłacać podatek w formie zryczałtowanej - ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych lub karta podatkowa.

Domyślną formą opodatkowania są tzw. zasady ogólne, czyli opłaca­

nie podatku według progresywnej skali podatkowej. Oznacza to, że po­
datnik, który nie wybierze innej formy, będzie musiał rozliczać się z fi­
skusem na zasadach ogólnych. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze
po datnik będzie mógł dowolnie wybrać formę opo datkowania. Karta
podatkowa obej muj e np. tyllzo wybrane formy aktywności zawodowej,
głównie małe warsztaty rzemieślnicze. Również ryczałt nie jest dostęp ­
ny dla wszystkich. Wyłączenia dotyczą zarówno wybranych form dzia -
łalności, jak i firm uzyskujących w poprzednim roku przychody powyżej
pewnego pułapu.

Wybierając sposób opodatkowania, warto oszacować planowane przy­

chody i koszty. Jeśli wydatki będą wysokie, warto wybrać skalę PIT lub
podatek liniowy. Wtedy bowiem można uwzględniać firmowe wydatki
w kosztach uzyskania przychodu. Przy ryczałcie i karcie takiej możliwo ­
ści nie ma. Tu podatel< płacony jest od przychodu.

69

background image

70

30 pomysłów na zarabianie w domu

3.2.

Karta podatkowa

Podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej są zwolnieni

z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatlzowych, deklaracji
o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek docho­
dowy. są jednak zobowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury.

Ponadto przedsiębiorcy opłacający kartę muszą wpłacać na rachu -

nek urzędu skarbowego określoną kwotę podatku, którą określi w decyzji
naczelnik urzędu skarbowego, pomniejszonej o zapłaconą składkę na po­
wszechne ubezpieczenie zdrowotne, do siódmego dnia każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni (a za grudzień w terminie do 28 grudnia).

Po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, podatnik karty

musi złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki
na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej
w poszczególnych miesiącach (PIT-16A).

WAŻNE

Stawki karty podatkowej są określone kwotowo. Ich wysokość jest uzależniona

m.in. od rodzaju i zakresu prowadzonej działal ności, liczby zatru d n io nych p ra­

cowni ków, liczby mieszkańców miejscowości, w któ rej prowadzona jest działal­

ność gospodarcza.

Warto wiedzieć, że podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowa -

nia w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decy­
zji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

W takim przypadku jest zobowiązany od pierwszego dnia miesiąca nastę-

.

.

puJącego po zrzeczeniu:

zaprowadzić ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowa­

nych, jeżeli spełnia warunki do tej formy opodatkowania albo

zaprowadzić właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych za -

sadach.

Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się opodatkowania w for­

mie karty, jest zobowiązany opłacać podatek dochodowy na ogólnych za­

sadach. W tym przypadku podatnik musi wpłacić - w terminie do 20. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w lztórym zrzelzł się opodatkDwania
w formie karty - różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego obliczo­

nego na ogólnych zasadach za okres od początku roku do końca miesiąca,

w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, a kwotą
podatku dochodowego zapłaconego w formie karty podatkowej w okresie
przed zrzeczeniem się opodatkowania w tej formie.

3.3.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Z tej formy mogą korzystać m.in. podatnicy prowadzący pozarolniczą

działalność gospodarczą. Ryczałt jest lzorzystną formą rozliczeń dla osób

background image

Rozdział

3.

Co zrobić, aby płacić jak najniższe podatki

działających na niewielką skalę, nie trzeba np. prowadzić ksiąg. Jednak po­
datnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczał­
tu od przychodów ewidencjonowanych, są zobowiązani posiadać i przecho­
wywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odręb ­
nie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. Obowiązek prowadze­

nia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowa­

nie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli przedsiębiorca chciałby rozliczać się w formie ryczałtu, musi o tym fakcie

zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli podatnik rozpoczyna prowa­
dzenie firmy w trakcie roku, oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opo­
datkowania musi złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalno­
ści, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy opla -
cają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli
w roku poprzedzającym dany rok podatkowy uzyskali przychody z działal­
ności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej
150 tys. euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej
w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki nie przekroczy­

ła 150 tys. euro. Limit obrotów określony w euro należy przeliczyć na złote
według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy robo­

czy dzień października.

WAŻNE

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzy­
mane l u b postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pien iądze
i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w natu rze i innych nie­
od płatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, pod najmu, dzierżawy, poddzierżawy

lub in nych umów o podobnym charakter

z

e

.

Obroty ponad limit powinny skłonić przedsiębiorców do zastanowienia się

nad wyborem innej formy opodatkowania. Przy decyzji o stosowaniu liniowej

19-proc. stawld PIT trzeba pamiętać o zgłoszeniu tego faktu na piśmie na­
czelnikowi urzędu skarbowego.

Podatnicy są zobowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przycho­

dów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego
w terminie do 20. następnego miesiąca, a za grudzień - w terminie złoże­
nia zeznania.

Podatnicy mogą też obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia na­
stępnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony,
a za ostatni l<wartał rol<u podatl<owego - w terminie złożenia zeznania.

71

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

Stawki ryczałtu

20 p roc. - dla przychodów osiąganych m.in. w zakresie wol nych zawodów

17 p roc. - dla przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerial nych

8 , 5 p roc. - dla p rzychodów osiąganych m.in. z d ziałal ności usługowej, w tym
z działal ności gastrono micznej ; z n aj m u

5 , 5 proc. - dla przychodów z działal ności wytwórczej, ro bót budowlanych

3,0 p roc. - dla p rzychodów osiąganych m.in. z d ziałalności u sługowej w zakre­
sie hand l u .

3.4.

Księga przychodów i rozchodów

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiąza -

ne są osoby fizyczne, spółld cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fi -
zycznych oraz spółki partnerskie. Na wysokość podatku dochodowego opla -
canego na zasadach ogólnych na podstawie podatkowej księgi przychodów
i rozchodów wpływa przede wszystkim wysokość osiągniętego przychodu

oraz poniesionych kosztów jego uzyskania. Nie ma w tym przypadku zna -

czenia liczba zatrudnionych pracownil<ów ani mieszkańców miejscowości,
w której wykonywana jest działalność, ani jej rodzaj.

WAŻNE

Podatnik musi prowadzić księgę rzetelnie, na podstawie określonych wzorów i zgodnie

ze stanem rzeczywistym. N iewłaściwy wpis może spowodować wad liwość księgi
oraz sankcje karne.

Podatnicy są zobowiązani założyć księgę na 1 stycznia roku podatkowego

lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. Ci, któ­
rzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzed -
nim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania po­
datkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są zobowiązani
zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego

według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie

20 dni od dnia jej założenia.

Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycz­

nych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie
o księdze składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego wła -
ściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Podatnik musi prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Księga

jest niewadliwa, gdy jest prowadzona zgodnie z przepisami rozporządze­

nia i objaśnieniami do wzoru księgi. Natomiast księga jest rzetelna wtedy,
gdy jest prowadzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, czyli dokonywane
w niej zapisy odzwierciedlają zdarzenia gospodarcze fal<tycznie zaistniałe.

72

background image

Rozdział

3.

Co zrobić, aby płacić jak najniższe podatki

Niewłaściwy wpis - oprócz tego, że może spowodować wadliwość księgi

- może również spowodować, że organ podatkowy ustali podstawę opodatko­

wania przychodów podatnika na drodze szacunku. Naruszenie przez podat­

nika przepisów dotyczących księgi podatkowej może również spowodować
sankcje karne.

Podatnik ma obowiązek rzetelnego, czyli zgodnego z sumą zapłaty, jaką

otrzymał od klienta, księgowania kwoty przychodów. Zgodność zapisów

w księdze ze stanem rzeczywistym dotyczy również wszelkich innych za pi -
sanych w niej danych, takich jak np. oznaczenie kontrahenta, numer dowo­
du księgowego, opis zdarzenia gospodarczego itp.

Rozporządzenie dopuszcza jednak uznanie księgi za rzetelną również gdy:

niewpisane lub błędnie wpisane l<woty przychodu nie przeluaczają łącz­

nie 0,5 proc. przychodu wskazanego w księdze za dany rok podatkowy

lub przychodu wskazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik
urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy;

brak właściwych zapisów związany jest z nieszczęśliwym wypadkiem

lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadze­
nie księgi;

błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wy­

jątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów za -

l<upu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów ro­

bocizny. Jednak trzeba pamiętać, że błąd ten przy zawyżeniu przychodu

nie może przekraczać 0,5 proc. przychodu wykazanego w księdze za dany
rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia,
w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej
stwierdził te błędy;

podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księ­

dze przed rozpoczęciem kontroli przez pracowników urzędu skarbowego

lub przez organ kontroli skarbowej. Podatnik może poprawić lub uzupeł­
nić prowadzoną przez siebie księgę tylko do momentu rozpoczęcia u nie­
go kontroli skarbowej lub podatkowej;

błędne zapisy w księdze są skutkiem oczywistej omyłki. Ustawodawca

w tym przypadku wyszedł z założenia, że rzeczą ludzką jest mylić się i po­
tem to poprawić, oczywiście pod warunkiem, że taka pomyłka nie wyni -

kala ze złej woli podatnil<a prowadzącego księgę.

Organ podatkowy uzna za dowód podatkową księgę przychodów i roz ­

chodów prowadzoną w sposób wadliwy, jeżeli stwierdzone wady nie będą
miały istotnego znaczenia dla wysokości za.ewidencjonowanego przychodu.
Jeśli jednak podatnik pomyli się przy wypełnianiu księgi, przepisy podatko­
we zawierają wskazówki, jak taki błąd naprawić. Stwierdzone błędy w zapi­
sach poprawia się przez:

skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czy­

telności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty
dokonania poprawki lub

73

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierają­

cych korekty błędnych zapisów. Zapisy zmniejszające przychody lub koszty
mogą być dokonywane ze znaldem minus (-) lub lzolorem czerwonym.

WAŻNE

N a udokumentowanie dotyczących niektórych kosztów (wydatków) zapisów

w księdze mogą być sporządzone dokumenty zao patrzone w datę i podpisy osób,

które bezpośred nio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy
zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jed nostkową i wartość, a w in nych przy­
pad kach przed miot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Księga oraz dowody, na podstawie których są w niej dokonywane za -

pisy, muszą na stałe znajdować się w miejscu wykonywania działalności
lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba. U podatni­

ków prowadzących działalność w zakresie handlu obwoźnego księga musi

znajdować się w miejscu wykonywania działalności. Natomiast w przy­

padku gdy podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży, w miejscu wykonywa­

nia działalności musi znajdować się co najmniej ta ewidencja.

Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów

i usług, jeżeli nie prowadzą odrębnej ewidencji, tzw. ewidencji uprosz­
czonej VAT, mogą w ewidencji sprzedaży w odrębnej kolumnie wyka­
zywać przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów
i usług określone w ustawie o VAT oraz łączną kwotę dziennej sprzedaży
wynikającą z faktur, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży
w dniu następnym.

Podatnicy mają również obowiązek zbroszurować księgę i kolejno po­

numerować jej lzarty. Zapisy w lzsiędze muszą być dol<onywane staran­
nie, czytelnie i trwale w języku polskim i w walucie polskiej, na pod­
stawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. Jeżeli podatnik otrzyma od
kontrahenta dowód księgowy w obcej walucie, musi dokonać przelicze­
nia kwoty, jaką ma wpisać w podatkowej księdze przychodów i rozcho­
dów, według odpowiedniego kursu. Kwotę w walucie polskiej, będącą
wynikiem przeliczenia obcej waluty, zamieszcza się w wolnym miejscu
faktury lub na dołączonej kartce, a następnie wpisuje we właściwej ru -

bryce księgi.

74

Księga, która nie będzie prowadzona według określonego wzoru i obowią­

zujących przepisów, może zostać odrzucona przez organ podatkowy lub in­
spektora kontroli skarbowej jako dowód w postępowaniu podatkowym.

Wzór księgi zawiera rubryki pionowe oznaczone numerami 1-17. Są to

tzw. kolumny księgi. Rubryki poziome określane są mianem „pozycje".

We wzorze księgi można rozróżnić dwie główne częś ci. Pierwsza

to część tekstowa, którą stanowią kolumny 1-6. Wprawdzie w kolumnach

1-3 zapisywane są cyfry, jednalz nie dotyczą one l<wot wylzazanych w do-

background image

Rozdział

3.

Co zrobić, aby płacić jak najniższe podatki

wodach księgowych, a są ściśle powiązane z zapisywanym w nich tekstem

lub miejscem pozycji, w jakiej są zaksięgowane w księdze. Do tej części

można również zaliczyć kolumnę 17, w której wpisuje się wyjaśnienia do­
tyczące zapisów wykazanych w poszczególnych pozycjach.

W części tekstowej podatnik nie musi wypełniać kolumn 3 - 5, gdy do­

konuje wpisu do księgi na podstawie dodatkowych ewidencji, takich jak:

ewidencja sprzedaży,

ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych (tzw. ewidencja kan­

torowa),

ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy (tzw. ewidencja lombardowa),

ewidencja prowadzona dla potrzeb VAT (tzw. rejestry sprzedaży).

W przypadku dodatkowych ewidencji do l<sięgi przenoszone są l<woty

przychodu oraz kwoty ponoszonych kosztów na koniec każdego miesiąca
wynikających z miesięcznego podsumowania przychodów osiągniętych
w danym miesiącu lub kosztów poniesionych w danym miesiącu.

G dy podatnik prowadzący księgę sporządza dowody księgowe włas ­

ne, nie wypełnia kolumn 3 i 4, ponieważ dotyczą one wyłącznie kontra­

henta.

Drugą część podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowi część

kwotowa. Ta część podzielona jest na część: przychodową - kolumny 7, 8,
9 i część kosztową - kolumny 10 -15. Trzeba podkreślić, że kolumny 10 i 11

są tzw. kolumnami autonomicznymi. Kwot zaewidencjonowanych w tych

kolumnach nie dodaje się do kwot wykazanych w pozostałych kolumnach
części kosztowej. Natomiast kwoty zaewidencjonowane w kolumnach 12,
13 i 14 przenosi się do kolumny 15, którą podsumowuje się na koniec stro­
ny i na koniec każdego miesiąca. Trzeba również podkreślić, że do części
kwotowej księgi wpisuje się wyłącznie kwoty wynikające z dowodów księ­
gowych, które podlegają zaewidencjonowaniu. W tej części nie wpisuje się

żadnych tekstów, choćby wyrażonych liczbowo.

3.5.

Zwolnienia

z

VAT

Najważniejsze zwolnienie w zakresie podatku od towarów i usług jest

sprecyzowane w art. 113 ustawy o VAT i związane z limitem obrotów podat­
nika. Przepisy te przewidują, że zwalnia się z VAT podatników, u których
wartość sprzedaży opodatkowanej nie przeluoczyła łącznie w poprzednim
roku podatkowym 150 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty
podatku. Do wartości sprzedaży nie wlicza się także odpłatnej dostawy to ­
warów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych z podatku, a także
towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są przez
podatnika zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych podlegających amortyzacji.

Warto wiedzieć, że podatnicy mogą zrezygnować z tego zwolnienia pod

warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu
sl<arbowego przed początl<iem miesiąca, w l<tórym rezygnują ze zwolnienia.

75

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych z VAT przekroczy

150 tys. zł, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obo­
wiązel< podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opo­

datkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

3.6.

Koszty uzyskania przychodu obniżają wymiar podatku

Zanim podzielimy się zyskiem z fiskusem, warto zadbać nie tylko o wy­

bór najkorzystniejszej z naszego punktu widzenia formy opodatkowania,

ale i dokładnie policzyć wszystkie możliwe firmowe wydatki, które zakla -
syfikujemy jako koszty uzyskania przychodu. Te ostatnie pozwalają obniżyć
wymiar daniny przeznaczonej dla urzędu skarbowego.

Niestety, jak wspomnieliśmy wcześniej, niektóre formy opodatlzowania,

jak ryczałt czy karta podatkowa, wyłączają możliwość uwzględnienia takich

kosztów. Na szczęście to jedyne ograniczenie, bowiem rodzaj wykonywanej
działalności, skala naszego biznesu ani jego lokalizacja nie są przeszkodą
w skorzystaniu z dobrodziejstwa instytucji kosztów uzyskania przychodu.

A to oznacza, że uwzględnimy je w naszych rozliczeniach z fiskusem rów­

nież wtedy, gdy nasza działalność ogranicza się do niewielkiej firmy prawa -
dzonej w prywatnym mieszkaniu.

Zgodnie z ustawową definicją takimi kosztami są wydatki poniesione

w celu osiągnięcia przychodów, a także zachowania lub zabezpieczenia
źródła przychodów. Tyle teoria. Praktyka okazuje się bardziej skompliko ­
wana.

O ile wątpliwości nie budzi zaliczenie do kosztów wydatków np. na służ­

bowy laptop, o tyle przedsiębiorcy często głowią się nad tym, czy kosztami

są wydatki eksploatacyjne związane z mieszkaniem lub domem, w którym

jednocześnie mieszkają i prowadzą działalność gospodarczą. Tymczasem

opłacenie mediów, rachunlzów telefonicznych oraz czynszu to często spore
sumy. Ich wątpliwości pomagają rozwiać organy podatkowe i ich interpre­
tacje przepisów.

Fiskus przychyla się do korzystnego dla przedsiębiorców rozwiązania,

ale jednocześnie stawia pewne ograniczenia. Oznacza to, że do kosztów
uzyskania przychodów zaliczymy wydatki na bieżącą eksploatację mieszka -

nia, w którym prowadzimy firmę, ale tylko w takim zakresie, w jakim mają
one związelz z działalnością gospodarczą.

Jeśli więc chcemy uwzględnić jako koszty część czynszu, który płacimy

za mieszkanie, musimy wyodrębnić w lokalu pomieszczenie służące wyłącz­
nie celom działalności. Bez tego uwzględnienie kosztów uzyskania przy­

chodów nie będzie możliwe, co potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Kato­

wicach w interpretacji z 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt IBPBI/1/415-379/12/ZK).

Jeśli już to zrobimy, kosztem będzie część czynszu przypadająca na wskazany

do prowadzenia firmy pokój.

76

Jednym ze sposobów ustalenia wspomnianej części wydatków jest zasto­

sowanie do obliczeń wslzaźnilza udziału powierzchni zajmowanej na dzia-

background image

Rozdział

3.

Co zrobić, aby płacić jak najniższe podatki

łalność gospodarczą do całej powierzchni lokalu. Na to z kolei wskazał dy­

rektor bydgoskiej Izby Skarbowej w interpretacji z 2 lutego 2010 r. (sygn. akt
ITPBl/415- 838/09/PSZ).

PRZYKŁAD

Pani Zofia, bezrobotna nauczycielka, postanowiła zarobić, udzielając korepetycji
uczniom. Zarejestrowała działalność gospodarczą, wybrała formę opodatkowa­
n ia, ku piła potrzebne materiały b i u rowe i ed u kacyjne, a jako miejsce udzielania
korepetycji wyb rała jed en z czterech po kojów (20 mkw.), któ re posiada w swoim
mieszkaniu (1 0 0 m kw.). Wspomniane pomieszczenie zaj m uje więc 20 proc. całej
powierzch ni. J eśli miesięczny czynsz kosztuje ją l O O O zł, to część przypadająca na
pokój to 200 zł (kwota czyn szu razy 20 proc.).

Proporcjonalnie wliczamy też do kosztów pozostałe wydatki, jak opła­

ty za prąd, wodę czy telefon. Problem polega na tym, że aby organy podat­

kowe nie zakwestionowały naszych wyliczeń, a także nie zarzuciły nam za -
grożonego odpowiedzialnością karnoskarbową nieuzasadnionego zawyżania
kosztów, muszą one znajdować twarde podstawy w dokumentacji. Szcze­
gólnie że to na podatnilzu spoczywa obowiązek udowodnienia związku da -
nego wydatku z prowadzoną przez siebie działalnością. Jak więc to zrobić?
W przypadku wody czy prądu sensownym rozwiązaniem wydaje się zain­
stalowanie przy głównych licznikach zużycia w mieszkaniu czy domu pod -
liczników (cena najtańszych to około 10 0 zł) sumujących zużycie prądu
czy wody w pomieszczeniu wykorzystywanym do prowadzenia działalno­

ści. Prościej jest z domowym telefonem, czy to stacjonarnym, czy komórko­

wym. Tu wystarczy wyodrębnić na liście wylzonanych przez nas połączeń (za -
zwyczaj takie zestawienie dostajemy razem z comiesięcznym rachunkiem)
te, które realizowaliśmy w celu kontaktu z kontrahentami czy klientami.
Należy jednak pamiętać, że w taldej sytuacji nie będzie wydatkiem opłacany
przez nas abonament. Ten można zaklasyfikować jalzo koszt uzyskania przy­
chodu, jedynie jeśli aparat telefoniczny jest zarejestrowany nie na osobę pry­
watną, a na firmę. Przypomniał o tym naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań­
Winogrady w interpretacji z 22 września 2004 r. (sygn. alzt DG-I/005/22/04).

Z kosztami wiąże się również samo rozpoczęcie przygody z przedsię ­

biorczością. Chodzi między innymi o koszty remontu w celu przystosowa -

nia danego pomieszczenia do możliwości prowadzenia w nim działalności
oraz zakup odpowiedniego wyposażenia. Co ważne, o tym, co jest nam po­
trzebne do realizacji zadań biznesowych, decydujemy my sami, a nie fiskus,
choć oczywiście nasze wybory muszą być racjonalnie uzasadnione. Kosz­
tami będą więc: zakup regałów, biurka, krzeseł i innych mebli do danego
pomieszczenia, a także sprzętu elektronicznego. Należy jednak pamiętać,
że sprzęty te powinny stale znajdować się w pomieszczeniu wydzielonym

77

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

do prowadzenia działalności. Jeśli jest inaczej, to w razie kontroli urzędnicy
mogą uznać, że nabyliśmy je i używamy ich w celach związanych z prawa -
dzeniem gospodarstwa domowego a to zazwyczaj kończy się negatywnymi
konsekwencjami dla przedsiębiorców.

3.7.

Podatek od nieruchomości przy działalności gospodarczej

Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy, prowadzenie działalności gospodar­

czej w domu niesie ze sobą wiele korzyści. Trzeba jednak pamiętać o jesz­

cze jednym podatkowym obowiązku związanym z tym faktem - podatkiem

od nieruchomości.

Jest to danina, którą płacimy na rzecz gminy z tytułu posiadania nieru­

chomości. Ma ona charal<ter majątl<owy, a więc niezależny od dochodów,

jakie osiągamy w związku z danym budynkiem. Jego wysokość określa co­

rocznie w uchwale rada gminy, przy założeniu, że stawka podatku nie może
przekraczać maksymalnej wysokości wyznaczonej przez ministra finansów.
Informację o wysokości należnej daniny właściciel nieruchomości dostaje
w skierowanej do niego indywidualnej decyzji.

O ile w przypadku nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym obec­

ne stawl<i podatku nie mogą być wyższe niż 73 gr za 1 ml<w., o tyle sytu -
acja ulega diametralnej zmianie, gdy w budynku prowadzona jest działal­
ność gospodarcza. Wtedy podatek może wzrosnąć trzydziestokrotnie, aż
do 22,82 zł za 1 mkw.

78

WAŻNE

Od l styc z n ia 2014 r. wzrosły maksymalne stawki podatków i opłat lokal nyc h ,

wobec czego zapłacimy również wyższy podatek o d n ieruchomości. M aksymal­

nie będzie to :

0 ,74 zł za l mkw. mieszkalnej powierzch n i użytkowej,

23,03 zł za l mkw. powierzch n i użytkowej związan ej z prowadzeniem działa l ­
ności gospodarczej oraz o d budyn ków mieszkal nych l u b i c h części zajętych n a
p rowadzenie działalności gospodarczej.

Sam fakt prowadzenia biznesu w domu nie oznacza automatycznej

l<onieczności uregulowania wyżs zego podatku. Taka rodzi się w mo­
mencie, gdy wyodrębnimy w domu pomieszczenia przeznaczone wy­
łącznie dla działalności, a więc wyłączymy funkcję mieszkalne tych po­
kojów (na przykład w celu otwarcia mikropralni lub gabinetu masażu).
Jeśli natomiast w naszym mieszkaniu, które jednocześnie jest siedzibą
firmy, wszystkie pomieszczenia pełnią funkcje mieszkalne, a wykony­
wane biznesu j est dla nas jedynie dodatkowym sposobem wykorzysta­
nia lokum, wówczas wyższa danina nas ominie. Taki tok rozumowania
przyjął Naczelny Sąd Administracyjny z 22 lipca 2 0 0 9 r. (sygnatura akt II
FSK 460/08). Podobnie uznał prezydent Łodzi w interpretacji z 3 sierpnia

background image

Rozdział

3.

Co zrobić, aby płacić jak najniższe podatki

2 0 07 r. (sygnatura akt IIIRF 3 1100/1/02/07). Pocieszający jest również fakt,

że podatek w wyższym wymiarze można zakwalifikować jako koszt uzy­

skania przychodu.

PODSTAWA PRAWNA

u stawa z d n ia 20 l isto pada 1998 r. o z ryczałtowanym podatku d ochodowym od n ie któ­
rych przychodów osiąganych przez o so by fjzyczn e ( Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

u stawa z d n ia 26 l i pca 1 991 r. o podatku d oc h o d owym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.

z 2012 r. , poz. 3 61 z późn. zm.).

rozporządzenie m i n istra flnan sów z d n ia 26 sierpnia 2 0 03 r. w sprawie prowadzen ia
pod atkowej księ g i przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 1 52, poz. 1475 z późn. zm.).

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. N r 177,
poz. 1054 z późn. zm.)

u stawa z d n ia 12 styczn ia 1 991 r. o pod atkach i opłatach l o kal nych (t.j. Dz.U. z 201 0 r.

N r 9 5 , poz. 613 z późn. zm.).

o bwieszczenie ministra fl n a n sów z d n ia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie g ó rnych g ra n ic
stawek kwotowych pod atków i o płat l o kal nych w 2013 r. ( M . P„ poz. 587

)

.

o bwieszczenie m i n istra fl n a n sów z d n ia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie g ó rnych g ra n ic
stawek kwotowyc h pod atków i opłat l o kalnych w 2014 r. ( M . P., poz. 724

)

.

Ewa Matyszewska,

Piotr Pieńkosz

79

background image
background image

Rozdział

4.

Jal< rozliczyć się z ZUS

4.1.

Ubezpieczenia osób prowadzących jednoosobową firmę

Każda osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej zo­

stanie zgłoszona w ZUS jako płatnik składek po złożeniu wniosku o wpis
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Sama natomiast musi się zgłosić do ubezpieczeń społecznych zdrowotnego,
składając formularz ZUS ZUA albo ZZA.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega z tego tytułu obo­

wiązkowo ub ezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu
i zdrowotnemu. Dobrowolne jest dla niej ubezpieczenie chorobowe.

PRZYKŁAD

Dobrowolne opłacanie składki chorobowej

J a n W. od 4 stycznia 2011 r. p rowad zi działa l no ść gospodarczą, z któ rej pod l e ­

g a obowiązkowym u bezpiecz e n i o m : e m e rytal n e m u , rentowym, wypad kowe­

mu i zd rowotn e m u . Rozpoczynając p rowad z e n i e działa l ności, n i e p rzystąpił

d o d o b rowo l n eg o u be z p i ecze n ia c h o ro boweg o. U z n ał, że c h ce mu pod l e g ać
od l styc z n i a 201 2 r. W tym c e l u m u siał złożyć d ru k Z U S ZWUA i wyrej estro ­
wać się z u bezpieczeń społecznych i zd rowot n e g o od l styc z n ia 201 2 r., a n a ­

stę p n i e złożyć d ru k Z U S Z U A i zgłosić s i ę do u bezpieczenia z tytułu działa l ­
ności od l styc z n i a 201 2 r. d o o bowiąz kowyc h u bezpieczeń : e m e ryta l n eg o ,
re ntowyc h, wypad koweg o, zd rowotnego, a także d o d o b rowo l n ego u be z p i e ­
cze n ia ch orobowego.

W korzystnej sytuacji są emeryci prowadzący działalność gospodarczą, osoby

uprawnione do renty rodzinnej czy renty z tytułu niezdolności do służby.

Dla nich ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne. Ubezpiecze­

nia te mogą być dobrowolne, także gdy prowadzący działalność ma równo­
cześnie inne tytuły do ubezpieczeń, np. gdy wykonuje umowę o pracę z wy­
nagrodzeniem równym co najmniej minimalnemu, podlega obowiązkowo
wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli zdecyduje się na przystąpie­

nie do dobrowolnych ubezpieczeń, to z działalności podlega także ubezpie­
czeniu wypadkowemu.

Niezależnie od wniosku o wpis do CEIDG, przedsiębiorca dokonuje zgło ­

szenia siebie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, składając w ZUS
formularz ZUS ZUA - gdy z działalności podlega ubezpieczeniom spo­
łecznym i zdrowotnemu albo ZUS ZZA - jeśli z działalności podlega tyl -
l<o ubezpieczeniu zdrowotnemu. Gdy działalność ma być prowadzona

81

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

w ramach spółki cywilnej, każdy ze wspólników jest płatnikiem składek
na własne ubezpieczenia.

Złożenie druku ZUS ZUA albo ZUS ZZA powinno nastąpić w terminie 7 dni

od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia prawa -
dzenia działalności.

Osoba prowadząca działalnoś ć gospodarczą musi opłacać składki

bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. Ten obowiązek cią­
ży na niej, nawet gdy prowadzona firma przynosi stratę i nie wyższej

niż 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim
kwartale.

Podstawę wymiaru składek na ub ezpieczenia społeczne dla osób pro ­

wadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie

niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przec iętnego wynagrodze­

nia miesięcznego przyj ętego do ustalenia kwoty ograniczenia ro cz­

nej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy i nie wyższa
niż 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim
kwartale.

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą

płacić składlzi na ub ezpieczenia społeczne od niższej podstawy. Ulga
ta obowiązuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpo ­
częcia wykonywania działalności. Ta preferencyj na podstawa wyno­
si 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2 0 13 roku minimal ­
ne wynagrodzenie to 160 0 zł, a minimalna podstawa wymiaru składek

-

480 zł.

Składki od niższej podstawy mogą opłacać osoby rozpoczynające prowa­

dzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które:

82

w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia

jej wykonywania nie prowadziły innej pozarolniczej działalności gospo­

darczej,

nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy,
na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub
poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy
lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wyko­
nywanej działalności gospodarczej.

WAŻNE

S kład kę n a F u n d u sz Pracy odp rowadzają p rowad zący działal ność, któ rzy pod ­
legają obowiązkowo u bezpieczeniom emeryta l n e m u i rentowym, nie osiąg n ęły

wieku 55 lat ( kobiety) l u b 60 lat (mężczyźni) o raz o płacają składki od podstawy

nie n iższej n iż minimalne wynag rodzenie.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się także z ob owiąz ­

lziem opłacania slzładlzi na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ona miesięcz-

background image

Rozdział

4.

Jak rozliczyć się z

ZUS

na i niepodzielna. Podstawa wymiaru składki jest dla wszystkich pro­

wadzących działalność taka sama. Składkę trzeba naliczać oraz opłacać

od zadeklarowanej lzwoty nie niższej niż 75 proc. przeciętnego miesięcz­
nego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku po­
przedniego włącznie z wypłatami z zysku. Wysokość składki obowiązuje

od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Obowiązującą kwotę skład­

ki można sprawdzić na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Spo­
łecznych.

4.2.

Składki od umowy zlecenia

Zatrudnienie zleceniobiorcy, który nie ma równocześnie innych ty­

tułów do ubezpieczeń, wiąże się z koniec znością opłacenia składelz na
ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i z drowotne. Tylko
ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

z

powyższego wynika, że

umowa zlecenia, która stanowi dla zleceniobiorcy jedyny tytuł do ubez­
pieczeń, jest zarówno dla zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy drogą for­
mą zatrudnienia.

Jednak od zasady, że od tzw. samoistnej umowy zlecenia trzeba pła­

cić składl<i, są wyjątki. Pierwszy dotyczy wciąż wykonywanych umów
zlecenia z emerytami i rencistami zawartych przed 14 stycznia 2000 r.

W przypadku takich umów ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobro­
wolne, a obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Drugi
wyjątek dotyczy umów zlecenia ze studentami, uczniami gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych poniżej 26. roku życia. Składek

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie opłaca się za:

uczniów szkół bez względu na ich rodzaj, tj. szkoły zawodowej, liceum,
oraz bez względu na to, czy nauka jest prowadzona w systemie dziennym,
wieczorowym czy zaocznym,

studentów bez względu na rodzaj szkoły, tj. państwowa czy prywatna, typ
studiów - dzienne, zaoczne czy wieczorowe.

WAŻNE

Zlecen iobiorca będący studentem do u kończenia 26 lat nie pod lega u bezpiecze­

niom społecznym i zd rowotn e m u , bez wzg lęd u na obywatelstwo i kraj od bywa­
nia stud iów.

Status ucznia przysługuje do 3 1 sierpnia danego roku. Dotyczy to

osób, które kontynuują naukę w tej samej szkole, rozpoczynają naukę
w kolejnej szkole, w której rok szkolny zaczyna się 1 września, lub nie
kontynuują nauki. Osoby, które przedstawią zaświadczenie o przyjęciu
na studia wyższe, powinny być uznawane za ucznia do 3 0 września da­

nego roku, ponieważ status studenta uzyskują dopiero od 1 paździer­

nilza. Natomiast studentem z punlztu widzenia ubezpieczeń jest osoba,

83

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

która kształci się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na

j ednolitych studiach magisterskich.

Nie są studentami w rozumieniu ustawy o systemie ub ezpie ­

czeń społecznych uczestnicy studiów doktoranckich oraz podyplo ­
mowych. Status studenta przysługuj e do ukończenia studiów bądź
do daty skreślenia z listy studentów. O d 1 października 2 0 11 r. osoba,

która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta

do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

Należy pamiętać, że jeśli zleceniobiorca będący uczniem lub studentem

w wieku do 26 lat zawrze umowę z własnym pracodawcą, od umowy tej
trzeba będzie opłacić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i ubez­
pieczenie zdrowotne. W takiej sytuacji umowa zlecenia jest bowiem trakto­
wana jak umowa o pracę.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przypad­

ku zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z umowy zlece­

nia, jeżeli odpłatność za jej wykonanie określono kwotowo, w kwotowej
stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyj nie. Jeżeli odpłatność
została ustalona w innej formie (co w praktyce raczej nie występuj e),
podstawę wymiaru stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż mi­
nimalne wynagrodzenie. Podstawa wymiaru składek na dobrowol­
ne ubezpieczenie chorob owe nie może być w danym miesiącu wyższa

niż 2 5 0 proc. przeciętnego miesięc znego wynagrodzenia w poprzed­

nim kwartale.

Do ustalenia podstawy wymiaru składki na ub ezpieczenie zdrowot­

ne stosuje się przedstawione wyżej zasady z wyjątkiem ograniczenia do

tzw. rocznej podstawy wymiaru, po przekroczeniu której nie opłaca się

sldadek. Podstawę wymiaru sldadki na ub ezpieczenie zdrowotne po­
mniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe
i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego i potrącone z jego środ­
ków przez płatnika.

4.3.

Ubezpieczenia chałupnika

Jeśli zatrudniony na podstawie umowy o pracę nakładczą nie ma in­

nych tytułów do ubezpieczeń, konieczne jest opłacanie za niego slzładki
emerytalnej i rentowych. Od umowy o pracę nakładczą konieczne jest

też naliczenie i przekazanie składki zdrowotnej. Dla chałupników dobro­

wolne jest ubezpieczenie chorobowe. Nie podlegają oni natomiast ubez­
pieczeniu wypadkowemu.

84

Podstawę wymiaru składek na ub ezpiec zenia społec zne stanowi

przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym

od osób fizycznych z tytułu pracy nakładczej. W podstawie nie uwzględ­
nia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby

lub odosobnienia w związku z chorobą zal<aźną oraz zasiłków.

background image

Rozdział

4.

Jak rozliczyć się z

ZUS

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, któ­

rą również stanowi przychód, nie stosuje się wymienionego wyżej wyłączenia

oraz ograniczenia do tzw. rocznej podstawy wymiaru. Podstawę należy po­
mniejszyć o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe

finansowane przez ubezpieczonego i potrącone z jego środków przez płatnika

4.4.

Jak rozliczyć z ZUS pracę

w

domu przy dorabianiu do etatu

Często osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę podejmują

dodatkową aktywność zarobkową. W takiej sytuacji o podleganiu ubez­
pieczeniom m.in. z tytułu prowadzenia własnej firmy, zawarcia zlecenia
czy umowy pracę nakładczą decyduje zwykle wysokość przychodu ze sto­
sunku pracy.

PRZYKŁAD

Umowa na część etatu i działalność gospodarcza

Krzysztof T. jest zatr u d n iony na pod stawie u mowy o pracę n a 1 /3 etatu. J ego

wyn a g rodzenie z u mowy o pracę wynosi 1 1 0 0 zł miesięcznie. Od 1 9 listopada

Krzysztof T. rozpoczął też p rowadzenie działa l ności gospodarczej. W związ­
ku z tym, iż jego wynag rodzenie z u mowy o p racę jest n iższe od m i n i malnego,

z działa l n ości pod leg a obowiązkowym u bezpieczeniom emeryta l n e m u i rento ­
wym. O bowiązkowe jest również u bezpieczen i e wypad kowe i zd rowotne. Do­

browolne jest tyl ko u bezpieczenie chorobowe.

Pracownik, którego wynagrodzenie ze stosunku pracy jest równe

co najmniej minimalnemu (w 2013 roku

-

1 6 0 0 zł), podlega z tytułu pro­

wadzonej równocześnie działalności gospodarczej dobrowolnym ub ez­
pieczeniom emerytalnemu i rentowym.

G dy przystąpi do tych ubezpieczeń, podlega również ubezpieczeniu

wypadkowemu. Ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działal­
ności jest zawsze obowiązkowe. Zatem przedsiębiorca podlega mu nie ­
zależnie od tego, czy przystąpi do dobrowolnych ub ezpieczeń emerytal ­
nego i rentowych, czy też nie.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń znaczenie ma miesięczna pen­

sja, jaką pracownik ma otrzymywać ze stosunku pracy. Osoba zatrud­

niona w pełnym wymiarze czasu pracy musi mieć wypłacane co naj ­
mniej minimalne wynagrodzenie, co oznacza, że pracownik zatrudniony
na pełny etat, który zdecyduje się na prowadzenie działalności gospo ­
darczej, będzie z tego tytułu podlegał obowiązkowo tylko ubezpiecze­

niu zdrowotnemu.

Gdy wynagrodzenie określone w umowie o pracę jest niższe od minimal­

nego, ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności są obowiązkowe.

W tal<iej sytuacji l<onieczne jest również opłacanie sl<ładl<i na ubezpieczenie

85

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

wypadkowe. Obowiązkowe jest też ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolne

jest natomiast ubezpieczenie chorobowe.

Jeżeli działalność gospodarczą podejmuje pracownik, który ma ustalone

prawo do emerytury, to bez względu na wysokość uzyskiwanego wynagro­

dzenia z umowy o pracę ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności
są dla niego dobrowolne. Obowiązkowe jest wyłącznie ubezpieczenie zdro­

wotne.

Gdy wynagrodzenie z umowy o pracę jest równe co najmniej mini­

malnemu, to z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem
niż pracodawca (i niewykonywanej na jego rzecz) ub ezpieczenia eme ­
rytalne i rentowe są dobrowolne (znaczenie ma wynagrodzenie określo­
ne w umowie o pracę, a nie faktycznie wypłacone w danym miesiącu).
Obowiązkowa jest wówczas tylko składka na ubezpieczenie zdrowot­

ne. Jeśli natomiast wynagrodzenie ze stosunku pracy jest niższe od

minimalnego, to zleceniodawca będzie musiał opłacić składki na ubez ­

pieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie z dro ­
wotne. Dobrowolne dla zleceniobiorcy bę dzie tylko ub ezpiec zenie
chorobowe.

Trzeba podkreślić, że przedstawiona wyżej zasada nie dotyczy emerytów

i rencistów. Zleceniodawca zatrudniający (na podstawie umowy zawartej

od 14 stycznia 2 0 0 0 r.) osobę uprawnioną do emerytury lub renty, pozo­

staj ącą z innym podmiotem w stosunku pracy, musi zgłosić zlecenio ­

biorcę tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpie­

czenia emerytalne i rentowe są dobrowolne). W przypadku emerytów
i rencistów nie ma znaczenia wysokość wynagrodzenia z umowy o pracę.

86

Jeżeli osoba, która pozostaj e w stosunku pracy, zostanie równocze­

śnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą, obowiązek
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych chałupnika będzie uzależniony
od wysokości wynagrodzenia z umowy o pracę. Zastosowanie znajdzie
przedstawiona wyżej zasada - gdy wynagrodzenie określone w umowie
o pracę będzie równe co najmniej minimalnemu, z umowy o pracę na­
kładczą ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą dobrowolne, a obo ­
wiązkowa będzie wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8 u st. 6, art. 11 u st. 2, art. 14, art. 1 8 u st. 8 , art. l8a, art. 3 6 u st. 4

u stawy z d n ia 13 października 1998 r. o system ie u bezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U.

z 2013 r., poz. 1442).

art. 81 u st. 2 ustawy z d n ia 27 sierp n ia 2 0 04 r. o świad czen iach opieki zd rowotnej

fi ­

nansowanych ze śro d ków p u bl icznych (t.j. Dz.U. z 2 0 0 8 r. N r 1 64, poz. 1 027 z późn. zm.).

art. 6 u st.

l

pkt 4, art. 6 u st. 4, art. 11 u st. 2, art. 1 8 u st. 3 , a rt. 1 9 u stawy z d n ia 1 3 paździer­

n ika 1 9 9 8 r. o system i e u bezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1442).

art. 81 u st. 1 u stawy z d n ia 27 sierpnia 2 0 04 r. o świadczen iach o pieki zdrowotnej fi n a n ­
sowanych ze środ ków p u bl icznych (t.j. Dz.U. z 2 0 0 8 r. N r 1 64, poz. 1 027 z późn. zm.).

background image

Rozdział

4.

Jak rozliczyć się z

ZUS

art. 6 u st.

l

p kt 2 , a rt. 11 u st. 2, a rt. 12 u st. 2, a rt. 1 8 u st.

l ,

a rt. 1 9 u stawy z d n ia 13 paź ­

d z i e r n i ka 1 9 9 8 r. o systemie u bezpieczeń s połecznyc h (t.j . Dz.U. z 2013 r. , poz. 1 442

)

.

art. 66 u st.

l

pkt

l

l it. d , art. 81 u st.

l

u stawy z d n ia 27 sierp n ia 2 0 0 4 r. o świad czen iach

opieki z d rowotnej finansowanych z e środków p u b l icznych (t.j. Dz.U. z 2 0 0 8 r. Nr 1 64,
poz. 1 027 z późn. zm.).

art. 9 ustawy z d n ia 1 3 październ ika 1998 r. o systemie u bezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 1442

)

.

art. 82 u st.

l

u stawy z d n ia 27 sierp n ia 2004 r. o świadczen iach o pieki zd rowotnej fi ­

nansowanych z e środków p u bl icznych (t.j. Dz.U. z 2 0 0 8 r. N r 1 64, poz. 1 027 z późn. zm.).

Michał Jarosik,

Monika Bugaj -Wojciechowska

87

background image
background image

Rozdział

5.

I<to ITioże l<ontrolować działalność

prowadzoną w doITiu

5.1.

Gdy dom staje się siedzibą firmy

Decydując się na zlokalizowanie siedziby naszego biznesu w mieszka­

niu lub domu, musimy pamiętać, że pewnym modyfikacjom ulega również
status prawny lokum. Staje się miejscem, które mogą odwiedzić urzędnicy
kontroli skarbowej, Sanepidu czy pracownicy banku, jeśli wzięliśmy kredyt

firmowy na olueślony cel.

Co do zasady zarejestrowanie firmy na adres domowy i wykonywa -

nie prostych czynności biurowych, w tym prowadzenie księgowości,

nie powodują konieczności dokonania żadnych dodatkowych zgłoszeń.
To duży atut dla osób, które z kontrahentami spotykają się na mieście,
a ich działalność w domu - siedzibie firmy ogranicza się do pracy z kom­
puterem.

Nieco inaczej jest np. w przypadku usług cateringu, gabinetu masa­

żu, mikropralni czy udzielaniu korepetycji, a nawet biznesu polegającego

na stałym przyjmowaniu klientów. Prowadzenie firm o takim zakresie dzia­
łalności zazwyczaj wiąże się z koniecznością wprowadzenia istotnych mo­
dyfikacji w funkcjonowaniu lokalu. Mówimy o nich w sytuacji, gdy podjęcie
działalności zmienia warunki bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeń­
stwa powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno- sanitarne, wielkości
lub układu obciążeń oraz ochrony środowiska.

Jeżeli prowadzenie naszego biznesu b ędzie wywoływało zmiany

w którymś z tych zakresów, musimy poinformować starostwo powiatowe
(lub magistrat w przypadku miast na prawach powiatu) o zmianie prze­
znaczenia budynku. Trzeba to zrobić co najmniej na miesiąc przed uru -
chamieniem działalności. Modyfikacji możemy dokonać, jeżeli w ciągu
3 0 dni od zgłoszenia organ nie wyrazi sprzeciwu, a może to zrobić,

gdy starosta uzna, że zmiana sposobu użytkowania obiektu wyma­

ga przeprowadzenia robót budowlanych. W takiej sytuacji dodatkową
formalnością, której będziemy musieli dokonać, stanie się uzyskanie
pozwolenia budowlanego.

PRZYKŁAD

Pan Stanisław chce oferować usług ę mass mai l i n g u . Działal ność wykon uje jed ­
noosobowo, n i kogo nie zatrud nia. Z klientami ko ntaktuje się w ich siedzi bach,

d rogą elektroniczną l u b w kawiarniach. W p racy wyko rzystuje kom puter posta­
wiony w salonie i podłączo ny do internetu. N ie musi wn ioskować o zmianę spo­

so bu użytkowania swojego mieszkania.

89

background image

90

30 pomysłów na zarabianie w domu

PRZYKŁAD

Pani Joanna zd ecydowała, że w swoim mieszkaniu na pierwszym piętrze u rucho­
mi mi kro p ra l nię. Zanim rozkręci swoją fi rmę, powin n a wystąpić do właściwego

d l a siebie starostwa powiatowego o zmianę p rzeznaczenia budynku. C harakter

jej działa l ności wywoła bowiem zmiany w u kładzie obciążeń, ponieważ przyby­

wający klienci zwiększą liczbę ko rzystających z klatki schodowej. Więcej osó b

korzystających z budynku przekłada się również n a wzmożone ryzyko pożarowe.

Niektóre rodzaje działalności wymagają odbioru lokalu przez inspek­

tora sanitarnego. Dotyczy to biznesów związanych z gastronomią i ko­
smetyką. Urzędnik powiatowego inspelztoratu sanitarno- epidemiolo ­
gicznego z decyduje, czy nas ze pomieszczenia, które wyo dręb niliśmy
w domu, nadają się do profesjonalnego zajmowania się cateringiem czy
prowadzenia gabinetu masażu. Wniosek do Sanepidu powinien zawierać
między innymi plany architektoniczne pomieszczeń i ich dane (np. po­
wierzchnia, wysokość, liczba okien). W ciągu 14 dni inspektor powinien
odwiedzić lokal, dokonać oględzin, a następnie wydać stos owną decy­
zję odbioru.

Jeśli natomiast zatrudniamy choćby jedną osobę, należy pamiętać,

że pomieszczenia pracy muszą odpowiadać wyśrubowanym warunkom
przewidzianych w przepisach dla zakładów pracy.

Prawo nie rozstrzyga wprost kwestii, czy osoba fizyczna, która chce

prowadzić firmę we własnym mieszkaniu, musi uzyskać na to zgodę
wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni. W przypadku tych pierwszych

spór rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 2 0 0 9 r. (sygn. akt
II CSK 601/0 8), w którym stwierdził, że wspólnota nie może zakazywać

prowadzenia działalności w mieszlzaniu, a w regulaminach określać re­
strykcyjnych wymogów uzyskania przez przedsiębiorcę jej zgody. W od­
niesieniu do spółdzielni takich orzeczeń próżno szukać, więc duża część
z nich umieszcza w swoich regulaminach zapisy o konieczności uzyska -
nia zgody zarządu na działalność biznesową w lokalu mieszkaniowym.
Przedstawiciele doktryny wskazują jednak, że takie postanowienia mogą
odnosić się jedynie to tych rodzajów działalności, które wymagają zmia­

ny przeznaczenia lokalu.

5.2.

Kontrolerzy mogą wkroczyć do mieszkania

Do prywatnego mieszkania lub domu pracownicy państwowych służb

i organów mogą wejść jedynie z prokuratorskim nakazem. W przypadku lo­
kum mieszkalnego, w którego całości lub części prowadzona jest działal­
ność gospodarcza, sytuacja ulega zmianie.

Zgodnie z przepisami kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się w sie­

dzibie firmy bądź miejscu i czasie faktycznego wykonywania działalności
gospodarczej. Wyznaczając siedzibę we własnym mieszlzaniu lub domu,

background image

Rozdział

5.

Kto może kontrolować działalność prowadzoną w domu

przedsiębiorca niejako godzi się na to, by w miarę potrzeby do jego lokum

mogli zawitać pracownicy urzędu skarbowego i innych organów kontrol -
nych, choć niewątpliwie jest to dosyć kłopotliwe. Wydaje się to jednalz lo­

giczne: skoro mieszkanie jest siedzibą firmy, to tu znajduje się firmowa do­
kumentacja i dowody ewentualnych naruszeń.

Kontrolerom podatkowym powinno się zapewnić oddzielny pokój

do prowadzenia działań (chodzi przede wszystkim o analizowanie do­
kumentacji). Jeśli nie jest to możliwe, kontrolerzy mogą doprowadzić
do przeniesienia działań weryfikacyjnych poza siedzibę przedsiębiorcy.

W przypadku działalności wykonywanej w domu okazuje się to częstą prak­
tyką.

Urzędnicy mogą również dokonywać oględzin w mieszkaniu przedsię ­

biorcy. Mają one miejsce, gdy np. celem kontroli jest zweryfikowanie, czy

osoba, która wskazała określone koszty uzyskania przychodu, rzeczywiście

poniosła dane wydatki na przystosowanie lokum do prowadzenia biznesu.

Są one również dokonywane, w sytuacji gdy organ musi określić wysokość

podstawy opodatkowania lub zobowiązania wobec fiskusa.

Co ważne, przedsiębiorca musi wyrazić zgodę, by kontrolerzy mogli prze­

prowadzić oględziny w jego mieszkaniu. Brak aprobaty nie wiąże jednak­
że rąk urzędnikom. Wówczas oględziny są dopuszczalne, jeśli zgodę na nie

wyda prokurator rejonowy.

Dom przedsiębiorcy w związku z kontrolą może zostać również prze­

szukany. Oczywiście przes zukanie może dotyczyć wyłącznie tej części
lokalu mieszkalnego, która została wyodrębniona jako miejsce prowa -
dzenia firmy. Celem jest zabezpieczenie dowodów w związku z podej ­
rzeniem naruszenia przepisów przez przedsiębiorcę. Chcąc podjąć tego
typu działanie, kontrolerzy muszą dysponować zgodą prokuratora rej o ­

nowego.

Jeśli zatrudniamy choćby jedną osobę, istnieje możliwość przybycia

do lokalu pracowników inspekcji pracy. Gdy zawodowo zajmujemy się ga -
stronomią, należy spodziewać się wizyty inspektorów sanitarnych. Jeżeli
zaś naszymi klientami są osoby fizyczne, a więc konsumenci, drzwi do na­
szej posesji ma również otwarte inspekcja handlowa.

Kontrola nigdy nie jest sytuacją komfortową, szczególnie jeśli odbywa

się w naszym mieszlzaniu. Dlatego warto się do niej odpowiednio przy­

gotować od strony organizacyjnej. Jest to możliwe, ponieważ prawo ob ­
liguje organ kontrolny do zawiadomienia przedsiębiorcy o planowanej
wizycie na co najmniej 7 dni przed nią. W piśmie kierowanym do przed­

siębiorcy wskazuje się również zakres kontroli. Wszystko to pozwala ze­

brać dokumenty i tak zaplanować rozkład zajęć, by przedsiębiorca był

obecny w czasie wizyty urzędników w swoim domu. Należy jednak pa­

miętać, że organ nie zawsze musi przygotować zawiadomienie, co ozna­

cza, że w obecnym stanie prawnym kontrole z zaskoczenia wciąż są do­
puszczalne (na zasadzie wyjątl<u).

91

background image

30 pomysłów na zarabianie w domu

WAŻNE

O rg a n może przeprowadzić ko ntrolę z zaskoczenia w sytuacjac h , gdy:

inspekcja jest prowadzona na pod stawie przepisów U n ii E u ropejskiej albo re­

g u lacji wyni kających z ratyfi kowanej umowy międzynarodowej,

p rzeprowadzenie kontro l i jest n i ezbęd n e d l a p rzeciwdziałania popeł n i e n i u
p rzestępstwa l u b wykroczenia, p rzestę pstwa l u b wykroczen i a skarbowego

lub zabezpiecze nia dowodów jego popełn ienia,

kontrola jest prowadzona w to ku postępowan ia p rowadzonego na podstawie
ustawy o och ronie kon ku rencji i konsumentów,

p rzeprowadzenie i n spekcji jest uzasad nione bezpośred n i m zag rożeniem ży­

cia, zd rowia l u b środowiska natu ralnego,

przedsiębiorca nie ma ad resu zamieszkania lub ad resu siedziby lub doręczanie
pism na pod a n e ad resy, w tym zawiadomień o zamiarze wszczęcia ko ntroli,
było bezskuteczne lub utrud nione.

Jeśli uważamy, że podejmując i wykonując kontrolę, organ naruszył

prawo (na przykład przekroczył zakres kontroli albo dokonał oględzin

w części lokalu mieszkalnego niezwiązanej z prowadzoną działalnością
gospodarczą), możemy zgłosić swój sprzeciw. Jest to pismo, które wno ­
simy do organu kontrolnego w terminie 3 dni od rozpoczęcia kontroli,
odpowiednio uzasadniając zastrzeżenia. Co ważne, wystosowanie sprze­
ciwu prowadzi do zawieszenia wykonywania czynności kontrolnych do
momentu jego rozpatrzenia. Jeśli organ podzieli uwagi przedsiębiorcy,
kontrola ulega zakończeniu. W innym przypadku jest kontynuowana.

Od negatywnie rozpatrzonego sprzeciwu można się odwołać do organu

wyższego stopnia.

Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu. Oprócz opisu wykonanych

czynności faktycznych kontrolerzy wskazują w nim poczynione przez sie ­

bie ustalenia. Jako jednak, że jest to czynność dwustronna, podpisuje go nie
tylko inspektor, ale i przedsiębiorca. W związku z tym również ten ostatni

ma wpływ na finalny kształt dokumentu. Właściciel firmy może żądać, by
wpisano do protokołu uwagi co do działań kontrolnych. Jeśli tego nie zrobi,

trudno później, chociażby przed sądem, kwestionować przebieg inspekcji.
Wszystko dlatego, że jeżeli przedsiębiorca nie zgłosi żadnych uwag, również
ten fakt zostanie odnotowany. Co ważne, swoich spostrzeżeń kontrolowany

nie musi zgłaszać na gorąco. Może to zrobić na piśmie w ciągu kilku dni od

zakończenia inspekcji. Ile konkretnie wynosi ten termin, zależy od rodzaju
kontroli. Najczęściej jest to 7 dni, jak np. w przypadku działań prowadzo­
nych przez inspekcję handlową.

92

Innym dokumentem, w którym odzwierciedla się przebieg inspekcji, jest

książka kontroli. Jej prowadzenie należy traktować nie tylko w kategoriach
narzuconego prawem obowiązl<u, ale szansy na to, by l<ontrola została rze-

background image

Rozdział

5.

Kto może kontrolować działalność prowadzoną w domu

telnie zaraportowana. Dokonywane w niej wpisy mogą być później dowo­
dem, że dana inspekcja miała miejsce i co się odbywało w jej trakcie.

WAŻNE

Co musi znaleźć się

w

książce kontroli:

oznacze n ie org a n u kontroli,

oznaczenie u poważnienia do ko ntroli,

zakres przedmiotowy p rowadzonej inspekcji,

daty podjęcia i zakończenia ko ntroli,

zalec e n ia pokontro l n e o raz określenie zastosowanych środ ków pokontro l ­

nych,

uzasad nienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kon ­

troli,

uzasad n i e n i e wszczęcia ko ntroli jedyn i e na podstawie l e g itymacj i służbo -

wej in spektora,

uzasad nienie przedłuże n ia czasu trwania kontroli po nad ustawowe limity,

uzasad nienie czasu trwan ia przerwy w prowadzen i u działań kontroli,

informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpis o ich uchyleniu przez

organ kontroli, jego organ nad rzęd ny albo sąd ad ministracyj ny.

Przedsiębiorca może posiadać książkę w tradycyjnej wersji papierowej

albo elektronicznej. Najważniejsze jest to, by na bieżąco ją aktualizować.
Właściciel firmy ma obowiązek udostępnienia książki do wglądu organom
uprawnionym do przeprowadzania kontroli. Jeżeli poproszą o to dwie in­

stytucje, wówczas należy ją okazać tej, która zgłosiła się pierwsza, a w ciągu
trzech dni roboczych od jej zwrotu kolejnemu organowi.

PODSTAWA PRAWNA

u stawa z d n ia 7 l ipca 1 9 94 r. - Prawo b ud owlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409).

u stawa z d n ia 2 l i pca 2004 r. o swo bodzie d z iałalności g o s p o d arczej (t.j. Dz.U.

z 2 0 1 3 r. , poz. 672 z późn. zm.).

u stawa z d n ia 29 sierpnia 1 997 r. - O rdynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., Nr 749

z późn. zm.).

Piotr Pieńkosz

93

background image

94

30 pomysłów na zarabianie w domu

WZÓR SPRZECIWU NA DZIAŁANIA KONTROLNE

Sprzeciw p rzedsiębiorcy wobec podjęcia i wykonywania przez o rg a n ko ntroli
czyn ności z naruszeniem p rzepisów ustawy o swobodzie działal ności gospo­
darczej

miejscowość, data

imię i nazwisko I nazwa ko ntro lowanego

ad res zamieszka n ia I siedziby fi rmy

n u mer identyfi kacji podatkowej

o kreślenie o rg a n u kontrol nego

ad res siedziby organu kontrolnego

N a podstawie art. 84c ust. l u stawy z 2 lipca 2004 r. o swo bodzie działal ności

gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) wnoszę sprzeciw wo bec

podjęcia i wyko nywania przez

. . „ . „ „ . . „ . „ . . „ „ . „ . „ . . „ „ . „ . „ . . „ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(określenie o rg a n u ko ntro l n ego)

czyn ności z naruszeniem n astępujących przepisów tej u stawy:

( uzasad nienie wraz z przywołaniem naruszanych zdaniem przedsiębiorcy prze­

pisów).

S p rzeciw dotyczy czyn ności w ramach ko ntro li p rowadzo n ej na pod stawie
u poważnienia nr

„ „ „ „ . „ . „ „ „

z d nia

„ „ „ „ „ „ „ „ „

w zakresie:

pod pis przedsiębiorcy I osoby reprezentującej przedsiębiorcę

background image

ID

Vl

WZÓR KSIĄŻKI KONTROLI

KSIĄŻKA KONTROLI

(pełne określenie firmy przedsiębiorcy)

(siedziba przedsiębiorcy, miejsce wykonywania działalności gospodarczej)

(Numer Identyfikacji Podatkowej)

(REGON)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lp.

Oznacze-

Oznaczenie

Zakres

Data roz-

Data za-

Zalecenia

nie organu

upowaz-

przedmio-

poczęcia

kończenia

pokontrol-

kontroli

nienia do

towy kon-

kontroli

kontroli

ne oraz

przeprawa-

troli

określenie

dzenia kon-

zastosowa-

troli

nych środ-

ków pokon-
trolnych

8.

Informacja

o wykonaniu

zaleceń pokon-

trolnych, bądź

ich uchyleniu

przez organ

kontroli, organ

nadrzędny lub

sąd admini-

stracyjny

o

N

p.

N

......

-

U1

.

o

s

o

N•

ro

o

=:i

.....

""1

o

-

o

r"h

p.

N

.....

.

-

-

=:i

o

Clh

r"h

"d

""1

o

p.

N

o

=:i

p.

o

s

i::

background image

\.!)

°'

9.

U zasadnie-

.

.

nie wszczęcia

kontroli bez

uprzedniego

zawiadomienia

10.

11.

Uzasadnienie

Uzasadnienie

przedłużenia

przerwy w pro-

czasu trwania

wadzeniu kon -

kontroli

troli

Książka kontroli zawiera ... ponumerowanych stron.

12.

13.

Podpisy (ew. pieczęcie)

Uwagi

Przedsiębiorca

Kontrolujący

w

o

'd

o

Cl'l

,.......

o,

SlJ
N

SlJ

....,

""""

.

SlJ

""""

.

ro

°'

o

§

background image
Pobierz cały dokument
30 Pomyslow na zarabianie w domu.pdf
Rozmiar 1,8 MB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
30 pomyslow na dania bez miesa
58 @ POMYSŁÓW NA ZARABIANIE(bitnova info)
30 pomyslow na dania bez miesa(1)
30 pomyslów na dania bez mięsa
a61932 30 pomyslow na sylwestro Nieznany
40 pomysłów na zarabianie, 40 POMYSŁÓW NA ZARABIANIE
58 - 40 POMYSŁÓW NA ZARABIANIE(bitnova.info), pliki zamawiane, edukacja
30 pomyslow na dania bez miesa
Pomysl Na Biznes W Domu
pomysly na zarabianie
40 pomysłów na zarabianie compressed
30 pomyslow na sylwestrowe drinki
Od złotówki do stówki Jak zacząć zarabiać nie mając pracy ani pieniędzy! Proste pomysły na własny Bi
SUPER SPOSÓB NA ZARABIANIE, pliki zamawiane, edukacja

więcej podobnych podstron