Polska norma turbozespoly wiatrowe(1)

Pobierz cały dokument
Polska norma turbozespoly wiatrowe(1).pdf
Rozmiar 34,9 KB
background image

P O L S K A N O R M A

P o l s k i K o m i t e t
N o r m a l i z a c y j n y

ICS 27.180

PN-EN 61400-21

Wprowadza

EN 61400-21:2002, IDT

IEC 61400-21:2001, IDT

Zast

ępuje

PN-EN 61400-21:2002 (U)

Turbozespo

ły wiatrowe

Cz

ęść 21:

Pomiar i ocena parametrów jako

ści energii

dostarczanej przez turbozespo

ły wiatrowe

przy

łączone do sieci elektroenergetycznej

Norma europejska EN 61400-21:2002 ma status Polskiej Normy

This national document is identical with EN 61400-21:2002
and is published with the permission of CENELEC;
rue de Stassart, 35; B-1050 Bruxelles, Belgium.

Niniejszy dokument krajowy jest identyczny z EN 61400-21:2002
i jest opublikowany za zgod

ą CENELEC;

rue de Stassart 35; B-1050 Bruxelles, Belgium.

© Copyright by PKN, Warszawa...

nr ref.

PN-EN 61400-21

Wszelkie prawa autorskie zastrze

żone. Żadna część niniejszej normy

nie mo

że być zwielokrotniona jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody

Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

background image

PN-EN 61400-21

2

Przedmowa krajowa

Niniejsza norma zosta

ła opracowana przez KT nr 137 ds. Urządzeń Cieplno – Mechanicznych w Energetyce

i zatwierdzona przez Prezesa PKN...

Jest t

łumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – angielskiej wersji normy europejskiej EN 61400-21:2002,

stanowi

ącej wprowadzenie – bez jakichkolwiek zmian – normy międzynarodowej IEC 61400-21:2001.

W zakresie tekstu normy europejskiej wprowadzono odsy

łacze krajowe oznaczone od

N1)

do

N3)

.

Norma zawiera krajowy za

łącznik informacyjny NA, którego treścią są odpowiedniki krajowe norm i doku-

mentów powo

łanych.

Za

łącznik krajowy NA (informacyjny)

Odpowiedniki krajowe norm i dokumentów powo

łanych

UWAGI:

1 – Znak (-) oznacza brak odpowiednika krajowego normy powo

łanej.

2 – Orygina

ł normy powołanej, nie mającej odpowiednika krajowego, jest dostępny

w O

środku Informacji Normalizacyjnej PKN.

Normy i dokumenty
powo

łane normatywnie

w EN

Odpowiedniki krajowe

EN 60034-1:1998

PN-EN 60034-1:2001
Maszyny elektryczne wiruj

ące - Dane znamionowe i parametry

EN 60044-1:1999

PN-EN 60044-1:2000 Przek

ładniki - Przekładniki prądowe

PN-EN 60044-1:2000/A1:2002
Przek

ładniki - Przekładniki prądowe (Zmiana A1)

IEC 60050-161:1990

-

IEC 60050-393:1996

PN-IEC 60050-393:2000 Mi

ędzynarodowy słownik terminologiczny

elektryki - Aparatura j

ądrowa - Zjawiska fizyczne i pojęcia podstawowe

PN-IEC 60050-393:2000/A1:2002
Mi

ędzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Aparatura jądrowa -

Zjawiska fizyczne i poj

ęcia podstawowe (Zmiana A1)

IEC 60050-415:1999

-

HD 554 S1:1992

-

background image

PN-EN 61400-21

3

EN 60688:1992

PN-EN 60688:1992
Elektryczne przetworniki pomiarowe do przetwarzania wielko

ści

elektrycznych pr

ądu przemiennego na sygnał analogowy lub cyfrowy

EN 61000-4-7:1993

PN-EN 61000-4-7:1998 Kompatybilno

ść elektromagnetyczna (EMC)

- Metody bada

ń i pomiarów - Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów har-

monicznych i interharmonicznych oraz stosowanych do tego celu przyrz

ą-

dów pomiarowych dla sieci zasilaj

ących i przyłączonych do nich urządzeń

EN 61000-4-15:1998

PN-EN 61000-4-15:1999 Kompatybilno

ść elektromagnetyczna (EMC) -

Metody bada

ń i pomiarów - Miernik migotania światła - Specyfikacja funk-

cjonalna i projektowa

EN 61800-3:1996

PN-EN 61800-3:1999 Elektryczne uk

łady napędowe mocy o regulowanej

pr

ędkości - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) z uwzględnieniem

specjalnych metod bada

ń

PN-EN 61800-3:1999/A11:2002 Elektryczne uk

łady napędowe mocy

o regulowanej pr

ędkości - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

z uwzgl

ędnieniem specjalnych metod badań (Zmiana A11)

background image

Stronica pusta

Pobierz cały dokument
Polska norma turbozespoly wiatrowe(1).pdf
Rozmiar 34,9 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Polska Norma PN 82B 02011 obciazenie budowli Obciążenie Wiatrem
w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą
Drabiny Polska Norma wymagania, BHP, Maszyny - wymagania
Polska Norma PN 82 M 86478
Polska Norma PN 81 M 85111
44 w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą
Polska Norma PN 72 M 86964
Pomiar hałasu, POLSKA NORMA PN-92S-04051, POLSKA NORMA PN-92/S-04051(zamiast PN-83/S-04051)
Rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą., Rozpor
Znak zgodny z Polską Normą
Polska Norma PN 82B 02011 obciazenie budowli Obciążenie Wiatrem
Polska Norma PN 81 M 85111
Polska Norma PN 72 M 86964
Noże tokarskie imakowe Polska Norma

więcej podobnych podstron