Powikłania zawału m serca wymagające leczenia chirurgiczneg

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

1

Powikłania zawału

Powikłania zawału

mięśnia serca

mięśnia serca

wymagające leczenia

wymagające leczenia

chirurgicznego

chirurgicznego

Klinika Chirurgii Serca AM

we Wrocławiu

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

2

Powikłania zawału mięśnia

Powikłania zawału mięśnia

serca:

serca:

1. Nagły zgon
2. Komorowe zaburzenia rytmu
3. Zespół Dresslera
4. Niewydolność prawokomorowa
5. Depresja

6. Zapalenie osierdzia

7. Zatory w krążeniu dużym
8. Zator płucny

9. Tamponada serca
10.Niedomykalność zastawki dwudzielnej
11.Pęknięcie przegrody międzykomorowej
12.Tętniak lewej komory

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

3

Powikłania ostrego zawału mięśnia (AMI)

Powikłania ostrego zawału mięśnia (AMI)

serca wymagające interwencji

serca wymagające interwencji

kardiochirurgicznej można podzielić na

kardiochirurgicznej można podzielić na

wczesne i późne.

wczesne i późne.

Do powikłań wczesnych zaliczamy:

1. wstrząs kardiogenny
2. pęknięcie przegrody międzykomorowej

(VSR - ventricular septal rupture)

3. pęknięcie wolnej ściany serca
4. ostra niedomykalność zastawki mitralnej

1. tętniak lewej komory
2. przewlekła niedomykalność zastawki
mitralnej
3. VSR - może być także późnym
powikłaniem


Do powikłań późnych zaliczamy:

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

4

wskaźnik sercowy < 2 l/min/m2

ciśnienie zaklinowania w tęt.

płucnej

> 20 mm Hg

skurczowe ciśnienie krwi < 80

mm Hg

konieczność stosowania maks.

dawek

leków inotropowych

i/lub IABP

Wstrząs kardiogenny

Wstrząs kardiogenny

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

5

Wstrząs kardiogenny

Wstrząs kardiogenny

Stabilizację hemodynamiczną chorego należy
próbowac osiągnąć na drodze intensywnej
farmakoterapii i ew. kontrpulsacji
wewnątrzaortalnej (IABP)

Stanowi wskazanie do angiografii i ew. leczenia
operacyjnego.

Leczenie metodami inwazyjnymi ma na celu:

przywrócenie krążenia wieńcowego

(rewaskularyzację) na drodze:

- przezskórnej plastyki tętnicy wieńcowej - PTCA
- wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-

pass)

stabilizacje układu krążenia - poprzez podłączenie

chorego do krążenia pozaustrojowego (CPB)

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

6

Pozawałowe pęknięcie przegrody

Pozawałowe pęknięcie przegrody

międzykomorowej (VSR)

międzykomorowej (VSR)

to ciężkie powikłanie AMI ( w 1-3% przypadków)
obarczone wysoką śmniertelnością - 50% pacjentów
nieoperowanych umiera w 1 tygodniu, po roku > 90%

wystepuje najczęściej między 4-10 dniem po zawale

Lokalizacja ubytku:
- przednia w 70% ( w dorzeczu tęt. międzykomorowej
przedniej - LAD)
- tylno-dolna ( w dorzeczu tęt. tylnej zstępującej

odchodzącej najczęściej od prawej tęt. wieńcowej
(RCA),

rzadziej od tęt okalającej (CX)

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

7

Pozawałowe pęknięcie przegrody

Pozawałowe pęknięcie przegrody

międzykomorowej (VSR) – c.d.

międzykomorowej (VSR) – c.d.

Diagnostyka:

- badanie echokardiograficzne
- koronarografia (celem oceny konieczności

wykonania

jednoczasowego zabiegu

rewaskularyzacji)

Objawy:

o

szmer pansystoliczny wzdłuż lewego brzegu
mostka

o

obrzęk płuc

o

wysokie wartości OCŻ

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

8

Pozawałowe pęknięcie przegrody

Pozawałowe pęknięcie przegrody

międzykomorowej (VSR) - ciąg

międzykomorowej (VSR) - ciąg

dalszy

dalszy

Zasady operacyjnego zamknięcia

pękniętej przegrody międzykomorowej

:

użycie krążenia pozaustrojowego z umiarkowaną hipotermią
(25 - 28 OC)

zapewnienie optymalnej protekcji mięśnia sercowego
(dodatkowo podanie kardioplegii wstecznie, przez zatoke
wieńcową)

dostęp operacyjny do ubytku przez obszar objęty zawałem z
usunięciem martwiczych tkanek

uzupełnienie ubytku w przegrodzie za pomoca sztucznego
tworzywa (łata z dakronu) lub worka
osierdziowegowszystego bez napięcia brzegów

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

9

Ostra niedokrwienna

Ostra niedokrwienna

niedomykalność zastawki mitralnej

niedomykalność zastawki mitralnej

Jest najczęściej powikłaniem ostrego zawału ściany
dolnej lub tylnej i pęknięciem mięśnia brodawkowatego

Najczęściej występuje między 2 a 7 dniem zawału

75 % chorych nie operowanych nie przeżywa 1-ej doby

Nagłe pogorszenie stanu chorego – wstrząs kardiogenny,
obrzęk płuc, szmer skurczowy nad koniuszkiem

Rozpoznanie na podstawie:

echokardiografii (met. Dopplera)

pomocne stwierdzenie dużej fali „v” w zapisie ciśnienia
zaklinowania tętnicy płucnej (cewnik Swana-Ganza)

koronarografia + wentrykulografia

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

10

Ostra niedokrwienna niedomykalność

Ostra niedokrwienna niedomykalność

zastawki mitralnej - cd

zastawki mitralnej - cd

Leczenie operacyjne:

Niezbędne w trybie pilnym przy całkowitym zerwaniu
mięśnia brodawkowatego

Konieczna stabilizacja chorego przed operacją przy
pomocy kontrpulscji wewnątrzaortalnej (IABP)

Postępowaniem z wyboru jest wymiana zastawki
(mechaniczna, biologiczna)

Pomosty wieńcowe zakładamy przed wszczepieniem
zastawki

Ryzyko operacyjne u chorych z pęknięciem m.
brodawkowatego i uszkodzoną lewą komory dochodzi do
50 %

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

11

Pęknięcie wolnej ściany serca

Pęknięcie wolnej ściany serca

rzadkie powikłanie, nie leczone chirurgicznie najczęściej
prowadzi do zgonu

najczęściej wystepuje między 4 -10 dniem po zawale

wyróżniamy 2 formy:

1 - postać tamponady - przy prawidłowym

stanie osierdzia

2 - wytworzenie tętniaka rzekomego serca - w

przypadku zrostów w worku osierdziowym
(po torakotomii, zapaleniu osierdzia)

Leczenie:

– operacja w krążeniu pozaustrojowym celem

zamknięcia ubytku z zastosowaniem łaty
dakronowej lub z worka osierdziowego

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

12

Tamponada serca

Tamponada serca

Objawy:

spadek RR, wzrost tętna (tętno o małej objętości, tętno
dziwaczne)

przepełnienie żył szyjnych (wzrost OCŻ)

EKG - rozkojarzenie elektro-mechaniczne, niski woltaż
załamków

RTG - symetryczne, kuliste powiększenie serca

Diagnostyka:

echokardiografia

EKG

RTG

nakłucie worka osierdziowego (perikardiocenteza) -

również jako zabieg odbarczający

Leczenie:

nakłucie worka osierdziowego i odbarczenie serca

operacyjne - usunięcie przyczyny

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

13

Tętniak rzekomy serca

Tętniak rzekomy serca

Powstaje w wyniku pęknięcia wolnej ściany
serca w miejscu zawału do ograniczonej
zrostami przestrzeni w worku osierdziowym

Najczęściej zlokalizowany na tylnej i bocznej
ścianie serca.

Każdy przypadek tętniaka rzekomego należy
operować ! (niebezpieczeństwo pęknięcia)

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

14

Zator tętnicy płucnej

Zator tętnicy płucnej

Jest wynikiem:

małej pojemności minutowej serca, pogorszenia

przepływu obwodowego i zastoju żylnego

długotrwałego leżenia

zagęszczenia krwi wskutek leczenia odwadniającego

zwiększonej adhezyjności płytek

Zasadniczym leczeniem jest leczenie
zachowawcze

Tylko w niewielkim procencie przypadków
istnieje potrzeba wykonania embolectomii
płucnej

Duża śmiertelność 23 - 57%

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

15

Komorowe zaburzenia rytmu (późne)

Komorowe zaburzenia rytmu (późne)

występują rzadko

ok. 1-3 tygodnia po zawale

chory nagle umiera z powodu

migotania komór

uwaga na hipokaliemię! (przy

intensywnym leczeniu

diuretycznym)

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

16

Zespól Dresslera

Zespól Dresslera

To nawracające zapalenie osierdzia, z
wysiękiem w jamach opłucnowych,
gorączką, niedokrwistością i wysokim OB.

Zwykle 1-4 tygodnie po przebytym zawale

Występuje w 1-5 % zawałów

Przyczyną reakcja autoagresyjna na
antygeny myocardium

Przebieg przewlekły, podaje się
niesterydowe leki p/zapalne

Zespół pokardiotomijny – podobne objawy
występujące po zabiegu
kardiochirurgicznym

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

17

Tętniaki lewej komory serca

Tętniaki lewej komory serca

Objawy:

1.

niewydolność krążenia

2.

dławica piersiowa

3.

komorowe zaburzenia rytmu

4.

przetrwałe uniesienie odcinka ST w EKG

Rozpoznanie:

1.

echokardiografia

2.

wentrykulografia lewokomorowa i
koronarografia

3.

scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

18

Tętniaki lewej komory serca – c.d.

Tętniaki lewej komory serca – c.d.

Wskazania do resekcji tętniaka

LV:

>

niewydolność lewokomorowa

>

dławica piersiowa

>

zastoinowa niewydolność krążenia

>

zaburzenia rytmu pochodzenia
komorowego

>

zator tętnic obwodowych

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

19

Tętniaki lewej komory serca – c.d.

Tętniaki lewej komory serca – c.d.

Technika aneuryzmektomii

1.

W krążeniu pozaustrojowym, w umiarkowanej hipotermii
(28-32)

2.

Uwolnienie zrostów osierdziowych w obszarze tętniaka

3.

Nacięcie tętniaka w miejscu największego ścieńczenia
jego ściany

4.

Usunięcie przyściennych skrzeplin

5.

Wycięcie zmienionej ściany tętniaka

6.

Etap końcowy (3 metody):
a. metoda plikacji (Cooley, 1958 r)
b. metoda Jatene (1985)
c. wewnętrzna aneuryzmorafia (Dagett,!977
modyfikacja Dor i Coley, 1989)

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

20

P/wskazania do resekcji tętniaka LV,

P/wskazania do resekcji tętniaka LV,

gdy współistnieją następujące

gdy współistnieją następujące

objawy:

objawy:

>

EF < 25 %

>

Ciśnienie późnoskurczowe w LV > 30 mm
Hg

>

Rozległość tętniak przekracza 2
segmenty w angiografii

>

Upośledzona kurczliwość pozostałych
części LV

background image

Klinika Chirurgii Serca AM

21

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WCZESNE POWIKLANIA ZAWALU SERCA
Późne powikłania zawału serca
WCZESNE POWIKŁA ZAWAŁU SERCA
Pozne powiklania zawalu serca
leczenie zawału serca
Leczenie chirurgiczno ortodontyczne
Patomechanizm, objawy, powikłania zawału mięśnia sercowego ppt
Problemy pielęgnacyjne pacjentów po leczeniu chirurgicznym nowotworów jelita grubego, Pielęgniarstwo
Nowa?finicja zawału serca 12
Postępowanie u chorego wymagającego leczenia żywieniowego, Kliniczny zarys chorób
Leczenie chirurgiczne niedrożności jelit w zaawansowanej faz 2
Leki stosowane w profilaktyce wtórnej zawału serca
Kwalifikacja prawna zawału serca jako wypadku

więcej podobnych podstron