42 Termin nawiązania umownego stosunku pracy

background image

Termin

nawiązania

umownego

stosunku pracy

Standardy europejskie w zakresie

prawa pracy – wykład

background image

Nawiązanie umownego stosunku

pracy

W myśl art. 26 k.p. stosunek pracy nawiązuje się:

1.w terminie określonym w umowie o pracę

jako dzień rozpoczęcia pracy

ALBO

2. w dniu zawarcia umowy o pracę, jeżeli w/w

terminu nie określono

•bądź to wyraźnie w samej umowie,
•bądź przez takie zachowanie, które w sposób dostateczny
ujawniło wolę stron co do terminu nawiązania stosunku pracy

[art. 60 k.c. w zw. z art. 300 k.p]

2

background image

Nawiązanie umownego stosunku

pracy

Łódź, 15 lutego 2008 r.

 

.......................................................................
pieczęć Pracodawcy

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

§1. Umowa została zawarta dnia 15 lutego 2008 r. pomiędzy DOM Sp. Z o.o.

(Pracodawcą) z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 13 a Anną Nowak
(Pracownikiem) zamieszkałą w Łodzi przy ul. Olimpijskiej 13/48.

§2. Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku pracownika sekretariatu.
§3. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Pracodawcy.
§4. W czasie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie

zasadnicze w wysokości 2000 zł (dwóch tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

§ 5. Pracownik rozpocznie pracę w dniu 3 marca

2008 r.

§6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla

Pracodawcy, jeden – dla Pracownika.

..................................................

podpis osoby reprezentującej Pracodawcę

..............................................................................

podpis Pracownika

3

background image

Nawiązanie umownego stosunku

pracy

.....................................................................
pieczęć pracodawcy

Warszawa, 1 grudnia 2001 r.

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Zawarta pomiędzy Agencją Reklamową ,,Artis” z siedzibą w Warszawie

przy ul. Morskiej 79 (zwaną dalej Pracodawcą), reprezentowaną
przez Pana Jana Nowickiego, a Panią Olgą Kujawską, zamieszkałą w
Legionowie przy ul. Kwiatowej 8/92 (zwaną dalej Pracownikiem).
Strony ustaliły, że:

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku gońca.
Praca będzie wykonywana w siedzibie Pracodawcy.
Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1550 zł brutto
miesięcznie.
Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych Pracodawcy,
do których będzie miał dostęp.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla

każdej

ze

stron.

.................................................................................

podpis osoby reprezentującej Pracodawcę

................................................................................

podpis Pracownika

4


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, Prawo Pracy
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
NAWIĄZANIE I USTANIE STOSUNKU PRACY, PRAWO OGÓLNE
Nawiązanie i zmiana stosunku pracy, referaty i materiały
49 Zmiana treści umownego stosunku pracy
casy nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, KADRY I PŁACE
ZMIANA UMOWNEGO STOSUNKU PRACY
Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, Prawo Pracy
pp nawiazywanie i rozwiazywanie stosunku pracy w swietle przepisów kodeksu pracy
Nawiazywanie i rozwiazywanie stosunku pracy
Pozew o nawiazanie stosunku pracy umowy o prace biznesforum
Nawiązanie stosunku pracy
CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem, szkoła, SZKOŁA BHP

więcej podobnych podstron