Zmiana spoleczna i jej przyczyna

background image

Zmiana społeczna i jej przyczyny

Zmiana społeczna i jej przyczyny

Zmiana społeczna to

Zmiana społeczna to

:

:

Zmiany środowiska naturalnego,

Zmiany środowiska naturalnego,

Zmiany liczebności populacji,

Zmiany liczebności populacji,

Rozwój technologiczny,

Rozwój technologiczny,

Zmiany wartości kulturowych,

Zmiany wartości kulturowych,

Dyfuzja kulturowa,

Dyfuzja kulturowa,

Akulturacja,

Akulturacja,

Ludzka aktywność

Ludzka aktywność

background image

Zmiana społeczna i jej

Zmiana społeczna i jej

przyczyny

przyczyny

Środowisko przyrodnicze (środowisko

Środowisko przyrodnicze (środowisko

naturalne)

naturalne)

- zespół naturalnych elementów

- zespół naturalnych elementów

ściśle ze sobą powiązanych otaczających

ściśle ze sobą powiązanych otaczających

organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić

organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić

następujące elementy:

następujące elementy:

budowa geologiczna

budowa geologiczna

rzeźba terenu

rzeźba terenu

klimat

klimat

stosunki wodne

stosunki wodne

gleba

gleba

organizmy żywe

organizmy żywe

Środowisko przyrodnicze znajduje się w ciągłej

Środowisko przyrodnicze znajduje się w ciągłej

interakcji z człowiekiem.

interakcji z człowiekiem.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

przypada corocznie w dniu 5 czerwca

przypada corocznie w dniu 5 czerwca

background image

Zmiana społeczna i jej

Zmiana społeczna i jej

przyczyny

przyczyny

Dynamika liczebności populacji

Dynamika liczebności populacji

- zmiany

- zmiany

liczebności osobników w czasie. Jest ona

liczebności osobników w czasie. Jest ona

wynikiem procesów rozrodczości i

wynikiem procesów rozrodczości i

śmiertelności, a w przypadku zwierząt także i

śmiertelności, a w przypadku zwierząt także i

migracji.

migracji.

Zmiany te zapisuje się w postaci krzywej,

Zmiany te zapisuje się w postaci krzywej,

która może przybierać kształt:

która może przybierać kształt:

litery J

litery J

litery S

litery S

funkcji oscylacyjnej

funkcji oscylacyjnej

funkcji fluktuacyjnej

funkcji fluktuacyjnej

background image

Zmiana społeczna i jej

Zmiana społeczna i jej

przyczyny

przyczyny

Technologia

Technologia

– całokształt wiedzy dotyczącej

– całokształt wiedzy dotyczącej

konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub

konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub

uzyskania określonego efektu przemysłowego lub

uzyskania określonego efektu przemysłowego lub

usługowego. Inne znaczenie,

usługowego. Inne znaczenie,

technologie

technologie

to

to

produkty działalności inżynieryjnej.

produkty działalności inżynieryjnej.

Wiele produktów wymaga zastosowania lub może być

Wiele produktów wymaga zastosowania lub może być

wytworzonych w różnych technologiach (np. zegarek

wytworzonych w różnych technologiach (np. zegarek

mechaniczny czy cyfrowy), a o ich wyborze decyduje

mechaniczny czy cyfrowy), a o ich wyborze decyduje

wiele czynników technicznych, ekonomicznych,

wiele czynników technicznych, ekonomicznych,

społecznych czy kulturowych, jak np. koszt, czas,

społecznych czy kulturowych, jak np. koszt, czas,

obwarowania prawne, bezpieczeństwo, wygoda itp.

obwarowania prawne, bezpieczeństwo, wygoda itp.

Od lat 80., pojęcie to jest też coraz częściej używane

Od lat 80., pojęcie to jest też coraz częściej używane

w naukach społecznych i kognitywistycznych.

w naukach społecznych i kognitywistycznych.

background image

Zmiana społeczna i jej

Zmiana społeczna i jej

przyczyny

przyczyny

Kognitywistyka

Kognitywistyka

jest dziedziną nauki

jest dziedziną nauki

zajmującą się zjawiskami dotyczącymi

zajmującą się zjawiskami dotyczącymi

działania umysłu, w szczególności ich

działania umysłu, w szczególności ich

modelowaniem. Na jej określenie używane

modelowaniem. Na jej określenie używane

są też pojęcia nauki kognitywne (ang.

są też pojęcia nauki kognitywne (ang.

Cognitive Science

Cognitive Science

), bądź nauki o poznaniu.

), bądź nauki o poznaniu.

Celami kognitywistyki są:

Celami kognitywistyki są:

wyjaśnienie procesów myślowych,

wyjaśnienie procesów myślowych,

ich symulacja komputerowa,

ich symulacja komputerowa,

rozwój różnych inteligentnych urządzeń.

rozwój różnych inteligentnych urządzeń.

background image

Zmiana społeczna i jej

Zmiana społeczna i jej

przyczyny

przyczyny

Wartości

Wartości

to przedmioty i przekonania o nie

to przedmioty i przekonania o nie

normatywnym charakterze, determinujące

normatywnym charakterze, determinujące

względnie podobne przeżycia psychiczne i działania

względnie podobne przeżycia psychiczne i działania

jednostek. W rozumieniu kulturowym wartości to

jednostek. W rozumieniu kulturowym wartości to

powszechnie pożądane w społeczeństwie

powszechnie pożądane w społeczeństwie

przedmioty o symbolicznym charakterze oraz

przedmioty o symbolicznym charakterze oraz

powszechnie akceptowane sądy egzystencjonalno -

powszechnie akceptowane sądy egzystencjonalno -

noramtywne (orientacje wartościujące).

noramtywne (orientacje wartościujące).

System wartości

System wartości

to zespół wartości

to zespół wartości

uporządkowany według stopnia ważności.

uporządkowany według stopnia ważności.

Powiązania między wartościami nie są wyłącznie

Powiązania między wartościami nie są wyłącznie

liniowe. Do ujawnienia hierarchii wartości dochodzi

liniowe. Do ujawnienia hierarchii wartości dochodzi

najczęściej w sytuacji konfliktowej, gdy konieczny

najczęściej w sytuacji konfliktowej, gdy konieczny

jest wybór i rezygnacja z danych wartości.

jest wybór i rezygnacja z danych wartości.

background image

Zmiana społeczna i jej

Zmiana społeczna i jej

przyczyny

przyczyny

Wartością może być dowolny przedmiot, idea lub

Wartością może być dowolny przedmiot, idea lub

instytucja któremu jednostka przypisuje ważną

instytucja któremu jednostka przypisuje ważną

rolę w życiu, a dążenie do jego osiągnięcia

rolę w życiu, a dążenie do jego osiągnięcia

traktowane jest jako konieczność ze względu na

traktowane jest jako konieczność ze względu na

zaspokajanie potrzeb jednostki. Zewnętrznym

zaspokajanie potrzeb jednostki. Zewnętrznym

przejawem wartości jest obserwowalne

przejawem wartości jest obserwowalne

zachowanie.

zachowanie.

Wartości pełnią rolę kryteriów wyboru dążeń

Wartości pełnią rolę kryteriów wyboru dążeń

ogólnospołecznych, są standardem integracji

ogólnospołecznych, są standardem integracji

jednostki ze społeczeństwem, różnicują społeczną

jednostki ze społeczeństwem, różnicują społeczną

sferę osobowości ludzkiej.

sferę osobowości ludzkiej.

Wartości to cechy stanowiące o nieprzeciętnych

Wartości to cechy stanowiące o nieprzeciętnych

walorach kogoś lub czegoś.

walorach kogoś lub czegoś.

background image

Zmiana społeczna i jej

Zmiana społeczna i jej

przyczyny

przyczyny

Dyfuzja

Dyfuzja

jest to przestrzenne bądź

jest to przestrzenne bądź

strukturalne przenoszenie się lub

strukturalne przenoszenie się lub

rozchodzenie elementów kultury.

rozchodzenie elementów kultury.

Dyfuzję rozumie się jako element

Dyfuzję rozumie się jako element

uczenia się kultury i przekazywania jej

uczenia się kultury i przekazywania jej

na drodze pozabiologicznej. Zjawisko to

na drodze pozabiologicznej. Zjawisko to

prowadzi do zapożyczeń kulturowych, a

prowadzi do zapożyczeń kulturowych, a

w konsekwencji do zwiększenia

w konsekwencji do zwiększenia

podobieństw między kulturami.

podobieństw między kulturami.

background image

Zmiana społeczna i jej

Zmiana społeczna i jej

przyczyny

przyczyny

Akulturacja

Akulturacja

– ogół zjawisk powstałych w wyniku

– ogół zjawisk powstałych w wyniku

bezpośredniego lub pośredniego kontaktu (zderzenie

bezpośredniego lub pośredniego kontaktu (zderzenie

kultur) dwóch grup kulturowych, prowadzący do

kultur) dwóch grup kulturowych, prowadzący do

zmian wzorów kulturowych jednej, drugiej lub obu

zmian wzorów kulturowych jednej, drugiej lub obu

kultur. Końcowym efektem tego procesu może być

kultur. Końcowym efektem tego procesu może być

unifikacja wzorów kulturowych obu grup, bądź

unifikacja wzorów kulturowych obu grup, bądź

przejęcie wzorów jednej grupy przez drugą. Przez

przejęcie wzorów jednej grupy przez drugą. Przez

akulturację rozumie się szczególnie proces

akulturację rozumie się szczególnie proces

rozwiązywania problemów związanych ze

rozwiązywania problemów związanych ze

znalezieniem się w kulturze odmiennej od tej, w

znalezieniem się w kulturze odmiennej od tej, w

której nastąpiła pierwotna kulturalizacja

której nastąpiła pierwotna kulturalizacja

Obecnie w psychologii powszechnie przyjmuje się

Obecnie w psychologii powszechnie przyjmuje się

cztery możliwe rezultaty procesu akulturacji:

cztery możliwe rezultaty procesu akulturacji:

asymilację

asymilację

integrację,

integrację,

separację

separację

marginalizację.

marginalizację.

background image

Zmiana społeczna i jej

Zmiana społeczna i jej

przyczyny

przyczyny

Carrowmore

Carrowmore

(irl.

(irl.

Ceathrú Mór

Ceathrú Mór

) jest

) jest

jednym z 4 dużych cmentarzysk

jednym z 4 dużych cmentarzysk

megalitycznych z grobami korytarzowymi w

megalitycznych z grobami korytarzowymi w

Irlandii.

Irlandii.

Daty uzyskane z cmentarzyska Carrowmore

Daty uzyskane z cmentarzyska Carrowmore

sugerują, iż najwyższa aktywność ludzka

sugerują, iż najwyższa aktywność ludzka

tutaj miała miejsce między

tutaj miała miejsce między

3800 p.n.e.

3800 p.n.e.

a

a

4400 p.n.e.

4400 p.n.e.

. Najpóźniejsza data,

. Najpóźniejsza data,

3600

3600

p.n.e.

p.n.e.

, pochodzi z grobowca 51, chociaż są

, pochodzi z grobowca 51, chociaż są

dowody na istnienie w tym miejscu

dowody na istnienie w tym miejscu

wcześniejszej struktury, datowanej na

wcześniejszej struktury, datowanej na

4100

4100

p.n.e.

p.n.e.

. Najwcześniejsza data pochodzi z

. Najwcześniejsza data pochodzi z

grobowca 4 i wskazuje na działalność

grobowca 4 i wskazuje na działalność

ludzką, która miała tu miejsce już w

ludzką, która miała tu miejsce już w

5400

5400

p.n.e.

p.n.e.

.

.

background image

Ewolucja i rewolucja

Ewolucja i rewolucja

Ewolucja

Ewolucja

– jest to proces biologiczny

– jest to proces biologiczny

spowodowany działaniem doboru

spowodowany działaniem doboru

naturalnego. Polega na zmianach organizmu

naturalnego. Polega na zmianach organizmu

w czasie prowadząc do powstawania nowych

w czasie prowadząc do powstawania nowych

gatunków. Ewolucja odpowiedzialna jest za

gatunków. Ewolucja odpowiedzialna jest za

różnorodność form biologicznych oraz ich

różnorodność form biologicznych oraz ich

przystosowanie do środowiska. Wiele

przystosowanie do środowiska. Wiele

dziedzin życia i nauk zaobserwowało takie

dziedzin życia i nauk zaobserwowało takie

procesy przemiany, stąd pojęcie

procesy przemiany, stąd pojęcie

ewolucji

ewolucji

jest

jest

pojęciem wieloznacznym i odnosi się m.in.:

pojęciem wieloznacznym i odnosi się m.in.:

background image

Ewolucja i rewolucja

Ewolucja i rewolucja

Słowo "rewolucja" najczęściej używane jest, by

Słowo "rewolucja" najczęściej używane jest, by

określić zmiany społeczno-ekonomiczne

określić zmiany społeczno-ekonomiczne

zachodzące w instytucjach społeczno-politycznych.

zachodzące w instytucjach społeczno-politycznych.

Jeff Goodwin podaje dwie definicje rewolucji.

Jeff Goodwin podaje dwie definicje rewolucji.

Pierwsze, szerokie pojęcie, gdzie rewolucja jest

Pierwsze, szerokie pojęcie, gdzie rewolucja jest

„jakimkolwiek i każdym przypadkiem, w którym

„jakimkolwiek i każdym przypadkiem, w którym

państwo lub polityczny reżim jest obalony i tym

państwo lub polityczny reżim jest obalony i tym

samym przekształcony przez powszechny ruch w

samym przekształcony przez powszechny ruch w

gwałtowny, niezgodny z zasadami sposób, przy

gwałtowny, niezgodny z zasadami sposób, przy

użyciu środków pozaprawnych”; i wąskie pojęcie,

użyciu środków pozaprawnych”; i wąskie pojęcie,

w którym „rewolucje pociągają za sobą nie tylko

w którym „rewolucje pociągają za sobą nie tylko

masową mobilizację i zmianę reżimu, ale także

masową mobilizację i zmianę reżimu, ale także

szybką i fundamentalną społeczną, ekonomiczną i

szybką i fundamentalną społeczną, ekonomiczną i

kulturową zmianę, która następuje podczas lub

kulturową zmianę, która następuje podczas lub

zaraz po walkach o władzę w kraju.

zaraz po walkach o władzę w kraju.

background image

Ewolucja i rewolucja

Ewolucja i rewolucja

Funkcjonalizm

Funkcjonalizm

- jeden z głównych

- jeden z głównych

kierunków teoretycznych antropologii,

kierunków teoretycznych antropologii,

powstały w latach 1920-tych, polegający

powstały w latach 1920-tych, polegający

na założeniu, że każde, nawet

na założeniu, że każde, nawet

najmniejsze zjawisko kulturowe ma jakąś

najmniejsze zjawisko kulturowe ma jakąś

funkcję ważną dla całości systemu

funkcję ważną dla całości systemu

społecznego. Twórcami i głównymi

społecznego. Twórcami i głównymi

przedstawicielami tej orientacji

przedstawicielami tej orientacji

badawczej byli brytyjscy antropolodzy

badawczej byli brytyjscy antropolodzy

Bronisław Malinowski i Alfred Reginald

Bronisław Malinowski i Alfred Reginald

Radcliffe-Brown.

Radcliffe-Brown.

background image

Podstawowe założenia

Podstawowe założenia

funkcjonalizmu

funkcjonalizmu

:

:

sprzeciw wobec propozycji ewolucjonistycznych jako

sprzeciw wobec propozycji ewolucjonistycznych jako

spekulatywnych;

spekulatywnych;

sprzeciw wobec kierunków kulturowo-historycznych w

sprzeciw wobec kierunków kulturowo-historycznych w

antropologii (dyfuzjonizmu) ze względu na przypisywanie

antropologii (dyfuzjonizmu) ze względu na przypisywanie

przez nie ważnej roli formom

przez nie ważnej roli formom

wytworów kulturowych

wytworów kulturowych

przy ignorowaniu ich funkcji;

przy ignorowaniu ich funkcji;

nacisk na badania empiryczne (

nacisk na badania empiryczne (

obserwacja

obserwacja

uczestnicząca

uczestnicząca

);

);

traktowanie kultury jako narzędzia zaspokajania ludzkich

traktowanie kultury jako narzędzia zaspokajania ludzkich

potrzeb (mechanizm adaptacyjny);

potrzeb (mechanizm adaptacyjny);

traktowanie społeczeństwa jako organizmu złożonego z

traktowanie społeczeństwa jako organizmu złożonego z

części, z których każda pełni określoną rolę z punktu

części, z których każda pełni określoną rolę z punktu

widzenia zapewnienia optymalnej adaptacji; naczelne

widzenia zapewnienia optymalnej adaptacji; naczelne

pytania funkcjonalizmu dotyczyły wzajemnych

pytania funkcjonalizmu dotyczyły wzajemnych

funkcjonalnych związków między elementami kultury

funkcjonalnych związków między elementami kultury

oraz tego, w jaki sposób te elementy przyczyniają się lub

oraz tego, w jaki sposób te elementy przyczyniają się lub

umożliwiają utrzymanie się całości, której są częściami;

umożliwiają utrzymanie się całości, której są częściami;

determinizm ekologiczny.

determinizm ekologiczny.

background image

Dyferencjacja

(różnicowanie)
:

zmiany o

charakterze

ilościowym:

wzrost, przyrost,

powiększanie się,

pojawienie się
nowych elementów,

znikanie starych
elementów

Porządkowani
e
i integracja:

zmiany o

charakterze

jakościowym:

przekształcanie się

czegoś w coś,

osiąganie „nowej
jakości”,

przechodzenie do
nowej postaci

background image

Przebieg

Przebieg

proces

proces

u

u

rozwoju :

rozwoju :

dyferencjacja

porządkowanie nowego doświadczenia

integracja

background image

Teoria konfliktu

Teoria konfliktu

Teoria konfliktu

Teoria konfliktu

- jeden z podstawowych

- jeden z podstawowych

paradygmatów - to zbiór pojęć i teorii

paradygmatów - to zbiór pojęć i teorii

tworzących podstawy danej nauki/ w socjologii,

tworzących podstawy danej nauki/ w socjologii,

konkurujący przede wszystkim z

konkurujący przede wszystkim z

funkcjonalizmem. Właściwie nie jest to jedna

funkcjonalizmem. Właściwie nie jest to jedna

spójna teoria, lecz zbiór podejść teoretycznych,

spójna teoria, lecz zbiór podejść teoretycznych,

które eksponowały pomijany często w analizach

które eksponowały pomijany często w analizach

funkcjonalistów konflikt społeczny.

funkcjonalistów konflikt społeczny.

Geneza teorii konfliktowych wywodzi się w

Geneza teorii konfliktowych wywodzi się w

głównej mierze z opracowań teoretycznych

głównej mierze z opracowań teoretycznych

Karola Marksa i Maxa Webera i Georga Simmla.

Karola Marksa i Maxa Webera i Georga Simmla.

background image

Teoria konfliktu

Teoria konfliktu

W ujęciu funkcjonalnym, społeczeństwo

W ujęciu funkcjonalnym, społeczeństwo

postrzegane jest jako system wzajemnie

postrzegane jest jako system wzajemnie

powiązanych ze sobą elementów

powiązanych ze sobą elementów

kulturowych, pełniących funkcje na rzecz

kulturowych, pełniących funkcje na rzecz

równowagi całości. W nowszych

równowagi całości. W nowszych

koncepcjach teoretycznych (J. Alexander, N.

koncepcjach teoretycznych (J. Alexander, N.

Luhmann) zakłada się, że ład społeczny nie

Luhmann) zakłada się, że ład społeczny nie

jest czymś koniecznym, bada się raczej

jest czymś koniecznym, bada się raczej

warunki, w których społeczny system może

warunki, w których społeczny system może

zachowywać wewnętrzną równowagę.

zachowywać wewnętrzną równowagę.

background image

Teoria konfliktu

Teoria konfliktu

Ujęcie procesów konfliktowych przez Karola

Ujęcie procesów konfliktowych przez Karola

Marksa

Marksa

Konflikt interesów między zbiorowościami jest

Konflikt interesów między zbiorowościami jest

silniejszy wówczas, gdy zwiększają się

silniejszy wówczas, gdy zwiększają się

nierówności w dostępie do dóbr.

nierówności w dostępie do dóbr.

Wraz ze wzrostem świadomości nierównego

Wraz ze wzrostem świadomości nierównego

rozdziału dóbr zbiorowości podporządkowane

rozdziału dóbr zbiorowości podporządkowane

będą wyraźniej kwestionowały taki porządek

będą wyraźniej kwestionowały taki porządek

społeczny.

społeczny.

Wraz ze wzrostem polaryzacji społecznej zwiększa

Wraz ze wzrostem polaryzacji społecznej zwiększa

się siła konfliktu, który wybucha w wyniku

się siła konfliktu, który wybucha w wyniku

istnienia nierówności.

istnienia nierówności.

Wraz ze wzrostem siły konfliktu następuje większa

Wraz ze wzrostem siły konfliktu następuje większa

zmiana struktury społecznej w efekcie czego

zmiana struktury społecznej w efekcie czego

rzadkie dobra stają się dostępniejsze dla ogółu.

rzadkie dobra stają się dostępniejsze dla ogółu.

background image

Teoria konfliktu

Teoria konfliktu

Ujęcie procesów konfliktowych przez

Ujęcie procesów konfliktowych przez

Maxa Webera

Maxa Webera

Zbiorowości zdominowane prędzej będą

Zbiorowości zdominowane prędzej będą

wchodzić w konflikt ze zbiorowościami

wchodzić w konflikt ze zbiorowościami

dominującymi, jeśli odmówią im

dominującymi, jeśli odmówią im

legitymizacji władzy.

legitymizacji władzy.

Prawdopodobieństwo konfliktu między

Prawdopodobieństwo konfliktu między

zbiorowościami dominującymi i

zbiorowościami dominującymi i

zdominowanymi jest większe wówczas, gdy

zdominowanymi jest większe wówczas, gdy

na czele zbiorowości podporządkowanych

na czele zbiorowości podporządkowanych

staną przywódcy charyzmatyczni.

staną przywódcy charyzmatyczni.

background image

Teoria konfliktu

Teoria konfliktu

Ujęcie procesów konfliktowych przez Georga

Ujęcie procesów konfliktowych przez Georga

Simmla

Simmla

Gwałtowność konfliktu wzrasta w sytuacji, gdy

Gwałtowność konfliktu wzrasta w sytuacji, gdy

strony konfliktu są solidarne w działaniach

strony konfliktu są solidarne w działaniach

konfliktowych wobec swoich przeciwników oraz ich

konfliktowych wobec swoich przeciwników oraz ich

członkowie postrzegają jako konflikt wartości, a

członkowie postrzegają jako konflikt wartości, a

więc konflikt dotyczący całej zbiorowości, a nie

więc konflikt dotyczący całej zbiorowości, a nie

tylko własnych interesów.

tylko własnych interesów.

Konflikt wywołuje następujące skutki dla stron w

Konflikt wywołuje następujące skutki dla stron w

nim uczestniczących:

nim uczestniczących:

Ujednoznaczniają się granice grup

Ujednoznaczniają się granice grup

Następuje zwiększenie stopnia centralizacji władzy

Następuje zwiększenie stopnia centralizacji władzy

Zmniejsza się tolerancja wobec dewiacji wewnątrz

Zmniejsza się tolerancja wobec dewiacji wewnątrz

zbiorowości.

zbiorowości.

background image
background image

Teorie modernizacji społecznej

Teorie modernizacji społecznej

Teoria modernizacji

Teoria modernizacji

- teoria przemian

- teoria przemian

społecznych.

społecznych.

Nawiązanie do ewolucjonizmu

Nawiązanie do ewolucjonizmu

Źródło zmian tkwi wewnątrz każdego

Źródło zmian tkwi wewnątrz każdego

społeczeństwa, rozwój jednoliniowy jako proces

społeczeństwa, rozwój jednoliniowy jako proces

powszechny, którego wszystkie stadia musi

powszechny, którego wszystkie stadia musi

przejść każde społeczeństwo:

przejść każde społeczeństwo:

zmiany są nieodwracalne i nieuchronne.

zmiany są nieodwracalne i nieuchronne.

Zmiany mają charakter stopniowy, narastający,

Zmiany mają charakter stopniowy, narastający,

zachodzą w spokojny, pokojowy sposób;

zachodzą w spokojny, pokojowy sposób;

progresywizm

progresywizm

- procesy modernizacji prowadzą

- procesy modernizacji prowadzą

do powszechnej poprawy jakości życia społ.

do powszechnej poprawy jakości życia społ.

background image

Teorie modernizacji

Teorie modernizacji

społecznej

społecznej

Założenia

Założenia

Wstępny warunek - rozbicie naturalnych

Wstępny warunek - rozbicie naturalnych

wspólnot, erozja tożsamości kolektywnej i

wspólnot, erozja tożsamości kolektywnej i

uformowanie się tożsamości indywidualnej;

uformowanie się tożsamości indywidualnej;

przejście od tradycjonalizmu do nowoczesności,

przejście od tradycjonalizmu do nowoczesności,

czyli samoczynny wzrost ekonomiczny

czyli samoczynny wzrost ekonomiczny

gwarantujący regularność produkcji i konsumpcji,

gwarantujący regularność produkcji i konsumpcji,

uczestnictwo w życiu publicznym;

uczestnictwo w życiu publicznym;

ujednolicenie procesu;

ujednolicenie procesu;

najważniejsze

najważniejsze

czynniki wytwórcze

czynniki wytwórcze

: informacja i

: informacja i

wiedza;

wiedza;

background image

Teorie modernizacji

Teorie modernizacji

społecznej

społecznej

proces inicjonowany i kontrolowany odgórnie przez

proces inicjonowany i kontrolowany odgórnie przez

oświeceniowe elity polityczne;

oświeceniowe elity polityczne;

modernizacja oznacza celowe naśladowanie społ.

modernizacja oznacza celowe naśladowanie społ.

zachodnich uznanych za wzorce nowoczesności

zachodnich uznanych za wzorce nowoczesności

rozdzielenie funkcji gospodarczych od rodziny;

rozdzielenie funkcji gospodarczych od rodziny;

dyferencjacja zawodów

dyferencjacja zawodów

wysoka mobilność społeczna; status osiągany

wysoka mobilność społeczna; status osiągany

likwidacja analfabetyzmu, rozwój kultury masowej

likwidacja analfabetyzmu, rozwój kultury masowej

szkoła jako instytucja stanowiona przez państwo

szkoła jako instytucja stanowiona przez państwo

przejmuje podstawową rolę edukacyjną od Kościoła

przejmuje podstawową rolę edukacyjną od Kościoła

Kontrola społeczna - uzyskiwanie przewagi

Kontrola społeczna - uzyskiwanie przewagi

racjonalnego prawa nad obyczajem

racjonalnego prawa nad obyczajem

background image

Schemat modernizacji

Schemat modernizacji

1.

1.

Społeczeństwo pierwotne /plemienne/

Społeczeństwo pierwotne /plemienne/

- Społeczeństwo zbieracko-łowieckie

- Społeczeństwo zbieracko-łowieckie

- Społeczeństwo pasterskie

- Społeczeństwo pasterskie

-

Społeczeństwo kopieniacze

Społeczeństwo kopieniacze

2. Tradycyjne społeczeństwo rolnicze

2. Tradycyjne społeczeństwo rolnicze

3. Społeczeństwo przemysłowe

3. Społeczeństwo przemysłowe

/industrialne/

/industrialne/

4. Społeczeństwo poprzemysłowe

4. Społeczeństwo poprzemysłowe

/postindustrialne/

/postindustrialne/

background image
background image

Dziękuję za uwagę !

Dziękuję za uwagę !

Przypominam o:

Przypominam o:

czytaniu podręcznika

czytaniu podręcznika

przeglądaniu notatek z wykładów

przeglądaniu notatek z wykładów

przeglądaniu przysyłanych materiałów

przeglądaniu przysyłanych materiałów

dyskutowaniu ze sobą

dyskutowaniu ze sobą

refleksji nad sobą i swoim życiem

refleksji nad sobą i swoim życiem




Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SOCJOLOGIA choroba jej przyczyny społeczne dewiacje, etykietowanie, piętno
SOCJOLOGIA choroba jej przyczyny społeczne dewiacje, etykietowanie, piętno
9 Zmiana spoleczna id 48436 Nieznany
Zmiana społeczna a globalizacja, Statystyka
Zmiana społeczna w perspektywie socjologicznej
AGRESJA W SZKOLE I JEJ PRZYCZYNY
Profilaktyka społeczna ,jej stopnie i?resat
Zmiana społeczna 2
zmiana społeczna
Zmiana społeczna
Stachura K. - Język a zmiana społeczna, Socjologia
Zmiana społeczna
01 Kawula Pedagogika społeczna i jej miejsce wśród nauk społecznych rodz 1

więcej podobnych podstron