Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego

background image

Zagadnienia ogólne finansów

publicznych i prawa

finansowego

background image

FINANSE

• W języku potocznym przez finanse
rozumiemy zjawiska i procesy

pieniężne;

polegają one na gromadzeniu i podziale
środków pieniężnych;
• FINANSE - zasoby pieniężne,

operacje

oraz normy prawne ich dotyczące

background image

FINANSE

• System finansowy – ogół zasad i

instytucji finansowych
stworzonych przez obowiązujące
w danym państwie i w danym
czasie prawo finansowe

background image

PODZIAŁ FINANSÓW

Finanse dzielimy na prywatne i

publiczne;

Różnice między finansami publicznymi a
prywatnymi polegają na:
1) Fundusze publiczne gromadzone są

na zasadzie przymusu i przeznaczone

na zaspokojenie potrzeb publicznych,

natomiast prywatne służą realizacji

głównie celów osobistych,

background image

PODZIAŁ FINANSÓW

2) Zakres finansów publicznych jest

dużo szerszy,

3) Operacje finansowe dokonywane

w zakresie finansów publicznych
rzutują na ogólną równowagę
finansową państwa

background image

Finanse publiczne

• Finanse publiczne są wyrazem stosunków

społecznych i ekonomicznych powstających
w trakcie nieustannie, dynamicznie ujętych
procesów gromadzenia dochodów i
przychodów oraz dokonywania wydatków i
rozchodów (gospodarowania środkami
pieniężnymi) na cele publiczne.

• Cechą finansów jest ich pieniężny i

dwustronny charakter

background image

Finanse publiczne - zakres

• Zakres pojęciowy „finansów publicznych”

dotyczy następujących dziedzin:

- budżetu państwa,
- budżetów gmin (od 1999 r. powiatów i

województw samorządowych),

- funduszy celowych,
- państwowej gospodarki pozabudżetowej,
- samorządowej gospodarki pozabudżetowej

background image

Finanse publiczne - funkcje

• Fiskalna – dostarczenie podmiotom publicznym

wystarczających środków finansowych na

realizację ich ustawowych zadań;

• Redystrybucyjna – gromadzenie i rozdzielanie

środków pieniężnych w państwie;

• Stymulacyjna – oddziaływanie na stosunki

społeczne lub ekonomiczne przez podmioty

publiczne, za pomocą instrumentów finansowych

• Ewidencyjno-kontrolna – ewidencja oraz kontrola

przebiegu zjawisk gospodarczych i procesów

finansowych oraz dokonywanie ich analizy.

background image

Polityka finansowa

Polityka finansowa – świadoma i

celowa działalność ludzi i instytucji
polegająca na ustalaniu i realizacji
określonych celów za pomocą
środków finansowych, czyli

Wybór celów i zastosowanie

środków

background image

Polityka finansowa - cele

• Podstawowym celem polityki jest

doprowadzenie do stabilności
ekonomicznej z niską stopą inflacji.

• Inne cele istotne w realizacji polityki

ekonomicznej państwa to:

- stały wzrost gospodarczy;
- bezrobocie na jak najniższym poziomie;
- równowaga bilansu płatniczego

background image

Polityka finansowa - cele

Cele polityki finansowej mogą mieć charakter:
- Strategiczny (nadrzędny) / drugorzędny

(odcinkowy);

- Długookresowy / krótkookresowy
- Każdy podmiot publiczny określający cele i środki

realizacji polityki finansowej prowadzi ją w
ograniczonym zakresie;

- Ze względu na zakres działania oraz metody w

ramach polityki finansowej możemy mówić o:
polityce budżetowej, podatkowej, kredytowej,
celnej, walutowej, czy dewizowej.

background image

Polityka finansowa – kryteria

oceny

1) kryterium PKB
Na przestrzeni lat 1992 – 1997 wzrastał PKB z 3,8% - 6,8%,
następne lata to jego obniżenie do 1% w 2001 r.
W 2002 r. Oceniono realnie na 1,2%, zaś w projekcie

budżetu

na 2003 przyjęto, że PKB wzrośnie realnie o 3,5%. (!!!)
2) Kryterium redukcji tempa inflacji
W roku 1995 – 21,6%, w połowie 2002 r. wynosiła 2,9% (dla
porównania w krajach europejskich o najniższej inflacji
współczynnik ten wyniósł 1,5%)
3) Kryterium bezrobocia
W roku 1999 r. wynosiło 13% , a w 2002 r. 18,4%

background image

Polityka finansowa - cele

W polityce Polski w najbliższych latach

celami nadrzędnymi

powinny być:
- przywrócenie wysokiej dynamiki rozwoju

gospodarczego,

- ochrona miejsc pracy i zmniejszenie

bezrobocia,

- reformy prawa finansowego i

gospodarczego,

background image

Prawo finansowe

• Prawo finansowe – ogół norm

prawnych regulujących działalność

finansową

• Przedmiotem prawa finansowego są

finanse publiczne

• Podmiotem prawa finansowego są

osoby lub jednostki organizacyjne

objęte uprawnieniami lub

obowiązkami finansowo prawnymi

background image

Prawo finansowe

Stosunki finansowo prawne regulowane przez
normy prawa finansowego wyróżniają się
majątkowym charakterem uprawnień i
obowiązków, nie równorzędnością prawną
podmiotów finansowych oraz ich interesów.
W stosunkach finansowo prawnych mamy do
czynienia z zachowaniem organu
finansowego oraz podmiotu zobowiązanego

background image

Prawo finansowe

• Zakres pojęcia prawo finansowe

obejmuje trzy grupy zagadnień:

1) Ustrojowe – związane z kompetencjami

finansowymi podmiotów publicznych;

2) Materialne – obejmuje rodzaje

dochodów publicznych i dokonywanie

wydatków na cele publiczne,

3) Formalne – procedura finansowa,

zwłaszcza tryb gromadzenia dochodów

publicznych

background image

Prawo finansowe - zakres

• W prawie finansowym możemy

wyróżnić następujące podstawowe
działy:

1) Prawo budżetowe,
2) Prawo dochodów publicznych

(podatki, opłaty, cła),

3) Publiczne prawo bankowe,
4) Prawo dewizowe

background image

Źródła prawa finansowego

• Konstytucja RP, rozdział X „Finanse publiczne”
(DZ.U. Nr 78/1997, poz. 483);
• Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. 15/2003),
• Ustawa o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego (DZ.U. 150/98);

• Ustawa o Narodowym Banku Polskim (DZ.U.

140/1997)

• Ustawa Prawo bankowe (DZ.U. 72/2002),
• Ustawa Prawo dewizowe (DZ.U. 141/2002),
• Ustawa ordynacja podatkowa (DZ.U. 137/1997)

background image

Norma prawa finansowego

• Normy prawa finansowego mają trójczłonową

konstrukcję, składają się z:

• hipotezy,
• dyspozycji,
• sankcji.
Hipoteza normy prawa finansowego składa

się z następujących części:

• powołania się na akt normatywny (źródło

prawa, z którego wynika jej obowiązywanie);

• powołania się na stan faktyczny (hipotezę),

uzasadniający dyspozycję normy.

background image

Norma prawa finansowego

Dyspozycja normy składa się z:
• przedmiotu normy, tj. określonego zachowania się

stanowiącego uprawnienie jednego podmiotu, a

zobowiązanie drugiego; zachowanie to może być

szczegółowo określone w normie co do czasu, miejsca i

sposobu jego wykonania;

• podmiotów

normy:

z

jednej

strony

czynnego

(uprawnionego), z drugiej — biernego (zobowiązanego).

• Norma ma charakter dwustronny. Określa obowiązki i

odpowiadające im prawa (uprawnienia)

Poprzez sankcje rozumie się najczęściej pewne

dolegliwości karne i materialne. Sankcje mogą polegać

też na pozbawieniu możliwości uzyskania określonych

korzyści materialnych i niematerialnych.

background image

Norma prawa finansowego

Ogół norm prawnych dzieli się na normy:
• ustrojowe;
• materialne;
proceduralne
• Normy prawne ustrojowe określają organizację,

kompetencje oraz formy prawne ich realizacji przez

organy administracji państwowej wyspecjalizowanej.

Normy prawne materialne tworzą uprawnienia i

obowiązki podmiotów stosunków prawnych bądź

bezpośrednio z mocy prawa, bądź w drodze decyzji

organów administracji wyspecjalizowanej.

• Normy proceduralne określają zaś reguły postępowania

w procesie stosowania norm materialnych.

background image

Podstawowe regulacje ustawy o

finansach publicznych

Podmioty sektora finansów publicznych:
- organy władzy publicznej (państwowe i

samorządowe);

- publiczne placówki naukowe i kulturalne;
- wskazane podmioty działające w zakresie ochrony

zdrowia i ubezpieczeń społecznych;

- państwowe i samorządowe osoby prawne, których

celem jest wykonywanie zadań publicznych, tworzone

na podstawie odrębnych ustaw,

- fundusze celowe,
- jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i

gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

background image

Podstawowe regulacje ustawy o

finansach publicznych

Środki publiczne:
1) Dochody publiczne:
-

Daniny publiczne (podatki i inne

przymusowe świadczenia na rzecz państwa,

jednostek samorządu terytorialnego np. cła),

-

pozostałe dochody:

a) opłaty,
b) dochody z mienia będącego własnością

państwa, samorządu np. najmu, dzierżawy

dywidendy od wniesionego kapitału

c) pieniężne darowizny, spadki , zapisy

background image

Podstawowe regulacje ustawy o

finansach publicznych

2) Przychody publiczne:
O charakterze zwrotnym;
- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych

(np.obligacji);

- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych;
- wpływy z otrzymanych pożyczek i kredytów
Wynikające ze zbycia majątku, albo obowiązku świadczeń w
ramach działalności prowadzonej przez jednostki sektora
publicznego np.z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, z
tytułu opłat pobieranych przez publiczne zakłady opieki
zdrowotnej

background image

Podstawowe regulacje ustawy o

finansach publicznych

3

) Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

-

środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej;

-

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi, inne niż
wymienione powyżej (np. środki z różnego
rodzaju międzynarodowych funduszy
pomocowych, świadczenia w ramach
pieniężnej zagranicznej

pomocy charytatywnej)

background image

Podstawowe regulacje ustawy o

finansach publicznych

Zasady publicznej gospodarki finansowej: jawności i
przejrzystości
Gwarancje realizacji powyższych zasad:
1) Jawność debat budżetowych w Sejmie;
2) Publikacji ustaw i uchwał budżetowych,
3) Podawanie do publicznej wiadomości udzielonych

kwot dotacji (z budżetu państwa i jednostek

terytorialnych)

4) Obowiązki informacyjno-sprawozdawcze Ministra

Finansów (deficyt, nadwyżka budżetowa, poręczenia i

gwarancje udzielane przez Skarb Państwa, umorzenia

zaległości podatkowych – przyczyny decyzji)

background image

Podstawowe regulacje ustawy o

finansach publicznych

Fundusze celowe
Fundusz celowy – ustawowo powołany przed dniem wejścia
w życie ustawy o finansach publicznych, którego przychody
pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone
są na realizację wyodrębnionych zadań
1) Podział funduszy celowych (w zależności czyje zadania są
wykonywane):
Państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie
2) Podział funduszy w zależności od kryterium pochodzenia

zasobów pieniężnych:

- publiczne

background image

Podstawowe regulacje ustawy o

finansach publicznych

-

społeczne (dobrowolne wpłaty pieniężne)

-

mieszane (aranżujące środki sektora

finansów publicznych i zasoby pieniężne

społeczeństwa)

Do funduszy celowych należą m.in.:
1) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
2) Fundusz Emerytalno-Rentowy,
3) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych,

4) Państwowy Fundusz Kombatantów

background image

Uwarunkowania prawno-finansowe

integracji z Unią Europejską

1) kryterium inflacji
Po przyjęciu do unii walutowej poszczególne kraje

muszą spełniać kryteria zbieżności (konwergencji)

określone w traktacie podpisanym w Maastricht w

1991 r.

Jednym z nich jest nakaz stabilności cen. Oznacza to

konieczność obniżenia inflacji do poziomu

odbiegającego w górę o najwyżej 1,5% od średniej

stopy wzrostu cen w trzech najlepszych krajach.

2) kryterium stóp procentowych
• Długoterminowe stopy procentowe (tzw. stopy

referencyjne – długoterminowych obligacji

skarbowych) nie mogą być wyższe o więcej niż 2%

od średniej z analogicznych stóp procentowych w

trzech krajach UE o najniższej inflacji

background image

Uwarunkowania prawno-finansowe

integracji z Unią Europejską

3) kryterium kursu walutowego
• wahania kursu waluty kraju kandydującego w

stosunku do euro muszą, przez co najmniej 2 lata,

mieścić się w przedziale +/- 15 % wokół stałego

kursu parytetowego oraz, że w okresie tych 2 lat

kurs waluty krajowej nie może być dewaluowany w

stosunku do żadnej waluty krajów UE

• 4) kryteria budżetowe
• Ustalony jest maksymalny limit długu i deficytu

sektora instytucji rządowych i samorządowych.

• Deficyt nie może przekroczyć 3 % PKB
• Zadłużenie 60 % PKB


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zagadnienia Ogólne finansów publicznych i prawa finansowego
Zagadnienia Ogólne finansów publicznych i prawa finansowego, lokal, Gmail
ZAGADNIENIA OGÓLNE FINANSÓW PUBLICZNYCH
Finanse publiczne skrot wykladu, Finanse publiczne - zagadnienia ogólne
1 ZASADY I PROBLEMY OGÓLNE FINANSÓW PUBLICZNYCH, WSFIZ B-stok, finanse
Zagadnienia egzaminacyjne - finanse publiczne - Politologia 2008, st. Politologia materiały
Zagadnienia egzaminacyjne - finanse publiczne - Politologia 2009, Finanse publiczne
Narodowy Bank Polski-zagadnienia ogólne (12 str), Bankowość i Finanse
Podstawowe rozwiązania w zakresie publicznego prawa bankowego, FINANSE PUBLICZNE JĘDRZEJEWSKI
Wydział Prawa i?ministracji Uniwersytetu Warszawskiego Izdebski?ministracja Publiczna, Zagadnienia O
Zasady ogólne finansów publicznych w Konstytucji RP z 1997 r, finanse publiczne(prawo finansowe)(1)
Odpowiedzi na zagadnienia z publicznego prawa gospodarczego, Publiczne prawo gospodarcze
Pytania i zagadnienia, Pytania z finansow przedsiebiorstw (21 stron)
Prawo miedzynarodowe publiczne, notatki - zagadnienia ogólne, STOSUNKI, ZDARZENIA I AKTY (CZYNNOŚCI)
ogólne Finanse Przedsiębiorstw

więcej podobnych podstron